Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small]

tem annus regni Conffamtimi fextus decimur, & fextu* praetereà memfi , cùm hæc ab illo pro Eccleffe pace , fumma cura , agebantur. Addit ex ipfo Photius in Bibliotheca, duraffe a&iones $ymodi ad ufque ammum Arincipij primum eff vigefimum cum femeffri, ut mimirum fex ipfos ammos Patrer comfederimt. Jam adduétus Au&tor incognitus tribus cum medio annis vult Patres confediffe : Cæpit quimto decimo Aprili , fimita eff autem $ymodu* cùm trienmium rurfùs pervemiffet ad Aprilem , & excurriffet vfque ad $eptembrem : $ic emim fapiens adnotavit Alexander , qui fcripfit a&a $ynodi . Et fapiens ille Alexander eft ignotus. Adftipulatur Nicephorus Calixtus, & Caffiodorus in chronico, dicens Paulini & Juliani Confulatum, quo inchoata Synodus, fuiffe Conftantino annum imperii decimum feptimum, atque ita illam, quam non nifi vicennalibus finitam conftat , duraffe tribus annis. Non omninò malè Au&or ille incognitus durafTe dicit ufque ad Septembrem. Lucidiùs edicit antiqua Crefconiana colleétio , laudata per D. Cardinalem Baronium: Fa&um eff Comcilium apud ANicaeam Bithimiae metropolim à die decima tertia calemdas Juliar , quod temuit ufqu£ ad o&avam calendar septembrir , Paulimo & Juliamo Comfulibus , qui eff apud Graecor decimo momo memfi, eovum Defii , Alexandri ammo fexcentefimo trigefimo fexto. Ita omnino juvandus textus mendofus. Et alia manu : Atticur Ecclefíe Conffamtimopolitame Epifcopus dixit , Edidi Camome* $amάorum JPatrum olagrapha manu mea fubfcriptor , Amem. Dominus Cardinalis hæc à Crefconio defumpta «exiftimat ex refcripro Attici ad Aurelium Carthaginenfem & ejus Synodum , cum Romana 1Ecclefia de appellationibus contendentem , 1mittentis poftulatos Canones Nicænos. An ita per omnia fit , non defunt rationes dubitandi. Quidquid fit, afíentior Domino Cardinali , credoque Synodum non duraffe nifi à decima nona Junii ufque ad vigefimam quintam Augufti. Quod ipfum & in brevibus fuis faftis, & in faftorum Romanorum commentariis afferit Onuphrius Panvinus , facrae & profanæ anti•quitatis longè peritiffimus. Etenim Eufebius, Socrates, Zozomenus adfirmant Conftantinum femper adfuiffe Synodo : Socrates addit inchoatam poft vi&tum & caefum Licinium , quod omninò fa&um anno vicennali ; Zozomenus eodem abfolutam ; Eufebius faétam anno vigefimo , quomodo trigefimo Hierofolymitana , quam certum eo anno cœptam & finitam. Quifquis authenticus fcriptor Nicænæ Synodi Confules exprimit, exprimit folos Paulinum & Julianum , •quòd nempe illa alios non viderit. Quis credat «Conftantinum , tanti imperii Re&orem , inte

gro triennio cum Epifcopis haefiffe? Sardicenfe,

Conftantinopolitanum , Ephefinum , Chalcedonenfe Concilia paucis menfibus fuere pera&a , adeoque & Nicænum. Re&tè addit Dominus Cardinalis Caffiodorum in re manifefta hallucinari . Conftantini regnum , quod certum eft fub Confulatu Conftancii & Maximini fexto, quo Pater ejus Conftantius obiit, coepiffe, inchoat tribus annis poft , à Confulatu Diocletiani decimo & feptimo Maximiani, atque ita ejus Vicennalia non Paulini Canonej Conc.Nic. Tom I.

& Juliani , fed Januarii & Jufti Confulatui cogitur adfcribere. Eodem modo lapfum exiftimo Gelafium Cyzicenum , adfcribentem Paulini & Juliani Confulatui annum Conftantini decimum fextum & medium . Non fine caufa hodierni ejus Codices nihil habent de fex annis, quos habuit Codex Photianus . Ex omnibus erafum autumo ut paradoxum. Opponi poffit au&toritas Hermiae Zozomeni, affirmantis Synodum non fub Sylveftro, fed fub Julio celebratam . Julius , inquit , Epifcopus Romamur , «etate ingravefcente præpeditur , abfuit, fed Vitur & Vincentius , ejufalem Ecclefiae Presbyteri, pro illo adfuere. Quod ipfum affirmat Nicephorus Calixtus. Photius ac Au&oris incerti libellus Synodicus , in locis fuprà addu&is, duraffe ajunt & fub Sylveftro, & fub Julio, quorum amborum di&ti Presbyteri fuerint Legati.Nec fine fundamento. Etenim in Epiftola ad Eufebianae fa&tionis Synodum Antiochenam ita Julius Pontifex : Noffri Prejbyteri , qui tumc im Nicaeno Comcilio aderant, de Marcelli reéfa fide conteftabantur . Refpondet eleganter Hincmarus Remenfis in litteris ad Hincmarum Epifcopum Laudunenfem. Refutamda falfa opimio , de quorumdam fcriptis exorta , quòd Nicaemum comcilium tempore Julii fuerit celebratum , cùm conffet eamdem Sacram $ynodum fuiffe habitam ammo poff Alexamdrum fexcemtefmo trigefimo fexto, fub Comffamtimo Imperatore , die menfù fecumdùm Graecor Defii decimo o&avo, quod eff decimo Calendarum Juliarum, Comfulatu Paulini & Juliami, tempore $ylveffri Papae , fcut veridicae Chromicæ & Ecclefiafficae bifforiae produnt. Diei numerus eft vitiatus: “Legendum , decimo nono Defii , decimo tertio Calendarum Juliarum . Alioquin nec ipfe fibi cohaeret. Porrò Julius Pontifex nequaquam vult Vitum & Vincentium fuiffe fuos Legatos ad Nicænam Synodum ; eos dicit adhuc vivere, fuiffe in Synodo, & de re&a Marcelli Ancyrani Epifcopi fide perhibere teftimonium . Ex non re&o verborum intelleétu lapfi funt Photius, Nicephorus, Zozomenus, invicem non concordes. Synodi locus fuit Nicaea , Bithyniae Metropolis. Caufam dat Eufebius in vita Conftantini Augufti : Civitas Bithymiae , quae Nicaea, x** tis vix*, , id eff, à vi&oria momem traxit, Concilio celebramdo admodum idonea, defígmata fuit. Expugnandus illic erat Arius , Mars. inferni. Ejufdem nominis urbem habent Gallia , Thracia, &c India, ideoque haec noftra Bithyniae dicitur, olim diéta Antigonia à conditore Antigono, Philippi filio, poftmodum à Lyfimacho ad uxoris nomen Nicaea . A&iones Synodales non in Ecclefia, fed in ampliffima Palatii aula fa&tas teftantur Eufebius , Theodoretus , & Zozomenus. Quibus & quantis miraculis Deus Synodum ornarit, refert Gregorius Presbyter in oratione de Patribus Nicaenis apud Symeonem Metaphraften. Quaeftio eft , quomodo Nicaea dicatur Bithyniae Metropolis. Etenim Eunomio Nicomedienfi Epifcopo , & Anaftafio Nicæno de jure metropolitico per Bithyniam litigantibus, Chalcedonenfis Synodus omnem poteftatem adfcripfit Nicomedienfi , Nicæno vacuum Matropolitae nomen, id eft, eam ferè dignitatem, quam

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

apud nos Latinos Provincialibus Epifcopis dat gratia Pallii. Et Nicomediam effe Bithyniae metropolim difertè in vita Conftantini Eufebius, efïe verò Nicaeam afferit Ammianus Marcellinus.

Refpondeo haec facilè conciliari . Nicaea enim fuit vera & unica Bithyniae metropolis , quoufque, quod in Gallienis Trebellius Pollio, & di&us, Ammianus fcribunt , Nicomedes Bithyniæ Rex ex Aftaco fecit de nomine fuo Nicomediam , regiamque civitatem , etiam à Diocletiano , Maximino , Licinio , Conftantino, Romanis Auguftis, inhabitatam & ornatam. Exinde Nicaea veritatem Metropoleos amifit , retinuitque folùm antiquæ dignitatis nomen. cQuæ omnia liquent ex Refcripto Valentis Augufti, probato per laudatam A&tionem Synodi Chalcedonenfis , quae ad Marciani Augufti preces addidit Chalcedonem ; atque ita Bithynia habere cœpit tres Metropoles, unam poteftate, duas folo nomine.

Proprium, inquit de o&tava Synodo in ejus præfatione Anaftafius Bibliothecarius , momem bujus ritè quaerimus $ynodi. ANam fhydrae , & hippocemtaurorum , qui mom fumt , utique momima dicumtur , quamtò congruemtiùs bujus $ymodi momem fciri debet, quæ utique ef? , me videlicet momime carem, comparetur rebus im maris profundo poftis , quae quidem fumt , fed quia ad notitiam bominum non pervemerunt , haáemur nomime caremt. Hanc ergò Sacrofanélam Synodum paffim dicimus magnam Nicænam .

CAPUT QUINTuM. . Exponuntur aëta Synodi circa Arium,

F Π Tiamnum fuo tempore fuperfuiffe Epifco

pos Nicænæ Synodi , & a£ta integra , teflatur San&us Hieronymus in dialogo contra Luciferianos. Gelafius Cyzicenus haec in praefatione : omnia, quæ im praeclara illa & fan&a $ynodo fa&a , diâa , & conftitutafueramt , jam pridem , züm in paterna domo adbuc vitam degerem, legi, cùm illa invemffem im antiquiffimo libro, in membrami, planè integris defcripta , qui fuit divimi & celebri, Dalmatii, im illuftri Cyzicenorum Metropoli san&ae & catholicæ Ecclefe Arcbi-Epifcopi, quique tamdem ad familiae moftrae Dominum devenit , Patrem dico meum fecundùm carmem , dignum ba* bitum , qui im ordinem Presbyterorum ejufdem Ecclefie coaptaretur. Ex hoc libro , quòd omnia non poßet , ait fe plura defumpfiffe. Et Ifidorus Mercator in fua præfatione : Nobis quidam è confortio fratrum moffrorum Orientale* teftati fumt , fe vidiffe concilium Nicænum, babem* potiorem, quàm quatuor Evangeliorum , magnitudinem , contimem, in fe feffomes Epifcoporum , & introdu&iomer, judiciaque querimomiarum , atque definitiones & conßitutiones, mec mom & fubfcriptiones eorum, ad cujus fimilitudinem magnum Cbalcedonemfe Comcilium. confcriptum effe confirmarumt . Francifcus Turrianus a&a integra exftare dicit in Ecclefia Alexandrina, alii apud Arabes. Verius eft pe

riiffe aut latere, ideoque cum Gelafio Cyzicenó cogimur ea ex Ruffino, Eufebio, aliifque antiquis & probatis Scriptoribus minutatim venari. In primo igitur congreffu & Eufebiani, & Orthodoxi exarfere in priores difcordias, datis in invicem libellis Principem onerantes, quo, ille , inquit ex Eufebio Socrates, comburi juffit , privatas offenfiones deponi fuadens ex mandato Evangelico, agique turbati dogmatis negotium, cujus caufa erant adunati. Iffae, inquit , crimimatione, tempus fibi præftitutum babemt , diem magni judicii , judicemque Deum ; mibi fas mom eft de $acerdotibur judicare. Duriora refpondit appellantibus ad fe Epifcopis Donatiftis , affeverans ab Ecclefia provocari ad Principem effe refugium à cœleftibus ad terrena, confeffionem omnium criminum, rabiem diabolicam. Adulatio , fcribit ad Valentinianum fecundum San&tus Ambrofius , ita mor imcurvare mom debet , ut $acerdotalis juris immemorer demur alteri , quod nobis domavit Deus : Dei lex & perpetua comfuetudo habet , ut in religiomij caufa , non Imperatores de Epifcopis , fed Epifcopi judicemt de Imperatoribus Cbriffiami r . Indignus eft Epifcopus, qui jus fuum laicis fubfternit, æternaque laude dignum Valentiniani fenioris verbum : Non eft meum imter Epifcopo* judicare. Exuflis itaque libellis diem Conftantinus praeffituit , ad quem de rebur fidei decideretur. Hinc nata regula, ex qua Theodofius Auguftus ,tamquam executor Canonum , fcribit Synodo Ephefinae, ut ante omnia pleniffimè de fide definiat, mullamque ommimò aut Ecclefiafficam , aut aliam quamcumque controverfiam, undecumqu? matam vel motam , quae ad propofítam fam&i dogmatis confíderationem mom pertineat , amtè moveri, quàm fidei megotium exa&iffimè fimiatur. Quin nec in publico Ephefiorum judicio anteà tra&ari voluit ullam quaeftionem, feu pecuniariam , feu crimina!em. Quem ordinem fervari voluit & ab Ephefina Synodo fecunda , exequens Apoftolicum mandatum S. Leonis Pontificis, jubentis priùs damnari errorem, deindè agitari perfonam, crimina , damnationem , reftitutionem Eutychetis. Scio in Synodo Chalcedonenfi Legatos Apoftolicos coepiffe ab accufatione & damnatione Diofcori : verùm de partium confenfu , & ad

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

vocantem ad Canonem, $upplico im primi * , quæ de fide funt, examimari, repulerunt gloriofiimi Judices ; Interim adversùs accufationem convenit te refpondere, ergò fuffime a&orum fieri le&ionem , quod ipfe poffulafti. Seleucienfis Synodus, quòd binae facrae Conftantii Princìpis juffiones invicem pugnarent, divifa eft in faétiones duas, unaque à fide, altera ab Epifcoporum caufis criminalibus inchoari voluit, & addit Zozomenus: rum vicit femtemnia , qui voluerumt primùm de fide quaeri, idque fecundùm Canones , à quibus facra juffio, utpotè mera executrix, non poterat di£ cordare. Epifcopi , inquit idem Zozomenus, im unum conveniemter accerfumt Arium , & opinionibus ejur in medio pofitir imter fe differere cæperumt. Et infrà : A Sacerdotibus de fide difceptari cæptum eff, idque Ario im medium addu&o. Fa&tas collationes & difputationes varias, Ariumque fæpiùs audi

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1. 1. c. 17. Orat. z.

Theodor. 1.1. c.7.

[ocr errors]
[ocr errors]

-tum & difcuffum adfirmat Gelafius Cyzicenus. Le&a eft, uti in libris de fide adferit S. Ambrofius, & Eufebii Nicomedienfis Epiftola , nec non & Arii Thaleja, ad quarum blafphemias Epifcopi multi aures occlufere. ,

De difputantibus Epifcopis denuò Zozomenus: Alii nibil novi contra fidem , ab imitio temperii Apoftolorum traditam , moliendum cemfuerumt ; alii affirmarumt opiniomer veterum , mullo judicio exploratar , meutiquam fequendat . Etiam Alexander Alexandrinus, apud Theodoretum in litteris ad Alexandrum Epifcopum Conftantinospolitanum, arguit Arianos , quòd ex antiquis Patribus neminem fibi comparari paterentur , nullum Ecclefiæ Epifcopum vel ad mediocrem .fapientiam perveniffe cenferent; fed fe folos fapientes , fibique folis patefa&a myfteria . Ita . Neftorius, tefte Socrate , linguae volubilitate & *elegantia fe efferem imfolenter veteres neglexit , & feipfum omnibus amtecellere, exifiimavit . Eutyches in Conftantinopolitana San&i Flaviani Synodo folas fe $cripturas fcrutari afferuit , tamquam firmiores $an&orum Patrum expofitiomibu*. Etiam Iconoclaftae fpreverunt magifferia famâorum Patrum , perhibemte*., quòd- mifi de veteri &: novo teßamento evidenter fuerimus edo&i , mom fequemur do&rimas fan&orum Patrum , ideoque illis anathema inlifit feptima Synodus. , Inquietum enim & impudentem hæreticae fuperbiae fpiritum fore parentibus inobedientem prædixit per -Apoftolum ipfe Spiritus fan&us.

Ad Synodum venerant etiam gentiles Philofo-phi , Religioni Chriftianae , ob Deorum cultum à Conftantino profcriptum , infenfiflìmi : Pretio in nos difputaturos ab Ario condu&os ad Synodum , teftatur Gelafius Cyzicenus . Nempè hæreticorum non tantùm Patriarchae, fed & fubfidiarii milites femper Philofophi. Eorum fapientiam noftri Idiotæ evacuarunt . Hinc ergò tandem, inquit San&us Athanafius , Arii error pro bereß exffim&u* & damnatus eft , & quidem ut plus mali habens, quàm reliquae haerefes. A variis Epifcopis conceptæ funt variae fidei formulae ,. . Per Eufebium . Nicomedienfem , Eufebium Caefaraeenfem , Theodorum Heracleenfem , Marim Chalcedonenfem ', Theodotum Laodicenfem, Paulinum Tyrium , Athanafium Anazarbi , Gregorium Berytenfem, AEtium Liddenfem , Menophantum Ephefinum, - Patrophylum Schytopolitanum , Theognidem Nicænum , Narciffum Neroniadis feu Irenopolitanum, Theonam Marmaricenfem, & Secundum Ptolomaidis, Arianis peffimis, pro-lata , , tamquam adulterima & commemtitia ab ommibus proclamata eff, & illicò dißerpta ; tandemque omnium fuffragio probatum noftrum Symbolum, fuprà à nobis expofitum, cujus au&or incertus: Alii Hofium exiftimant, alii Alexandrum Alexandrinum . Ei omnes , etiam di&i Ariani , excepti Theona Marmaricenfi & Secundo Ptolomenfi , at ex metu Principis, fubfcripferunt . Ad ignes damnata eft & Arii Thaleja , & omnis fcripta lues talium blafphefmlarum.

Hinc itum ad perfonas. Arium, inquit Athanafius, iffa loquentem $ymodus ejecit ab Ecclefit , & anathemate execrata eff. Addit Socrates: Com-.. £anones Conc.Nic. Tpm.I.

a.

cilium mom folùm Ario, & ommibur ejus opiniomir fautoribus amathema demumciavit , verùm etiam vetuit, me Alexamdriam ipfe Arius ommimò advemtaret.

] Eadem fententia percuffi Theonas Marmaricen

fis Epifcopus & Secundus Ptolomenfis , fpecialiter ab Ariofeduéti , ideoque Symbolo nolentes fubfcribere. Additi Eufebius Nicomedienfis &c Theognis Nicaenus , quidem Symbolum , af& Arii damnationem neutiquam admittentes, dicentefque Synodum falli in perfona, quæ errores ab Alexandro Patriarcha affi&os nunquam docuiffet. Eorum in fedes mox Amphion & Chreftus fuere ordinati. Petrus , San&i Athanafii in fedem Alexandrinam fucceffor, apud Theodoretum in litteris ad omnes Epifcopos orthodoxos , addit & Euzojum , Diaconum Alexandrinum, pofteà Epifcopum Antiochenum . Certè Arii partes femper fecutus fuit, damnatufjue cum illo à Patriarcha Alexandro. Ipfum Arium, & Achillam Le&torem fuiffè mali au&ores fcribit Sanétus Hieronymus in dialogo contra Lucifet1anOS. - Verùm Eufebius & Theognis , recuperandi Epifcopatus cupidine , pœnituerunt , Synodo dederunt poenitentiæ libellos , atque ita in gradum & fedem redierunt, Amphione & Chreßo amotis. Quod ipfum de Euzojo Diacono, Achilla Le&ore, & Ario Presbytero, capite &caufa omnium malorum , teftatur San&us • Hieronymus in diéto dialogo : liquere adfeverat ex integris ac publicis a&is Synodalibus. Liquet item ex jam di&is Eufebii & Theognidis libellis, quorum hic tenor: Quoniam Reverentiae vefirae vifum eff, illum, qui rerum iffarum reus agitur, bumamitùs excipere , & ad vor accerfere , planè à ratione aliemum , ut cùm ir, qui crimime temetur implicatus , accerfiu* ft , illifque, quae objiciuntur, refponderit , mo* reticendo mofmetipfor culpae comvincere videamur . Ex quibus verbis accerfitum Arium jam damnatum, ac invitatum ad poenitentiam adfirmat Socrates; egiffe poenitentiam, recepiffe Symbolum , ac ita rediifïè in gradum Sanétus Hieronymus, ejuspoft Synodum cum Athanafio & Alexandro Conftantinopolitano de communione lites referens in illius relapfum. Et quidem Athanafius ejus potiùs reditum ad urbem Alexandrinam , quàm communionem videtur averfatus. NempèSynodus illi communionem & gradum reddiderat ea lege, ut nunquam rediret Alexandriam , novorum forfan illic motuum

[ocr errors]

tra&tatus, ut docent ejus poft Synodum communia cum Ario a&a.

CAPUT SEX T U M. Acta Synodi de fffo Pafchatis.

Lias quafvis Ecclefiarum lites voluit item

4. \. Synodus exftinguere . Praefertim de Pa

fchali fefto, quod alteram Synodi caufam fuifTe

teftantur Eufebius, Socrates , Zozomenus, ac

San&tus Athanafius in Epiftola de Synodo Arimi

nenfi & Seleucienfi. Ntcaena, inquit, Jymodus mom M m 2, temerè

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Athanafius Synodi tempore claudicaffè dicit folos Syros , Mefopotamos , & Cilices , quos famen, quòd utique divifi effent, Conflantinus adflrmat non claudicaffe, Re&è verò Firmilianus varietatem hanc non ad dogma, fed ad difciplinam fpe&tare ait, pef{imè verò addit Romanam, cui omnis & propria & Ægyptiaca diœcefis femper adhaefit , Ecclefiam hac in re difcrepare à traditione Apoftolorum , Etenim quomodo Afiatici & Pontici Joannis Apoftoli , ita Romani fequi fe credebant Petri & Pauli inftitutum, Turbato oculo loquitur Firmilianus, ob quæftiones de Haereticorum baptifmate per Romanam Ecclefiam privatus communiqne, Pejùs Socrates: Neque ApoAoli , neque Evangelia ipfa jugum fervituti, om•minô imponunt , fed feffum Pafcbatis , aliaque feAa libero æquoque judicio eorum , qui illis diebus bemeficia acceperamt , recolenda reliquerunt . Apefiolis potiffimùm propofitum fuit , mom ut leger de fefiis diebus famciremt , fed ut re&ae vivendi rationi, & pietatis nobis auäores effemt . Pafcbale „feftum dicit inftitutum ab Epifcopis; hinc natam diverfitatem, Fratribus fuis , noftris Lutheranis & Calviniftis, animos addit ad fefta , tamquam Mofaicae fervitutis jugum & humana .commenta, exfuffianda. Imperitiffimè, Neque enim tantummodò Firmilianus & Polycrates Ephefius cum fuisSynodis, fed & Conftantinus Auguftus in litteris, quibus Nicænum de Pafchate decretum executus eft , quafque haud dubiè jpfa Synodus compofuit, difertè dicit Pafchale feftum efïè mandatum Apoftolicum, Ea eft fides Romanæ & omnis orthodoxae Ecclefiae, ne• que caret firmiffimis teftibus. Æquè exorbitat Zozomenus fefti hujuscelebrandi varietatem effe quid frivolum. Eam certè fuiffe alteram Synodi caufam jam audivimusà San&o Athanafio. Licèt namque ejus caufa altaris communionem & Chriftianitatis contefferationem non ruperint £cclefiae , grandi tamen animorum difcordia agebant feftum, unamque eodem tempore jejunare & flere, aliam prandere & exultare, & potiùs impiis Judæis, quàm fuis in Chrifto fratribus adfociari, erat morbus graviffimus , & con

[ocr errors]
[ocr errors]

Et hanc igitur Synodus exftinxit , ftatuens Pafcha ubique fieri in die dominica, prima poft quartam decimam lunam menfis primi , de quo videndus Sanétus Ambrofius in Epiftola ad AEmiliæ Epifcopos , & quædam Epiftolae San&i Leonis. Falfiflima funt haec Socratis verba: Ne

H*°*", que illud verum eff , quod nonnullis frequens in

ore eff, Concilium Conffamtimi temporibus babituw morem hujus fèffi celebramdi penitur pervertiffe. Aam Con/fantimus ipfe eor, qui de boc feffo ab aliis diffemtiebawt , per Epißolam hortabatur , ut cùn» pauciorer effemt , eorum confuetudinem imitarentur, qui erant mumero plurer. Homo Novatianenfis pro errore fuo fallitur & fallit. Inverecundè imponit Conftantino, difertè adfirmanti decretum hoc tamquam Dei domum , & mandatum reverà cælitùr demiffum , amplexandum ab omníbus ; effe fentemtiam decretam , quam ommer approbare & fecundùm ipfam Ecclefias fuas difpomere debeant : Nam quidquid in fam&is Epifcoporum concilii, decermitur, id umiverfum Divinae voluntati debet attribui. Temporum injuria, amiffüm eft Synodi decretum, reftat tamen Synodalis ad Ecclefiam Alexandrinam Epiftola , adfeverans controverfiam de feffofacratiffimo fufceptam effe prudenter & commodè fedatam, ita ut omnes fratres , qui Orientem imcolumt, & Judaeorum confuetudinem antè im}tabamtur, jam Romamor & Ægyptior , qui re&am viam à primis temporibus temuere, confentientibus amimis jam fèdulò fint fecuturi. Etiam Novatianenfium Primas Acefius probavit & admifit Decretum , Conftantino Augufto , ejus de illo mentem expoftulanti , refpondens apud Socratem: Nihil movi Concilium decrevit , nam antiqu£tù* à primis Ecclefiae ja&is fundamemtir , & ab Apoftolorum temporibur idem tempus feffi celebrand; obfervatum accepi. Novatianus enim Romanæ Ecclefiae, à qua exivit , morem femper retinuit, & ad fuos propagavit. Soli Montaniftae manferunt pertinaces , quos infanus Paracletus docuit, non ad Lunæ, fed ad Solis curfum dirigere Pafcha, commento peregrino, videndo apud Zozomenum , Duravit pax ufque ad Novatia* nenfium Gazenfem in Phrygia Synodum, à qua reftitutus mos Judaicus, natumque poftea aliud fœdius fchifma Sabbathianum: Tunc enim non de die tantùm , fed & de menfe litigare cœperunt; aliis folo die Dominico, aliis folo Sabbatho, aliis Pafcha facientibus Luna quarta decima menfis primi, qui propriè di&i funt Quartodecimani, Quin & Scoti dudum erravere à Romana Ecclefià , cujus mali veram & primam originem ignoro , Addit San&us Ambrofiusin Epiflola ad Æmiliæ Epifcopos, exftante poft libellum de myfterio Pafchae: Majore* moffri, comvenientes ad $modum Nicemam, etiam fuper celebritate Pafcbali, congregatis calculandi peritiffimir, decem & movem annorum collegere rationem, & quaß quemdam conAeituere circulum, ex quo exemplum in ammo* reliquor gigneretur. Eft hoc San&ti Hyppoliti , nefcio cujus civitatis Epifcopi , fedecim annorum circulum ordinantis , faluberrimum inventum, quem poftmodùm Eufebius Caefàræenfis, Theophylus Alexandrinus, Profper, Vi&orius Aquitanus, Dionyfius Exiguus funt imitati , con• fiantes circulos annorum longè plurium, quorum quidam vitiofi , Etiam Divinæ Majeftati fingularem fuiffe curam hujus fefti, oftendunt varia Baptifmalium fontium miracula, relata à Sanéto Gregorio Turonenfi, & Sanéto Pafchafino, Lilybeti Epifcopo , in Epiftola ad San

| £tum Pontificem Leonem ,
A ve-

L. i.c.7. .

L-7.c. I. 8•

I,3.c, 17, l.6.c.43• l,io. C. 33*

i A vetuftis Quarto-Decimanis cultum non fuiffe, diem Dominicum quidam exiftimant » ideoque cultum illum præceptum à noftra Synodo. At errant. Eum enim effe Apoftolicum Canonem fatentur omnes. Pafcha Quarto-Decimanis erat Dominicæ Paffionis & mortis feftivitas, diftinâa à Dominicæ Refurre&ionis feftivitate, obfervata femper in die Dominico » quas etiam à Montanifìis fuiße diftin&as teftatur ZoZOmenu$.

[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT SEPTIMUM,

'A&a Synodi de Meletianis , Novatiamenfibus, Paulianffis, Origeniiiis.

Ecidit etiam Synodus fuprà expofitam caufam Meletii Epifcopi Lycopolitani , Epifcoporum item & Clericorum ab ipfo ordinatorum. Meletius quippè, tefte Zozomeno, cùm San&us Petrus Patriarcha , Ferfecutionis caufa fugam cœpiffet, quafvis Miniftrorum ordinationes invafit , Meletianos Synodus Alexandrina vocat Schifmaticor , & Ecclefiae boffe* , & quidem •vetußor , jam olim à temporibu*. Beati Petri, cui infdias pofuerunt ; & Achille ejus fuccefforir , quem calumniati funt ; & Alexandri, quem ufque ad tribunalia caefarii funt calumnìis perfecuti. Eos decem & novem annis fuiffe Arianis priores , teftatur in fecunda contra hos oratione San&us Athanafius. Licèt verò Meletius Arium primus accufaffet, ideoque, quomodò Pilatus & Herodes, inimici effent ad invicem, odio tamen San&i Athanafii in unam pofteà, non quidem errorem , fed fa£tionem coierunt, cujus diffipandæ ergò indignis & nequam hominibus gratiam defpenfatoriam Synodus fecit. Meletio, ordinatifque ab illo Epifcopis, re1i&a eft fola Epifcopalis nominis fine fede & poteftate dignitas, juffis Alexandro Patriarchæ & ejus Epifcopjs fubeffe, nullamque facere Epifcopi aut Clerici ele&ionem feu manus impofitionem. Permiffi funt redire ad fedem & poteftatem, dummodò rursùm juxta Canones ele&ti à clero & populo, ac à Patriarcha confirmati : Excepto tamen Meletio, tacere juffo in civitate Lycopolitana , nufquam progredi , nulli mifceri Ecclefiaftico negotio, ne homo temerarius & audax eandem rursùs perturbationem poffet inferre Ecclefiae. Presbyteri & Clerici alii permiffi funt manere in clero, & gradu accepto, omnibus tamen adeundem ab Alexandro aat alio Catholico Epifcopo ordinatis pofteriores. Addit San&us Athanafiusin fecunda Apologia: Beatur Alexander, fufpe&amr Meletii callidi#atem, poffulavit ab eo Breviarium eorum Epifcoporum, quos in Aegypto babere fe dicebat, unà cum Arerbyteris & Diaconis , ßve Alexandrinis , ßve +uralibus , Hoc autem ideò Alexamder fecit , me Meletiu* per Ecclefiam fecuritati reßitutus titulo, plw*imo, venderet, & mendacio quotidie movov , tam«juam à fe creator, fubjiceret . Continebat Bre

viarium Epifcopos viginti o&o , Presbyteros quatuor, Diaconos tres, atque exillo Ifchyram calumniatorem, qui fe Meletii Presbyterum ja£tabat , mendacii convincif Athanafius, & pergit: Hor etiam, Epifcopos & Clericos Breviario infcriptos, præfemteu Epifcopo Alexandro traaidit , ne alius pro alio fupponi poflmodùm poffet. Verùm Synodi gratia Meletium ac ejus affeclas pejores fecit, ut docet eventus fecutus, Tra&ata item eft Paulianiftarum & Novatianenfium caufà, fortitaque finem fupra relatum. Evocatum ad Synodum à Conftantino Augufto,

[ocr errors]

Zozomenus, fafì tamen non admiffum ad Epifcopale fuffragium, ejufque de Poenitentia erro• rem irrifum . Eos , quòd Synodi de fide &: Pafchate decretum probarent , Romanae leges dudum non funt cum aliis hæreticis perfecutæ, Etiam de Clericorumcœlibatu difputatum fuiffe, ac latinæ Ecclefiae conatum impeditum interceffione Paphnutii Epifcopi , dixi fuperiùs, latiufque dicam loco opportuno. Ignoti au&toris apud Chriftophorum Juftellum liber Synodicus

haec addit : Jacrw etiam libros & apocrypbos Nicae- c. 34.

ma $ynodu* boc modo mamjfeffor fecit. In domo Dei, inferiore loco juxta Divinam memfam ommibus collecatir , Domimum imvocamy oravit , ut qui divinitur infpirati effemt, fuperiùs ; qui autem adulterini, inferiùs , quod & fa&um, imvemiremtur. Fabula eft, inferiùs convincenda, Non item plenè recipiendum , quod in feptima feffione Synodi Florentinæ dixit Andreas Rhodiorum Metropolita latinus : Ante primam Jynodum multæ aliae 9modi celebratae funt; Antiochiae adversùs Paulum Samofatenfem; Ancyrae comtra eos, qui mom fufcipiebamt ad fidem accedemter , quòd priùs Chrifium abnegaffent propter tormenta; & Nec•Caefaraeae tertia :,Quas ommer $ynodor recepit Jymodus Nicaema , licèt quaedam à Neo-Cæfaraeemß famcita vifa fuerimt minimè fufcipienda , quae fcilicet de feptem Diaconi* ffatuta erant. Recepta eft

| Antiochena Synodus in ipfo Nicaeno Symbolo,

damnante, uti fuprà oftenfum , etiam Paulum Samofatenfem ; Ancyrana à Canone undecimo, duodecimo, ac decimo tertio, lapfos recipientibus, praefertim in extremis, ad communionem. Ubi Nicæna Synodus Neo-Cæfaraeenfem rece- . perit, ignoro, credoque falli Rhodium. Fallitur & de Ancyrana : Nec enim tantùm à fide, fed & à communione lapfos illa excludi Vetunt, At quid de Origene ? Antiqua Origeniftarum vox eft , Quomodo dammabimus , quem $ymodus

[ocr errors]
[ocr errors]

negant de Patris effe fubftantia , illum pariter Arium

« VorigeDoorgaan »