Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

graduiomemor eff, ut Antiocbema $eder per romamam dirigatur & judicetur. Locum id habet in quavis Patriarchali, aut Primatiali autocephala. Hinc Dionyfius Alexandrinus, uti in libro de ejus fententia refert San£tus Athanafius, in primajnftantia à Pentapolitanæ Provinciae Epifcopis delatus fuit ad Dionyfium Papam, atque ab illojudicatus: Polycrates Ephefiorum à Viétore primo, ab Stephano primo Firmilianus Cappadox, Primas Ponticorum. Hac de re nemo unquam orthodoxus dubitavit. Quare quidam hodie Catholici, affirmantes Romanas appellationesà Synodo Sardicenfi coeptas, anteaque folis Relationibus agnitam Apoftolicam Sedem ab aliis Patriarchatibus , palam accedunt Eufebianis,

. Etiam Diofcorus, Patriarcha Alexandrinus , Eufebianos imitatus , aufus eft excommunica* tionem fcribere in San&tum Leonem Pontificem, tamquam in quinti Canonis Nicæni prævaricatorem , pollutumque contagiofa communione Flaviani , Conftantinopolitani Epifcopi, aliorumque in latrocinio Ephefino damnatorum , <quos appellantes abfolverat, reddideratque communioni & gradui . At verò Chalcedonenfis Synodus , in Relatione ad Valentinianum & Marcianum Auguftos, facinus iflud pulchrè vocat latratum in Apoßolicam Sedem: Quod nempè non nifi ab homine rabido poffit proficifci , Theodorus , Ecclefiae Alexandrinæ Diaconus, lixit chartam mefandam ; Pafchafinus, Lilybeti

Epifcopus, & Sedis Apoftolicæ Legatus, faci

nus omnibus Diofcori aliis majus; Anatolius, «Conftantinopolitanus Epifcopus , hocce unicum fuffeciffe ad Diofcori damnationem. Undè Epi

fcoporum nullus ei mifceri praefumpfit , nifi pau

ci Ægyptii, quos flentes & lacrymanter terroribus, & violentiisDiofcorus adegit. Eleganter Hæc exponit Adrianus fecundus in litteris ad San*tum. Ignatium , Patriarcham Conftantinopolitanum, leétis in tertia Aétione Synodi o&avae . iJniverfalir cbalcedome habita $ynodur. adeò hujufmodi temeritatem deteftata , ut im /emtentia , quam im Diofcorum protulit, boc maximè memorare videatur, quod de ipfo dicit : SECUNDIS EXCESSIBUS PRIOREM INIQUITATEM VALDE TRANSCENDIT ; PRÆSUMPSIT ENIM ET EXCOMMUNICATIQNEM DICTARE ADVERSUS SANCTISSIMUM ET, BEATISSIMUM ARCHIEPISCOPUM M A G N AE R O M AE LEO. NEM . Priorem autem hmiquitatem , pravitatem utique dicit baereticam , Umdè mota , quòd Diofcorus fecundis exceffibus , quor in excommumicatione komami Papae di&ata patravit , £tiam hærefim Eutychiamam valdè tramfeemdiffe refeyatur. Hinc 3* Anato/ius ait : PROPTER FIDEM NON EST, DAMNATUS DIOSCORUS, SED QUIA EXCOMMUNICATIO

NEM FECIT DOMINO ARCHI-EPISCOPO LEONI. Quocircà Facundus Hermianenfis Epifcopus Anatolii di£lum longè aliter exponens non intellexit. Ita adversùs Photium , Ecclefiae Conflantinopolitanae intrufum, Nicolaum Primum Pontificem damnare attentantem , ad

Adrianum fecundum fcribit in præfatione o&a

*æ Synodi Anaftafius Bibliothecarius, cum

[ocr errors]
[ocr errors]

colaum momimare . Et Theodorus , Cariæ Me- A

tropolita, fub Photio lapfus, & per Poenitentiae libellum reftitutus ,• pofteà tamen deprehenfus , quòd depofitioni Nicolai Pontificis fubfcripfìffèt , ab univerfa Synodo pro hac fola caufa denuò dejeótus eft , ac Apoftolicae Sedis , judicio refervatus , ex Adriani fecundi in hoc crimen generali de-, CretO. Quaeftio eft, an de Romanis appellationibus aliquid decifum fit à Synodo Nicaena ? Ita enim Romani Pontifices in fuis paffim Ijtteris adfirmant . Et quidem Julius Pontifex haec fcribit ad fa{tionem Eufebianam ; Qui benè fentiunt de iir, quae egerumt , & im quibus ipff judices fuerumt, mom imdigmamter ferre folent , quod ab ipfi judicatum , ab alüs excutiatur , *-quippe qui fecuri fmt, ea, quae ipfjuffa judicaverumt, injaffa mumquam fieri poffe. Quocirca Epifcopi im magna $ynodo Nicææ congregati, non fine Dei confilio permiferumt priori, $ymodi a&a im alia $ymodo examimari , ut & illi , qui judicer erant, prae oculis ba

bemter fecumdum de ea re judicium futurum, cuw | omni diligentia caufam expenderemt , & illi, qui | fentemtiam acceperant , certò agnofceremt , fe [non per fimultatem priorum judicum , fed jure & merito comdemnator effe : „Quòd fi ffiufmodi confuetudo olim fuit, ejufque memoria removata eff, ' & . fcripto prodita im magna , 9modo., eamqae i apud vor valere mom finitis, rem profe&ò indeceiram facitif - ... - . ■ • _ • *• , .

At verò obftat argumentum Hincmari, Remorum Metropolitae , in Epiftola ad Hincma

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Nicææ conram Legatis Apoftolicis retra&ata fuit, & quæ ob juftitiam folvi non poterat., ex materna Romanæ Ecclefiae pietate accepit gratiofum levamen & moderationem. Etiam Arii, malorum omnium radicis , , pluriumque affeclarum ejus, ab Alexandro Alexandriae Patriarcha definitivè damnatorum , , caufa retra&ata eft , idque divina procuratione fa&um , & reda&um in fcriptum, affirmat Julius Pontifex , quò ita ex mente totius Synodi conftaret, etiam Patriarcharum fententias ab injuriam paffis poffè impeti , devolvique , juxta perpetuam Ecclefiae eonfuetudinem , ad Sedem Apoftolicam per appellationem. Cur verò Romani Pontifices hunc Sardicenfem Canonem appellent Nicænum,: dicam infrà. In hoc appellationis communi refugio Stephanus, Tornacenfis Epifcopus, reétè dicit conf.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Effere dignitatem Ecclefiae Romanae : Eft enim iftud Petri Apoftoli Privilegium , de quo San&tus Bernardus ad Innocentium fecundum Pon

matus inßgnia , fpecialiùs illufiriùfque mobilitat vefrum & inclytum reddit. Apoßolatum , f eripitis. pauperem de manu fortiorum ejur. Nulla, meo judicto, im coroma veftra pretiofor gemma zelo illo vw« ffro, quo aemulari comfuefir oppreffor , nec relimqu* tis virgam peccatorum fuper fortem jufforum. Nicolaus primus effe. dicit illud privilegium , de quo Dominus ad Petrum : Comfirma fratres tuor . Quod ipfum omnis orthodoxa antiquitas , affiduè clamat . . Et hinc quoties inter Romanam , & Græcam . Ecclefiam , de unione traétatum eft , primus femper à nobis , exa&us articulus fuerunt appellationes

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

tificem : Hoc inter caetera veßri fingulari, Pri. Epift.ige.

Audentius Epifcopus dixit : Si videtur , neceffe effe adjici huic fententiæ , quam fincera dilectione plenam protulifti , ut fi quis Epifcopus fuerit depofitus judicio Epifcoporum , qui funt in vicinia , & dicat rurfus fibi defenfionis negotium compe

tere , non priùs in cathedram alius fubftituatur , quàm Romanus Epifcopus caufà cognita fententiam tulerit. \.

• SCHOLION.

• \ *

Unc Canonem aliis verbis adducit San&tus

Ignatius, Patriarcha Conftantinopolitanus, in Iibello appellationis ad Nicolaum primum Pontificem, exftante poft Synodum oétavam . Si quis Epifcopus fuerit depoftu* , dicatque babere defenfionem , mom priùs fufficiatur in locum ejus alius , quàm de eo Romanæ Ecclefe Pontifex decernat. Crediderim effe Canonis fenfum , non verba. Etenim à Joanne Scholaftico, Patriarcha Conftantinopolitano colleâus, & in quinquaginta titulos digeftus Canonum Codex , quo fub Patriarcha Ignatio ufa omninò fuit Ecclefia. Conftantinopolitana, Canonem exprimit eifdem nobifcum verbis. -... Ejus virtute. Innocentius primus damnavit Arfacium , Ecclefiae Conftantinopolitanæ Epifcopum , ejufque defun&i cum, omnibus ejus communicatoribus nomen Ecclefiafticis Epifcoporum tabulis juffit eradi, quòd San&to Joanni Chryfoftomo, pendente Romana appellatione , eßet fuperordinatus , Ad Ecclefiam Conftantinopolitanam adversùs ejus Epifcopum Anatolium fcribit Sanétus Leo magnus : Quifqui* imcolumi atque fuperfiite Flaviamo Epifcopo veffro , Sacerdotium ejus fuerit aufur invadere , mumquam im communiame moftra babebitur , mec inter Epifcopor poterit numerari . Nempè Anatolium Flaviano ab Ephefini Latrocinii damnatione Sedem Apof}olicam appellanti fuperpofuerat Diofcorus Alexandrinus, Epifcopus', Canonum contemptor. Qraffatus ita fuerat in Epifcopos plures , quos

omnes , fuperpofitis eje&is, reftituit, aut per Synodum Chalcedonenfem reftitui juffit idem Pontifex, quos inter fuere Theodoretus Cyrenfis in Provincia Eufratefia , & lbas Edeffenus, Metropolita Provinciæ Ofrhoenae. Eodem modo tra&tavit fuperordinatum Lupicini in Africa Epifcopi, qui Romam appellarat è Mauritania Caefaraeenfi. Januarii Malacitani Epifcopi fuperordinatum etiam puniri juffit Gregorius magnus. Hincmaro Remenfium Epifcopo admodùm o£

fuit, quôd ille Rothaldo Sveffionenfi Epifcopo, ab ejusjudicio Romam provocanti, alium fuperordinare praefumpfiffet. Romana quippè appellatio non tantùm devolvit caufam, fed & fufpendit omnia , priorem judicem omni poteftate exuit , demutat in reum & accufatorem, atque adeò dum ille fuperordinare non metuit, committit latrocinale fpolium & attentatum. : Hinc nata antiqua reftituendi fpoliati regula , de qua Sanétus Patriarcha Ignatius ad Nicolaum Pontificem in libello. appellationis : Poffulavimur , ut legerentur Epifale , quae Canomicar pro $an&o Cbryfoftomo fam&iomer comtimebant , Joammi Concilium Judicum mom priùs fubeumdum , quàm ir loco fuo tbromoque effet refiitutur. Addit Nicolaus Pontifex in litteris ad Epifcopos Diœcefeos Conftantinopolitanae : Quatemur Sede propria , mec mom & ommibus fui* amtè fumptis, vefiitus jam & armatus , cum accufatoribur fuir certam imi* campum & litigii confli&um poffìt arripere, utique Epifcopus appellans iniquè fpoliatus. Quod cùm in mwumdauia negotiir legibus fieri cenfeatur , multò

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Ofius Epifcopus dixit : Placuit , ut fi quis Epifcopus delatus fuerit, & congregati ejufdem regionis Epifcopi eum gradu moverint, & veluti appellans confugerit ad beatiffimum Romanae Ecclefiæ Epifcopum', & velit ipfum audire , & juftum effè . exiftimaverit ejus rei examinationem renovari , Coepifcopis fcribere dignabitur, qui funt propinqui Provinciæ , ut ipfi diligenter & accuratè fingula perfërutentur, & ex veritatis fide de re fententiam ferant, Si quis autem poftulet fuum negotium rursùs audiri , & ad fuam fupplicationem Romanorum Epifcopum judicare vifum fuerit , ut à proprio latere Prefbyteros mittat'; erit in poteftate ipfius quodcumque rectè habere probaverit. Et fi decreverit , oportere eos mitti , qui cum Epifcopis fint judicaturi , habentes au&oritatem ejus , à quo miffi funt ; & hoc ponendum eft. Si autem fufficere putaverit ad rei cognitionem , & Epifcopi fententiam , faciet quod prudentiffimo ejus confilio rectè habere videbi

tllf • Refponderunt Epifcopi : Quæ di&a funt , placuerunt.

[merged small][ocr errors]

Rima Canonis pars eft ad Gaudentii fcrupulum refponfio, quam proindè & prima & {ecunda latina editio perperam differunt in Canonem feptimum. Altera pars exponit modum, à tertii Canonis parte pofteriori tradi coeptum , quo Romanus Epifcopus fa&tas ad fe appellationes fufcipiat & exequatur . Poftrema , inquam, tertii Canonis pars vult appellatae caufae retraétatorium judicium delegari aut vicinæ Provinciae Synodo, aut datis Cognitoribus, nofter verò de Pontificis latere legari Romanos Presbyteros , qui aut foli, aut cum alterius Provinciae vicinae Epifcopis caufam cognofcant & finiant. Haec nempè eft tertia ac poftrema inftantia, quam providè , ne in infinitum appelletur , folis vicinæ Provinciæ Epifcopis fine Romanorum JPresbyterorum adfiftentia Canon non credit, Gravis eft quaeftio, an appellatam caufam ac ejus perfonas Pontifex teneatur aliquo modo ex di&tis delegare in partibus , neque poffit Romam ad fuum tribunal evocare: An iftud fit ftatutum hujus Canonis? Affirmavit cum fua Synodo Aurelius Carthaginenfis Epifcopus, cum Romana Ecclefia contendens de fui inferioris praefertim Cleri ad ipfam appellatione, ita in fexta Carthaginenfi Synodo cum Fauftino Potentino Epifcopo, Apoftolicae Sedis Legato, fervare ftipulatus, quoufque ex aliis Patriarchalibus Ecclefiis & archivis vera Nicænorum Canonum, in quibus

pendebat omnis quaeftio, exemplaria produce-
rentur, uti ipfe fcribit ad Pontificem Bonifa-
cium . Dat caufam in litteris ad Celeftinumi
Pontificem ; Quomodò tramfmarimum , id eft .
Romanum judicium ratum erit , ad quod teffium
neceffariae perfomae, vel propter fexu r vel propte^
feme&utir infirmitatem , multis aliir intercurrenti-
bus impedimentis, adduci mom poterunt? -

Errorem pertinaciffimè refumpfit Hincmarus
Remenfis Epifcopus, offenfus Nicolao primo
& Adriano fecundo Pontificibus, quòd ejus ini-
quiffimas fententias in Rothaldum Sveffionen-
fem Epifcopum , Hincmarum Laudunenfem,
& Remenfes Clericos ab Ebbone Epifcopo ordi-
natos , exufflaffent . Videnda Epißola ad Ni-
colaum Pontificem de vocatione Ecclefiae Came-
racenfis , Epiftola feu Opufculum adversùs
Hincmarum Laudunenfem , ac praefertim Epi-
ftola fcripta ex nomine Caroli Calvi Imperatoris
ad Joannem oétavum de judiciis & appellationi-
bus Epifcoporum & Clericorum . Inferiorem
Galliae Clerum Romanæ appellationis refugio
penitùs privat , idque ex Canonibus Ecclefiae
Africanae , ad Galliam non fpeétantibus , & tunc
pridem reprobatis ; appellantes autem Epifcopos,
& ab ipfis ob iniquam damnationem appellatos
Metropolitas adferit Romam evocari non poffe,
fed judicium retra&tandum in partibus, quomo-
dò voluit Aurelius Carthaginenfis , Ex ejus
unius tunc pridem damnato fenfu noftrum Ca-
nonem ut magifter irrefragabilis interpretatur.

Ei adftipulantur Annales Francorum Bertiniani,
cautè

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]

cautè legendi, utpotè Semi-Pelagianifmo & varia in Sedem Apoftolicam injuria fœtidi, idque in gratiam Hincmari , & Caroli Calvi Regis, quem faciunt novum Conftantinum, Theodofium , Marcianum : Legendi unà cum Annalibus Francorum Fuldenfibus , eumdem Regem facientibus novum Sennacherib, aut Pha18Qn£m . Et quoniam Romanae non tantùm appella

tionis , fed & evocationis poteftas eft fole meri-,

diano clarior , vide , quid fomniet à Nicolao Pontifice convi&tus & confufus Hincmarus. Prae

Epift.17, mittit hanc profeffionem: Dignum & juffum eff ,

[ocr errors]

ut , quemcumque Epifcopum Romamur Pontifex ad fe Romam venire mamdaverit , f imfirmitas , vel gravior quaecumque meceffita r , vel impoffibilitas , Mcut facri præfigunt Camome* , eum mom detimuerit , ad illum venire ftudeat , multo magis etiam ir , quem pro querela ad quocumque modo clamantem praefemtiæ fuæ judicat exbibendum . Verùm fubdit: Juxta Sardicemfe Concilium fummus primae & fam&ae'$edit Romamae Pontifex pro examimi, vemovatiome ad fe reclamamtem & confugientem cum fua clamatiome dejeâum provincialem Epifcopum nom ffatim fingularitate privilegii , & au&oritatis fuae reffituit , fed remittem , eum ad Provimciam, ubi caufa patrata eff, & im qua , juxta Carthagimemfe* Camones , & jura legis Romamae,' caufa poteft diligenter inquiri, & quòd mom fit alifficile teffe , producere, verita y imvemiri , aut finitimis Epifcopi r dignatur fcribere, aut è latere fuo mittit , qui habemtes ejus au&oritatem cum Epifcopi, judicemt , & diligemter caufam imquifitam definiamt , aut digmatur credere Epifcopo, fufficere , ut megotio termimum poffmt imponere. Ait appellantem Epifcopum pofIe PRomam evocari à Pontifice , verùm ut ipfum ' folummodò audiat, retra&tandi judicii caufa remittendum ad propria ; quod eft verfatilis Hincmari more , uti dixit Nicolaus Pontifex , chamaleontem agere , & folemniter nugari. Etenim haec ipfa Sardicenfis Synodus, in litteras ad Julium Pontificem , Eufebianos graviter arguit , atque à fe damnatos dicit, quòd Ro mam ad reddendas fui in Athanafium, & alios appellantes Epifcopos judicii rationes venire noluerunt : Et in litteris ad omnes fub cœlo Epifcopos ait,eorum fycophantiam ex eojam dudùm patuiffe, quòd Romam accerfiti non ftiterint

[ocr errors]

fuorum fiduciam babuiffemt . Haec , inquam, Synodus præfenti Canone confirmat à Theodoreto laudatum antiquum Ecclefiae Canonem, quem fecutus Julius Pontifex, non tantùm Athanafii & aliorum Epifcoporum appellationes fufcepit, fed & eorum damnatores evocavit, reddituros fui judicii rationem. Et hac poteftate femper , nemine contradicente, ufa fuit Sedes Apoftolica. Quòd quofvjs Epifcopos , Clericos , Laicos Patriarchatui fuo fubjeétos evocare poffit, nec ipfi Eufebiani dubitarunt: Omnium in Occidente Ecclefiarum archiva funt plena ejufmodi exemplis. Quoad Patriarchatus alios exemplum infigne eft Flavianus, Patriarcha Antiochenus , ob fchifma iftius Ecclefiae Euftatianum , evocatus Romam , de

quo illius Encomiaftes Theodoretus: Romani

Pontifices imperatoris Theodofi amlmum contra Flaviamum incitare obnixè fluduerumt. Nam cùm Imperatori mimis acriter imffamdo multum fepè exbibuiffemt molefiae, accerfit eum comfamtimopolim, & Romam proficifci jubet. At Flaviamus refpondet hyemem jam effe : Itaque pollicitur ineunte vere imperata fe fa&urum , im patriam revertit . Sed cùm Epifcopi Romami , mom Damafur folùm ille admirabilir , verùm etiam poß illum $yricius & Amaffafius vebememtiùs im Imperatorem imve&i effent , dixiffemtque illum eor, qui tyrammidem contra fe exercere moliremtur, opprimere , fed bis , qui

impunitatem comcedere, eum accerft denuò Imperator , Romamque ut comtemdat , cogere laborat. Proinde Romanae Evocationis poteftas, utpotè ab appellationis jure penitùs indivulfa , eft Chrifti lex, ideoque Sanétus Ivo Carnotenfis Epifcopus , Stephanus Tornacenfis , San&us Bernardus , & plurimi id genus, paffim ajunt, Romanæ Evocationis mandatum effe facrofan&tum , cui refragari fit quafi peccatum ariolandi. Hanc poteftatem , plurimorum exemplum nunquam interrupta ferie, in Orientales Ecclefias Romana exercuit ufque ad tempora San&ti Ignatii , Patriarchæ Conftantinopolitani, de quo ad Stephanum fextum Pontificem Stylianus , Neocaefarææ Epifcopus , Metropolita Provinciæ Eufratefiae , infigniter eruditus atque orthodoxus. Gregorius Asbefta, Syracufae Epifcopus , & Eulampius Apameenfis, ab Ignatio deje&i in anathema , Legator cum litterij ad famé?iffimum Papam Romamum , beatum Leonem quartum miferumt , illum fibi , ac fi laefi effemt , ultorem petemter. Papa ergò , datis ad Ignatium litterir , voluit , ut Patriarcha fuo momine Legatum Romam deffimaret, per quem de caufa cognofceret. Nec diu moratus Patriarcba Lazarum Momacbum, & fidei confeffione clarum , qui ommia , quae ad Gregorium pertimebamt, optimè moverat , cum litterir mifit , qui Papae caufam diligemter expofuit. Primus hanc feriem concuffit impius Photius, vas plenum omni iniquitate, refufcitator rebellionis Eufebianae. Quin& ipfe San&um Ignatium, ut de maximo facinore, calumniatus eft , quòd di&o Leonis quarti evooantis per Benediétum tertium iterato mandato, quafi alter Diofcorus, recalcitraffet. Canonem ergò noftrum exponit Gregorius quartus Pontifex in litteris ad Epifcopos Gallicanos de caufa & . Romana appellatione Baldrici Cenomanenfis Epifcopi , quarum partem Gratianus, integras verò in Conciliis Gallicanis producit Jacobus Sirmondus . Liceat Baldrico poff auditionem Primatum Diœcefeos mor , appellare , & noftra au&oritate aut ante mor aut ante Legator moffror è latere miffor juxta Patrum decreta fuas exercere, atque definire a&iones , mullufque ante haec illumjudicet , aut judicare praefumat. Et Alexius Ariftinus, homo Græcus: Epifcopus , f Comprovimcialium judicium fibi mom arriferit , & injußitiam fibi fa&am exiffimet , appellet ad Romamum , cui fubje&a eff illa Provincia , ad quem etiam ipfe accedat , qui vel per feipfum fententiam examimabit, vel vicimi* Epifcopi, Provinciae appellationi judicium committet, .

Quo

[ocr errors]

per .tyrammidem Cbriffi leger evertere fuderent, .

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Ofius Epifcopus dixit : Si contigerit in una Provincia , in ,
qua funt plurimi Epifcopi , unum Epifcopum conventui non
intereffe , & ille per quandam negligentiam nolit conveni-
re , & Epifcoporum inftitutioni, & ele&ioni affentiri , con-

gregata autem populi multitudo fuadeat , & inftet , ut fiat inftitutio
Epifcopi , qui ab eis poftulatur ; oportet illum priùs , qui non adfue-
rit, Epifcopum admoneri per litteras Primatis Provinciæ, nempè Epi-
fcopi Metropolitani , quòd rogat populus fibi Paftorem dari ; T & exi-
ftimo reétè habere hunc quoque exfpe&ari , ut adfit . Si autem litte-
ris rogatus non adfuerit , ac ne refcripferit quidem ; populi voluntati
fatisfiat. Qportet autem ex vicina quoque Provincia accerfi Epifcopos
ad Metropölitani Epifcopi inftitutionem. Non licere autem fimpliciter
Epifcopum conftituere in aliquo pago vel parva urbe , cui vel unus
Presbyter fufficit. Non neceííe eft enim illic Epifcopum conftitui, ne
Epifcopi nomen & au&oritas vilipendatur . Sed Provinciae ( ut priùs
dixi ) Epifcopi debent in iis urbibus Epifcopos conftituere , ubi étiam
priùs Epifcopi fuerunt . Si autem inveniatur urbs aliqua tam populo-
fa , ut ipfa Epifcopatu digna judicetur , accipiat . An hoc ómnibus
placet ? Refponderunt omnes , Placet.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »