Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

mium , quòd trinam merfionem ìn unicam mutarit. Nec enim ejufmodi Erronis fuit mutare ritum Apoftolicum . Hermias Zozomenus & quidam alii illum excufant , & Eutychio & Theophronio , ejus Presbyteris & difcipulis , attentatum adfcribunt ; at credendum potiùs huic Canoni & Synodo , cui adftipulatur & Theodoretus. Haec tamen audacia non fuit caufa , ob quam Canon Eunomii baptifma exufflat. Veram caufam edicit di&tus Zozomenus : Quòd nom im Trinitatem , fed in Cbriffi mortem affereret baptizamdum . Clariùs exponit Theodoretus in quarto libro haereticarum fabularum : Eunomius fubvertit famâi Baptifmi ritum, à Domino & Apofoli* traditum , & comtrariam legem apertè tulit, dicem r non oportere ter immergere eum , qui baptizatur, nec Trimitatem imvocare , fed femel baptizare im mortem Domimi. Quôd nempe Dominus, juftus pro injuftis, non nifi femel fit mortuus. Ejus merfionem fœdam , flagitiofam , à caftis auribus relegandam defcribit idem Theodoretus. Baptifma hoc exufflat etiam , qui huic Synodo adfuit, San&tus Gregorius Nazianzenus, & Ca non quinquagefimus inter eos, qui vulgò dicuntur Apoftolorum. Exufflat Canon nofter etiam baptifma Montaniftarum , in Phrygia praefertim graffantium. Caufam fupra audivimus à San&to Bafilio. Eofdem rebaptizari mandat o&tavus Canon Laodicenfis , dicitque Gregorius Nazianzenus in tertia oratione de pace : Phrygum me mumc quidem fopitus furor, mom multùm à prifca imitiamdi ratione recedentium. Et Gregorius magnus ad Epifcopos Hiberos : Hi verò baeretici , qui im Trimitati r momime minimè baptizamtur , fcut fumt Cataphrygae , qui $piritum faméfum perverfo femfu effe quemdam pravum homimem Momtamum credumt , cùm ad fam. &am Ecclefiam vemiumt , baptizamtur , quia Baptifmum mom fuit , quod im errore poffti in faméfae Trimitatis momime mimimè fufceperumt . Hac de caufa San&us Hieronymus eos non adjungit illis, quos in dialogo contra Luciferianos teftatur à Romana Ecclefia non rebaptizari. Canon tandem exufflat & Baptifma Sabellianorum , quòd Patrem & Filium in unum confundant , adeoque non baptizent in nomine trium Perfonarum. Neque obeft Sanétus Hieronymus, in laudato dialogo adfeverans etiam Praxeam , Sabellii magiftrum , qui, tefte Ter

tulliano , Patrem crucifixit , à Romana Ec

clefia non rebaptizari. Etenim Sabelliani fuere fimiles Photinianis feu Bonofianis , quos in fanétæ Trinitatis nomine non baptizare, ideoque à nobis rebaptizari fcribit in laudata Epiftola Gregorius magnus , utrumque verò de illis negat fecunda Synodus Arelatenfis. Error nempe fibi ipfi non cohaerebat , diverfifque temporibus & locis habuit alios & alios errores & ritus . Eadem de caufa dixi Arianos fuiffe &c non fuiffe rebaptizatos. At quaeftio eft , quomodo San&tus Hieronymus in di&to dialogo adfirmet Romæ non confuetos rebaptizari Ebionitas, Manichæos, Marcionitas , aliofque duplicis Divinitatis fabulones , quos fœdum & ridiculum baptifma habuiffe tradunt Sanétus Ireneus , & San&tus Epiphanius ? Refpondeo Hieronymum loqui eo ipfo fenfu , quo San&tus

Auguftinus in libris de Baptifmo contra Dona- 1-3. c. '*•

tiflas. Si Evangelicis verbis , IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI, Marciom Baptifmum comfecrabat , imtegrum erat $acramentum , quamvis ejus fides fub eifdem verbir aliud opimamtis , quàm catholica verita * docet , mom effet imtegra , fed fabulofù fulfftatibus inquimata . Nam fub eifdem verbis mom folùm Marciom aut Valentimus , aut Ariuj , aut Eumomiur , fed ipfi carmales parvuli Ecclef.e tot diverfftate , opimiomum fortaffe , quot bomime* mumeraremt . Nec Hieronymus, nec Auguftinus voluerunt difquirere baptifma fingulorum.

Haec Canonis verba, Maximè qui ex Galatharum regione vemiumt , illuftrat San&tus Hieronymus, Synodo huic coævus, in praefatione ad librum fecundum Commentariorum fuper Epiftolam San&i Pauli Apoftoli ad Galathas : Scit mecum , qui vidit Amcyram , Metropolim Galatbiae civitatem , quot numc ufque fcbifmatibus dilacerata fit , quot dogmatum varietatibus comfuprata . Omitto Catapbrygar , Opbitas , Borboritas , & Manicbaeor: Nota enim baec jam bumamae calamitatis vocabula funt . Qui r umquam Paffalorincitas , & Afcodrobor , & Artotyrita r , & caetera magir portenta , quàm momina , im aliqua parte Romami orbis audivit ? Amtiquæ fultitiae ufque hodie manent veffigia. Stultitiae nativae , ex qua Galathas Apoftolus dixit ftultos & infenfatos. Eadem refpexit San&us Gregorius Nazianzenus in tertia oratione;de pace: Galatharum amemtia , impiis momimibus affiuentium . Quæ omnia impia monftrorum nomina Canon meritò man* dat rebaptizari.

[ocr errors][merged small]

Redimus in unum Deum , Patrem omnipotentem , faétorem— coeli & terræ , vifibilium omnium & invifibilium conditorem . Et in unum Dominum Jefum Chriftum , filium Dei unigenitum , ex Patre natum ante omnia fæcula , Deum de Deo » lumen de lumine , Deum verum ex Deo vero ; natum , non

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

faâum, homoufion Patri, hoc eft, ejufdem cum Patre fubftantiæ , per
quem omnia fa&a funt , quæ in coelo , & quæ in terra - Qui pro-
pter nos homines , & propter noftram falutem defcendit de cœlis : &
incarnatus eft ex Spiritu fan&o , ex Maria Virgine , & homo fa&us
eft . Crucifixus etiam pro nobis , fub Pontio Pilato paffus , ac fe-
pultus . Et tertia die refurrexit fecundùm Scripturas . Afcendit in .
coelos , fedet ad dexteram Dei Patris . Indè venturus eft cum gloria
judicare vivos & mortuos ; cujus regni non erit finis . Credimus in
Spiritum fan&um , Dominum , & vivificantem , ex Patre proceden-
tém , & cum Patre & Filio adorandum & conglorificandum : qui lo-
cutus eft per Prophetas . Et unam , fanétam , Catholicam , & Apo-
ftolicam Ecclefiam . Confitemur unum Baptifma in remiffionem pec-
catorum . Exfpe&amus refurre&ionem mortuorum ; & vitam futuri

faeculi . Amen.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nom mor jubet difcutere divima judicia , fed cre-
dere ; mec rationem requirere , fed fidem fímplici-

ter & immobiliter exhibere . Neque enim , quod |

voluere hæretici varii, ratio & intelle&us fidem ,
fed rationem & intelle&um fides praecedere
debet , obtenebratum vitiatae mentis oculum
mundans, facienfque nos, de quibus in Evan-
gelio Dominus : Beati mumdo corde , quomiam
ipff Deum videbunt. Et Propheta Ifaias: Niffcre-
dideritis , mom intelligetir . Ita ex Septuaginta ,
quos cum Hebraica veritate folidè conciliat ,
paffim San&us Auguftinus.
IN DEUM. Exponit idem Au&or : Nom di-
cit, CREDO DEUM, vel CREDO DEO:
<2uamvis & baec faluti meceffaria fimt . Aliud eff emim
credere illi , aliud credere illum, aliud credere im i!-
lum. Credere illi eff credere vera effe , quae loquitur ;
credere illum, credere , quia ipfe eff Deus ; credere
im illum, diligere illum. Et ipfe Auguftinus in
fermone de verbis Domini : Multum imtere/?,
vtrum quifque credat ipfum effe cbrìffum , &
utrum credat im Cbriffum. Nam ipfum effe cbriffum
& dæmone * crediderumt. Ille enim credit im Cbri-
fum , qui & fperat im Cbriffum , & diligit Cbri-
Jfum. Nam fi fidem babet fine fpe & fime dile&ione ,
Cbriffum effe credit, mom im Cbriffum credit. gui er-
im Cbriffum credit, credendo um cbrjffum venit in
eum Chriffus , & quodammodo umitur im eum, &
membrum im ejur corpore efficitur: Quod fieri mom
poteft , mifi fpes accedat & charitar. Nimium ergò
errant , qui folo gehennarum metu credunt ju-
ftificari hominem , & è mundi corpore transfer-
ri in corpus Chrifti. Quifquis affe&u faltem fu-
per omnia necdum diligit Deum , in ipfum nec.
dum credit , ipfum Symboli caput folo verbo
& lingua tenet , folis labiis honorat Deum ,
corde in alia diftra&to. Credit cbrifium, fed odit
^briffum; Habet confeffionem fidei in timore pœ-
hae » mon im amore coromae , ad inftar dæmoniorum :
Ἀam & illa pumiri timebamt . Qui autem mom
credunt Cbrißum , adhuc mec daemone, imitam-
Camoner Conc.Com/?. Tom I.

tur. Et quoniam amor nofter foli Deo adfigi po-
teft , in folum Deum credi poteft , juxta ver-
bum Domini, quo fe æqualem Patri Deum de-
finiit : creditis im Deum , & im me credite. Et

verbum Apoftoli: Credemti im eum , qui juffificat

impium.
In umum Deum. Evertit non tantùm Arianos ,
fed & Marcionitas , Encratitas , Manichaeos »
aliofque duplicis Divinitatis fabulones , adver-
sùs quorum filios Prifciflianiftas, hac Synodo
pofteriores, dixit , Symbolum exponens, pri-
ma Synodus Toletana: $i qui , dixerit vel credi-
derit alium Deum effe prifcae legir , alium Evamge-
liorum , amatbema fit.
Omnipotentem. Damnat gentile dogma Ori-
genis, errantis finitam effe Dei potentiam , nec
laudis prætextu circumfcriptionem ejus tollen-
dam : Deum tanta feciffe , quanta fub manu
comprehendere & continere poterat ; tantam
materiam, quantam poterat adminiftrare & or-
nare: Infinita enim comple&ti eft impoffibile.
De quo videndum Refcriptum Juftiniani Au-
gufti ad Mennam Patriarcham Conftantinopoli-
tanum .
Damnat & Hermogenem , aliofque increa-
tae , ex qua operetur Deus , materiae blatero-
nes. Quod namque increatum , & non Deus
eft , Deo alienum eft : qui ex alieno operari ,
& ab ipfo in opere fuo debet adjuvari , neuti-

' quam eft omnipotentes, uti variè in libro contra

di&um Erronem demonftrat Tertullianus. Nom C.8.9. 15.
eff ommipotem * , fmom & boc potemr , ex mibilo omnia
perficere.

Fa&orem cæli & terrae. Hafce voces Nicæno
Symbolo fuperaddidit ex Apoftolico haec Syno-
dus, haud dubiè contra fupra memoratas Gala- c.«. .
tiae peftes, praefertim Borboritas , id eft , cæ-
nofos ob nimiam nefandorum myfteriorum tur-
pitudinem, quos Gnofticos, & duplicis Divini-
tatis fabulones fuiffe, adeoque & de Deo Crea-
tore erraffe, teftatur in libro de hærefibusSan&tus ,
Auguftinus.

Vifibilium omnium. Non perfe&orum tantùm, fed & minutiffimorum ufque ad mufcam & culicem , de quibus re&è Tertullianus in libro de anima : Deum recogiter tantùm artificem im mo

Xx 2 dicir,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dicit , quamtùm & im maximi r . De iftis vocibus in fexta feffione Synodi Florentinæ dixit ad Marcum Ephefium Andreas Rhodiorum ArchiEpifcopus latinus : Im $ymbolo primae mom dicebatur, vifibilium ommium & imvifibilium; & tamem fecundæ $ymodi Patres addiderumt. Ex quo fonte hauferit, nefcio: Certè nullum Symboli Nicæni fine iftis vocibus codicem licuit huc ufque yidere.

Et imvifibilum. Denuo impetit duplicis Divinitatis fabulones, nugantes Angelos & animos noflros effe increatos, utpotè partes, effluxiones aut irradiationes fubftantiæ Divinæ , adversùm quos laudata Synodus Toletana : Ji quis dixerit amimam humanam effe Dei portionem vel Dei fubffantiam , amathema fit ,

Et in umum Dominum Jefum Chriffum . Exponit Afclepas Trallenfis Epifcopus in litteris ad Petrum Fullonem Epifcopum Antiochenum , duos Dei filios dogmatizantem : Hæc impieta ; in tempore Pauli Samofatemi removata imvaluit , & ftm&.e memoriae Patrer in Comffamtimopoli comgregati , licèt ipfum mom imvemerimt , tamem dogma ipfius condemmarumt, hoc eff, nom fapere duos filior : Ideo umum filium im ipforum diffinitione comfeff, fumt. Verius eft , quòd excutiant Apollinarii hoc tempore graffantis , & diftinétas perfe&afque Domini noftri Jefu Chrifti naturas mutilantis & confundentis , in nos calumnias , de quibus Gregorius Nazianzenus in litteris ad Cledonium Presbyterum : Nos accufamt , quaf? duaj maturas diffimâa , ( meliùs , Divifas , vertifïèt Jacobus Biblius ) aut imter fe pugnamtes invehamus , atque excellentem & admirabilem umiomem dividamur : Atque hac illecebra vulgus pertrahunt. Latiùs in ejus vita edifferit Gregorius Presbyter. Hinc amoliemdæ calumniæ caufa , praedicari ubique juffit idem Gregorius; $i quis duo, filios , alterum ex Deo & Patre, alterum ex matre , mom autem umum atque eumdem induxe

-rit , is ab ea filiorum adoptionem excidat , quae

re&è credentibus promiffa eft. Et Damafus Pontifex Paulino Antiocheno Epifcopo mandat, ut etiam ab ipfis Apqllinariftis ad Ecclefiam venientibus aut redeuntibus curet eundem articulum anathematizari. Hifce veftigiis infiftit noftrum Symbolum. Ex Patre matum ante omnia fecula . Haec non funt in Symbolo Nicæno. Per noftram Synodum addita reétè in Florentina Synodo advertit laudatus Epifcopus Rhodiorum : utique contra Marcellum Ancyranum, ejufque difcipulum Fotinum , Syrmienfem Epifcopum, delirantes Divinum Verbum non aeternum & fubftantiale , fed nefcio quid temporale & prolatitium effe , quòd primam origenem acceperit in Virginis utero & homine Chrifto. Deum de Deo . Etiam haec addita Rhodius adfirmat. At certum eft labi. Nullus Nicæni Symboli authenticus codex illis caret . Illum corrigit D. Cardinalis Julianus, dicens ad Graecos : Nos differentiam quamdam habemur inter libro r noffroy & veffroy : Nam Conffantinopolitamo $ymbolo , quod poflea Epbefi & Chalcedone recitatum eff , mom babetur vox illa , DEUM DE DEO. opus igitur boc eff videre im codicibus autbemticis. Et in alia Seflione: Domine Præful Epbefe ,

[ocr errors]

bat vocer, DEUM DE DEO, non babetis, a? mos habemus : utique in Symbolo Conftantinopolitano. Etiamnum hodie generalia Con

cilia, per Paulum quintum Pontificem typis va

ticanis vulgata , in Ephefinis & Chalcedonenfibus aétis referunt Symbolum Conflantinopolitanum fine iftis vocibus . Hafce , Deum verum de Deo vero , quòd illas includant, Graeci crediderunt fufficere ; nos Latini Nicænæ Synodi verbis Spiritu fanéto conditis, & totius mundi reverentia confecratis, judicavimus nihil pofIe fuperfluiineffe. Deum verum de Deo vero. Etiam hæc verba Rhodius vult in Symbolo Nicaeno non fuiffe ; Sibi ipfi adverfus, ubi dicit de Sanéto Agathone Papa , fcribente ad Synodum fextam : Agatho Pontifex addit Nicaeno Symbolo , & quædam demit . Dicit emim de Filio , FILIUM EJUS UNIGENITUM ; non dicit, ET IN UNUM DOMINUM JESUM CHRISTUM FILIUM EJUS UNIGENITUM . Deinde dicit , ANTE OMNIA SÆCULA EX 1PSO NATUM. Tollit illa, DEUM VERUM DE DEO VERO , LUMEN DE LUMINE, GENITUM NON FACTUM . Interferit, TAM QUÆ IN CŒLO, QUAM QUÆ IN TERRA : Quod mec im mofiro mec im veffro $ymbolo babetur . Voces hae , Deum verum de Deo vero , ut per San&tum Agathonem potuerint fubtrahi , debent Nicaeno Symbolo infuiffe . Neutrum ille recitat Symbolum , fed ex utroque quaedam definitioni fuae confona defumit. ' Qui defcendit de cælis. De hifce verbis denuo ad ` Marcum Ephefiorum Epifcopum dixit in Florentina Synodo D.Cardinalis Julianus Caefarinus : Nor differentiam quamdam habemur inter libro, moffroy & veflror : Nam im Conffantinopolitamo Symbolo , quod poffea Ephefi & Cbalcedone recitatum eff , mom habetur vox illa , DE CGELlS. Et codex ab illo prolatus carebat illis vocibus, habebatque annotationem marginalem: Vider , ut Graeci dicamt , DE C(ELIS. Ifidoro tamen Ruthenorum Metropolitae roganti , Am mom & vor , utique in publico Ecclefiae cantu , dicitis , DE CŒLIS , refpondit : Maximè . Eadem differentia eft in ipfo Nicæno Symbolo. Etenim Nicænæ Synodi a&a refidua , exemplaria ex Alexandrinis & Conftantinopolitanis archivis miffa ad Aurelium Epifcopum Carthaginenfem , Symbolum in fexta Ephefinæ Synodi a&ione le&um , nec non & à Socrate relatum , habent fimpliciter , Defcendit ; at verò leétum in Synodo Chalcedonenfi , & quod fuis ad Jovinianum & Leonem Auguftos litteris inferuerunt San&us Athanafius & Sanótus Leo magnus, habent , Defcendit de cælis . Aliud nefcio » quàm quòd ad laudatum Cardinalem dixit laudatus Ifidorus : Undè fit orta hæc differemtia , ne*

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

nenfem : Dolouè praepofuit $ymodum fan&orum Patrum , quae im Nicaea fa&a eff . Accepit mamque additamenta à faméfis Patribus moffrir propter perverfum intelle&um Apollimarir, Valentimi , & Macedonii , & qui eis fimiles fumt. Et additum eff im symbolo faméìorum Patrum : QUI DESCENDIT, ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE. Hoc namque praetermifit Eutycber , tamquam ApolJimariffa . Nam etiam Apollimaris fufcepit fan&am $ymodum , quae im Nicæa fa&a , fecumdùm propriam perverfitatem jmtelligem , verba ; effugit DE SPIRITU SANCTO ET MARIA VIRGINE , ut me ommimò umiomem carmis comfiteretur. Etenim famé7i Patrer , qui im Nicæa comvemerumt , qUOD INCARNATUS EST dixerunt ; Jamái autem Patrer , qui poff ipfor fuerunt , explamaverumt , dicemte , , DE SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE. Synodalis ad Martianum Auguftum Relatio ait voces illas additas contra illos , quibus diabolus perfuafit negare carnalem Dei nativitatem ex Virgine , Dei-Gemitricis yocabulum ab ejus generatione fubripere , profanis fermonibus praedicare Divinitatem convertibilem atque paffibilem , negare animæ noflrae medicinam, atque eam fine intelligentia in Salvatore adferere : Qui palam funt Apollinariftae. Et Marcus Ephefiorum Metropolita in Synodo Florentina: $ecunda $ymo. du* explamavit Jymbo'um priori r , de Incarma. tione Dei verbi propter haereffm Apollimarii addem , voci illi , INCARNATUS, illud , DE SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE: Hoc enim mom babetur im Jymbolo primae. Apollinaris quippe reforbuit atque revomuit fordes Valentini , de quibus San&tus Auguftinus in libro de haerefibus : Comfingit Valentimus Cbriffum à Patre miffum , fpiritale vel caelefe corpus fecum attuliffe , mubilque adfumpffe de Virgine Maria , fed per illam , tamquam per rivum aut per fiíulam , fme ulla carme de ipfa adfumpta tranffe . Apollinarii fenfum , exponit Gregorius Nazianzenus in litteris ad Ne&arium Epifcopum Conftantinopolitanum : 4ffirmat Apollinari* mequaquam advemtitiam effe carmem ilIam ob maturæ moffrae tramsformationem ab unigemito filio fecumdùm difpenfatiomem adfumptam , ve*ùm carmalem illam maturam im filio jam imdè à principio fuiffe. Domini carnem effe dixit coeleftem , antefaecularem , Divinæ ejus effentiae naturaliter infitam , aut de ipfa fa&tam, probans ex Apoftolo dicente Adamum primum hominem de terra terrenum , Chriftum verò fecundum fuiffe de cœlo cœleftem . Probavit & ex Symbolo Nicaeno , definiente Chriftum Patri confubftantialem, utique non tantummodo fecundùm Deitatem , fed & fecundùm carnem. Quam blafphemiam exhorrens San&us Athana. fius exclamat in litteris ad Epi&etum Epifcopum Corinthi: Quis infernus iffa evomuit ? Et Gregorius Nazianzenus in litteris ad Cledonium Presbyterum : $i quis carnem è cælo defcemdiffe , ac mom bimc & è mobi* effe dixerit, anatbema fit, $i quis 5améfam Mariam Deiparam mom credit, ex. tra Divinitatem eft . Si quis Cbriffum per Virgimem , tamquam per camalem decurriffe & defluxif. /? , ac non in ea divino modo , quia abfque viri

-

opera , humano , quia procreationis lege , forma. tum effe dixerit , im fimili impietate verfatur. Haec movi erroris corrigendi ßudio juffit ubique praedicari. Porrò illud, Jecumdus bomo de cælo coeleffis, & ejufmodi teftimonia alia , propter cæleffem, unionem dici exiffimandum eff. ' '

Hafce voces, Natum ex Maria Virgine fecundùm Scriptura * , tanquam omni fideli notiffimam teßeram affiduè in laudata Epiftola inculcat San&us Athanafius. Etiam Tertullianus in libro de Carne Chrifti dicens adyersùs Valentinum: Qualis eff tortuofitas vefira , ut ipfam EX ßllabam , praepofitionis officio adfcriptam, auferre quaerati* , & alia magis uti ? Per Virginem dicitur matum , mom ex Virgine . Variè oftendit dicere femper Scripturas Ex Virgine , & Valentinianæ locutionis fpeciem in ipfis non reperiri. Quidam Apoftolicum Symbolum exiftimant fuiffe verbum breviffimum , ex errorum nafcentium caufa au&tum fucceffivè à viris Apoftolicis, adeoque hafce yoces adje£tas adversùs Valentinum . Quidquid de priori fit , de pofteriori errant. Etenim Apoftolicum Symbolum ftri&tiffimo compendio referens in libro de velandis Virginibus Tertullianus difertè dicit : Natum ex Virgine Maria. Eoque omninò refpexit San&tus Athanafius . Adversùs Valentinum per Apoftolos locutus eft fpiritus ille , qui & per Prophetas. Etiam adversùs Ebionem, qui Dominum natum blafphemat de concubitu Jofephi. Quomodo haec Nicæni, Ex Patre matum, verum, plenum, Patri confubftantialem Deum Filium ; ita hæc noftri & Apoftolici Symboli verba , Ex Maria Virgine , important , uti in ipfo fidei decreto ait Synodus Chalcedonenfis , verum , plenum , confubftantialem filium hominem ex matre.'

Hinc additum, De Spiritu fanâo, Nam Va- TertuII. 1. lentinus carnem noftram Domino abftulit, quòd de carne oporteret fimilem moflri carnem fimiliter mafci, mom Chrifti. de $piratu, nec de Deo , fed de viri volumtate. *****

Virginis conceptum & partum impoffibilem , ex viro & fœmina ortum credidit contagio obnoxium , adeoque indignum Deo , Hoc ipfum de Apollinario Sanótus Hieronymus in libris contra Pelagianos, & Damafus Pontifex fcribit in litteris ad Paulinum Epifcopum Antiochenum : $icut confitentes Domimum bumanum corpus fufcepiffe, mom ffatim ei & bumamar vitiorum adjungimus paffiome* ; ita & dicemter eum fufcepiffè & bomimis amimam & femfum , mom ffatim dicimur & cogitatiomum eum bumanarum fubjacuiffe peccato . Humanam carnem fine folemni noftræ originis contagio , humanam mentem fine folemni fpiritus bello non poffe fufcipi cæcutivit argutus Apollinarius, atque ita excidit ipfo capite Symboli , quo credere fe profitebatur in Deum Patrem omnipotentem. Adversùs eum haec Sy

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

urget voces , Et bomo fa&us eff, adversùs Apollinarii voces, tefte Sanéto Athanafio in litteris fynodalibus Alexandrinis ad Ecclefiam Antiochenam, fcandalofaj & peregrima *. Eas in litteris ad Cledonium adducit Gregorius Nazianzenus: Adorandum effe mom hominem Deiferum, fed IDeum carmiferüm. Nihil dementiùs aut ftultiùs fingi pofíe ait Gregorius, novi tamen Dogmatiflae de illis adeo gloriabantur , ut tanquam +nßgne & admirandum ortbodoxae elogium infcriberent domorum fuarum veftibulis. Eos San&tus Hieronymus paffim vocat dimidiatæ æconomi«e adfertores. Deo namque Verbo aut veram carnem , aut animam , aut mentem detraxere , divifi in tres fa&tiones, de quibus San&tus Auguftinus in libro de dono perfeverantiae : Nom ita dici* mu ; Cbrißum bominem , ut aliquid mimur babeat , quod ad bumanam certum eff pertimere maturam ; f. ve amimam , fve in ipfa amima memtem ratiomalem, fve carnem mom de fæmina fumptam , fed fa&am de Verbo in carnem converfo atque mutato : Quae ommia tria falfa & vana haereticorum Apollimariffarum tre , partes variar diverfafque fecerumt. Et hæc omnia , quòd Joannes Apoftolus dicat, Et verbum caro fa&um ef?. Caro ex Verbo faéta , & quidem fine anima aut mente , quòd in illa jpfum Verbum fuppleret animæ aut mentis officia, utpotè conflatum cum ipfa in unam naturam , quomodo in nobis anima & corpus. Adversùm hafce nugas dicit Symbolum, Et homo fa&us eff : Homo integer & plenus. Sub Pontio Pilato . Reétè au&tor incognitus apud Auguftinum in fermonibus de tempore : Iffe Pilatus Judex erat im illo témpore ab Imperatore pofitu, in Judæa, fub quo Dominus paffus : Cujus mentio ad figmificationem tempori* , mom ad illius perfonae pertinet dignitatem. Et Sanétus Petrus Chryfologus: Nomem judicis dicimus , ut paffiomi* tempus & rei geffae veritas fic patefcat. Et Ruffinus in expofitione ad Epifcopum Laurentium : cautiffìmè, qui Symbolum tradiderunt, etiam tempu,, quo hæc fub Pontio Pilato geffa fumt, deßgna. vunt : ANe ex aliqua parte velut vaga & incerta efiorum traditio vacillaret . Erravere igitur in çollatione Carthaginenfi Donatiftae, dicentes, quòd Apoftoli fuis Synodis nunquam diem aut Confulem appofuiffènt. Refurrexit tertia die fecumdùm $cripturar. D. Cardinalis Julianus Cæfarinus in Synodo Florentina protulit varios codices antiquiffimos, quorum quidam habebant, quidam non habebant voces, $ecundùm $criptura*. Non 'à Synodo hac , fed à nefcio quibus Græcis dixit poftmodum adpofitas, & concludit : Domime Præfui Epbeffe , fi & mo* duas quafdam voculas appoaimus , quae mam erant im Jymbolo , non debetir reprehendere mos . Effe tamen adpofitas ab ipfa Syinodo infinuat non obfcurè Sanétus Gregorius Nazianzenus in tra&atu de fide Nicæna . Quidquid fit, vox fan&a eft , defumpta ex Apoftoli Ad Corinthios Epiftola. Et fupra à Sanéto Athanafio audivimus etiam hanc effe vocem fymbolicam : Natum ex Virgine fecumdùm Scripturar.

Et fepultus efi . Apoftolicum , quod hodie

habemus, Symbolum addit, Defcendit ad inferor , de quo Ruffinus in expofitione ad Epifcopum Laurentium : Sciendum famé eft , quòd im Ecclef.e Romamae Symbolo mom babetur additum, DESCENDIT AD INFERNA : fed meque im Oriemtis Ecclefi* babetur bic fermo, vir tamem verbi eadem videtur effe im eo , quòd SEPULTUS [ìicii,. Ruffini igitur tempore Aquilejenfis habebat , Romana Ecclefia non habebat , modò autem habet , Defcemdit ad imferor. Ex quo confirmatur eorum opinio , qui etiam Apoftolicum Symbolum fucceffivè ex caufis exiftimant au&um. Judicare vivor & mortuor . Facundus Hermianenfis Epifcopus , in publicata nuper per Lucam Dacherium fidei catholicæ Epißola, hunc articulum ait non contra aliquam haerefim ab aliqua Synodo, fed tanquam fundamentalem ab ipfis Apoftolis Symbolo infertum : Ab eo fidelium , Epifcoporum praefertim , in Ecclefiae pacifica communione defun&torum damnatorium judicium refervari fupremo judici Jefu Chrifto, adeoque trium Capitulorum impugnatores , Theodorum Mopfueftenum Epifcopum in catholica pace defunétum poft mortem damnare aufos , effe ejus fuperbiffimos praevaricatores , utpotè qui fupremum Jefu Chrifti privilegium in fe tranfcribant , ac effe velint Altiffimo non tantùm fimiles, fed & fuperiores. At graviffimè errare Facundum , ad quintam Synodum oftendemus. Cujus regni mom erit finir. Sunt Gabrielis Archangeli ad Deiparam verba , adje&a contra Marcellum Ancyranum, delirantem Chrifti regnum , dum Patri fuerit traditum, fore exftinguendum , illumque redigendum in juftorum ordinem. Credimus im $piritum fam&um. Re&è San&us Athanafius in litteris fynodalibus ad omnem fuam Dioecefim : Ἀicaema Symodu* mom aliemavit $piritum fan&um à Patre & Filio , fed eum unà glorificavit cum Patre & Filio : utique dicendo, Credimur , & in $piritum famé?um . Et Synodi Chalcedonenfis ad Principem Marcianum Relatio : Iterum ait $ymbolum Nicaemum , CREDO ET IN SPIRITUM SANCTUM, fufficientem intelligentiam , quòd Spiritur fam&us Deus fit , piis mentibus trademr. $i enim fimiliter ut im Patrem, & im Filium , ita etiam im Spiritum faméfum credere juffit , mamifeffum eff , quòd quippe ut in Deum fpem habere mor praecipit , umam maturam imfinuanj im Trinitate credemtibu*. In quem enim credimus , effe debet verus & plenus Deus. Domimum. Dicitur contra Macedonianos, de quibus Gregorius Nazianzenus in oratione in Dominicam Pentecoftes : Qui $piritum fam&7um im creaturarum ordimem dejiciumt , comtumelioff funt & fcelerati fervi, atque adeo fceleratorum fceleratiffmi . Sceleratorum enim fervorum imperium adfpermari , & adversùs domimationem imfurgere , atque id , quod liberum eff, in eamdem fecum fervitutis claffem redigere. Et Bafilius, Seleuciae Epifcopus , Metropolita Ifaurorum , in litteris fynodalibus ad Leonem Auguftum, exftantibus poft Synodum Chalcedonenfem , laudat hujus Synodi piiffimam legem , quam de fan&i Spiritus fubftantia, ejufque Dami/jatjomf

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »