Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

$ierunt, Hoffur ad proferendam fentemtiam preerat. Eum Athanafiüs in litteris ad Solitarios appellat $ynodi Patronum, Hincmarus Remenfis in litteris contra Hincmarum Laudunenfèm Epifcopnm perperam adjungit Vincentium Capuanum & Calepodium Epifcopum Neapolitanum : Gratianus etiam Januarium Beneventanum . Vincentium Athanafius fcribit Synodi jam pera&ae fuiffe Legatum ad Conftantium Auguftum. Ad Synodum itaque venerunt & Occidentales & Orientales Epifcopi. Orientales fuiffe numero feptuaginta dixit in Florentina Synodo Andraeas Metropolita Rhodiorum : Septuaginta fex , idque ex San&ti Athanafii & Sabini Macedoniani teftjmohio , Socrates & Zozomenus. Philippopolitani Conventiculi Epiftola fynodahis fuiffe dicit oétoginta : Ei fubfcribunt foli feptuaginta tres , at defunt Urfacius Singidunenfis , Maris Chalcedonenfis , & vacuum Epifcopi nomen Ifchyras, quos certum eft adfuiffe. Afterius Arabs & Arius Palaeftinus ab illis ad nos defecere. Quare corrigenda jam di&a Hinc. mari Epiftola, dicens fuiffè folos fexaginta fex, * Obftare videtur Sanétus Athanafius in fecunda Apologia, dicens adfuiffe Epifcopos Ægyptios nonaginta quinque, Cyprios duodecim , quindecim Palaeftinos. Refpondeo per Epifcopos Orientales non quofvis hic ex Oriente, fed intelligi folos fa&ionis Eufebianae, Addit Athanafius de iftis laudatis : Eorum , qui im Synodo caeterorumque aliorum, qui poft Synodum in fuis Sedibus fubfcripferunt , iffa funt momima . Ex quibus verbis nonnulli volunt eos omnes Synodo non adfuiffe. Res latet in obfcuro. Ut ut fit, ipfà Synodus ad Julium Pontificem fcribit “Eufebianorum dumtaxat quofJam fuißè menti; facrilegae , Ariam«e baerefir peffifero vememo tim&or ; multor verò re&ae fidei cultores. Eorum poft Eufebium jam defun&tum Duces fuere Theodo. rus Heracleenfis in Europa Epifcopus Metropolita , Narcißus Neroniadis, Stephanus Antiochenus , Georgius Laodicenfis, Acacius Palaeftinorum :Caefaraeenfis , Menofantus Ephefinus , Urfacius Singidunenfis , & Valens Murfienfis . Habuere fecum Pædagogor & advocator Mufamianum comitem & Hefjchium caffrenfem, quorum opera fe , quibus volebant , terribile; qffendebamt , & imfaiar , quibus libitum erat , mme&ebamt , rati per eos agere omnia in Synodo , ©* mo* metw comterritor mimimè $ardicam occurfuror. Im itinere , inquit tertia fynodalis Epiftola, certi* im locis comciliabula im morem $ynodi per fe babuerumt, & fædera cum intermimationibus comflaverumt. Rem ita a&am effe , per Macarium , alio riomine Arium , Palaefiimum , in Petra Palaeftinae , & Afferium Arabem , in Petra Arabiae Epifcopum , qui umâ cum ei* im itimere fuerunt , & ab ?orum infidelitate recefferumt, refcifcere licuit, qui viìm ad facram $ymodum veniffent , fimul & de vi, 'quam paff, effemt, conquefi funt , & quamta pravitate im rebus agendi r uff effemt, imdicaverumt. Id quoque ab illis additum , effe illic multos re&ae fidei cultores , quo* jffi probibuerunt , me buc vemiremt , pericula mimafque , fi quis ab ipfr rece

deret , demumcianter , ac propterea curaffe , ut

* .

'omne , im itinere * eodem domiyi/io - uteremtur ,

me vel tantillum quifquam ab illi, feorfim agere poffet. Epifcopos Occidentales Socrates , Zozomenus, atque Hincmarus adfirmant fuiffe trecentos , idque ex San&o Athanafio. At longé aliter in operibus hodie exftantibus San&us Athanafius , in fpeciem fibi ipfi adverfus. In Epiftola ad Solitarios fcribit ex Occidente & Oriente in urbem Sardicam conveniffe Epifcopos plùs minùs tercentum, comprehenfis& Eufebianis. Poft horum è Synodo fugam folos orthodoxos fuiffe aitè Provinciis plufquam triginta quinque, enumeratis in fecundae Apologiae exordio, Ægypto, Lybia, Pentapoli, Palaeftina, Arabia , Ifauria , Cypro, Pamphylia , Licia, Galatia, Dacia, Myfia , Thracia, Dardania, Macedonia , Epiro, Theffalia, Achaja , Creta, Dalmatia , Scifcia , Pannonia, Norico, Italia, Piceno , Thufcia, Campania , Calabria, Apulia, Brutiis, Sicilia, Africa, Sardinia , Hifpania , Gallia , Britannia , Sunt numero triginta fex , & quaedam non Provinciae , fed vaftiffimae Dioecefes . Ex eis plufquam trecentos Epifcopos adferit adfuiffe Synodo , atque ab omnibus comprobatam fuam innocent1am , At verò fub ejufdem Apologiae finem ait fibi atteftatos Epifcopos trecentos quadraginta qua• tuor . Ex Afia , Phygia ac Ifauria fexaginta ante Synodum , reliquos ducentos o&uaginta quatuor in ipfa aut poft ipfam , Sacrum quippè Sardicemfe Concilium ad eor , qui intereffe mem peterant , decreta fua miff*, qui ipf? quoque fuffragiis fuis ea approbarumt. Plures invitatos Epifcopos ex varia caufa non adveniffe , etiam teftatur Socrates. Quod , inquam, di&ti ducenti oétoginta quatuor Epifcopi non omnes Synodo adfuerint , difertè videtur affirmare Athahafius: Eorum autem , qui $ymodo fubfcripferumt, caeterorumque aliorum , iffa fumt momima : Hofiur ab Hifpamia, &c. Quomodo haec cohæreant, quaeftio eft non facilis , • ' Aliud ego refpondere nefcio, quàm numeros effe vitiatos, uti afferit & D. Cardinalis Baronius ; Epiftolae enim ad Solitarios, ubi hodie correétè legimus, Plùs minùs trecentum, antiqua editio Bafileenfis , quam & hodie vir do&us fuftinere molitur, habet , Plùr mimì* cemtum. Sub Apologiae finem de Epifcopis trecentis quadraginta quatuor credo non ambigendum, quorum foli centum fexaginta duo fuere Occidentales , feu Dioecefeos Romanae . Nam &: Theodoretus univerfim fuiffe dicit folos ducentos & quinquaginta , atque id conftare ex teftimonio veterum . Zacharias Chalcedonenfium Metropolita Schifmaticus ad o&avam Syaodum afferuit trecentos fuiffe. De quibus nolim latiùs quaerere, & non invenire. Utraque ergò pars profe&a eft Sardicam : Et quidem Eufebiani Comitum deducentium armato fatellitio terribiles , arbitrati nor metu comterritor minimè occurfuror , unàque rea criminum confcientia pavidi , hærentes , num fynodale judicium fubituri intrarent civitatem. Hinc tertia Epiftola fynodalis: Vemerumt illi quidem in Sardorum civitatem , ut advemtu fuo exißimatio

nem , quafi mom peccaffent , excitarent , & pro

per

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

perfum&oria purgationis fpecie adventum fuum effentaremt. Ingreffos mox Athanafius, Marcellus, aliique plurimi Epifcopi & Ecclefiarum legati Clerici de horrendis in Deum & homines facinoribusatque flagitiis, iniquiffimifque judiciis accufavere , Hofius Praefes evocavit ad rationes coram Synodo agenda fine Comite , milite , Commentarienfi . Erat enim Sardica in Occidentali imperio extra poteftatem Conftantii . Haec , inquit ad Solitarios Athanafius , illi

comfpicati, etß alacriter advenerant, tamem cùm amimadverteremt moßram fiduciam,intra Palatium fe recluferumt, quo in loco domicilium babebant. Atque

ibi ita inter confufurrarumt: Ad alia vemimur, alia |

confpicimus : Acceffímur cum Comitibus , & fine comitibus res agitur, prorfùs futurum eff, ut con.demnemur . Noffi* , qualia fimt decreta ordinatiomefque : Atbanafio im manu funt momumemta omnium Mareotae a&orum, quibus ille quidem purgatur, mox autem confundimur. Quid igitur bæfitamus , quia moramur ? Fingamur aliquam caufificaaiomem , & difcedamus, me, ß manferimv , comdemnemur. Melius eff de fuga erubefcere, quàm comvi&os de ßcopbantia dammari. $i fugerimur, poterimur aliquo modo baerefim propugmare. Quòd fifugiemtes condemnaverimt , babemur Caefarem propugmatorem, qui mom permiffurus eff, ut à populis de Ecclefì* ejiciamur. Juftus Athanafius confidebat ut Leo, cum fiducia promptus ad caufam dicemdam , ja£tanfque eos à fe fycophantiæ convicendos. Eodem animo aderant Epifcopi & Clerici plurimi : Quidam vincula & ferrum promentes, quae ab exilio detulerant; aliorum in vinculis adhuc exiftentium , aut trucidatorum, amici advenerant de civitatibus & Ecclefiis plurimis., unàque teftes irrefragabiles & lucida probationum documenta . Arius & Afterius, qui per viam à faétione ad nos defecerant, venerabiles Epifcopi , eorum vafriciem , & quantoperè res fuas fufpe#as habebant , judiciumque metueremt, aperiebamt, Hifce de caufis, licèt frequenter citati, ti*muerunt prodire in Synodum, fugam meditati, Praetexuere alias duas , Primam fuprà ad tertium Canonem audivimus ab eorum {ynodali Epiftola Philippopolitana ; Dixere Patriar

[merged small][ocr errors][ocr errors]

SulpiciusSeverus Synodum coa&am dicit fub Conftantino magno, ad quem locum re&è Carolus Sigonius : Nibi] fingi poteß perverfu,. Mam Concilium Jardicemfe rogatu conßanti, & permiffu Conßantii a&um eff ammo decimo, pofiquam Conffantinus pater è vita difceffiffet. Moritur con/famtimur ammo Domimi trecentefimo trigefimo feptimo, Comcilium 5ardicae babetur ammo trecentefimo quadragefimo feptimo, Adftipulatur in Chronico Ecclefiaftico Onuphrius Panvinus,dicens fa£tam Synodum Ruffino & Eufebio, Conftantii Eunucho, Confulibus . Socrates de Confulibus convenit, at putat annum hunc à Conftantini morte fuiffe undecimum, Nempè computat ab ipfo mortis die & Confulatu Feliciani & Titiani, atque ita concordat. Surianae editionis ad hanc Synodum Epigraphe , recentior , addita per nefcio quem fciolum , errat fa&tam Leontio & Salluftio Confulibus , anno fexto Conftantii Principis, Chrifti Domini trecentefimo quadragefimo quarto . Et certè Confulatus ille fuit Conftantio non fextus, fed o&avus imperii anfhuS. Etiam huic Synodo Epifcopi fubfcripfere non' fecundùm acceptae ordinationis ætatem , fed divifi in Patriarchatus feu Diœcefes . Primùm Legati ApoftQlici cum Epifcopis Italiæ, Illyrici , Hifpaniæ, Galliæ, & Africæ, quæ funt Patriarchica Diœcefis Romani Pontificis. Sequitur Dioecefis AEgyptiaca, deinde Cyprii & Palaeftini Epifcopi, qui funt Diœcefis Antiochena. Huic fubfcriptionis ordini atteftatur in fecunda Apologia San&us Athanafius , ideoquc de illo non licet dubitare . Ex quo liquet Nicaenae Synodi fubfcriptiones, quæ Romanæ Dioecefeos Epifcopos à Romanis Legatisfejungunt, efîè W1t1atas , At inter hujus Synodi fubfcriptores cur non funt Sanétus Athanafius, Paulus Conftantinopolitanus, Marcellus Ancyranus, Lucius Adrianopolitanus? Utique propriæ caufae & abfolutioni noluerint fubfcribere. Et Paulum Conftantinopolitanum Sardicae non adfuifïè , fcribit .

[ocr errors]

dæ Canonum editioni latinae fubnexus , eos continet , at potiùs danda fides , indiculo Athanafii, Cur inter Africanos Epifcopos NefTus præponatur Grato Charthaginenfi Epifcopo, totiufque Diœcefeos Primati , fateor me ignorare.

] Certè condendis Canonibus non. Neffus , fed

Gratus fuit interlocutus , Plura ad Canones Africanos,

- - - - —

CAPUT TERTIUM, Exponitur $ynodi defide Decretum,

Theodoretus ; Multis morbis vexabatur Ecclefia , ad quos curamdos Concilium meceffariò requirebatur. Eos edifferit fynodalis Epiftola ad Julium Papam ; Tria fuerumt , quae tra&anda

erant. Nam & ipß keligioffimi Imperatores perf/j*

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

miferunt , ut ?e integro umiverfa difeuffa difputaremtur. Et amte omnia de fam&a fide , & de imtegritate veritatis , quam Eufebiami violaverumt. $e£umda de perfònis , quar dicebant effe deje&as , de imique judicie , ut fi potuiffemt probare , juffa fieret confirmatio. Tertia quæftio, quae verè quæftio appellamda eß,quòd graves & acerba * injuriar, intollerabi• les etiam & mefariar comtumehar Eccleffi* feciffemt , eùm raperemt Epifeopor, Presbyteroj , Diacomoj & emmer clericor , in exilium mitteremt, ad deferta loca tranfduceremt ; fame , fiti, nuditate, & emmi rgefate meearent, alior claufos carcere , fqualore & putore conficerem*, mommullo, ferreis vinculis , ita ut servicer eis ar&iffimi* circulis frangularentur. IDepique ex ipfir quidam vin&i im eadem injuffa defe*erumt parma , quorum ambigi mon poteß martyrio gloriofam mortem exftitiffe. Adbuc queque quofaam audemt retinere. Eorum in loca fuos congerrones ìntruferant , demutato Epifcopatu in præmium facinorofae atque hæreticae iniquitatis . Quibus ex verbis vides perpetuum eße Synodi generalis morem , ut primùm de fide ftatuat, deinde de perfonis , tertiò morum Canones condat. Generalis Synodi dogmatieam de fundamentaii praefertim fidei capite definitionem retraétare, res eft fummi moliminis. De Nicæna Synodo id poftulanti Conftantio Augufto repofuit Alexander Conftantiaopolitanus Epifcopus nefas iffud wom pati Ecckfiae inßituta . Addidit Synodus Arimjnenfis effè fanétorum Patrum, à quibus fa&ta definitio, contemptum : Immò & Spiritus fan&i in ipfis locuti. Ephefinam Synodum obteftatur Capreokus Carthaginenfis Epifcopus, ne Neftorianis fecumdae difputationis pretextu vocem jam 'dudum ablatam removari patfatur: $i qai* emim ea , quæ jam olim dijudicata funt, demuò im difputatiomem vocari fmat , ir fasè mibi! aliud facere eenfebitur , quàm de fide , quæ ba&ewu* valui* , ipfe dubitare. Pelagianis novum examen flagitantibus conftanter reponit Auguftinus folam jam popnitentiam, nequaquam audientiam fupereffe. ln Ephefino latrocinio reétè , licèt non reéta umente, Diofcorus Epifcopus Alexandrinus: $i quis praeter ea, quæ placuerumt Patribu*, qui im

[ocr errors]

aut retra&at , amathema fit . Si faméfur Spiritus confedit cum Papaeibus , fcut mamifèfè confedit , & ordinavit quae ordinata fum , qui rofra&at ea , Spiritur caffat gratiam. - Exclamavitque Synodus: omne, baec dicimws , Amatbema fit , qui retra&at. Sanétus Leo magnus nec ipfi Chalcedonenfi Symodo permifit in Ephefina contra Ne£torium aéta effe ullam poteftatem. Eutychianiftis per Orientem adversùs eandem Chalcedonenfem Synodum barbaricè graffantibus , ejufque retra&tationem per Leonem Auguftum poftulantibus refpondit hoc effe ad vetitum fcientiae boni & mali ligmum manus extendere , Eccleffe univerfe au&oritater ad haereticae petitionis arbitrium, infringere, atque ita mullum corrigendis Ecclefi* modum pomere , fed data rebellandi licentia dilatare magis , quàm fopire certamina. Et ipfe & ex ipfo Facundus Hermia-nenfis Epifcopus, nec non alii paffim Patres affiduè clamant ejufmodi retraétationis expoftulagionem effe peftem deteftandam , Adversùs Marcum Ephefinum Epifcopum re&è Jofephus Epiß

copus Methonenfis : Hoffibus $ymedorum æcume. micarum illud umum inditur momen , ut baereticâ appellentur. Hinc oritur dubium , quomodo hæc noftra Synodus laudet Conftantium & Conftantem Auguftos, quòd univerfa , etiam Nicænæ Synodi decreta de fide, permiferint de integro difputari. Etenim Theodofio Augufto, per Neftorii fautores circumvento , Ephefinas de fide definitiones, quòd fa&tiosè, humano affe&u , & Joanne Patriarcha Antiocheno abfente præcipitatas diceret , fufpendenti , mandantique retra&ari , generofiffimè Synodus fe oppofuit, tandemque edito Canone fraenavit ejufmodi praefumptiones. Refpondeo effe duas fidei definitæ retraétationes, de quibus San&tus Leo Pontifex , retra&tandæ Chalcedonenfis fidei caufà ad Orientem per Divalem juffionem invitatus, fcribit ad Leonem Auguftum : Praeceptioni vefirae in eo adnitar obedire , ut aliquos de fratribus meis dirigam , qu£ apud vos praefemtiæ meæ inftar exbibeant , & quæ fit Apoftolicae fidei regula , demonßremae , patefaciemte* im omnibus & probamter , mom effe omninò inter Catbolicor computamdor , qui definitiones vemerabilis $ymodi Nicaemae vel fan&i cbalcedonenfis Concilii regulas mom fequuntur . Praemofcat igitur Pietar vefira , venerabilis Imperator , bor , quor fpomdeo dirigemdo* , mon ad confiigemdum cum boflibus fidei , mec ad certamdum comtra illos à Sede Apoßolica profe&urer: Quia de rebus apud Nicaeam vel apud Cbalcedoma definitis mullum audemus imire tra&atum , tamquam dubia vel infirma fint, quae tamta per $piritum fixit au&oritas. Imfru&iomj aurem parvulorum , qui po/? la&is alimoniam cibo defideramt folidiore famari, mimißerij meffri praeßdium mom megamus. Et ficut fimpliciores mom fpermimus, ita à rebellibus haereticis abßimemur. Nimis quippè indigmum , mimifque injuffum eff , eo* ad libertatem dißoutationis admittu , quor fígnifica* Spiritur fam&fu* per. Prophetam dicem * : Filii aliemi memtiti fumt mibi. Omninö mentiti: ut* potè qui fiâo diligentiae nomine , dum veritatem fe memtiumtur imquirere , memdacia defiderent feminare . Arrogantem & perduellem hæreticæ contumaciae fpiritum' non iteratis difputationibus, fed bina dumtaxat correptione tentandum mandat Timotheo ipfe Apoftolus, egregiè in libro Praefcriptiorium elucidatus à Tertulliano. Eufebiani Nicænam Synodum , vocem præfèrtim, Confubffamtiale , tanquam Sabellianam , aut certè iftius lepræ fufpe&am, piarumque aurium offenfivam, , infeduétæ plebis, ac quorumdam etiam fimpliciorum Epifcoporum errorem & odium circumfcripferant per artes peffimas: finxerunt , tefke Zozomeno, divina fororis per fompium revelatione permotum Conftantinum Auguftum de di&a voce haefitaffè , providiffèque aliam Synodum , * quam morte præventus Conf}antio filio jußèrit exequendam . Et de Valente Murfienfi Epifcopo Sulpicius Severus : Valens , ut reverentiam fui adderet, Angelum fuiffe Maguentianae. vi&oriae muntium refpondit , atque ita Conftantium Principemi fibi in fatellitem dementavit. Hifce ergò cireumfcriptis liberandis JuliusPontifex permifit Nicænæ Synodi expofitivam retra&ationem.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Andræas Metropolita Rhodiorum : $9modus $ardicenfi, fancivit re&am & famam effe à trecentis decem & o&o Patribus Nicenis editam fidem, atque ab omni cbriffiamo fufcipiemdam. Et Synodi Chalcedonenfis ad Principem Martianum Relatio: Apud £ardicam contra reliquiar Arii convenevumt. Et Theodoretus : Beati illi Patrer mom folüw mor ea docuerumt , quae ad divimam Trimitati* vaturam pertimeat, verùm etiam quid de Myfferio pomimicae Incarmatiomir femtiemdum eff , emucleatè docuerumf. Refert decretum integrum tertiae fynodali Epiftolæ adnexum : Addit Hermias Zozomenus: Rodem tempore aliam quoque fidei formulam ediderunt, pluribus quidem verbis fcriptam, quàm quae in Nicaeno comcilio edita fuiffet , fed tamam eandem comple&entem fentemtiam , & verbi* mow multùm ab illa difcrepantem . Ad extremum Hofius & Protogener , Sardicemfir Epifcopu* , qui principem locum inter Epifcopor occidentis obtinebant , veriti , me quibufdam viderentur decreta nicaemi concilii immovare , fcripfere ad Julium Po**ificem , & teffati funt fe illa quidem rata babere, fed quò faciliù, intelligerentur, ea pluribus verbis explicaffe eo confilio , me Arianir, qui brevitate formulæ fidei im eo concilio editae abutebamtur, faculta, ex verbis daretur imperitor im abfurdam aliquam opinionem rapiendi . Et San&us Vigilius Tridentinus Epifcopus , Eutychianos , adferentes Nicenæ Synodo nihil addi potuiffe à Chalcedonenfi , confundere conatur auétoritate Sardicenfis, quae feptem definitionum capitula addiderit, adverfa illis , contra quos fuit congregata. Verùm figmenta haec funt, de quibus ad Ecclefiam Antiochenam Sanétus Athanafius, praefcribens leges, quibus & Euftatianum fchifma & Ariana haerefis in communionem & pacem reciperetur : Tabellar , quas mommuli ja&ant, quaf in $ardicemf$ymodo de fide confcriptar, me legi quidem femel aut proferri fimatis. Nibil emim tale Comeilium definivit. Quamvis enim certi homines momnulla, quaff quae deeffemt Nicaemo concilio, adfcribere vellent , idque acriter contemderent, faméa tamem Symodus , quae Sardicae comvemit , imdignè id tulit, decretoque famcivit, me quid ulteriùs de fide fcriberetur, & fefe contemtor effe Nicaena fide aeclaraverumt, ut cui mibil deeffet , & im qua imtegra & folida pietas centimeretur , neque edendam effe aliam profeffionem fidei, me illa , quae Nicææ fcripta eff , fuor mumero, mom babere videretur, veve illis , quibus libido eft femper mova ßatuere , •ccafio bujufmodi fuppeditaretur , ut iterum atque iterum de fide definiamt . Quapropter M qui* baec aut aliud quidpiam cavillabitur , compefcite illor , & ad ffudium pacis inducite : Nihil emim im ißis agmofcere poffimu*, wiß folam contentiofitatem. Et infrà addit Eufebius Vercellenfis Epifcopus, degens tunc Alexandriæ : Quia fama apud exteror jwcrebuit de tabella Sardicenfr Concilii , me ea ulara Nicaenam fidem decreta effe putetur , meo fuffragio demumcio, quò mihil luxamenti aut moxa Nicaeme fidei indè oboriatur, meque eam ea de caufa preferendam cenfeo . A fui auétoribus fuerat fparfa per Ecclefias. Admiror Theodoretum, Ecclefiae Antiochenae fubditum , & frequentiffirhum hofpitem haec ignoraffe. • Qgin immò hæc ejus tabella feu appendix vi

detur non effe illa, quam quidam Epifcopi voluere adfcriptam , fed nefcio quæ alia fuppofita, aut certè vitiata . Etenim Urfacium & Valentem , Epifcopos nimiùm Arianos , efTe dicit Sabellianos ac Patripaffianos , quo dici nihil poffit abfurdius. Et conjuratam Eufebianorum turbam arguit , quòd Patris & Filii & Spiritus fanéti dicat effè diftin&as fubfiftentias feu hypoftafes ; ipfa verò profitetur unicam , addens : 4Quam vocem Haeretici pro fubffantia ufurpant. Quae nimiùm aliena funt à phrafi & fenfu Ecclefiae Occidentalis , cujus Epifcopos certum eft fuiffe majorem Synodi hujus partem . Quòd namque latina Ecclefia dudum in Deo noluerit admittere tres Hypoftafes, quòdque non Eufebiani, fed ipfa, ob non plenam Graeci idiomatis notitiam , putarit idem effe Hypoftafim &: ufiam , liquet ex San£ti Athanafii Synodo Alexandrina, Gregorii Nazianzeni encomio in fue nere ejufdem San&i , Sanétique Hieronymi litteris ad Damafum Papam . Poßerior eft ifta quaeftio, fuo loco elucidanda. Porrò decretum, quo famcivit baec Jymodur , me quid de fide ulteriùs fcriberetur , declaravitque fe comtemtam Nicaena fide, nova indies Eufebianorum Symbola com• pefcit. Amiffum eft injuria temporum , & ejus nullam mentionem faciunt litterae fynodales,

CAPUT QUARTUM. Exponuntur $ynodi aéta de perfònis.

A Ltera Synodi quaeftio & feffio fuit deperfonis deje&is per Eufebianos, iniquo judicio , ac jure Romanae appellationis . Ante

&ti Joannis Chryfoftomi ad Ecclefiam Conftantinopolitanam fcribit apud Zozomenum Innocentius primus Pontifex', dolofi Antiocheni Canones, ftabilitum atque in Canones fupra expofitos reda&tum Romanae non tantùm appellationis, fed & evocationis jus, probataque & confirmata omnia , quae Julius Papa hac in re egerat atque decreverat. \ Prima deje&ta perfona , ex cujus odio omnem Ecclefiam & Romanam Rempublicam Eufebiani concufferant, fuit San&tus Athanafius, de quo Hofius , Synodi Praefes, ad Conftantium Auguftum : Fui ipfe im Sardicen/? Concilio , ipfeque ultrò Athamaß imimicos provocavi , cùm ad Ecclefíam , ubi ego commorabar , advemiffent, ut ß quid comtra eum baberent , ederemt , promifique ei * Jecuritatem , meve quidquam aliud exfpe&arent , quànw re&um in ommibu* judicium , idque mom femel, fed bir feci. Quòd fi mollemt rem ab univerfa Symodo difceptari , faltem me judice uteremtur : Promifque etiam mor Atbanafium , ß im moxa reperiretur, omnibus medis eje&uros effe. Quòd fummocem deprebendatur , & vos offenderit calummiatores , & aequè illum recufaveritir , ego illi perfuadebo, ut mecum in Hifpanias veniat. Atbamafius autem com• ditionibus obtemperavit , mibil contrà oblocutur; illi verò ad omnia aequè diffidemter recefferunt.

Quid enim de Athanafio volverent in animo, docent

[ocr errors]

i.x. c.5.

docent verba Cenftantii Augufti ad Liberium Pontificem in colloquio Mediolanenfi : Praeclaram illam vi&oriam de Magmemtuo & $ylvano mom tanti facerem , quamti Atbamafi ab Ecclefíafficarum rerum adminiftratione abdicationem . Quocirca ù Synodo Athanafius eft declaratus integer atque innoxius à fra&to calice & dejeéto altari , aliifque portentofis calumniis , ampliffimeque firmatus in reddita per Julium Epifcopali communione, adeò ut, inquit ipfe in fecunda Apologia , Urfacius quoque & Valem , cùm amtea fe pro ealumnmiatoribus geffiffent , paenitere fe fa&i fui propeffaremtur. Non fòlùm enim femtentiam pro mobij di&am approbaverunt, fed & fe caeterofque meo ; adverfarior calummiatores effe confeffi funt , qua Paenitentia etiam fcriptis prodita Eufebium focium calumniae & fingendi crimimis coartificem liquidiffimè comvimcumt . Scriptis prodita eorum poenitentia eft , quem ibidem Athanafius refert , in ipfa poftmodum Romana urbe exhibitus Julio Pontifici pœnitentiae libellus , de quo Sulpitius Severus : Ad Athamafii abfolutionem etiam illud acceffit , quòd Urfacius & Valem r , Principer Ariamorum, cùm poff $ymodum $ardicemfem videremtur à communione fecreti , coram pofiti à Julio Romanae urbis Epifcopo vemiam popofcerumt , quòd immoxium condemmaffemt , meritoque eum femtemtia Concilij $ardicemfi, abfolutum profeff fumt. Fi&tam hanc poenitentiam extorfit metus Conftantis Augufti , ad quem Illyricu:n, in quo illi Epifcopi, pertinebat. Secundus fuit Paulus Epifcopus Conftantinopolitanus , de quo cur litteræ fynodales nullam mentionem faciant,audiamus à Theodoreto:Paulum Epifcopum Conffamtimopolitamum , qui pro fama do&rima fe periculi r offerebat , Ariaui tamquam feditioni, au&orem ac ducem accufabant, aliaque momnulla ei obje&abamt crimina , quæ per calummiam pietatis cultoribus inferre folebant . Verùmt populus veritur adverfariorum infidiar , bumc PauJum $ardicam proficifi id tempori* mom finit. Calumniae fundamentum erat, quòd Hermogenem Ducem , dum juffu Conftantii Paulum Sede & civitate ejecit , motus populus ConftantinopoJitanus trucidaffet . Aliam calumniam addidit Conventiculum Philippopolitanum . Nudi ab ipfò ad foram trahebantur Presbyteri , & , quod cum lacrymis lu&uque dicendum, confecratum Domimi corpus ad $acerdotum colla fufpenfum palam publiceque profanabant. Quòd namque olim non Epifcopi tantùm , fed & fideles laici, immò & Catechumeni , Euchariftiam geftarent ad pe&us, liquet ex illis, quae in fratris fui Satyri catechumeni encomio funebri fcribit Sanétus Ambrofius. Porrò populi præfatum metum non fuiffe vacuum docuit fecutus eventus, de quo San&us Athanafius in Epiftola ad Solitarios : Pauhur primùm quidem in Pontum relegatur, eff , poffeâ à Conffamtio ferro vin&ur in $ingra Mefopotami«e , rurfum indè Emefam , atque ex Emefa Cucufum cappadociæ circa deferta Tauri abreptus , quo im ôoco laqueo per Eufebiamor frangulatur vitam fimiit. Quòd ejus per Julium Pontificem faéta reftitutio fuerit confirmata Sardicae , liquet ex fa£to Conftantis Augufli , qui a&a fynodalia potenter exequens etiam Paulum reponi juffit in Sedem. • Tertius fuit Afclepas Gazenfis Epifcopus , de quo tertia fynodalis Epiftola: Afclepas prolatis

[ocr errors]

Gazae Epifcopu* , cùm do&rimae Arianae adverfaretur , im crimem vocatur eff ab Ariamir , quòd altare everterit , & propterea fuerit abdicatur. Et Conventiculum Philippopolitanum : Im civitate Gaza Provinci«e Palaeffimae Afclepar altare commimuit , multafque feditione , effecit . Unà cum Athanafio damnatum è Synodo Tyria Socrates teftatur. Quartus fuit Lucius Epifcopus Adrianopolitanus, de quo dictum Conventiculum : Adriano-' poli Lucius poff reditum fuum facrificium à fan&i, & imtegris ( ita Arianos vocat ) $acerdotibus comfeéfum , fifa r eff dicere , camibu* projiciemdam jubebat. Etiam Sanéti Athanafii principale crimen ferebatur, quo Ifchyrae Presbyteri Meletiani Altare , Calicem , Miffalem librum in Mareotæ Ecclefia deftruxiffet. Ita ad Evaifenos & mo\ nachos fuos de Euftathio Sebaftenfi Epifcopo

fatbiuj , & propriis memfir Miffae munus perfecit. Arianos altaria noftra, facra vafa, & thronos Epifcopales profanis cantibus & faltibus profanaffe , Euchariftiamque projeétaffe in terram,

cum facrificio everfum. Etiam à Donatiftis Euchariftiam noftram canibus proje&am ; altaria diruta , rafa, lavata, fra&tos & conflatos Calices Dominici Sanguinis portatores , abje&am per feneftras facri Chrifmatis ampullam , lotos & exorcizatos Ecclefiarum parietes, quin & manus, quibus haec attigerant, expurgatas, refert

de Wandalis Arianis Vi&tor Epifcopus Uticenfis . De Timotheo AEluro , Ecclefiae Alexandriae maecho , quòd Pontificales fedes, in quibus federat Sanétus Proterius ejufdem civitatis Epifcopus , fregiffet , extafíiffet , nec non ab ipfo facrata altaria diluiffet aqua marina, in litteris ad Anatolium Ecclefiae Conftantinopolitanae Epifcopum , exftantibus poft Synodum

feos Ægyptiae . Eadem Photius in Sanétum Ignatium Patriarcham, & Graeci Schifmatici patrant in nos Latinos. Quin & graffante PfeudoAnacleti, feu Petri Leonis Schifmate adversùs lnnocentium fecundum, fcribit Guilielmus Ab

propalata fuiffet & obfirmata perfidia , obtulerat Abbar famęur im eorum Ecclefia facrificium Deo. Poff cujus difceffum Decamur ejufdem Ecclefiae altare, in quo Divina myfteria celebrarat, impiè quidem, fed mom impum? confregit. Poft breve enim tempus per immiffos à Deo vindice Angelos malos per

chariftiam noftram projecerant, a&is in rabiem

fuiffe laniatos fcribit Optatus Milevitanus.

Eodem modo Gaufredus , Carnotenfis Epi*

fcopus, Innocentii fecundi per Aquitaniam Le

gatus , altaria , quæ Girardus Engolifmenfis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fcribit Gregorius Nazianzenus. Addit fe Con- Orat.zo.

- - - - 23. 25. ftantinopoli facrificantem lapidatum , & altare Epift.8i.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cuffus defperantem animam evomuit in infer- L,. -.,«,. num. Etiam Donatiftas à canibus, quibus Eu- 13.

« VorigeDoorgaan »