Pagina-afbeeldingen
PDF

n

[ocr errors]

$ardicemff, $ynodus , trecentor Epifçopos babem , juffificavit eum, fèd ufque in praefens ut haereticus amutbemati fubjicitur . Oftendere tentat etiam Nicolaum primum Pontificem circa Photii perfònam errare potuiffè , atque erraffe. Refpondit verò Metrophanes , orthodoxus Metropolita Smyrnenfis : Quod dixiffi , Multos , Romanorum Ecclefia juffificante , damnator arbitramur , & rurfus dammante juflificator , falfum eff, & procul à veritate. Demique Marcellum quidem amatbematizantem omnem haerefim , & eanb maximè , quam babere dicebatur, juffè ac regulariter Juliu* Papa Romamur , & JardicemAer Synodus recepit. Noviffiautem ad proprium vomitum reverfum , & deprehenfum baereticum , bi , qui circum $ylvanum eramt, amatbematizarumt , quibus & Liberius per littera* fuar , qui poff JuJium fuit , concordat , digen ; ; MARCELLUM D E N U O IMPIE HDOGMATIZANTEM. Hoc autem mom eft reprobatio judicii Julii vel $ardicemfit $ymodi , ob fa&a» Marcello memtis mutationem. Adftipulatur San&us Hilarius , Piétavienfis Epifcopus, in fragmentis Synodorum , agens de Synodo Syrmienfi : Fotimus bæreticus depreôenfur , mec tum quidem per faáionem populi potuit ex Epiféopatu amoveri . $ed Atbamaffu* Marcellum, qui poff recitationem hbri, quem fcriptum edide*at , femtemtia $ynodi $ardicemff, Epifcopatui erat *edditus , ubi quædam alia nova mifcere femtit , & ambiguis prædicationibus ejus , im quam Fotimus arupit , do&rinae viam quaerere , à fua commumiome feparat : Amteriore tempore , quàm Fotinus arguifur , praeventam judicio meditationem corruptae volumtatij offamaem y , & mom ex libri cditione comdemmam r. Et infrà : Negata fibi ab Atbamafo commumio;1e , ingreffu fefe Ecclefiae Marcellas abffimuit. De Fotino igitur , ejus olim Diacono & difcipu!o , jam palam errante &c feducente, agens cum Marcello Athanafius advertit hominem à libri , per Sardicenfem Synodum abfoluti & probati, dogmatibus, datifqtie tunc expofitionibus recedere, mifcere nova quædam , & ambiguis locutionibus defendere difcipuli errores : Hinc ejus communionem eft averfatus. Hoc ipfum tradit Sulpitius Severus, dicens Marcellum Synodi Sardicenfis tempore fuiffe innoxium , meritóque abfolutum , & addens : 1mterje&o deimde tempore Atbamaffus , cùm Marcellum parùm famæ fidei effe penitu* cemperiffet , à communione fufpendit , babuitque ille banc verecum. diam , ut tanti viri judicio motatur fpontè concederet. Quocirca labitur Carolus Sigonius, dicens bujus rei $ulpitium effe folum au&orem. Objicit nobis hæc verba San&i Epiphanii : Interrogavi ipfe aliquamdo beatum Papam Atbamafium de boc Marcello, quomodo de ipfo fentiret. Ille verò meque ipfum defendit, meque rurfum graviter adversàs ipfum inveéfus eff , at folùm rifu Jevi ea::o offendit fiagitium mom magnum ipfum effe , fèd habebat ipfum , velut qui fe purgaffet. Favet San&tus Hieronymus in Catalogo : Feruntur comtra Marcellum Afferii & Apollimarii li&ri , Sabelliam«e eum baerefi, arguenter : fed & Hilarius im feptimo adversùs Ariamo , libro momimi, ejus quafi baeretici memimit. Porrò ille fe defemdit non effe dogmatis , cujus accufatur , fèd communio.

[ocr errors][merged small][merged small]

gmitum effe oportet , mullam umquam adverjùr Marcellum praeter eam, quae Sardicenfibus efi diffoluta femtemtiis , deincep* 9modum fuiffe contrad7am , meque $yrmii aliquod im eum expreffum fuiffe judicium . Damnatus iftic fuit unà cum Photino & Athanafio , idque, quod Sulpitius Severus advertit , aftuto confilio, ut Imperatores fententiam , de Photino & Marcel!o veram , crederent de Athanafio non aberrare. Et egregius fidei orthodoxae defenfor, Paulinus Treverenfis Epifcopus , oblato fibi decreto ita fubfèripffe traditur fe im Pbotimi & Marcel/i dammatiomem præbere confenfum , de Atbamafio mom probare. Tunc enim Athanafius à Marcelli communione omninò fe fejunxerat. Attamen fine novo examine & judicio fuit decretum iftud : Philippopolitani conventus in Marcellum fententia fuit dumtaxat confirmata, Romanaque Ecclefia ex omnibus a&tis Syrmienfibus probavit fola conftituta in Fotinum. Hinc igitur ab Epiphanio rogatus Athanafius noluit in Marcellum ref. pondere duriùs: Hinc ipfe Marcellus, licèt ab Athanafio, Paulino , ac ipfo Liberio Pontifice notatus, Julii Pontificis & Sardicenfis Synodi decreto femper fe defendit, quomodo ab Anaftafio Pontifice percuffus per Antecefforis Siricii

eft Rufiinus. Infli&tum tamen à Liberio vulnus fuit omninò lethale : Exinde omnis Ecclefia peffimè de Marcello fenfit, tanquam qui Synodum Sardicenfem & Julium Pontificem æquivocis, aut palam mendacibus profeffionibus circumfcripfiffet. Porrò laudata fuperiùs Liberii verba undè acceperit Metrophanes Smyrnenfis Epifcopus, ignoro: Periiffe debet ifta Liberii Epiftola ; per Socratem adduéta nihil habet ejufmodi. Forfan fuere in Epiftola ad Synodum Thyanenfem , laudata à Sanéto Bafilio in litteris ad Occidentales, aut in Epiftola ad Sanétum Athanafium , cujus fuperftes fragmentum damnat Marcelli , non expreffo nomine errorem , rogans cum fubfcriptione damnari etiam ab Athanafio , quem utique Liberius norat jam communione à Marcello fejun&tum , In tali enim judicio innocuè falli poffe Ecclefiam oftendit eleganter Facundus Epifcopus Hermianenfis . AJam fi legere dignemtur trium Chalcedonenfium Capitulorum ofores, imvemiemt etiam Timotbeum , Appollimaris difcipulum , à beato Athanafo per igmoramtiam temporibus beati Damaf Sedi Apoflolicae velut ortbodoxum comemaatuum , atque ab ipfo Papa Damafo fime cohibemtia: baereffj fimpliciter effe fufceptum. Imvemiemt etiam Pelagitim Haereftarcbam , à quo Pelagnami dicuntur, im judicio Palaeßinorum Epifcoporum , quae contra Chriffi gratiam fentiebat, operientem , pravafque femtentia , fua , verfutia imterpretamtem, per eamdem igmoramtiam abfolutum. Invemiemt poffremò beatum quoque Zozymum , Apoflolicae Sedis Antiffitem, comtra $am&i Immocemtii decefforis fui femtentiam, qui primus Pelagianam haerefim comdemmavit , fidem ipfius Pelagii , ejufque complicir caeleffii, qucm fm Ecclefia Cartbaginenß convi&um , atque

[ocr errors]

litteras fanare , aut fanum oftendere fefe conatus

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

appellamtem Apofolicam $edem , & ipfe geßis difcufferat , tamquam veram & catholicam laudamtem , infuper etiam Africamor culpantem Epifeopos , quòd ab illis haeretici crederentur , cùm mecalum ipß Africami* Epifcopis dolor eorum multò mamifefius detegemtibur , memorator Pelagium & caeleffium putaret orthodoxor . Et tamem mec Atbamafium , mec Damafum, mee illo, Palaeßimor Epifcopor, & Zozymum baeretieor credit Ecclefia , quia de baereticis bene femferumt , fed potiùs pro merito fuae fidei catbolico, judicat & bomorat, quoniam mom debet crimimi deputari fmplicium mom intelle&a verfutia malignorum . Facundum labi credo de Timotheo : Non enim hunc, fed Vitalem, æquè Apollinarii difcipulum , fuiffe è Damafo circumfcripto fufceptum , liquet ex Gregorii Nazianzeni ad Cledonium, Hieronymi ad Damafum, Damafi ad Orientales Epiftola, nec non ex quarto libro ipfius Facundi. Omninó culpandus eft San&tus Bafilius , hac de caufa Damafum Pontificem & omnem Occidentis Ecclefiam , quomodo Sardicenfem Synodum & Julium Pontificem ob Marcellum , arguens de patrato facinore, ftabilita hærefi, ignorata veritate. Non advertit hac ipfa fidelia etiam Athanafium & amicum Nazianzenum infigniter denigrari . Malè Paulinum Antiochenum Epifcopum, Marcello adhuc communicantem, arguit, quòd ejus dogmatibus fidem habeat: Quis enim nefciat Paulinum , San&i Hieronymi Ordinatorem , fuiffe plenè orthodoxum : Culpandus item, in libello de appellationibus Afrorum ad Romanam Ecclefiam , Marcus Antonius Capellus, Zozymi Pontificis de Caeleftio ad Africanam Ecclefiam litteras , à Facundo laudatas, damnans fuppofitionis. -, • Reftat quaeftio, an etiam de Marcelli libro errarint, aut errare potuerint Julius Pontifex, & Synodus Sardicenfis? Conftanter refpondet San&tus Hilarius, in laudatis fragmentis, non erraffe. I)ocetur , inquit , etiam recitatione libri Marcel lum immocemtem , deprehendi , falfitatem quoque judicii Ariani , Conftantinopolitani per Sardicenfe caffati , exftamtir adbuc libri fides - arguit. INumquid propter libri vitium Marcellur ab Abbamafo abfentur eff ? An in librorum judicio circumveniri & falli poffit Ecclefia , acriter eft ventilatum ad tempora quintæ Synodi, ob Ibae Edeffeni Epifcopi Epiftolam, probatam à Synodo Chalcedonenfi. Erraffe Synodum, ideoque expurgandam dixere quidam trium Capitulorum impugnatores . Aft librorum judicia ad dogmaticas definitiones pertinere, effe infallibilia & immobilia, fine Spiritus San&i injuria retra&tari non poffe , operosè , & nervosè docuerunt Viétor Tonnonenfis Epifcopus, ac prae

fertim Facundus Hermianenfis , fuo loco, res'

enim longa eft , difcutiendi. Alter Synodi &Canonum Sardicenfiumadverfarius fuit Aurelius Carthaginenfis Epifcopus, nec non & omnis Africana Synodus, in qua & San&us Auguftinus , idque ob litem de Cleri Africani appellationibus ad Sedem Romanam. Ecclefiae Africanae Clerus inferior, ex immemoriali regionis confuetudine, Romam appellare non poterat, coaélus Primatis Carthaginenfis, aut ejus Synodi judicio acquiefcere. Erat con

fuetudo rationabilis, utpotè quam etiam inferiori Siciliae Clero impofuit Adrianus quartus Pontifex, à Guilielmo Rege coa&us, liberrimeque confirmavit Innocentius tertius , nova concordata ftatuens Reginae Conftantiae, ejufque filio Frederico fecundo. Spreta hac confuetudine, Apiarius Siccenfis Ecclefiae in Mauritania Presbyter, ab Urbano Epifcopo fuo gravatus, Romam provocavit ad Zozymum Pontificem , qui appellationem fufcepit , & reclamantibus Africanis Epifcopis rationes fa&i fui dedit ex tertio, quarto , & quarto decimo Canonibus Sardicenfibus, fcribens effe Nicænos. Inchoavit, non finivit litem . Etenim ad Bonifacium primum Pontificem haec Afri: Quamvis plurimo* codices legerimur, fed mumquam im Nicæno Concilio im latimis codicibus legimur camomer , quemadmodum inde, ex urbe Romana, in Zozymi Pontificis commonitorio dire&i funt. Et ad Pontificem Celcftinum : Ut aliqui tamquam à tuae $an&itati, latere mittantur, mulla invemimur Patrum Jynodo conffitutum. Quarto Sardicenfi Canone id lucidè flatutum eft , atque ita etiam lucet Africanis Epifcopis hanc Synodum fuiffè penitus ignotam. Nefcierunt ipfam à Conventiculo Philippopolitano diftinguere, credidere Arianam, ut fuprà audivimus à San&is Alipio& Auguftino. Fauftinus, Potentinus Epifcopus , & Romani Pontificis Legatus, Synodo fextae Carthaginenfi non tantùm obftitit , fed & variar injuria , irrogavit , quaf Romamae Ecclefíe afferem* privilegia , atque ex illis volens Apiarium recipi in gradum & communionem per Zozymum reddita : At perfuadere nequiit miffos Canones effe legitimos, longè minùs Nicænos. Lis dura & longa, mollita per Bonifacium fecundum Pontificem, tandemque, quod fuo dicendum loco, plenè exftin&ta per Gregorium magnum. Duae hic funt quaeftiones . Prima eft, quomodo Africani Epifcopi ignorarint Synodum & Canones Sardicenfes. Etenim Gratus Carthagi

nenfis Epifcopus , cum triginta quinque fuae

Dioecefeos Collegis, adfuerat Synodo , quofdam Canones popofcerat & impetrarat, omnes publicarat per Africam, ac in ufum deduxerat, uti docet quintus Canon primae Synodi Carthaginenfis.Oblivio praetendi nequit ex lapfu temporis. Etenim Grato fucceffit. Reftitutus , Reftituto Genetlius Genetlio Aurelius, vir infigniter eruditus. Refpondeo & fateor hanc ignorantiam efTe veraciter admirandam, tamen fuiffe : Radicem ignoro. Etiam Nicænum Canonem , duos in eadem civitate Epifcopos vetantem, ordinationis fuae tempore ignoravit Auguftinus, atque etiam ejus Ordinator Megalius , Calamenfis Epifcopus, Numidiae Primas : Eo namque oppofito Auguftini ordinationem penitùs impedire. potuiffet , fine infœlici recurfu ad poculi amatorii criminationem. Altera quæftio eft , quomodo Zozymus Pon. tifex Canones Sardicenfes dixerit Nicænos. Marcus Ephefiorum Metropolita , in Synodo Florentina de San&is Patribus per Graecos frequenter vitiatis conventus , dixit nihil id efîè nmiri , cùm ipfe Latinorum fupremus Pontifex Zozymus, &c quidem ad Synodum fcribens de re- graviffima, adulterarit Canones, pro Nicav In 1$

[ocr errors]
[ocr errors]

nis fupponens Sardicenfes. Eum arguit impofturae. Probat ex libro Canonum : utique ex Codice Canonum Ecclefiae univerfae , in quo nullus eft Canon Sardicenfis. Refpondit verò frater Joannes de monte nigro, Fratrum Praedicatorum in Lombardia Prior Provincialis: Nullum mebir fide dignum & clafficum produxiffi teffem de Zozymo, quòd ita corruperit Camoner. Apud Latinor mumquam invenietur fa&a à Zozymo Papa baec depravatio. Miffos in Africam Canones ait veraciter fuiffe Nicænos, utique ex illis oétuaginta,quos à Marco Papa Athanafius poftulavit, & Marcus Athanafio mifit. Addenti, $ed omittamur hoc, indiget enim aifquifìiome , Ephefius acquievit : Placet omitti , mom eff enim praefènti, temporis haec quaeffio. Nempè neuter vidit ejus fundum , neuter fcivit illas Marci & Athanafii litteras effè fuppofititias Ifi. dori merces , atque effè folos viginti Canones Nicænos. Dico ergò Zozymuma Pontificem locutum fuiffe ex phrafi confueta totius Ecclefiæ latinae . Etenim etiam Innocentius primus Vi&ricio Rothomagenfi Epifcope , & San&tus Leo magnus Theodofio Augufto fcribens, Sardicenfem Canonem vocant Nicænum. Phrafeos radicem in laudata Synodo adduxit ipfe Marcus Ephefius, rogatus, cur Symbo!um Conftantinopolitanum & à Latinis & à Græcis vocetur pafîim Nicænum , refpondenfque : Quôd boc virtute illud comtimeat , ac ißud non fit, nifi hujus lucidior expreffio. IEtiam Nicæni Canones virtute continent Sardicenfes , & Sardicenfes non funt nifi Nicænorum elucidatio , faéta ad deftruendas novas ftrophas , atque in San&tum Petrum Apoftolum & ejus Romanam Sedcm injurias Eufebianorum . Quidquid Sardicæ exprefíum eft de Romanis appellationibus, eft antiquus Ecclefiæ Canon, perpetua confuetudo, Apoftolica & Evangelica traditio, reda&a à Synodo Nicæna in paucas hafce & generales fyllabas , $uis privilegia ferventur Ecclefiir. Meritò ergò Sardicenfes Canones femper diximus Nicaenos. Tertius Sardicenfium Canonum hoftis fuit impius Photius, Ecclefiae Conftantinopolitanae invafor , au&torque horrendi fchifmatis , qui fuum , à decimo Canone damnatum, ex laico Epifcopatum purgare volens, Sedi Apoftolicae fcripfit Sardicenfes Canones non effè aut fuiffe in ufu Ecclefiae Conftantinopolitanae . Refpondit verò Nicolaus primus Pontifex : Quomodo peme* vos mom fumt Camones Sardicemfer , quando inter quimquaginta titulo , quibus comcordia Camomum apud vos texitur , ipfi quoque reperiumfur? Quinquaginta tituli funt Joannis Scholaftici, Patriarchæ Conftantinopolitani , in quinquaginta titulos divifa , & Sardicenfes etiam continens, Canonum colle&io , qua Patriarchatus Conftantinopolitanus fuit omninò femper ufus. Et ipfe Photius fuo Nomo Canoni inferuit etiam Canones Sardicenfes. Eorumdem vigore , non tantùm San&us Patriarcha Ignatius, fed & Photii intrufor, Gregorius Asbefta, Syracufae ArchiEpifcopus, nuper ad Apoftolicam Sedem proVOCarant. Quartus tandem & peffimus horum Canonum hoftis fuit Auxilius, Clericus Francus, in opere de Qrdinationibus Formofi Pontificis. Pro

fcindit praefertim fecundum , qui Epifcopis certo modo translatis negat faicam communionem , id eft , facramentalem Reconciliationem , etiam in fine. Repugnare dicit decimo tertio & quinto decimo Nicænis , in quos nulla fuit Hofio poteftas : Effe non Catholicum , fed Catharum feu Novatianenfem . Fundare fe poffit in San&to Leone magno , à quo fupra audivimus Nicaenos Canones effe Spíritu Dei conditos, & totius mundi reverentia confecratos , effe in finem ufque mundi manfuras regulas, in quas nihil poffit ulla alia Synodus , five minor five major. Ex eodem principio Marcus Ephefius in Florentina Synodo dixit Ephefinum Canonem , vetantem Symboli additamentum , à nulla pofteriori Synodo potuiffe fblvi. Re&è verò refpondit Cardinalis Julianus. Nom credimur boc vobis mom convenire mobifcum , quafi Patres illi fecundae , tertiæ $ymodi, `quartae , quimtae , fextae , & feptimae, fi voluiffemt addere ad Symbolum vocem illam , DEIPARA , mimim? potuiffemt. Alioquim f Cbalcedonemfir Symodus pofuiffet in $ymbolum vocem illam, DEIPARA , fubje&ame effet & illa amatbemati ? Refpomaleat Domimus Epbefur , dicat unum verbum , aut affirmet aut meget. At obmutuit non Ephefius tantùm , fed & ipfe Beffarion Metropolita Nicænus , aliud nefcientes affirmare, quàm effe dubium problema. Cardinalem Julianum largiùs expofuit Andraeas, Rhodiorum Metropolita latinus, dicens Ecclefiam non ex Angelis, fed conftare ex mutabilibus & futuros rerum fucceffus varios nefcientibus hominibus , ideoque opus effe , ut

, ufque ad fæculi confummationem fit eadem illi

femper auétoritas , qua priores Canones poffit mutare & auferre per pofteriores, prout fuaferint temporum rationes. Abfit,ut Sanétus Leo magnus huic do&rinæ adverfetur: Dumtaxat vult approbatos à Sede Apoftolica Canones Nicænos per nullam fine ejufJem Sedis adfenfu Synodum poffe alterari : camom quippe Ecclefiafficur vetat , me decreta abfque femtemtia Romami Epifcopi Ecclefis fanciamtur. At verò in Sardicenfi Synodo Hofius Romanæ Sedis mandatum habuit , ac ejus a&ta omnia Julius Pontifex rata duxit & firmavit. Et quòd tertius decimus Nicænus Canon nulli unquam pœnitenti in fine negari communionem abfolutionis permittat, eft penitus falfum. Quis nefciat ab illo non admiffam fecundam publicam pœnitentiam , longeque minùs fecundam Reconciliationem ? Quòd eadem graviffimis quibufäam , licèt primis , lapfibus negari poffit , liquet ex San&o Athanafio, ad Solitarios fcribente, Leontium Antiochenum Epifcopum , ob nota flagitia & facinora, nec ad laicam communionem oportuiffe admiffum . Hujus tamen noftri Canonis rigorem non legi ufquam ufu receptum. Hifce ergò contradi&ionibus non obftantibus, plenam ubique dignitatem obtinuit tandem Synodus Sardicenfis. Etenim non tantùm Julius Pontifex per Occidentales & Septemtrionales , fed & San&us Athanafius per Ægypti Provincias illam folemniter publicavit , de quo Hermias Zozomenus : Athamafus comceffit Alexamdriam , Conciliumque Epifcoporum Ægypti cegendum curavit , quo decreta tam Sardicæ de ipfo, fum

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tum in Palefima famcita, fuffragiis fui, quoque comfîrmarent. Palaeftinae fancita funt ejufdem Synodi publicatione fa&a fynodaliter per Maximum Epifcopum Hierofolymitanum. Hujus publicationis caufa, motas Athanafio novas calamitates per Conftantium Auguftum, Socrates teftatur. Nihilominusipfi Eufebiani ex Synodo Ancyrana ad eundem Principem legavere Bafilium Ancyranum Epifcopum , Euftathium Sebaftenfem , Leontium Cyzicenum , &c. Leontium Presbyterum Thalamepolitanum , fupplicantes recipi & fervari Synodum Sardicenfem. Ejufdem auétoritate ufa eft prima generalis Synodus Conftantinopolitana ad Damafum Pontificem fcribens, effe veterem Ecclefiae legem, & Sanétorum Patrum in Nicaena Synodo decifionem , ut fingularum Provinciarum Antiftites unà cum finitimis, modò ipfis ita vifum fuerit, Epifcopis ordinent Collegas in fuis ipforum Provinciis. Quòd Provincia fufficientes ad ordinationem celebrandam Epifcopos non habens poffit ex vicina Provincia evocare fubfidium , nequaquam in Nicæna Synodo ftatutum eft , fed in fola Sardicénfi. Proinde Patres Conftantinopolitani ex quarto Nicæno & fexto Sardicenfi conflant mixtum Canonem , atque ita more latino Sardicenfem vocant Nicænum. Univerfa item Orientalis Ecelefia , apud Chalcedonem adunata , licèt ejus

Canones necdum infcripfiffet fuo Codici , in Relatione tamen ad Marcianum Auguftum infigni elogio praedicavit , & pro authentica agnovit Synodum Sardicenfem .

Joannes tandem Scholafticus, favore Juftiniani Principis in San&i Eutychii deje&i locum Patriarcha Conftantinopolitanus, collegit & toti fuo Patriarchatui fervandum praefcripfit novum Codicem Canonum , digeftum in quinquaginta titulos, laudatumque à Nicolao primo Pontifice , atque illi omninò infcripfit CanonesSardicenfes. Quae poft ipfius editionem prima confcripfit Canones, Trulfana Synodus confirmavit, & ad omnem Orientem extendit , difertè exprimens etiam Canones Sardicenfes. Idem facit antiquus incogniti Graeci liber fynodicus apud Chriftophorum Juftellum . Idem in o&tava Synodo Zacharias Chalcedonenfis Metropolita Photinianus, ipfe Photius in Nomo Canone, & Marcus Ephefius in Synodo Florentina. Idem celeberrimi Canonum Colle&ores Graeci , Arfenius Monachus, Alexius Ariftinus, & Symeon Logotheta. Licèt dumtaxat ut Occidentis Patriarchalem videantur agnofcere, certum eft fuiffe œcumenicam, uti liquet ex Sanéto Athanafio , noftrifque fupra diétis ad Synodum Nicaenam. Quia tamen eadem cum Nicæna cenfetur, non auget numerum œcumenicarum,

[ocr errors]

C A N O N E S
CONCILII CONSTANTINOPOLITANI.
C A N O N P R I M u s,

On* fpernendam effe fidem Patrum trecentorum decem & o&o, qui in Nicaea Bithyniæ convenerunt , fed manere eam ratam oportet , & anathematizari omnem hærefim , fpecialiter au'tem Eunomianorum , five Anomæorum , & Arianorum , five Eudoxianorum , & Semiarianorum , five Pneumatomachorum ( id ef}, qui contra Spiritum fan&um pugnant ) & Sabellianorum , & Macedonianorum , & Photinianorum , & Apollinariftarum,

SCHOLION. , .

|N'j? Symbolo non acquiefcentes Eufebiani condidere novem fucceffivè difparata , immò & contraria , adeò ut eorum unus Sophronius, Pompejopolitanus in Paphlagonia Epifcopus exclamarit in Synodo Seleucienfi : Si nova in dies fmgulos meffrae ipforum volumtati, & fententiæ prolatio fit formula fidei, fieri mom potefi , 4uin accuratam veritatis fufceptionem fnsus brevi prorsùs amiffuri. Addit Socrates recipi oportuiße Nicænum «Canone r Conc.Conf. Tom.I.

Symbolum etiam à Sophronio, atque ita futuros in Eccléfia non fuiffè tot motus temerarios, inconfultos , feditiofos , turbulentos . Huic confilio haec , in qua Eufebiani plures, Synodus tandem acquiefcit ob metum Damafi Pontificis & Theodofii Augufti, Eunomiani , Anomaei , Eudoxiani, Ariani funt iidem, orti ab Ætio Ecclefiae Antiochenae Diacono, reducente purum putum Arianifmum, de quo femper erubuerant Eufebiani. Hinc meritò diéti Ariani . Di&ti & Eudoxiani ab Eudoxio, primùm Germanicienfi in Provincia Eufratefia, dein Antiocheno, ac tandem ConftantinoT t po

[ocr errors][ocr errors]

politano Epifcopo : Attamen minùs famofo apud Latinos, adeò ut San&tus Gregorius ad Eulogium Alexandrinum & Anaftafium Epifcopum Antiochenum fcribat ignotum fibi effe Eudoxium, in fynodicis ac Enthronifticis Patriarcharum ad Sedem Apoftolicam litteris non confuetum anathematizari , à nulla Synodo damnatum , atque addit: Camones quidem Confamtimopolitani comcilii Eudoxiamo* damnant , fed quis fuerit eorum au&or Eudoxius , minimè dicunt. De Eudoxiami, Romama Ecclefia mihil ba&enus movit , Ait Eudoxii non Auguftinum , non Philaftrium Brixienfem Epifcopum , non alium hærefeon enumeratorem, fed folùm meminiffe Zozomenum Græcum, mentitum varia, ac ob nimias Theodori , Mopfuefienfis in fecunda Cilicia Epifcopi , à quinta Synodo nuper damnati , laudes à Romana Ecclefia non receptum . Toti notiffimus orbi fuit ob facinora Eudoxius , verùm ex Conftantii Augufti metu , uti fcribit

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Cyziceni Epifcopi diale&ticas argutias & linguam verfatilem propugnavit peftem , atque ita illa non Eudoxiana di&ta eft , fed Eunomiana, Anomaea item atque Exoucontia. Caufam dat Zozomenus : Quòd Filium Patri diffimilem , & ex mibi'o ortum fatuat. Porrò de Zozomeno adversùs San&tum Gregosium hæc Melchior Canus in opere de locis : Zozomeni memdacia mom excufo : Graecur mamque fuit , & matiò hæc fuit femper ad memtiendum promptula . Atqui im movem Ecclefitfficæ bifforiae libris mibil tale Zozomemus fcribit , quale fecumdo loco de Theodori laudibur illi objicit Gregoriur . Nom video , quomodo refponderi poffit , miff dicamus aut Grego rium alior libro , Zozomemi legiffe , qui im mamur mof?ras mom vemerumt , aut memoria lapfum pro

[ocr errors][merged small]

fuam , Zozomenus de illo nihil habet, nifi quòd fuerit Libanii fophiftae auditor. Et in Florentina Synodo Andraeas, Rhodiorum Metropolita . latinus , adversùm Græcos ejus au&oritate, tanquam veraci & firma , fuit ufus. Refpondet

verò in notis ad Romanum Martyrologium D, p;. M%• Cardinalis Baronius: Nom advertit camus mor mon Decerit,

babere integram b floriam Zozomemi , & complures ejus libror excidiffe. Reétè oftendit excidiffe res o&todecim annorum, & addit. Quibus præfertim temporibus , exurgente baereff Nefforiama , quae ab eodem Theodoro ducit originem , de eodem Tbeodore prolixior erat abfque dubio marratio. Ego tamen inclinor in partes Melchioris Cani. Etenim Theodorus Mopfueftienfis fuit Neftorii magifter , in Ecclefiae pace defunétus ante ejus praedicationem , adeoque res illius nequaquam Neftorianis mifcendae, fed à Zozomeno fuerant referendæ fuis temporibus, ante Agricolæ & Euftathii Confulatum , Chrifti annum quadrjngentefimum vigefimum primum, in quo finit hodie Zozomenus. Exiftimo igitur à Sam&to Gregorio Zozomenum pofitum pro Theodoreto. Addo tamen , quòd olim Francis, rogantibus, cur Synodus Conftantinopolitana Symbolo non addidiffet , Filioque , refpondit Leo tertius Pontifex : De tamtir Patribus mom judicemur , Pro , Macedoniamorum , textus Græcus habet Marcelliamorum , Et re&tè , Macedoniani enim funt fupra expreffi Pneumatomachi, nomen haentes à Macedonio Conftantinopolitano Epifcopo, de Deo Filio cum Ecclefia Catholica, de Spiritu fanéto cum Ario fentientes, ideoque Semi- Ariani. Pergit Sanétus Gregorius in jam dicta Epiftola : Romana Ecclefia reliqua baerefer, quæ illic memoratæ fumt , ab aliis jam Patribus damnatas reprobat. Ex quo non vanè colligitur etiam Damafus Pontifex Marcelli Ancyrani damnationem admififfe.

[ocr errors][merged small]

terminos eorum funt , non accedant , neque confundant & per

mifceant Ecclefias :

E'£; , qui extra Dioecefim funt , ad Ecclefias , quæ extra ,

fed fecundùm regulas conftitutas , Alexan

driæ quidem Epifcopus ea , quæ funt in Ægypto tantùm gubernet , Orientis autem Epifcopi , folius Orientis curam gerant , fervatis honoribus primatus Ecclefiæ Antiochenæ , qui in regulis Nicænæ Synodi continentur . Sed & Afianæ Diœcefis Epifcopi ea , quæ funt in Afia, & quæ ad Afianam tantummodo Dioecefim pertinent , gubernent: Ponti

autem Epifcopi , Ponticæ tantùm Dioecefis habeant curam : verò , ipfius tantummodo Thraciæ.

[ocr errors]

Non invitati Epifcopi ultra Dioecefim accedere non debent fuper ordinandis aliquibus , vel quibufcumque difponendis Ecclefiafticis caufis , fervata regula , quæ fupra fcripta eft de unaquaque Dioecefi. Manifeftum namque eft , quòd per fingulas quafque Provincias Syno

dus

« VorigeDoorgaan »