Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors]

Chriftiani . Ita hujus praefentis Concilii tertia 1 | Publicanor. Et Nicolaus primus Pontifex , in A&. 6.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

mime. Innocentius primus Theophylum Alexan-| | dicimus anathema , de quo Socrates : $ic mor L.7.c. 3g.

driae Epifcopum , ob a&tas in San&um Joannem | | Cbriffiami femtentiam contra alicujus blafpbemiae au-
Chryfoftomum tragaedias , Epifcopatu privat, | | &orem promunciatam folemur appellare , quamdo
additque excommumicationem , amatbematifmum , | | eam perimde motam omnibus facimur, ac ß in colu-

abfolutam à Cbrißiamifimo aliemationem. In o&ava ] | mella imcifa im loco publico collocaretur. Tertullia- C. 3o.

Synodo Legati Apoftolici pertinaces Photianos] | nus in libro Praefcriptionum vocat Relegationem
amatbematizant, maledicumt , ab ommi forte cbri-| [im perpetuum difcidium.
fianorum feparant , tranfmittunt ad Etbmico, &

[ocr errors]

Ofius Epifcopus dixit : Si quis autem adeò infanus, vel audax inveniatur , ut de iis videatur aliquam afferre excufationem , afferens fibi à populo allatas effe litteras ; clarum eft potuiffe paucos aliquos , mercede & pretio corruptos , in Ecclefia feditionem movere , ut eumdem utique poftulent ÉÉÉ Epifcopum . Omninò ergò has fraudes & artes püniendas effe exiftimo ; ut nemo poffit , qui eft ejufmodi , ne in fine quidem laica , communione dignus haberi. An ergò hæc placet fententia , refpondcte . Refponderunt : Placent quæ diäa funt.

SCHOL 1 O N. ditiomem commovit in ele&ione per quofdam è depravata Plebe fibi patrocinantes , atque unus è Æ funt Eufebianorum ad invadendas , | |fratribus moffri* Vi&or , qui fugere mon potuit, Patriarchales praefertim , Ecclefias ftro- | | obrutus & conculcatus die tertia defecit . Tertia phae, quas abominatus ipfe eorum fatelles Au- | | fynodalis Epiftola addit inter crimina, ob quae gußus Con(tantius fcripfit ad Ecclefiam Antio- | | Sardicenfem Synodum horruerunt Eufebiani, <henam, adversùs Eudoxium, Germaniciae in | | fuiffe tranfpofitione, à minoribus civitatibus ad maΈufratefia Provincia Epifcopum, di&lae Patriar- | |jorer paraecias. Hinc ergò Hofius ejufmodi techchalis Sedis invaforem: Eudoxiur à mobi* miffu* | | narum ambitiofos artifices laica communione

ad vor mom vemit : Nemo quifquam fic putet. Ab eo
Homgè abfumus , ut ejufmodi bomimibus favere veli-
•mur. Quòd fi praeter caetera ifiud praetereà commi-
mifcuntur, certè perfpicuum eff , eo, im Deum opt.
max. falsò ementitos effe. At aequae res fumt , à
quibus fua fponte abffimeant illi, qui dominandi libi-
dine accenfcivitater invadere , & velut tram fuge
ex una im aliam devolare , omme* demique receffu*
& latebrar, potentiae & facultatum augendarum
fludio, rirmari non ceffamt . Eudoxius fe à Princi-
pe invitatum mentitus invaferat Ecclefiam An-
tiochenam. Addit Conftantius inter eos fuiffe
& praeftigiatores , qui daemoniacis artibus fibi
cathedras procurarent. Et Theodoretus: Nul-
lam non legem Eufebiami auda&er & liberè perfrum-
gebant , dum fuam impietatem ffabilire molirentur.
Atque fundamentum , quo eorum mitebatur blafpbe-
mia, erat fam&arum legum violatio. Siquidem mul-
ta, ejufmodi res im multis locis movabamt. Et haec
ipfa Synodus in litteris ad Julium Pontificem de
Valente Epifcopo Murfienfi. Valens reli&a Ec-
clefia aliam invadere voluit , utique Metropolita-

' aam Aquilejenfem, follicitavit, perturbavit ,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fcopo fuperpofitus, invaferit, Gratiano AugufìoTqueritur Synodus Aquilejenfis. Malum invafittandem etiam orthodoxos, adeò ut Sanétus

carm.de Gregorius Nazianzenus illius in Synodo Con

vitafua.

[ocr errors][ocr errors]

ßantinopolitana accufatus refponderit hujufmodi Canonem non effe in ufu. Refponfum Gregorio indignum . Hinc Damafus Pontifex in Romana Synodo, cujus ad Paulinum Antiochenum Epifcopum litteras refert Theodoretus , ftatuit: Qui ab Ecclefiir, im quibus vixerant , ad alia, fe tranffulerunt , ufque fimt à mofra commumione aliemi , quoad ipfas ad urbe* redierint » in quibus erant primùm ad aliquem Ecclefiaßici honoris gradum elati. Quòd ß quis in alterius locum , qui mutavit Sedem, coaptatur fit, tamtifper â dignitate vacet ille, qui civitatem propriam deferuit , dum qui ei fuccefferit , obdormierit in Domino. Admo*

dùm mitigat . Canones Sardicenfes : Eufebianum lolium vel ita conatus eradicare. Capuana fub Syricio Pontifice Synodus , uti teftatur

lationes vetuit , quomodo reordinationem ac rebaptifmum . Sanétus Leo magnus in litteris ad Anaftafium Theffalonicenfem Epifcopum , Vicarium fuum per Graecas Illyrici Provincias, in quas, utpotè Orientalibus per Eufebianos corruptis confines, coeperat irrepere

mec illis praefideat , quor per avaritiam comcupivit , nec illis , quor per fuperbiam fprevit. Latina Ecclefia dudum ignoravit hunc morbum, hoftiliffimè perfecuta: Aliud tandem illi perfuaferunt temporum rationes, de quibus fuo loco.

[ocr errors]

Ofius Epifcopus dixit :

Hoc quoque neceffariò eft adjicien

dum , ut nullus Epifcoporum ex fua Provincia in aliam_
Provinciam , in qua funt Epifcopi , tranfeat , nifi utique .
à fuis fratribus vocetur; ne videamur dile&ionis fores clau-

dere . Hoc autem etiam fimiliter

providendum eft , ut fi in aliqua ,

Provincia Epifcoporum quifpiam adversùs fratrem fuum & Coepifco

pum negotium habeat , neuter ex

alia Provincia Epifcopos cognitores

evocet . Si quis autem Epifcoporum in aliquo negotio condemnandus vifus fuerit , & exiftimet fe non malam , fed bonam caufam habere ., ut etiam judicium renovetur ; fi veftræ Dile&ioni videtur, Petri Apoftoli memoriam honoremus , ut ab iis , qui judicaverint , fcribatur

fi opus fit , judicium renovetur ;

Julio Romanorum Epifcopo , & per propinquos Provinciæ Epifcopos ,

& cognitores ipfe præbeat . Si au

tem probare non poteft caufam ejus effe talem , ut eam rursùs judicari

opus fit , quæ femel funt judicata

SCHO L I O N.

Ufebianae fa&tionis praefumptiones compefcit Canon , habetque partes varias , defumptas ex fexto Nicæno. Primæ partis caufam adducit Julius Pontifex, graviffimè arguens Antiochenum faétionis Synodum , quòd Ecclefiam Alexandrinam , alienæ Diœcefeos, atque autocephalam , difponere , eique Epifcopum eligere & ordinare praefumpfiffet , & addens: Plurimi alii Epifcopi ex Thracia , celeßria , Pbemicia, Palaeftima , huc convemere , inter reliqua di&a fua conquefti , vim & injuriam Ecclefiir illatam effe , fuafque Eccleffas eadem , quae Alexandrima , paffas effe. Tertia Sardicenfis Synodi Epiftola accufat praefertim Eufebium Nicomedienfem , fa&ionis Principem, Theodorum Heracleenfem , Narciffum Neroniadis , Stephanum Antiochenum, Gregorium Laodicenfem, Acacium Caefaraeenfem , Menophantum Ephefium , Urfacium Singidunenfem, & Valentem Murfienfem . Canones Conc.Sard. Tom.I.

, non infirmentur.

Epifcopum : Quòd depofitor olim & eje&or ob baerefim Arianam mom folùm receperint , fed & ad majores gradu* evexerimt , ex Diaconis Presbyteror , ex Presbyteris Epifcopor facientes , mom alium im ufum , quàm ut impietatem diffemimaremt , latiufque diffunderemt , & piam fidem corrumperent. Ex Ecclefiis ad curam fuam non pertinentibus ejecerunt utique orthodoxos Epifcopos & Clericos, eorumque in cathedras& loca intruferunt hofce damnatos , atque ita, uti affiduè clamat Julius Pontifex, Apoftolicos ac Nicaenos Canones quafi pedibus calcarunt . Ea de caufa Urfacium & Valentem , bomime, Pammomior, ab ultimis illis fimibus im Orientem vemiffe , fcribit ad omnes Ecclefiae Catholicæ EpifcoposSynodus Alexandrina . Illicitis ordinationibus turbaffe univerfam Italiam, Gratiano Augufto queritur Synodus Aquilejenfis . Nam & Roma Liberium , Conftantinopoli Paulum Epifcopum ejecerunt , intruferuntque Felicem & Macedonium.Adverfum hafce turbulentias ftaO o tuit

virus, ftatuit translatum Epifcopum non folùm Epi à cathedra pelli aliena , fed & carere propria, ut ° 8.

[ocr errors]

Afrorum Canonum Codex, Epifcoporum trans- C. 4$.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1.4.c. 14*

L.+c.*3*

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

babitu militari imcogmitur , Ecc/efia , Dei vifitarit, ç$* in fide Catholica confirmarit. Ubique ordinaffe orthodoxos Clericos , addit Theodoretus. Alienas etiam Plebes à Donato ad Chriftum reducere ftudueruht magno zelo Africani Epifcopi, eafque illorum Sedi perpetuò adfcripfit Canon Carthaginenfis . Hunc ergò propagandae fidei fpiritum Hofius noluit extinguere aut contriftare. Secunda Canonis pars damnat peregrina, primæ præfertim inftantiae, judicia, damnata item à fexto Nicæno Canone , eorumque praefumptores Eufebianos. Etenim Sanétum Athanafium, Ægyptiacæ Diœcefeos Patriarcham, auétoritate Principis coegerunt extra ejus fines ad Synodum Tyriam, & in Antiochena damnavere. Eandem violentiam intulerunt plurimis aliis orthodoxis Epifcopis, Ecclefiaffica judicia, uti fcribit Julius Pontifex , mom fecundùm Evangelium , fed vel qd exilium, vel ad mortem inftituenter. Et hanc Canonis partem refpicit Innocentius primus in litteris ad Vi&ricium Rothomagenfem , fcribens quafvis caufas feu, contentiones , inter Epifcopos , aut Clerum inferiorem exortas, terminandas ab ejufdem Provinciæ Epifcopis fynodaliter congregatis, nec quemquam poffe ad alienae Provinciae judicium convolare , idque fecundùm $ynodum Nicaenam , id eft, uti Hincmarus Remenfis exponit , Sardicenfem , quæ Nicænam lucidiùs explanavit. Sophronium Pompejopolitanum in Paphlagonia Epifcopum , damnavit, tefte Zozomeno, Synodus Seleucienfis, quòd extraneor Judices ad caufam fuam cognofcendam delegiffet. Tertia Canonis pars continetur hifce verbis: Ab iis, qui judicaverumt , fcribatur Julio Romanorum Epifcopo. Exponit Innocentius primus in jam di&a Epiftola, afferens, im omnibus caufi, cufodiendam Romamae Ecclefiae reverentiam, & addens: Si autem majorer caufae im medium fuerimt devolutae , ad $edem Apoftolicam , fcut $ymodus , utique Sardicenfis, fatuit , & beata confuetudo exigit , poff judicium Epifcopale referatur. In omnibus caufis Romanae Ecclefiae fervandam dicit Appellationis , in majoribus autem , de Epifcoporum ftatu definientibus , etiam Relatio

nis reverentiam , idque poft judicium Epifcopale, Etiam haec pars impetit fa&ionem Eufebianam, primam Apoftolicae Sedis conjuratam hoftem , adversùs quam Julius Pontifex : Si , ut dicitir , Marcellus & Athanafius, ommimò im cu/. pa fuerumt, oportuit fecumdùm camomem , & mow iffo modo judicium fieri, oportuit fcribere omnibus nobis , ut ita ab ommibus , quod juffum effet , decerneretur . Epifcopi emim eramt , & mom vulgaris Ecclef.e , qui iffa patiebamtur , fed quam ipß Apoßoli fuamet opera ad fidcm inffruxerant . cur igitur, & im primi, de Alexandrima civitate, mihi! nobis fcribere voluiffi* ? An ignari effi* banc comfuetudinem effe , ut primùm mobi* fcribatur , ut binc , quod juffum eff, definiri poffit ? Quapropter fi iffie bujufmodi fufpicio in Epifcopum concepta fuerat, id buc ad moffram Ecclefiam referri oportuit. Nunc autem eo * , quor certiorer minimè fecerumt , poffquam id egerimt , quod libuit , fuffragatores fuae dammationis , cui mom interfuimur , effe mor volunt. Afferere videtur, nullum Epifcopum fine prae• via ad Sedem Apoftolicam Relatione, ejufque prævia licentia deponi poffe à Diœcefeos aut Provinciae Synodis, illam effe perpetuam Ecclefiæ confuetudinem & Apoftolicum Canonem , ideoque quaeftio eft , quomodo non pugnet cum Innocentio primo & hoc noftro Canone ? Refpondeo non pugnare , Quidquid enim de praevia Relatione dicit , tangit folam Alexandrinam Ecclefiam , Autocephalam , Patriarchalem , Apoftolicae Sedi privativè & fine medio fubjeétam , cujus proindè Epifcopum nullus judicare poteft, nifi Romana Sedes, uti fuprà ad fextum Nicænum Canonem ex Synodo Ephefina audivimus de Patriarcha Antiocheno , Nihilominus Metropolitarum praefumptio varia , & in fuffraganeos crudelitas, tandem coegit mutari & extendi regulam . Propter Hincmari , Remenfium Metropolitae , in Rothaldum , Sueffionenfem Epifcopum , tragicam barbariem edixit Nicolaus primus nullum in Occidentem etiam Provincialem Epifcopum deponi poffe fine fua praevia licentia, poft longas contentiones evicit tandem , domuitque fuper• bum & Autocephaliæ præfumptorem hominis fpiritum , de quo infrà , uarta Canonis pars tangit fupremum Romanæ Ecclefiae , & San&i Petri Apoftoli Privilegium , Romanas ex omni Ecclefia appellationes, impugnatas & ad exufflationem poftulatas Ά fa&ione Eufebiana, prima radice Schifmatis Photiani . A Tyria & Antiochena Encæniorum Synodo, Judice peregrina, per calumniofas violentarum infidiarum technas damnatus San&tus Athanafius , volutatufque per calamitates plurimas , appellavit Julium Romanum Pontificem , ejufque exemplum fecuti funt, Paulus Epifcopus Conftantinopolitanus , Lucius Adrianopolitanus, Marcellus Ancyranus, Afclepas Gazenfis , aliique longè plures , fimilia à fa&tione paffi , Fa&ionemjudicem , judicii rationes daturam , evocavit Romam Julius s fecutur , uti fcribit Theodoretus , Ecclefie Camonem, utique Apoftolicum atque divinum. Caufae diffifi , Romam , quòd illic fine milite & Com

[ocr errors]
[ocr errors]

Commentarienfi judicandum noffent , timuere fa&iofi , variafque praetexuere excufationes: Erevitatem, praefixi temporis, bellum Principis in Perfas,& aliaque id- genus folemnia tergiver* fantium, Quare fatigatus Pontifex proceflit, in caufa , appellantes recepit in communione , reftituit. in Sedes , reftitutorias litteras ubique divulgavit , duriffima - minatus , attentaturis deinceps, fimilia in Epifcopos Orthodoxos , Propter, $edir, digmitatem , inquit Zozomenus , cura , omnium ad ipfum fpe&at. . Et Socrates :. Ecclefia. Romama, Privilegium , habet prae caeterij , ,

, ;Addit Zozomenus de Eufebianis : Quibus illi graviter commoti comvenerunt : demuò Antiocbiae in unum, & Epißolam verbis elegamtibus ornatam ad Julium fcribumt , eamque : plenam ironiæ, & injuriarum mom expertem graviffimarum , de quibus

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

habeat au&oritatem quaelibet $ynodur , & contumeliouè agatur cum Judice , cujus judicium ab alii* examimatur. Romam Ecclefiam dixere aliis Patriarchalibus nullatenus praelatam,quòd par, idemque bomor fit im omnibus Epifcopatibus Patriarchalibus , meque ex magnitudine * civitatum .. honor ejus rei crefcat ; Petrum & Paulum docuiffe Romae , at miffos ex Oriente ; antiquum Canonem, qui recipi vetat damnatum alienum , obligare etiam Romanum Epifcopum , uti patet ex Pauli Samofatenfis damnatione , cui Romana Sedes, non fe mifcuit , ideoque Julium Pontificem effe prævaricatorem Canonum , primamque radicem omnium harum difcordiarum. Pergit Zozomenus : His de caufi, ad bumc, modum criminati, & fibi fa&am injuriam teffati , Julio pacem & £ommunionem pollicebamtur, fi modò abdicationem eorum, qui ad ipfum perfugeramt, approbaret ; ßm autem reßßeret ipforum decretir , comtraria fe faéfuror praedicebant. Haec omnia ex odio Athanafii, Eufebianis Conftantius , Conftans Auguflus Sedi Apoftolicae favebat , minatus bello impetere fratrem, nifi hifce tragœdiis daret finem. Hinc tandem indi&a, datura finem , Sardicenfis Synodus , & retra&atura non tantummodò Julii Pontificis de memoratis Epifcopis judici„um, fed & legem Evangelicam , Apoftolicum Qanonem , perpetuamque Ecclefiae confuetudinem, in quibus Sedis fuae fuper omnes Primatum & fupremam poteftatem ille fundabat. Imitatus eft Julius Antecefforem fuum Melchiadem, qui , pacis caufa , fuum de Donatiftis judicium retra&ari permifit ab Arelatenfi Synodo: Apoßolicae enim Sedis, etiam de fa&is & perfonis, judicium , non nifi de ejus licentia poteft etiam à generali Synodo retra&ari. Ambæ ergò Partes convenere Sardicam. Hofius, Cordubenfis Epifcopus, ac Sedis Apoftolicae Legatus, Julii judicium quoufque retra&aapm: reformetur , praefumi voluit. ratum & vali£ , adeoque Epifcopis per ipfum reftitutis dari'in Synodi confeffu plenam Epifcopalem communionem , honorem , fuffragium , Sedem : Adeò autem id averfata eft Eufebiana contuma,, Qaaomer Conc.Jard. Tom.I.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

iaut Orientalibur Epifcopi* , conciliifque fam&if. fímis , de Occidemte vemiemter, Legatos Apoftolicos , aliqua in parte praepomerent. Faétas ad Sedem Apoftolicam ex alieno-Patriarchatu appellationes dicunt effè fubverfionem legis Evangelicae , divini juris turbationem , cun&orum confufionem •, Ecclefiafticæ traditionis fruftrationem , novam Se&am. Addunt: Quamobrem quomiam à Patrum traditione difcedere non poffumur , quia mec talem au&oritatem fumpfit Ecclefía Romama , nec talem poteßatem accepit , fupradi&or ad bonorem , dignitatemque Eccleffe , mec ipß fufcipimus , & fufcipiemter digmè damnamur. Sed nec alio * , qui aut olim , aut poffeà meritò dammati fumt , in Ecclefia recipimur , adhaeremte* legibu* Dei , traditiomibufque Patermit , atque Ecclefiafficis difciplinir , credemter Prophetae dicenti : A{oli tramfgredi termimør aetermor, quor pofuerunt Patres tui. Quare mo* mumquam fixa, folidaque comcutimur , fed magis ea , quæ funt à paremtibus conßituta, fervamur. . Neque hic ftitit facinorofa audacia. Julium, Romanæ Ecclefiae Pontificem damnant, graduque & communione privant fecumdùm antiquiffmam legem , uf au&orem commumiomi* Atbamaffi & Marcelli, cæterorumque fceleratorum, ut quinti Nicæni Canonis, alienum damnatum recipi vetantis , prævaricatorem , ideoque damnato-, rum communione contagiofà pollutum, atque ita cum illis prolapfum in eandem damnationem. Damnant Julium , um Primcipem & ducem malorum , qui primus jamuam commumiomi* fceleratis atque damnatis aperuit , caeterifque aditum fecit ad folvenda jura divima , defendebatque Athamafum praefumemter atque audaci»er , bomimem , cujus mec teffe* moverat, mec accufatores. Eum arguunt, quòd quaerat Ecclefiae Primci, patum , quafi aliquod tyrammidi, regnum , idque nom propter bomum juffitiae . Nam enim Ecclefi* confulumt , qui leger juraque Divina , caeterorum decreta folvere percomamtur . Propter boc movitatem moliebantur inducere, quam horret vétur comfuetudo Ecclefiae , ut im Comcilio Oriemtaler Epif. copi quidquid fortè fatuiffemt *, ab Epifcopis Occidentalibus refricaretur ; Aemiliter quidquid Occidemtalium partium Epifcopi , ab Orientalibur fa/. O o 2, vg

- - - - -

[merged small][ocr errors]

politam, damnarunt, quòd eorum Emiffarios, in Galliam deftinatos , noluiffet recipere ; quòd * Paulo Conftantinopolitano Epifcopo, per Julium abfoluto & reftituto, primus communicaffet ; quòd per Conftantem Auguftum procuraffet Apoftolicæ fententiæ executionem, reditumque Pauli in Sedem, • Hujus peffimi veneni reliquiæ dudum manferunt in Oriente, Etenim Conftantius Auguftus, fa&tionis Eufebianæ fàtelles , Liberio Pontifici improperavit extenfa ultra Patrum terminos jura Epifcopatus Romani, idque caufa Appellationis Athanafii ; refpondit verò Pontifex : Numquam meu ßatuta , fed Apoßolica , ut effemt femper firmata & cuffodita , perfeci, fecutus morem, ordimem-que Majorum, mibil addi Epifcopatui urbis Romae, nibil minui paffus fum, - Etiam in prima Synodo Conftantinopolitana Occidentis & Orientis Epifcopos odiis capitalibus diffèdiffe, idque non ob fidem, fed ob thronos, in carmine de vita fua fcribit Sanótus GregoriusNazianzenus. Quidamjuvenes, turbidi, auro venales, in Ecclefia quafi in taberna agentes, utpotè tradux Eufebianus, Epifcopi dixere Orientalem Ecclefiam Occidentali digniorem, ex ratione frivola, quòd in Oriente natus effet : Chriftus. Paulinum Antiochenum Epifcopum recipere detreétarunt , quòd Latinos, à quibus ordinatus erat , dicerent extraneos . Eofdem Epifcopos refpexit San&us Bafilius, in Epiftola ad Epifcopos tranfmarinos, id eft, Latinos, dicens nos, id eft , noftrum Romanum Epifcopum dici à quibufdam non univerfalis Ecclefiae caput , fed membrum dumtaxat locatum in aliorum ordine. Etiam Theophyli Alexandrini Epifcopi in San&um Joannem Chryfoftomum nequiffima fa&io , Innocentii primi Legatos , Romanam Joannis appellatiqnem fynodaliter retra&ari poftulantes ab Arcadio Augufto, ablegari curarunt tamquam Orientalis Imperii turbatores , Eifdem armis rebellionem fuam defendit Acacius Conftantinopolitanus Epifcopus; eifdem Photius hodierni fchifmatis author, de quo aliàs. - Adversùs hanc ergò Eufebianam haerefim novam atque audaciam dixit Hofius: Petri ApoftoJi memoriam bonoremur. Quod verbum mirè torquet Graecos Schifmaticos. Audiamus unum è ducibus, Theodorum Ba!famonem: Hujus Camomi, decreto $ummi $aperdote* amtiquæ Romae in quacumque caufa ab Epifcopis provocationem ad ipfo* dari ja&ant , ac eumdem im prima Nicæna Sy

modo ponditum fuiffe, falsò affirmant. Neque igitur!

[ocr errors]

- Epifcopos & Ecclefias jure gaudere omnes Pa

triarchas. Verùm cæcutit in luce media. Agitur enim de appellatione Athanafii , Pauli, Marcelli , Lucii , & Afclepae , atque exindè ftatuitur Regula generalis : At verò Athanafius erat. caput Diœcefis Ægyptiacae , Paulus ex Thracica & Provincia Europae, Lucius ex eaidem & Provincia Haemimontis , Marcellus ex Pontica , Afclepas ex Patriarchatu Antiqcheno, Agitur de illa appellatione, quam novam fe&am divino juri adverfam dixere Eufebiani, dicitque etiam hodie in fuis fequacibus Theodorus Balfamon : Quæ eft omninò appellatio ex Patriarchatu alieno.

* Re&è verò Julius Pontifex hanc fuae Sedis aü{toritatem fundavit in jure Divino , Canone Apoftolico, perpetuaque Ecclefiæ confuetudine. Scholiaften ago, ideoque folam confuetudinem, impudenter nimium negatam ab Eufebianis, oftendo aliquot exemplis. Montanum, Florianum , Blaftum , plurefque ipforum affeclas, fuiffe à variis per Antiochenam, Afiaticam , & Ponticam Diœcefes Synodis damnatos , refert Eufebius Caefaraeenfis ex antiquo Claudio Apollinario , Epifcopo Hierapolitano ; appellaffè verò ad Zephyrinum Pontificem , poftulantes fibi ac Ecclefiis fui reddi ablatam communionis

pacem , teftatur Tertullianus in libro contra Cap. v,

Praxeam , durè jn illum inve&us , quòd circumfcripto Pontifici dolofas Pfeudo-Prophetæ technas aperiens , emiffas communicatorias litteras, id eft , priorum fynodalium fententiarum diffolutionem, fecifîèt revocari. Paulum Samofatenfem, quidquid garriat Eufebiana fa&io, nequaquam fine Romani Pontificis au&oritate dejecit Antiochena Synodus . Ejus ad Dionyfium Papam Relationem refert Eufebius , additque de Aureliano Augufto : cùm Paulus ex Epifcopi domo, ejus Ecclefiae pròpria , exire mollet, Imperator Aureliamur de ea re rogatur femtemtiam , fam&iffimè , quid effet agemdum, decrevit. Praecepit enim, ut domus Eccleillis tribueretur, quibus Cbrifiiami Italiæ & urbis Romae Epifcopi per litteras tribuendam praefcriberent. 5i; demum Paulur cum fummo dedecore, feculari, Imperii ac poteffatis au&oritate , ab Ecclefia penitùs extruditur. Quo quidem tempore talem & tam benignè erga horamimatum fe Aureliamu* declaravit, Pauli Patriarchae caufam juffit retra&ari à Romano Epifcopo, utique juxta Canones Chriftianorum. Antiqua Regula eft, ad illum , qui Patriarcham aut Primatem in prima inftantia judicare debet, poffe eorum fubditos ab illis provocare, At verò in Synodo Ephefina dixit Juvenalis, Hierofolymæ Epißopus : • Ex Apoßolico ordine & - ` ... fra4*

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »