Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Ariumque dammarunt. Alioquin hoc argumemto mec valentimur , nec Marciom , nec cata-Phryges , mec Mamichaeus damnari debemt , quia Nicaena Symodus eor mom momimat, quos certè amte $ymodum fuiffè mom dubium eft : - Reftat quaeftio, an glorificationis hymnus, Glovia Patri & Filio & $piritui fan&o , fit à noftra Synodo inftitutus . Affirmant aliqui ex Zozomeno, adferente Ecclefiam Antiochenam fub Leontio Epifcopo fuiffè divifam ; alios in divinis laudibus cantaffè , Gloria Patri per Filium im $piritu fam&o, alios, Gloria Patri & Filio & $pivitui faméïo, idque conformiter ad Synodum NiCænann . - Refpondeo hymnum effe longè vetuftiorem. De illo fpecialem librum , cui titulus de Spiritu fan&o , fcribit San&us Bafilius , dicitque effe confuetudinem vetuftiffimam , antiquitate, ceu quadam canitie venerandam . Clemens Romanus, Dionyfius Alexandrinus , Irenæus Lugdunenfis Epifcopus effe formam & regulam à Majowibus acceptam. Ejufdem meminerunt Origenes, Julius Africanus , Firmilianus Caefàraeenfis , Gregorius Thaumaturgus , quorum verba & loca Bafilius producit, concludens efïè vocem gratam, amicam fan&ij , à prima Evangelii admumciatione ufque ad praefemr im- Ecclefis ufitatam . Effe ab Apoßolis non fcripto, fed verbo traditam difciplinam. Ejus auétoritate, tamquam vetuftiffima ac irrefragabili , fecunda Synodus, idqueintra ipfum Symbolum , confirmavit Divinitatem Spiritus fan&i : Qui cum Patre & Filio fimul adovatur & conglorificatur . Zozomenus aliud non vult , quàm priorem difformem , pofteriorem glorificandi modum effe conformem fidei INicænæ. Aliqui tamen hocce additamentum, $icut erat im primcipio &c. exiftimant effe recens, aut à Nicaena Synodo, aut à Damafo Pontifice adje&um contra Arianos, blafphemantes de filio, Erat ,

'quando mom erat. Favet quintus Canon Concilii

Vafenfis : Quia mon folùm in Sede Apoflolica , fed etiam per totum Orientem , & totam Africam vel Italiam, propter baereticorum affutiam , qua Dei Filium mon femper cum Patre fuiffe , fed à tempore cœpiffe blaphemamt , in ommibus claufulis poft Gloria Patri & Filio: & $piritui fam&fo , $icut erat in principio & nunc & femper & in fecula feculorum, Amem , dicitur ; etiam & mor im univerfi; Ecclefiis nofiris boc ita dicendum effe decernimu*. Adje&um à Damafo Pontifice affirmat ejus vita ex Romanis Canonicorum Sanéti Petri archivis defcripta per Abbatem Conftantinum Cajetanum , publicata per Marcum Milefium.

Refpondeo tamen etiam ipfum effe vetuftiffimum. Eo ufos Clementem Romanum , Dionyfium Alexandrinum, Irenæum Lugdunenfem, ac Julium Africanum fcribit in jam laudato libro San&us Bafilius : • ut ritum ab omni Ecclefia ufitatum praedicat in libro de fpe£taculis Tertullianus . Nec Vafenfis Synodus aut di&ta Damafi Pontificis vita adverfantur. Edicunt , non tunc indu&tum additamentum , fed Pfalmodiae adjici coeptum per varias Ecclefias , de quo & variis aliis ad hymnum hunc fpeétantibus alibi ex occafione.

C AP UT OCTAVU M.

De numero & auéioritate Canonum 'Nicænorum.

Oviffima Synodi feffio, tefte Theodoreto , Canones edidit, atque hinc nata generalium Synodorum confuetudo primò moti dogmatis quaeftiones , deinde civiles & criminales perfonarum caufas decidendi , tandemque condendi morum Canones. Porrò de Nicaenorum Canonum numero eft quaeftio antiquiffima , mota primùm ab Aurelio Carthaginenfi Epifcopo ac Synodo ejus, ex occafione Canonis Sardicenfis, quem in Apiarii Presbyteri Siccenfis caufà miffum Zozimus Pontifex fcripferat Nicænum. Viginti folos Afri norant , ac in Archivis habebant, quos fecum ex Synodo detulerat, ac per omnem Africam publicarat Cæcilianus Carthaginenfis Epifcopus, uti afferit fexta Synodus Carthaginenfis. In litteris ad Celeftinum Pontificem addit Aurelius le&tos à fe plures, Latinos ac Græcos Canonum codices, ac in omnibus repertos folos viginti Nicaenos. Etiam Zozimus, Bonifacius , Celeftinus Pontifices , ab Afris rogati inftantiffimè , alios proferre non potuerunt. Hinc miffa legatio ad archiva Ecclefiae Alexandrinæ, Antiochenae , ' atque Conftantinopolitanæ : San(tufque Cyrillus Alexandrinus, ac Atticus Conftantinopolitanus Epifcopus folos viginti miferunt. Eadem de re cum Nepote Hincmaro, Laudunenfi Epifcopo, difceptavit Hincmarus Remenfium Metropolita. 'Etenim Laudunenfis fußinebat Romanorum Pontificum antiquas Epiftolas , ab Ifidoro Mercatore nobis delatas, ac à Riculfo Moguntino Epifcopo fparfas per omnem Franciam, quas inter Marci Pontificis ad San&tum Athanafium, ac hujus ad illum epiftolam affirmant fuiffe Canones o&tuaginta. At Epiftolas illas tamquam fuppofititias, jam doéti paffim rejiciunt , ideoque cum Hincmaro affevero fui£ fe Canones folos viginti . Hoc ille probat ex Canonum Codice, quem paffim dicimus Codicem Canonum Ecclefiae univerfae , ufitato à Graeca Ecclefia, le&to in Synodo Chalcedonenfi . A&tio undecima finit caufam Stephani ac Baffiani , contendentium de Epifcopatu Ephefino , & quoniam Stephanus ad Canones provocarat, gloriofiffimi judices juffere legi: Leontius Magnefianus Epifcopus ex jam di&o Codice legit Canonem nonagefimum quintum ac nonagefimum fextum, id eft , decimum fextum ac decimum feptimum Antiochenum, qui iftius numeri locum obtinere non poterant, fi plures Nicaeni fuiffent , quàm viginti . Typis Parifinis jam vulgatus eft Codex, in quo vides Hincmarum re&è ratiocinari , atque addere: Veterum au&oritas veraci atteffatione confirmat , mom plura fuiffe Nicaemi Comcilii capitula , quàm illa, quæ ex amtiqua confuetudine Catbolica temet & vemeratur Ecclefia. Prodit & radicem opinionis, afferentis Canones plures, fuiffe Hofium Cordubenfem Epifcopum, Apoftolicæ Sedis in Synodo JLe

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

MLegatum, qui ex legibus Romanis, ac jam di&tis Romanorum Pontificum antiquis Epiftolis varia capitula collegerit, detuleritque ad Synodum , & licèt haec probarit fola viginti, plura ille hinc inde vulgarit. Hanc opinionem dicit apud majores fuiffe non incertam. Cujus rei fides fit penes Hincmarum. Quidquid fit, ex diétis epiftolis, utpote longè poft natis, nequeunt capitula fuiffe colle&a. Adftipulantur nobis etiam Scriptores Hincmaro antiquiores. Socrates fimpliciter dicit Nicaeae conditos Canones . Zozomenus eos dicit à fe non adduci , quòd exftent apud plures, & à quovis facilè poffint haberi. At verò Ruffinus ait fuiffè folos viginti duos, id eft, noftros viginti : Duos enim , quod & Hincmarus advertit, bipartitur. Eos variè partiri eft antiquum : In Synodo Chalcedonenfi etiam Pafchafinus, Lilybetanus Epifcopus, ac Romanae Sedis Legatus, fextum ac feptimum jungit in unum. Alexius Ariftinus facit viginti quatuor , Symeon Logotheta viginti & unum. Re&iffimè Theodoretus: Epifcopi rurfur im Concilium comvemientes de admimiffratione Ecclefiaffica Camone , viginti comfcripferunt. Quod ipfum dicit Gelafius CyziceInuS . , Solvenda reftant argumenta San&i Ifidori , Hifpalenfis Epifcopi, ac Domini Cardinalis Cæ faris Baronii, affirmantium fuiffe Canones plu res. San&tus Ifidorus adducit tres , quos putat non effè è noftris viginti . Primus eft , qui unamquamque Diœcefin mandat regi à fuo Patriarcha , aut Primate : Eum effe Nicænum di fertè dicit fecundus Conftantinopolitanus. Secundus eft de omnibus Laicorum , Clericorum , Epifcoporum caufis terminandis à Provinciae Synodo, majorumque caufarum fine referendo ad Sedem Apoftolicam, quem effe Nicænum fcribit San&tus Innocentius primus ad Vi&ricium Εpifcopum Rothomagenfem . Tertius eft de ri. tu & computu Pafchali, circuloque decemnovali , quem Nicænum effe fcribit San&us Ambrofius in litteris ad Epifcopos per Æmiliam conftitutos. Etiam Cardinalis Baronius adducit varios. Primus eft ille, qui librorum Canonicorum cathalogum texit, de quo San&us Hieronymus in prologo ad librum Judith : Hume librum $ynodus ANicaema in mumero fam&arum $cripturarum legitur computaffe. Alter eft Canon de irregularitate Bigamorum , de quo San&us Ambrofius in Epiftola ad Ecclefiam Vercellenfem : Patre f im Concilio ANicaeno tra&atur addiderumt , meque clericum quemquam debere effe , qui fecunda conjugia fortitur fit. Tertius eft Canon de Romanis appellationibus, de quo Julius Pontifex in Epiftola ad Synodum Antiochenam fa&ionis Eufebianae : Hujufmodi Romæ appellandæ confuetudo olim fuit , ejufque smemoria removata eff , & fcripto prodita im magna Symodo , utique Nicaena. Quartus eft Canon de facrificiis poft prandium nön celebrandis , de quo Synodus Carthaginenfis : de fide Nicaemi traèfatus audivimus ; verùm & de facrificiis imbibendi* poff pramdium , & tumc, & mumc confirmatum eff. Haec verba Numc, & tunc funt idem, quòd Et à Nicaema Symodo, & à moftra. Quartus eft de modo fcribendæ Epiftolæ formatæ ad numeros

-

[merged small][ocr errors]

in litteris exftantibus apud Gratianum. Quintus É £?

denique eft Canon firmans Romanas Evocationes, quem Nicænum effe fcribit Theodoretus , de Julio Pontifice appellantem Athanafium, ac ejus adverfariosjudices ad fuum tribunal evocante dicens: $ecutur eft Eccleff.e Camonem. Nec defunt argumenta alia. Etenim fecunda Synodus Arelatenfis confirmat Canonem magnae Synodi, qui falfos fratrum accufatores ufque ad exitum fufpendit à communione. Magna Synodus eft Synodus Nicæna : Ille eft ejus familiaris titulus. Innocentius primus ad Synodum Toletanam fcribit eos, qui poft baptifma militarint, caufas egerint , coronati fuerint , facerdotium fuftinuerint , editiones publicas celebrarint, itemque omnes curiales , ex Nicæni Concilii decreto effe irregulares. Theodofium Auguftum, ut Flaviani Conftantinopolitani Epifcopi , à Latrocinio Sphefino damnati , appellationem Romæ retra&tari finat, urget Sanétus Leo magnus, idque ex Canone Nicæno, quem hodie non habemus. Theodofius , Ecclefiae Alexandrinæ Diaconus, in Synodo Chalcedonenfi Diofcorum Epifcopum fuum accufat de prævaricatione variorum Nicænorum Canonum, praefer-, tim quòd in Leonem Papam aufus fit latrare excommunicationem. Galla Placidia Augufta in litteris ad Theodofium Auguftum , exftantibus in prima parte Concilii Chalcedonenfis, dicit Sedis Apoftolicae Legatos adeffe debere Synodis generalibus, idque ex Canone Nicæno. Nicolaus primus in litteris ad Epifcopos Gallicanos affèrit Epifcoporum caufas effe de Ecclefiae majoribus, ideoque fine prævia ad Sedem Apoftolicam relatione deponi non poffe Epifcopum à Provinciae Synodo, atque ita ftatui à Synodo Nicaena . Synodus Narbonenfis fub Richaredo Rege ait conciliabula, conjurationes, quemvis fuperiorum contemptum à Sinodo Nicæna damnari. Qui omnes Canones non funt inter noßros viginti . Similiter San&us Gregorius, Turonenfis Epifcopus, adducit Canonein Nicænum, dicentem anathema mulieri, intrandae religionis prætextu, relinquenti virum . Caroli magni capitulare Aquifgranenfe apud Jacobum Sirmondum adfert Canonem Nicænum, praecipientem facerdoti, ut celebrans communionem non omittat. Synodalis Epiftola fecundae Synodi Duziacenfis adfert Canonem prohibentem confànguineorum nuptias ufque ad feptimum gradum. San&us Petrus Damiani in Epiftola ad Capellanos Godefridi Ducis Lotharingiae profert Canonem, qui folis Leétoribus nuptias permittit. Ejufmodi pluresadducit in decreto fuo Gratianus. Enodandishifce objeétionibusfigi oportet duo fundamenta . Primum eft Hincmari Remenfis Epifcopi: Nicaenum Comcilium more fuo plures caufa ; uno capitulo comprebendit. Ex quo ille infert Xe

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

pendium , grande, quafi mare, de Nicaenae Synodi a&tis volumen , à Dalmatio Metropolita Cyziceno olim confcriptum, continens grandes San&torum Epifcoporum contra Arium difputationes, & omnem ommimò traéfationem illic habitam de Apoßolicis Ecclefe comffitutiomibu*. Difcuffi fuere omnes Apoftolici , omnes anteriores Ecclefiae Canones , variè de illis di&um à variis , ac in fcriptum reda&ti foli viginti. San&i Paphnutii , Ægyptii Epifcopi, de clericorum coelibatu difputationem memorant etiam Socrates, ac Zozomenus. Iftud credo effe volumen , quod quatuor Evangelii majus vidit, ac legit. Ifidorus Mercator. Hinc objeétus nobis San&us Ambrofius exponit feipfum. Dicit , non Canone , fed Nicæno Patrum tra&tatu ftabilitam bigamorum irregularitatem , utique Patrum difputantium de clericorum coelibatu , ubi non mifceri non potuit mentio bigamorum. Similis difputatio libro Judith ufa eft tamquam Canonico, ac de illa loquitur San&tus Hieronymus : Conatur librum hunc ftabilire ex Nicæna Synodo, quomodo nos hodie Epiftolam ad Hebraeos, olim etiam dubiam , ftabilimus ex Synodo Ephefina , in Canonem recipientem duodecim famofa Sanéti Cyrilli Alexandrini Epifcopi contra Neflorium Hærefiarcham capitula, quorum decimum ex diéta Epiftola, tamquam authentica Scriptura , affumit teftimonum. Quòd namque Nicaena Synodus librum Judith in Canonem non receperit , nec de ipfo Canonem condiderit, profitetur ipfe Hieronymus in Epißola ad Chromatium & Heliodorum Epifcopos: Juditb librum legit quidem Ecclefia , fed inter camomicas $criptura r mom recipit. Et in Epiflola ad Furiam : Legimus imJuditb , fi ramen piacet volumem recipere. Etiam Laodicena Synodus non recepit; primus recepit » facrorumqüe Iibrorum pro univerfa Ecclefia Canonem condidit Innocentius Pontifex in litteris ad San&um Exuperium Epifcopum Tholofatem. Alium , quafi à Nicæna Synodo conditum , Ca: nonem ignoravit Nicolaus primus in litteris ad Epifcopos Gallicanos. Sanâi Ifidori argumenta funt facilia. Primus ab illo addu&us Canon eft manifeftè fextus Nicaenus è noftris viginti ; tertius non eft Canon , id •ft, lex Ecclefiafficae admimifiratiomir , fed fidei proximum fynodale decretum , uti liquet ex Eufebio in vita Conftantini, & ex fynodali Epifto1a ad Ecclefiam Alexandrinam; fecundus , quod re&è Hincmarus advertit, eft quartus Sardicenfis , quem San&us Innocentius, more femper ufitato, vocat Nicænum. Eum ipfum ut Nicænum protulit Sanâus Leo magnus Theodofio Augufìo, uti patet ex ejus Epiftola , inferta in primam partem synodi Chalcedonenfis, apud editionem Vaticanam generalium Conciliorum. Eumdem Nicænum vöcat Nicolaus primus in Epiftola ad Epifcopos Gallicanos . A Theodofio Alexandriæ Diacono addu&us etiam eft Sardicenfis , attamen non Canon, fed principale Synodi decretum , damnans Eufebianæ fa&ionis inauditam huc ufque impietatem ac facinus , aufæ in Julium Pontificem vomere excommunicationem . Eo

dem decreto, uti liquet ex tertia Epiftola fynodali, damnata funt ejufdem faétionis aftram, |

intermimationibus fœdera , de quibusSynodusNarbonenfis. Nihilominus reétè Auxilius, in opere de ordinationibus Formofi Papae, & marginalis ad trigefimum quartum Canonem Trullanum annotatio , primam conjurationum canonicam damnationem adfcribunt Concilio Chalcedonenfi. Quò etiamrefpexiffè creditur Vigilius Pontifex , in damnatione Diaconorum fuorum Ruftici & Sebaftiani , laudans Canonem , tamquam omnibus notum , qui clericis , ignorante Epifcopo, interdicit conjurationes. Eas enim proprio Canone prima infecuta eft Synodus Chalcedonenfis . Eafdem , tefte Zozomeno , damnavit etiam Seleucienfis: Nullius au&toritatis, quoniam Ariana. Julius Pontifex pro Romanis Appellationibus nullum Canonem , fed antiquam Ecclefiae confuetudinem citat, ipfo opere probatam à Nicæna Synodo , permittente Alexandri Alexandrini Epifcopi in Arium , & complices Patriarchalem Synodalem fententiam coram Legatis Apoftolicis retra&tari . Hanc confuetudinem dicens fcripto proditam Nicaeae, refpicit tra&tatus Synodales memoratos à Gelafio Cyziceno. Hanc ipfam confuetudinem , agens de Romana Evocatione , Theodoretus vocat Ecclef.e Camonem : Canonem Apoftolicum , legem divinam . Romanae enim Sedis privilegia Petrus Apoftolus ab ipfo Deo-Homine accepit . Quare hæc omnia ftabilita dici poffunt etiam fexto Nicæno Canone: $uis Privilegia ferventur Ecclefiir. Similis eft Canon , ex quo Galla Placidia ait Synodum generalem fieri non poffe fine Legatis Apoftolicis. Carthaginenfis Synodi de facrificiis poftmeridianis ftatutum nequaquam Nicænam refpicit , fed aliam priorem Carthaginenfem . Sic fecunda Arelatenfis refpicit ejufdem loci primam, meritô di&tam magnam , utpotè totius Occidentis Patriarchalem , damnantemque Donatiftas, fratrum de traditionis deli&to falfos calumniatores. Gregorius Turonenfis hallucinatur:Canon ille eft Synodi Gangrenfis contra Euftathii Sebaflenfis Epifcopi errorem. A Sanéto Petro Damiani addu&us eft ex vulgaribus Apoftolicis . De Formatarum modo Canon fumptus eft ex Gratiano , nimiùm facili in Apocrypha . Ab Innocentio primo ad Synodum Toletanam fcriptus eft omninò Nicænus, partim decimus, partim duodecimus , ut dixi fuprà. Alium adhuc , qui videtur non effe è noftris

[ocr errors][ocr errors]

viginti, adducit San&us Cyrillus, Alexandri- I*****

nus Epifcopus , in litteris ad Atticum Conßantinopolitanum , quarum partem libris fuis inferuit Facundus Hermianenfis, integras verò refert Nicephorus Calixtus . Atticum Cyrillus graviter arguit, quòd Joannis Chryfoftomi,' fynodaliter de Epifcopatu inter laicos abje&ti , nomen facris Ecclefiae tabulis infcripfiffet , idque in Epifcoporum ordine : Effe id dicit contra Canones Nicænos. Refpondeo effe quintum è noftris, vetantem, ne quis Epifcopus recipiat, aut reftituat damnatum alienum, five vivum, five mortuum. Porrò exau&toratum Epifcopum poft mortem infcribere ejufmodi tabulis , eft illum reftituere , adeoque fi legitima fuiffet Joannis damnatio , legitima fuiffet etiam Cyrilli querela. Concludo igitur nullum ex antiquis Ecclefiae

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

-nibus liter, nullae de privilegii , ambiguitates , nulla ...le aliena ufurpatione certamina. In alia ad di&tum Anatolium Epißola : EfTe per $piritum verè fam&um ordinatam conditionem, im wulla umquam parte folubilem , tantoque divinitùr privilegio confecratam, ut fve per pauciores , fve perplures Ecclefiaflica Judicia celebrentur, ommi pemitur au&oritate vacuum quidquid ab illorum fuerit conffitutiome diverfum : Eße leges ufque im mundi finem mamfu*a*. In Epifíola ad Juvenalem Hierofolymae 1Epifcopum : Effe $an&orum Patrum ßatuta , im•violabilibus fixa decretir, Patribus divimitù imfpirata , à quibus difcordans quodvis alterius Synodi , decretum M* irritum , atque imfirmum. •' '. • • Horum Canonum caufa, Damafus Pontifex rejecit & cafTavit Synodi Conftantinopolitanae «Canones, quòd nempè eorum tertius Epifcopo «Conftantinopolitano daret fecundum in Ecclefia locum , à fexto Nicæno adfcriptum Epifcopo Alexandrino. Celeftinus primus, ac Ephefina Synodus Juvenalem Hierofolymae Epifcopum , tres Palaeftinas à Sede Antiochena in fuam traducere tentantem, nec audire voluerunt, quòd nempè id adverfaretur Nicæno Canoni fexto & feptimo. «Gennadius , Archimandrita Conftantinopolitanus, Proclo Epifcopo fuo communicare noluit, quòd ipfe Juvenali di&torum Canonum prævaricatori communicaret. Solam fidei Chalcedonenfis definitionem confirmavit San&us Leo Pontifex, Canones omnes averfatus, non alia de caufa, quàm quòd eorum quidam deftruerent fextum Nicænum. Dura & longa bella de hac re adversùs Orientis Ecclefiam ac Sedem Imperialem geffit Romana Ecclefia. Auxilius Presbyter Hofium Cordubenfem Epifcopum hoftiliter infequitur, quòd primus ab illo fuggeftus Sardicenfis Canon limitet decimum tertium Nicænum. At id ex Apoftolicæ Sedis auétoritate fa&um eft, cui Dominus conceffit omnia, de quoinferiùs.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ad Michaelem Auguftum Nicolaus primus: Dicite , ubinam legiffis , Imperatores anteceffores veßros in $ynodalibus comvemtibus interfuiffe, miß forfam im quibus de fide tra&atum e/? , quae umiverfalis eff, quae ommium communir eff , quae mom folùm ad Clericor, verùm etiam ad Laicor & ad omne , ommimò pertimet cbriffiamor ? Eum arguit, quòd criminali extra fidem in San&tum Ignatium Patriarcham Conftantinopolitanum judicio adeß fe , & quidem cum omni Palatina turma, præfumpfiffet. Ita Diofcoro, Alexandrino Epifcopo, à Synodo Chalcedonenfi ad variis extra fidem criminalibus accufationibus refpondendum evocato, & Magnificentiffimum Senatum , qui ejus de fide proceffum audierat, adeffe , poftulanti, ref

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

brachio egebat Ecclefia , ideoque ut teftem atque auditorem permifit adeffe, ... Alias caufas dat Theodofius Auguftus in litteris Divalibus, quibus Candidianum Comitem vice fua adeße voluit Synodo Ephefinae. Candidianum Domefiicorum Comitem ad facram vefiram Synodum abire juffmur, fed ea lege & conditione , gat cum quæfiiomibur &'controverfii * , quae circa fidei dogmata incidunt, mibil quidquam commune babeat : Nefar emim, /qui fam&iffimorum Epifcoporum catalogo adfcriptur mom eft, illum Ecclefiaftigis megotiir &. confultatiomibus fefe immifcere : Verùm ut perfonas inutiies, ad Synodum quafi ad fpeâaculum concurrere folitas, ejiciat aut compefcat ; ut Epifcopos ad Canones & Sedis Apoftolicæ juffiones fervandas urgeat; ut eorum in difceptando rixas cohibeat ; ut eorum fuffragium à Patriarchis violenty extorqueri non perimittat ; ut omnes Synodalibus decretis cogat obedire. * Princeps ergô Synodalibus quaeftionibus nullatenùs praefidebat : Quin eis mifceri nullo paâo poterat, cum illis nihil habere commune, non interloqui ; fed effe merus auditor. Quòd Conßantinus omnia Synodi Judicibus permiferit, difertè teftatur Eufebius. : Eutycheti ad Synodalem Flaviani Epifcopi de duabus Domini natutis interrogationem tergiverfanti dixit Florentius Patricius : Duas maturas dicis , & confubffam

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

cum offerentibus, refpondit in o&ava Synodo Bafilius Auguftus: Tranquilliffimum Imperium mofrum, fecutum praecedemter & juffiffimor Imperatores , Conffamtimum magmum , Theodoßum , & Marciamum , ac caeteror , vult fubfcribere poß fubfcriptiomem omnium Deo amabilium Epifcoporum. $ed quomiam poftulat praeferri mor San&itar veßra, fubfcribam poß fubfcriptionem omnium famâfiffimorum Vicariorum . Id eft , poft Legatos

quinque Patriarcharum . Et quoniam ordo '

fubfcribendi fequitur, ordinem fedendi , liquet etiam poft omnes Epifcopos Conftantinum {ediffe, Objici poteft Relatio Synodalis Concilii Chalcedonenfis ad Leonem Pontificem haec fcribens de femetipfa: Tu quidem fcut caput membris praeera/ per tres Legatos; Imperatore, verò fideler ad ordimamdum decemtiffimè praefidebant , ficut Zorababel & Jefus , Eccleffae , tamquam Hierufalem,

aedificationem removare circa dogmata admitemter .

Et in fingulis fextae Synodi a&ionibus dicitur: Praefaemte Imperatore moffno Comffamtimo .- Et in fingulis A&tionibus .Synodi Chalcedonenfis: JRefdentibus gloriofiffimi Judicibus immedio, utique Epifcoporum ad latera.fedentium, ante cancello, fan&iffimi Altaris. ... ...

Refpondeo loquendil modum provenire ex Græcorum genio, de quo Anaftafius Bibliothecarius in præfatione feptimæ Synodi ad Joannem c&tavum Pontificem : Apoftolatus vefter adulationi vemiam det fepè Prælatis fuis mom fine repraebenfom* placere ßudemtium. Praefidebat Princeps Synodo, non tamquam caput membris, fed ad reparandas fidei adnitendum Regio brachio, & ordinandum decentiffimè omnia, illa utique, quae fupra audivimus à Theodofio Augufto injun&a Comiti Candidiano . Præfediffe non aliud eft , quàm

[ocr errors]

primitur Augufto nomine. Hinc gloriofiffimi Judices , licèt Majeftatis Vicarii, dicuntur dumtaxat refediffe : Amte $an&uarii Camcellor : Non ut Synodi caput, fed ututrimque fedentes ac differentes Epifcopos videre & audire poffent, viciffimque ab illis audiri. Epifcopos namque Nicaeae ex utroque Aulæ Palatinæ latere fediße, fcribit, difertè Eufebius.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

xandrinus, ad dextram Antiochenus , de quo

idem Scriptor : Epifcopus , qui im dextro ordine C. 1 1.

[ocr errors]
[ocr errors]

thium Patriarchamadfirmat Theodoretus.Eodem ferè modo federunt Chalcedone: Ex laeva Legati Apoflolici , Epifcopus Conftantinopolitanus, Patriarcha Antiochenus , Ponticæ & Afianae Dioecefeos Primates; ex dextra parte Patriarchs Alexandrinus, Hierofolymae Epifcopus, & Vicarius Theffalonicenfis; quique cum fuis Epifcopis. Verùm Conftantinopolitanus & Hierofolymitanus invafere locum indebitum, ideoque Antiochenus in lævam tranfiit, Alexandrinus in dextram. Adverfari videtur Nicephorus Calixtus, dicens Romanos , Byzantios , Antiochenos in dextra, Alexandrinos autem & Hierofolymitanos fediffe in finiftra. Refpondeo non adverfari. Etenim Eufebius & Synodus Chalcedonenfis vulgatem,

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »