Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

• drinae Ecclefiae invaforem Timotheum AElurum,

epift., i ftantinopolitanus Epifcopus: Timotbeum Alexan

epift.*7 Joannes Heraclaeenfis Epifcopus, Europæ Metro

[ocr errors]

cadavere prefumpferit fàn&i Marci Pallium indue

Eodem penitùs modo ele&tum fuiffe S. Athanafiifuccefforem Petrum fcribit in Ecclefiaftica Hiftoria Theodoretus. Defcribit S. Athanafii mortem, & pergit: Petrus facilè optimus Praefulatum illum obtinuit , quem primum beatur Athamafur fuo fuffragio deßgnaverat , ejufque eleéfiomi ab omnibur, tam Sacerdotibus quàm Magifiratibus , adfemfum eff. Populus quoque umiverfu r acclamationibus quamtum laetitiae percepiffet , demonftravit. Quapropter Epifcopi vicimi fimul ire maturamt , ad Petrum 4m Jede Athamafti collocandum. Et adversùs Alexan

fcripfit ad Leonem Imperatorem Anatolius Con

drimorum populus , & Honorati , & Curialer, & Naucleri Epifcopum fibi petunt. Et cum fua Synodo

polita : Timotbeum Alexamdrimorum populus fibimet

Samciat veffra Potentia , ut Timotheus , qui ita vafavit Ecclefiaffica r $an&iones , ab Alexamdrimorum Ecclefia fam&a recedat, cui praefederat Tyrammico modo , & mom legitima difpofitione temtavit atque perfecit, tantarumque praefumptiomum pæmae fubjaceat. Deinde jubeat, ficut famée Patrum Regule precipiumt, & amtiqua Confuetudo tradit, Aegyptiacae Diacceff; omnem Jynodum Orthodoxam , & communicatricem totiur orbi t Epifcoporum, quempiam fam&ae vite eligere dignum $acerdotio virum , qui $edi S. Marci irreprebemfibilir videatur. Timotheum, quod à folo Populo effet ele&us, affirmat efïè intrufum , ideóque & extruendum. Effe antiquam Confuetudinem, ut magnae Alexandriae Epifcopus juxta Patrum Regulas eligatur ab univerfa Ægyptiacæ Diœcefeos Synodo, iftaque ele£tio per Clerum Civitatis ac Populum probetur & acceptetur. Ex quo vides à fanéto Hieronymo & Patriarcha Euthychio memoratam eligendi formam dudum & conftanter fuiffe iftic profcriptam. Attamen aliquid fingulare in fua ele&ione femper habuit ifta Ecclefia. Hinc enim nobis jam dixit fan&us Epiphanius: cum baec fit Alexandriæ confuetudo , &c. Exponit ipfam in Ne. ftorianae ac Euthychianæ hærefis Breviario Liberatus Ecclefiae Carthaginenfis Archidiaconus : Comfuetudo eff Alexandriae, illum qui defun&o Epifopo fuccedit, excubiar fuper defun&i corpus agere, manumque dexteram ejus capiti fuo imponere , & fepulto mamibu* fuir , accipere collo fuo beati Marci Pa/fium , & tumc legitimè federe. Et hinc adverfus Petrum Mogum , Alexandrinæ Sedis invaforem, fcripfit ad Simplicium Pontificem Acacius Epifcopus Conftantinopolitanus: Petru , filius mo?i, exiffems , omninò temebrar ad latrocimium peragemdum comguaj earum cooperator inveniem r , media mo&e , adbuc jacente cadavere illiur , qui Paternor camone, fubverterat, infepulto, fubrepfit in $edem, ficut ipfè arbitratur eff, uno & folo praefemte. Timothei Æluri fucceffòrem Petrum arguit; quod necdum fepulto fui in Sede & prævaricatione Antecef{òris

re, &c in PatriarchaliThrono federe. Quod fupra defun&ti cadaver non egiffet plenas excubias. Defunéto igitur Epifcopo ftatim ante ejus fepulturam debebat effè fa&ta ele&tio. Caufam nobis fupra dedit fanétus Epiphanus: jurgia in vulgus & contemtionet exiffamt. Utique per eligendi mo

ras. Alexandrinum namque Populum fuiffè feditiofiffimum eft omnibus notum.Etifte mos etiamnum vivit in quibufJam Ecclefiis ac Monafteriis. Defunétus Antiftes fepeliri non poteft , nifi à novo Ele&to. Porrò novus Patriarcha fan&i Marci Pallium accipiebat è fepulti tumulo , & defun&i dexteram imponebat fuo capiti : Quo profiteretur ac demonftraret fe legitimum fan&ti Marci in ifta Apoftolica Cathedra fuccefforem. An iftud fue

ignoro. Poffit fuiffè. Nam quod Hierofolymitana Ecclefia fan&i Jacobi Apoftoli Pallium fervaverit per multa fæcula, ac per ipfum fuos Epifcopos inveftiverit, & tandem fan&o Ignatio Patriarchæ Conftantinopolitano donaverit, teftatur in hujus vita Nicaetas Paphlago. Et confirmatur in o&tavo Concilio. Si Alexandrina etiam Ecclefia habuerit fan&i Marci Pallium, errat Eutychius non Marcum , fed Ananiam feu Anianum fuiffè iftic primum Epifcopum. Antiquum Alexandrini Patriarchae confecrandi modum exponit laudata Ægyptiacae Synodi ad Leonem Imperatorem Epiftola. Affirmat San$tum profani ac per Calcedonenfem Synodum damnati Diofcori fucceffbrem Proterium fuiffe Canonicè ele£tum, admißum ab omni Alexandria ac omni Ægypto, ipfi rebellaffè folum Presbyterum Timotheum Ælurum cum quatuor aut quinque Epifcopis & paucis Monachis Apollinariftis , hoc omnes fuiffe Synodaliter damnatos à Proterio, atque adjungit: Adfumem , fecum Timotheu* juffè condemm.tto, duos Epifcopor, & Clericos fímiliter, qui im exilio fuerant habitare damn.tti , tamquäm mamur impofitionem fufcepturur à duobus mullo pemitù, Orthodoxorum Epifçoporum ex Ægyptiaca Diœceffpraefente, ut mori* eff im talibur Alexandrimorum Epifcoporum Ordinationibus intereffe , ut credit , adeptur eff Pomtificatur Sedem , adulterium apertè praefumem ; im Ecclefia. Duos iftos Epifcopos Evagrius Epiphanienfis affirmat fuiffe Eufebium Pelufii Epifcopum, primae Auguftamnicae Provinciae Mstropolitam , & Petrum ex Iberia ortum, Majum e Epifcopum in prima Paleftina. Hic palàm non fpe£tabat ad AEgyptiacam , fed ad Orientalem Diœcefim : Ex nupero Chalcedonenfis Synodi Decreto fpe£tabat ad Patriarchatum Hierofolymitanum. Ad AEgyptiacam tamen Dioecefim omninò fpe&tabat Eufebius Pelufii Epifcopus. Hic eft fædus ifte Eufebius , cujus horrendam Simoniam, & variè fceleratam vitam depingit in multis Epiftolis,& per fanétum Patriarcham. Cyrillum caftigari expoftulat fan$tus Ifidorus Pelufiotes. Adfuit Ephefino Concilio , & iftic damnavit Neftorium. Licet Ephefino Latrocinio non adfuerit, omninò tamen fecutus eft fui Patriarchæ Diofcori faétionem atque Eutychianam haerefim : Et hinc forfitan fibi timens noluit adeffe Chalcedonenfi Concilio. Interim faétam hic Diofcori damnationem, & novam fànéti Proterii promotionem admittere noluit, huic pertinaciter rebellavit cum Timotheo AEluro , hinc damnatus & relegatus eft à Iaudato Proterio, hujus horrendam trucidationem adjuvit, & ipfius au&torem Timotheum curavit eligi à tumultuante Populo, & cum damnato Petro damnatus Damnatum confecravit. Hujus magnae rei notitiam debemus uni

[ocr errors]

Evagrio, Et hinc oritur quaeftio , Quomodò laiiD 2. data

rit ipfum individuum fan&i Marci Pallium ,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

data ad Leonem Imperatorem Epiftola affirmet Timothei Ordinationi hullum adfuiffe Ægyptiacæ Diaecefis Epifcopum ? Refpondeo , quod ifte Eufebius jam efïèt Ex-Epifcopus. In Timothei Confecratione patratos exceffus epiftola exaggerat : Affirmat fuiße adeò irregularem, ut non tantùm ex Auguftali Provincia, fed nec ex omni Ægyptiaca Digcefiadfuerit ullus verus Epifcopus. Et quantumvis Eufebius fuiffet integer, nullatenùs tamen poterat Patriarcham confecrare. Spe&tabat id ad Solos Auguftali Provinciae Epifcopos, immediatos Patriarchæ Suffraganeos. Ita ad Imperatorem Leonem fcripfit cum fua Synodo Evoptius Cyzicenus Epifcopus, Hellefponti Metropolita: Timotheus , qui mumc Alexandriæ eff comfitutus Epifcopus , im ea $ede permamere mom poteff. Cùm emim fecundùm Sacra Regula , Epifcopi Comfecratio celebretur , comvenientibus Provimciae cum&i * Epifcopi r , etfí per ægritudimem fortè , aut pro alii ; meceffarii , & imevitabilibus cauff, abfente * fínt, propriis tamen literis ordimatiomi fa&ae comfemtiemtibus , f duo bomimes , & hi quoque dammati , Timotbeum ordinaverunt , mequaquam Ægyptiaco comfentiente concilio, fuperfuum eff bujufmodi bominem im Epifcopatus ordine permanere. Affirmat Alexandriæ Patriarcham debere juxta quartum Nicænum Canonem confecrari, non à Dioecefeos , fed à propriae Provinciae Epifcopis. Addit Timothei Ordinationem fuiffe adeò extravagantem, ut nec ex Dioecefi adfuerit quis Epifcopus. Et iftum non tantum in Provinciali aut Metropolitano Epifcopo, fed etiam in ipfo Patriarcha confecrando morem Nicæna Synodus non induxit, fed ab ipfis Apoftolis acceptum dumtaxat confirmavit. Etenim de Romani Pontificis ac etiam Carthaginenfis Primatis Confecratione fcribit in Carthaginenfis Collationis Breviculo fanétus Auguftinus : Domatiffae agebant , ut comfirmaretur Caeciliami dammatio , quod mom expe&averat ut Primceps à Principe , utique à Numidarum Primate, ordimaretur , cum aliud habeat Eccleffe comfuetudo, ut nom Numidiae , fed propinquiores Epifcopi Epifcopum Ecclefe Carthaginis ordiment. $icut mec Romamae Ecclefiae ordinat aliquis Epifcopus Metropolitamus , fed de proximo Offiemff, Epifcopur. Ità etiam olim faétum fuit Antiochiae , Heracliae, Ephefi, & Cæfaraeae Cappadocum. Et iftum Romanum morem haud dubiè induxit fanétus Petrus. Quod hic propriis manibns fanétum Marcum confecrarit, ideòque Romana & Alexandrina Ecclefiae in fuis Ritibus femper fymbolizaverint , difertè teftatur Magnus Papa Leo in literis ad Diofcorum Patriarcham Alexandrinum. Quare , licet fortafsè non Marcus, certè ipfius fucceffores Heraclas ac Dionyfius iftum Romanum morem in fua Ecclefia plantarunt. Et hinc de Petri Patriarchæ Confecratione fuprà nobis dixit Theodoretus : Vicini Epifcopi ire m.tturarumt. An certè fuffraganeae Sedi fuerit adnexum confecrandi Patriarchae Jus , ufque huc ignoro. Ft haec omnia infigniter confirmat in literis ad Eufebianam faétionem fan&tus Papa Julius : No* decuit novos iffor modo r contra £ ccleffam j;iduci. Uvi emim eft iffiufmodi Ecclefiafficus Camon , aut ffiufmo di Traditio Apoßolica ? Ut im pace agente Ecclefía , & Epifcopi , concordibu r cum Epifçopo A/ex.tndrt.

Atbamafo , immittere Georgium , peregrimum & ex

termutu homimem , meque Alexamdriae baptizatum , meque plebi cognitum, meque pofiulatum à Presbytcrir, eumque Aatiochiae creatum Epifcopum atque imde deducere Alexandriam, mom cum Presbyteri , aut Di.tconij Civitati * , mom cum Epifcopi r Aegypti, fèd cum militibus. Si emim pofi Symodum im culp.t depreJemfur fuiffet Athamafur , mom tamem oportuit Creaturam novi Epifcopi ita illegaliter & praeter Camomem Ecclefùfficum fieri , fèd im ipfa Ecc/efit , & ex ipfo Sacerdotali ordine , & ex ipfo Clero , ab Epifcopi, Provimciæ confitui oportuit , & mequaquam mumc Apoffolorum Camome* violari. Agit adverfus Antiochenam Synodum, in qua Eufebiana faétio Georgium Cappadocem, hominem Arianum, fan&to Athanafio fuperordinavit. Difertè affirmat Alexandriæ Patriarcham debuiße Alexandriae & eligi & con

[ocr errors]

fcopis. Et ita juberi per Canones Apoflolicos. Ifta omninò eft Lex Autocephaliae. Georgio fucceffit Gregorius, Gregorio Lucius., etiam Antiochiae ordinatus, Hanc Ordinationem ex iifdem capitibus damnant Socrates, Hermias Zozomenus, ac S. Epiphanius. Et de Paulo Alexandriae Patriarcha fcribit Liberatus Diaconus: Pofquam Theodofius Alexandrimus , homo Eutychianifta , im exilium miffus ef? , Paulus quidam , umu * 45batum Tbabemmemffum Monachorum , ad Alexandrimam $edem ordimatur Epifcopus , Pelagio imtervemiente Apocryfario Romano , plemè orthodoxu*. Ordinatus eft à Memma Conffamtimopoli , præfente eodem Pelagio , Apocrifario Vigilii. Liberatus non fine caufis ita urget Pelagii præfentiam. Nempè contrà regulas erat ifta Confecratio : Et ob rationes Pelagius difpenfavit. Adeò magna femper fuit Poteftas Legatis Romanis. Et hinc Joannem III. Patriarcham Conftantinopolitanum , quod Joannem Alexandriae Patriarcham Conflantinopoli confecrafìet , graviter arguit fanétus Anaftafius Patriarcha Antiochenus. Ita habes in Ecclefiaftica Hiftoria Anaftafii Romani Bibliothecarii. Utique quod confecrafîèt fine authentica Difpenfatione.

[ocr errors][merged small]

Lexandriam effè Ægypti, Libyæ, Pontapolis, & multarum Regionum Metropolim fcribit Ammianus Marcellinus.Et in Maximi Cynici ad Conftantinopolitanos diéto Encomio S. Gregorius Nazianzenus fcribit illum fuiffè natum. Alexandriæ, atque adjungit: Hoc eff, im ea Civitate , quae ve/ cum veflra, vel certè fatim poff eam mumeratur,quae cum omnibus rebus urbe , omnes amtecellat, tum mibil tam proprium habet , quam amimorum fervorem,& quod im eo prgclariffimum eff, accerrimum erga Chriffiamam Religiomem fudium , à volumtate quidem atque animi imávéfione principium ducem * » caeterùm à matura poftea confirmatum. Affirmat Alexandriam eße primam à Roma, fecundam urbem Romani Imperii. Et ità omninò fuit. I {inc Alexandrinus ex Apoftolico Canone eft omninò fecundus Patriarcha. Verùm quia magnus Conftantinus extructam à fe Conft antinopolim an*;; - - CiiC

w

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Lib. 29. cap. 26.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

effe novam, fecundam , ac veteriaequalem Ro- ; mam , Conflantinopolitanos offendere nolens ; orat.,, Gregorius moderatur fuum verbum , atque adjungit : Quae vel cum veffra , vel certè fatim poff eam mumeratur. Et in fan&ti Athanafii Encomio fcribit: Athamafius Alexandrimo Populo , quod eff idem ac ffdixiffem univerfo terrarum orbi præficitur. Reverà enim Alexandria, dum Romanum Imperium viguit, fuit quafi Mundus. Et hinc in Chalcedonenfis Synodi A&tis frequenter appellatur magna civitar Alexandrinorum. Ipfam effe , ac femper etiam dum ante Alexandri Magni opera adhuc No vocabatur , fuifïè Ægypti Metropolim , & Populis abundantiffimam , teftatur in Nahum ' Prophetæ Commentariis S. Hieronymus. Hujufmodi plurima funt iftius Civitatis encomia. uod fuerit infigniter Chriftiana, docet vel fola plurium Ecclefiarum antiquitas, de qua fanHaeref. &tus Epiphanius : Arius Baucalæ cujufdam apud 68. c. 4. Alexandriam Eccleff.e Pre rbyter erat. Nam umicuique Ecclefiae , quae tum multae erant , hoaie verò plures fumt , fuuj attribuebatur Presbyter. Qua ratiome proHaeref. curandam illam Ecclefíum Arius fufceperat. Et infrà : 69. c. 1. Ferunt Arium Alexamdriae Presbyterum effe ftéfum , qui tum Baucalemff, Ecclefiae cujufdam Præfe&uram gerebat. Etenim quotquot Alexamdriae funt Catholicae communionis Eccleffe , uni Arcbi-Epifcopo fubje&ae , fuu , cuique praepofitus ef? Prerbyter , qui Ecclefitffica mumera iis admimiffret , qui circa Ecclefíar illas habitamt, eorumque conventicula ab Alexandrimis vulgò momimantur Vici feu Laurae. Et in fequenti ejufdem Libri capite: $anè complures Alexandriæ funt Ecclefiae praeter eam , quae nuper extruâa dicitur Cæfarea. Quae olim Adrianum , poffea Liciniumum Gymm affum , five B.tfflica fuit ; deinde imperante Conffamtio aedifi:ari in Ecclefiam placuit. Idque Opus à Gregorio Meletiamo & Ariamo imchoatum, à beato Atbamaffo , Orthodoxae Religionis Parente ad exitum perdu&um eff : & ab eodem poffea , cum fub Juliano defltgraffet , inftauratum. Præter banc verò fumt aliae plures , ut diximu r , velut Diom/fii Ecclefit, Theomae, Pierii, Serapionis , Perfae ,

[ocr errors]
[ocr errors]

Caeteras utinam Epiphanus enumerafîèt & expofuiffet, San&i Dionyfii Ecclefiam laudat etiam Socrates. Affirmat Georgium Cappadocem, quem degradato Athanafio fuperordinavit Antiochena Eufebianæ fa&tionis Synodus, fuiffe per milites deduétum Alexandriam, ac per eofdem inthronizatum, ejus ex metu fugiffè fanétum Athanai;i,. ,. fium, atque adjungit : Tum Georgius Ecclefiam cap. 8. illam occupat. Populur Alexamdrimur , quod fa&um erat, iniquo animoferem, , Ecclefiam , quæ eff Diomyfii momine appellata , incendit. Eadem omnia reIjb. 3. fert HermiasZozomenus, & pergit: Georgiui $ecap, 6. dem Alexandrimtm occupat. 0b quam caufam Populu , graviter commotus Ecclefíam momine Dionyfii , qui ibi fuerat Epifcopus, nuncupatam incendunt. Hoccè incendium in Literis ad iftam Antiochenam Synodum elucidat fanétus Papa Julius: Qu.e fuerunt a Georgio in in:roitu ejus , offem.dunt qu t,ij fuerit ordo im ejus ordiuatione. Temporibus enim ita p.tcati r , pro-ut remuntiamt qui Alexandrit veniunt , & quemadmodum Epifcopi fcribunt , ipfit Ecclefit imcendium pafft eff , virgines demudttae , Momacbi comculcati, Prejbyteri & multi ex Populo imdignè À.tjiti

[ocr errors]

& violati , Epifcopi im carcerem detruff, multi item fpoliati, Sacra Myfteria ab Ethmicis direpta, & im terram abjeéfa fumt , ut vi cogerent monmullor ad conffitutionem. Georgii approbandam. Patriarchalem Epifcopis & omni fuo Clero ac Populo Synaxim Athanafius tunc agebat in Ecclefia fanéti Dionyfii , ipfam invaferunt milites, fperarunt Athanafium comprehendere, inthronizarunt Georgium, irata plebs incendit Ecclefiam, fperans hac via ejicere Georgium , hunc milites defenderunt, vindicarunt incendium, atque ita patrarunt horrendas & facrilegas petulantias, quas yariis in locis largè defcribit ipfe etiam Athanafius. Proinde ifta Ecclefia erat fan&i Dionyfii Patriarchæ Alexandrini. *- Sanéti Theonae Ecclefiam laudat in fuis ad omnem Catholicam Ecclefiam Literis etiam Petrus Alexandriæ Patriarcha, proximus fucceffor fan &ti Athanafii. Defcribit fimiles in Lucii , qui poft Gregorium Georgio fuccefferat, Pfeudo-Patria rchæ Alexandrini intrufione patratas à Valentis Imperatoris milite infolentias, ac fcribit inter alia: Copiae Ecclefiam Theomae, fic enim vocabatur ingreffè &c. Epiftolam in fua Ecclefiaftica Hiftoria con[ervavit nobis Theodoretus. Eadem in Ecclefia fanétum Athanafium fuiffè aliquando occultatum teftatur HermiasZozomenus. Et in prima ad Imperatorem Conftantium Apologia ipfe Athanafius affirmat antiquas Alexandriae Ecclefias pro Populi Imultitudine paucas fuiffe ac parvas, & adjungit : Beate memoriæ Alexander , cum alia loca anguffa effemt , in Ecclefit majore Tbeomae muncupata , quam aedificabat, $ymaxes celebrari voluit, Id emim jubebat bomimum frequentia. Nec im cogendo populo refpexit eam momdum effe aedificatám. Theonæ igitur Ecclefia eft fanéti Alexandri Opus. Fuit tunc omnium major & Cathedralis. Infcripta fuit fanéto Theonæ, qui fanétum Petrum Martyrem in Alexandrino Patriarchatu immediatè præceifit. Magnam Ecclefiam, quæ Cæfari* momime mumcupatur, laudat in Ecclefiaftica hiftoria etiam Evagrius Epiphanienfis , fcribens Timotheum Ælurum in ipfam fuiffè à feditiofa ac Eutychiana plebe indu&tum , & ab Eufebio Pelufii Metropolita ac Petro Majumenfi Epifcopo confecratum in Patriarcham. Ipfius primam origenem exponit in fuis Annalibus Patriarcha Eutychius, fcribens dePtolomaei Dionyfii filia, ac poftrema Ægyptiorum Regina Cleopatra: H.ec Alexandriæ multa extruxit aedificia magma & miranda , fecitque opera teffellata. Extruxit etiam templum magnum, quod $aturni Templum appellavit , quod fub Cbriffiamifmo in Ecclefiam converfum , famé?i Michaelis Ecclefiam appellarunt. Quae eadem Alkaifariah appellata eff dum igne periit , quo tempore ingreffi fumt Occidemtales Alexandriam cum Domino moffro Almumfore Abikafem. Et infrà : Porrò fuit Alexamdriae templum magnum , quod extruxit Cleopatra Regina momimi Saturmi dedicatum , im quo idolum magnum «ereum erat , quod Michael appellatus eff , cui A/examdriæ & Aegypti imcolae die memff, Heturi, qui Tiybrim pofferior eff , feffum magnum ce/ebrabant, multas eidem hoftia* immolamter. Cum ergò Alexamdriae Patriarcha fa&us effet Alexamder , ibique obtineret Fides Cbrifliama , voluit ille comfringi Idolum , & tolli facrificia : cumque iffi obfferent Alexamdrimi , ille affutia ,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

vei eff utile, quod fi Feffum jfud Michaeli Archangelo celebraveritis , eique hoffia* iffa* comffitueritis , ipfe pro vobij apud Deum imtercedet, majorifque vobis bomi cauft eff futurur , quàm iffud Idolum. Adnuentibu* ergò illi * , ex Idolo confra&o Crucem cenfecit, temp/um verò appellavit Micbaeli , Ecclefiam. Eftque illa Ecclefia , quae Caefarea vocata eff , & igne periit, eum 0ccidemtale r Alexamdriam ingreffi , eam vaftaverumt. Et confecrata fumt Feffum & Vi&imae Michaeli AngeJo. Uude & adhuc Copbitae im Ægypto & Alexandria eo die Feffum Michaeli Angelo celebramt , & Vi&ima ; quam plurima , caedumt. Et in fequenti libro Calyphatum AlmoKtaderi Belahi defcribit, ac pergit: ammo calypbatur A/moktaderi tertio conflagravit Alexandriae Ecclefîa magna , quæ Cæfarea appellata eff, & fuerat templum, quod Cleopatra Regima $aturmo ftcrum extruxerat. Haec ergo Ecclefia prius Saturni templum, hinc Imperatoris Adriani , dum Licinii fuit Bafilica feu Gymnafium , non à fan&o Patriarcha Alexandro, fed à pfeudo-Patriarcha Gregorio coepta converti in Ecclefiam , per fàn&tum Athanafium perfeéta fuit, dedicata , poft incendium reftaurata. Eutychius confuevit vera falfis admifcere. Omnem rei feriem exponit in prima ad Conftantium Imperatorem Apologia ipfe Athanafius : Cæterùm quia de magma Eccleffa crimem comcimmamt, quod ibi $ymaxi* habita fit, priufquam dedicaretur , age, etiam ea de re tuae Pietati Refponfum demur. enim mos trabunt illi, qui im nos odia comgerunt. Fa&um eft , agnofèo. Nom Em

caemiorum feffum celebravimur. Religioffme Auguffe. Ia enim celebrare amte tuum Decretum fuiffet prorfus nefarium. Feffum erat Pafchae , & tanta vir Popu

forum aderat , quamtum Chriffiamorum im urbe effe Chriftiami Primcipes optarimt. cum igitur & Ecclef.e paucae parvae que effemt , & magno tumultu pofceretur, ut in magna Eccleffa Comvemtur celebraremtur, atque ibidem preces pro tua falute fieremt , quod & faéfum eff , egoque remiterer adhortationibuj , ut

[ocr errors]

cumque liceret , etiam cum compreffione & affièfione , in aliis Ecclefii r ageremt , mihi meutiquam ebtemperatum eff. Quim potius urbem egredi erant parati, ut im deferti* loci r , & fub dio Comvemtur facerent , melius effe laborem itineris ferre, quàm cum lu&u Fe/lum celebrare. Crede mibi , Imperator , & im eam rem accipe teffem veritatem ipfam , im $ynaxibus quadrageßmae ob multitudinem Populorum, & im locis anguffi* plurimor pueror , mec pauca, puellas , & amicular complures , & adolefcemte , multos jacuiffe affii&os , ac domum delato ; effe, fed tamem ut eorum memo, benevolemtia Numimi* perierit. Hinc difcimus plura. Primò, quòd licet tunc Alexandriae , effent omnes per fanétum Epiphanium enumeratæ Bafilicae, fan&tus tamen Athanafius ipfas dicat fuiffè paucas. Nempè refpe&u numerofiffimi fidelis populi. Secundò , quod licet fan&ti Theonae Bafilica effet à fan&to Alexandro nuperrimè ob aliarum anguftiam ædificata in novam Cathedralem , ideòque haud dubiè fuerit ampliffima, fanétus tamen Athanafius ipfam dicat parvam. Nempè ob numerum ejufdem popuJi , qui fine comprefIionis & mortis periculo non poterat iftis , licet multis & magnis, Bafilicis comprehendi. Iftius namque temporis Difciplina etiam in maximis feftivitatibus, non admittebat

nifi unicam in quavis Bafilica Synaxim ac unicum Sacrificium, ideòque unius Mandrae feu Parochic populus cogebatur fimul adunari , nec poterat diftrahi in diverfas coram Divina Majeflate Apparituras. Difcimus tertió , quòd ad hæc incommoda evitanda Gregorius Cappadox judicaverit requiri majorem Bafilicam , atque hunc in finem ab amico Conftantio impetraverit Gymnafium Licinianum. Gregorius enim, licet Arianus, zelum Dei habuit. Quartò difcimus, quòd hæc fa&ta fint poft Antiochenam Synodum. Haec enim à Tyria Synodo fa&am fanéti Athanafii damnationem fuit executa , ac ejus in Thronum intrufit Gregorium. Porrô Sardicenfis Synodus ipfum extrufit , ac magnum Athanafium repofuit in fuam Sedem. Quintò difcimus, quod Gregorii Opus fanétus Athanafius cenfuerit utile & neceffarium , atque ita fit profecutus. Cenfuit utile, quia neceffarium. Quod enim iftius temporis Difciplina fuperfluas Bafilicas vetarit extrui abundè lucet vel ex folo fan&o Optato Milevitano. Sextò difcimus, quòd magnus Athanafius iftam fabricam abfolverit. Nifi enim fuiffet perfe&a , & ad Dedicationem parata, non poterat ille Pafchalem Synaxim in ipfa celebrare. Nec obfunt ejus verba : Priufquam abfoluta effet. Haec enim eft verfio llluftrifIimi Domini Lucæ Holftenii. Petrus Nannius fic vertit : Priufquam dedicaretur. Et forfan melius. Septimò difcimus, quod ifta Bafilica fuerit dicta Caefàrea. Quia nempe fuerat duorum Cæfarum Gymnafium , & jam erat tertii Caefaris donum. Mirum eft , quod uti Romana Lateranenfis Ecclefia fuit di&ta Conftantiniana, hec non fuerit di&ta Conftantiana. O&tavò difcimus,quòd ifta Bafilica dedicari non potuerit finè venia ac Decreto Conftantii. Quia nempè haec erat ejus donum, ac ipfe illius Patronus. Patronatus jus eft adeò antiquum. Eufebianis calumniis circumfcriptus Imperator Conftantius denuò ejecit Athanafium , & ejus in Thronum intrufit Georgium, hominem laicum & Palatinum , Arianum fimul ac Meletianum , quem alii item fuiffe Cappadocem , alii affirmant Gilicem. In Sardicenfis Synodi, quae forenfes ac Palatinos non tantummodò ad Epifcopatum, fed etiam ad Presbyteratum aut Diaconatum adfumi vetuit, odium id fecit Conftantius. Et ipfum Ægyptii, gentiles praefertim ac Judæi, crudelißimè ac deformiffimè trucidarunt. Et cum ipfo etiam Diodorum Presbyterum. Rationem dat Ammianus Marcellinus : Quod cum aedificamdae Lib. , ;. praeeffet Ecclefiae cirror puerorum licemtiùs detomde- cap. 28, bant , id quoque ad Deorum cultum exiffimam r pertimere. Ifta Georgii caedes contigit fub Imperio Juliani Apoftatæ, ideòque hic ifta de re fcripfit ad Alexandriae populum : Per Serapim , dicite mihi, quae tamdem Georgii crimima vor in illum incitarunt ? Refpondebitis arbitror , quoniam in vor Conflantium imcenderit , deinde exercitum im facram Urbem adduxerit , hinc Rex fam&iffimum im AEgypto Dei templum cæperit , fatuas & donaria , & ornatum omnem diripuerit , cumque vos meritò irafceremimi , & Deo , vel potius Dei opibus fuccurreretis , ille fumma iniquitate , fcelere , impietateque ufus armator immiferit magis fortaß Georgium quàm Conffantium veritus , f feipfum erga vos modeffè ac civiliter gereret , meque tyramnf

[ocr errors]

dem

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Lib. 5.
cap. 7.

Alem abfemt exerceret. Mis itaque de caufis irati Deorum inimico Georgio, iterùm facram Urbem fcelere polluiffis , cùm liceret eum fententiis judicum permittere. Ita è Græco tranftulit Dionyfius Petavius, At videtur vertendum : Rex Ægypti fam&iffimum Dei templum cæperit. Per Ægypti Regem Julianus intellexit Auguftalem Ægypti Praefeétum, qui Regias vices gerebat per Ægyptum, & reverà quafi Rex dominabatur. Et hinc Petrus Nannius ifta Epiftolæ, quæ & apud Socratem extat, verba tranftulit hoc modo ; Præfe&ur Aegypti. Verba expofuit potiùs, quàm tranftulit. Praefatus Socrates Ë. omnia exponit. Refert Mithrae Fanum à Georgio fuiffè everfum, ejus fàcrilegas nugas fuiffè dete&tas ac omnium rifui expofitas, locum deftinatum ædificandae Ecclefiae , paganos offenfos, aétos in publicam feditionem, atque ita Georgiumcum fuo Presbytero, quem ædificandae Ecclefiae praefecerat, Diodoro horrendè trucidatum. Et in hoc tumultu videtur Caefàrea Ecclefia fuiflè combufta , & poftmodò per fan&tum Athanafium reparata. Hujus incendii meminit & fanêtus Ambrofius, ad Imperatorem Theodofium , qui deftru&tam à nefcio quo apud Orientem fideli populo Judaicam Synagogam reparari ab eodem juflèrat, fcribens : Incemfa eff Bafi/ica & Alexamdriae à gentibur & Judæir, quae fola præffabat caeterir. Ecclefia mom vindicata eff, vindicabitur $ymagoga ? verba, Quae fola praefiabat caeterij , affirmant ipfàm fuiffe Cathedralem. Quis inchoatam à Georgio Bafilicam perfecerit, ignoro. Quin imò videtur iftius Ecclefiae fabrica fuiffe dumtaxat concepta à Georgio, numquam inchoata. Etenim Socrates affirmat Mythre Fanum à Theodofio Imperatore fuiffe juffum dirui , & iterùm rifui expofitum, ac tandem dirutum à Patriarcha Theophilo. Affirmat omnia idolorum Alexandrina Fana à diéto Principe damnata ad excidium.Quod ipfum gffirmat Idatii Chronicon , addens edi&tum emanaffe Confulibus Manilio & Theodoro. At verò Comes Marcellinus fcribit : Templum Serapidir apud Alexandriam Theodofi Imperatoris Edi&o folutum eff. Videtur affèrere folum Serapidis templum fuiffe folutum : Quod nempè Mythra fuum jam per Georgium amififfet. Quidquid fit, concepta aut inchoata, fi quidem perfeéta fuerit, per Georgium Ecclefia numquam fuit Cathedralis. Quod Caefarea ufque ad fa&tam ab Occidentalibus combuftionem Cathedralis permanferit , fupra audivimus à Patriarcha Eutychio. Quod ex Imperatoris Conftantii morte , & novo Juliani Imperio Alexandrini Gentiles ac Judaei cæperint iftam audaciam , affirmat Hermias Zozomenus. Id ipfum affirmat adduéta Juliani Epiftola. Sanétum Pierium, cujus etiam fuit iftic Ecclefia, laudat in Virorum Illuftrium Catalogo fan&tus Hieronymus: Pierius , Alexandrimae Ecclefiæ Presbyter, fub Cajo & Diocletiano Primcipibur,eo tempore quo eamdem Ecclefiam Theomar Epifcopus regebat,floremtiffìmè docuit populor,& im tamtam fermonir, diverforumque Tra&atuum , qui ufque hodie extamt , venit elegantiam, ut Origemes jumior vocaretur. Com/fat bunc mirae Afceffor & Appetitorem voluntariae paupertatis , fcientiffìmumque Diale&icae & Rhetoric«e Artjr, & poff perfecutionem omne vitae fuae tempur Romæ fuiffe verfatum. Quæ eadem verba parumper

mutata, habemus in Romano Martyrologio. An- |

tiquum ejufdem Ecclefiae Martyrologium eum appellat Hierium Presbyterum, vita puriffimum, im Scrjpturis mobiliter eruditum. Eundem ita appellat, ac eximiè prędicat in fuo Martyrologio fan&us Ado Viennenfis Epifcopus, atque adjungit: Hic quievit tempore Philippi Imperatoris. Quod ipfum habet Ufuardi Martyrologium, Eft manifeftus lapfus. Porrò de motæ per Imperatorem Diocletianum perfecutionis fine fcribit ad quarti Chriftiani fæculi decimum tertium annum Eufebii Chrö-' nicon: Pax moffrir â conffamtimo reddita.Erat Conftantini fextus, fan&i Sylveftri Pontificis,& fan&ti Achillæ Patriarchæ annus fecundus. Quare Pierius videtur etiam fub S. Alexandri Patriarchatu vixiffè. Idem Alexander videtur ipfi extruxifíe Ecclefiam. Hanc enim fub Alexandro fuiße palàm affirmat fanétus Epiphanius. Et non poffit anteà fuiffe. Et fanéto etiam Theonae, qui fuerat Pierii Epifcopus, Alexander extruxit Ecclefiam. Quod Alexandrina Serapidis ac Bacchi templa

Theophilus Patriarcha etiam purgaverit, ac in Lib. 7 Ecclefias verterit, teftatur præfatus Zozomenus. C3P. i3,

De Mythrae templo non meminit. Quod nempè id jam faétum efïèt à Pfeudo-patriarcha Georgio. Alexandriæ fuiffe etiam fan&i Quirini Ecclefiam. ac in ipfa item à Pfeudo-patriarchæ Georgii Satellitibus patratas peffimas petulantias, teftatur in Epiftola ad fuos Monachos fan&tus Athanafius. Hanc Ecclefiam Patriarcha Eutychius appellat {an&ti Cyrini , & adjungit : mortuum effe Martiamum Imperatorem , proterium Patriarcham Alexandrinum adorti interfecerunt in Ecclefia Cyrimi. Iftic effe & fanéti Joannis Baptifte Bafilicam , & in ipfà fùb Juftiniani Imperio Corpus fan&i Anthonii fuiffe fepultum, teftatur in Chronico Vi&or Epifcopus Tonnonenfis. Quod ipfum in fuo Chronico fcribit fanétus Ifidorus Hifpalenfis Epifcopus.Fuiffè auguftam Ecclefiam, & Joannem Thalajam , qui Timotheo Salophafciolo fuccefììt in Patriarchatum , ejus fuiffè Re&torem, adeoque effe antiquam Ecclefiam , affirmat Evagrius Epiphanienfis, Ejus originem exponit in libello de præcipuis Sanétorum Feftivitatibus fan&tus Ado Archi-epifcopus Viennenfis. Affirmat fan&ti Joannis Baptiftae corpus apud Sebaften feu Samariam fuiffè fepultum , atque profequitur : Ubi per aliquot ammo* jacuit ufque ad tempora Juliani Imperatoris. Qui cum Chriffiamis effet infeffiffìmur, Pagani apud Sebaffem fepulchrum ejufdem Joamnis Baptiffae imvadunt, offt difpergumt, eadem rursùr colle&a & cremata latiùs difpergumt. $ed Dei providentia adfuere quidam ex Hierofo!ymi * Momacbi , qui mixti colligentibus , quæquæ ipfi poterant, ablata ad patrem fuum Philippum pertulere. Ille comfeffim baec , fupra fe enim ducebat tantum thefaurum fervare propriis vigiliir , ad Pontificem Maximum tunc Athamaffum per Julianum Diaconum fuum mittit. Quae ille fufcepta, paucis arbitris fub cavato Sacrarii pariete inclufa, propbetico fpiritu profutura gemeratione pofferae confèrvavit. Cujus præfagium fub Tbeodoffo Principe per Theophilum ejufalem urbis Epifopum completur. Qui deffru&o $erapidis templo , fan&i Joammis ibidem confecravit Ecclefiam. Fuifïè illic & Ecclefiam Colymbethram,& fan&um Patriarcham Proterium in ipfà trucidatum , affirmat in Colleétaneis Theodorus I.e&tor.

[Qgare haec Ecclefia videtur fuiffe eadem cum

Eccle

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »