Pagina-afbeeldingen
PDF

• Ejus poft Praylium fucceffor, Ephefo translatus, ideoque pluribus Provinciis dominari folitus , Juvenalis non tantùm Metropolita effè praetendit , fed & Sedi Antiochenae, fubripuit fex - Provincias, tres Palæftinas , duas Phoenicias, Epift. 6*. -• • - - 3'§. ** ac Arabiam , oftentavit fe illic Patriarcham, ' tentavit defuper , uti ad Maximum Antiochenum fcribit San&tus Leo Pontifex , impetrare affenfum , & authoritatem Synodi Ephefinae. Palaeftinam quippe , unicam primitùs Provinciam, ac , tefte Ammiano Marcellino, Syriarum ul' timam , Romani Principes tandem in tres divifere. Verùm enim verò Celeftinum Pontificem , Sanétumque Cyrillum Alexandrinum , ejus in Synodo Vicarium , paffus adverfarios, convertit fe ad laicam poteftatem , obtinuitque Theodofii Augufti confirmatoriam Pragmaticam ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quam ad tres Palaeftinas contraxit Chalcedonenfis
Synodus, Arabiam, ac duas Phœnicias Antio-
cheno reftituens : Aft Ecclefiafticae poteftatis &
Canonum Nicænorum tenaciffimus Leo Ponti-
fex exufflavit denuò & Pragmaticae liberalita-
tem, & Synodi temperamentum. Perftitit ta-
men Juvenalis in ambitu, uti liquet ex Synodo
trium Palaeftinarum habita poft Chalcedonenfem -
Synodum , eje&umque è Sede AElienfi Pfeudo- cj*
monachum Theodofium, in qua praefedit ipfe L§.í.
ut omnium Primas, non Irenæus Caefaraeenfis. vo.
Haefit lis ufque ad quintam Synodum , quæ à
Juftiniano Augufto mota recepit & firmavit de-
cretum Chalcedonenfe. Similis ergo inter Cae-
faraeenfem, ac Ælienfem Ecclefias quæftio fuerat
ante Nicaenam Synodum , quæ definivit pro Cae-

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

E his , qui fe nominant Catharos , id eft , mundos , fi ali-
quando venerint ad Ecclefiam Catholicam , placuit fan&o
& magno Concilio , ut impofitionem manus accipientes, fic

in Clero permaneant. Hæc autem

præ omnibus eos fcriptis

convenit profiteri , quod Catholicæ & Apoftolicæ Ecclefiæ dogmata ,
fufcipiant, & fequantur; id cft, & bigamis fe communicare , & his ,
«qui in perfecutione prolapfi funt ; erga quos & fpatia conftituta funt,
& tempora definita , ita ut Ecclefiæ Catholicæ & Apoftolicæ placita ,
fequantur in omnibus. Ubicumque verò five in vicis , five in civita-
tibus ipfi foli reperti fuerint ordinati , qui inveniuntur in Clero , in
eodem habitu perfeverent . Ubi autem Catholicæ Ecclefiæ Epifcopo
vel Presbytero conftituto , quidam ex illis adveniunt , certum eft ,
quod Epifcopus Ecclefiæ habebit Epifcopi dignitatem. Is autem , qui

nominatur apud eos Epifcopus , honorem Presbyterii poffidebit :

[ocr errors]

fortè placuerit Epifcopo, nominis eum honore cenferi. Si verò ei mi-
nimè placuerit , providebit ei aut Chorepifcopatus , aut Presbyterii

!ocum ;
Epifcopi probentur exiftere,

[ocr errors]

- Lii funt in hærefi aut fchifmate baptizati,
alii poft fufceptum in Ecclefia Baptifmum
* in foveas iftas lapfi. Horum crimen Tertullia-
nus in Libro de pudicitia dicit effe in hoc faeculo
irremiffibile , utpote blafpbemiam in $piritum
Sanâum , ob quam Alexandrum & Hymeneum
Apoftolus tradidit $athamae mom im fpem vemiae ,
promumciavit maufragor , mom babemter folatium ma- !
vis Ecclefie , & quorum omnis pœnitentia nom fit ;
im reßitutionem. Priores fatetur pœnitentia redu- !
ci poffe in Ecclefiam, at gentilium more per
novum Baptifma.
Utraque affertio eft penitùs Montaniflica.
Etenim ele&am poft Baptifma haerefim,aut fchif-
fma tribus famofis criminibus, quibus antiquus

C. 13. 19,

ut in Clero prorsùs effe videatur : Ne in una civitate duo

difciplinae rigor etiam in exitu negabat commu-
nionem , nunquam adnumeravit Ecclefia , ideo-
que nullo titulo potuit eam irremiffibilem delira-
re infana Montani Prophetia. Acceptum item
apud alienos Baptifma nunquam exufflavit Ec-
clefia: Primus illo errore Agrippinum Cartha-
ginenfem Epifcopum circumfcripfit , & Eccle-
fiam Africanam fædavit fedu&us Tertullianus,
atque ita tandem involvit etiam San&um Cypria-
num. Attamen aliter fa&os, aliter natos haere-
ticos, atque fchifmaticos femper tra&avit Eccle-
fia , in iftos longè rigidior, utpotè longè gra-
viùs reos.

Porrò vetur , uti ad Macedoniæ Epifcopos
fcribit Innocentius primus, ab Apoßolis, vel Apo- £££. ••.
flolici, viris tradita regula habet, ut Epifcopus, °*
aut Clericus, in hærefi, aut fchifmate ordinatus,

feu

[merged small][ocr errors]

feu in illa poftmodum lapfus, nunquam reddatur fuo gradui , laici dumtaxat communione perpetuum contentus. Hinc quidam volunt nulli olim ejufmodi, ne difpenfatoriè quidem, fa&am hanc gratiam : Hanc gratiam effe noftri Canonis beneficium, antea inauditum. l.*.c.4. Errare exiftimo . Etenim in Commentariis Ofee Prophetae ait San&us Hieronymus: Vete•e , fcrutam bißorias invenire mom poffum , fcidiffe Ecclefiam , & de domo Domini populor feduxiffe , praeter eos , qui $acerdotes à Domimo pofiti fuerant, & Propbetae. Quocirca & Marcion, & Praxeas fuere omninò Sacerdotes. At verò eorum alterum, ob haerefim pertinaciter ele&tam & Ecclefia, & gradu eje&um , fuiffe fub certis conditioi...„,. nibus & profeffionibus receptum , alterum dePrax.c. m. f}inatum ad pacem , fcribit Tertullianus: utiPraefcript. que non ad folius communionis, feu facramenC. 3o. talis reconciliationis, fed & gradus fui pacem. Non plenè id conftare fateor, nititur tamen validis conje&turis. «Quidquid fit, Maximus, Romanæ Ecclefiae Presbyter, fuit omninò fchifmaticus. Etenim multa defigmarat, turbarat omnes pænè Ecclefiar, fcbifmatis & berefi, au&or , Novatiamo mamus , quafim Epifcopum, impomi paffu* . Attamen poenitenti locum fuum ignovit Sanétus Cornelius Pontifex, quod gloriofus antea Confeffor proteftare. tur fe circumventum , foloque corpore , non S. Cypr. animo fuiffe extra Ecclefiam , utque multos ejus Epift.44. au&oritatem fecutos ejufdem gratiofa receptio 4* 47* reduceret ad unitatem. Aliud exemplum habemus à Melchiade Papa , Epift.16. qui, uti ad Donatiftas Epifcopos fcribit Sanétus Auguftinus, in fua Romana Synodo folùm Donatum in cafis nigris Epifcopum, utpotè totius mali Principem , damnavit : Samitatis recuperamae optiomem liberam caeteris fecit , paratur communicatorias litteras mittere etiam iis , quor à Majorino ordinator effe conftaret, ut im quibufcumque locis duo effent Epifcopi, quor diffenfo geminaffet , eum confirmari vellet , qui fuiffet ordimatur prior , alteri autem eorum Plebs alia regemda provideretur. _* Omninò ergo nota fuit haec gratia ante noftrum Canonem. Eandem ipfe fecit Epifcopis, & Clericis Novatianenfibus, quorum exemplaris vita , etiam Conftantino Augufto chara, firmaque, & perpetua fideicomfubftantialis profe£ £io, eam merebantur. , Extendit & ad Meletium, ordinatofque ab if} ipfo Epifcopos, & Clericos , uti liquet ex Epifto££ ** là Synodali ad Ecclefiam Alexandrinam. Cau£ fam dat Hincmarus , Remenfis Epifcopus: ut ab Arianis, quibus cum , quomodo cum Herode Pilatus, con{pirarant, abftra&ti defìnerent vexare Ecclefiam. Quin fa&a eadem gratia etiam Eufebio Nicomedienfi Epifcopo , Theognidi Nicæno, aliifque Arianis , quos enumerat Sanc-;. 4. άus Hieronymus in Dialogo contra LucifeIIanOS. In £eptima Synodo inter Theodorum , Catanenfem in Sicilia Epifcopum , ac Epiphanium Diaconum , Thomæ Sardorum Metropolitae Vicarium, nec non inter Tharafium, Patriarcham Conftantinopolitanum, orta eft. quaeßio , an hujusCanonis gratia fa&a effet omnibus £| zaliter haereticis, aut certè ad illos pofïèt exten4Camemer Comc.Nic. Tom I.

[ocr errors]

di. Affirmavit Tharafiuseffe de omni baereff, vicit tamen Theodori, ac Epiphanii {ententia effe de folis: Novatianenfibus, adeoque ad Iconoclaftas, aut alios hæreticosextendi non pofïè. Etjure merito. ,

Etenim ad Rufum,Theffalonicenfem Epifcopum, Clericos à Photinianis Epifcopis ordina- Epift. v *: tos, hujus Canonis virtute, nec non exemplo c.3. Antecefforis fui Anyfii , qui à Bonofo Photiniano promotos fufceperat , recipere volentem , fcripfit Innocentius primus: Poffum dicere de folir hoc Novatianir effe praeceptum , mec ad aliarum baerefum Clericor pertimere . Nam ß utique de omnibus ita definiremt , addidiffemt à Novatiamir , aliifque baereticir revertemter debere im fuum ordinem recipi . Eodem modo excufat fa&tum Anyfii , fummi nuper Epifcopi , quafi etiam difpenfatoriè ex temporis neceffitate profe&tum , ideoque fingularem hanc Novatianenfibus gratiam non poffè quafi legem ad quofvis haereticos extendi.

Ex eodem principio loquitur in commentariis L. c.,.; Sanéti Matthaei , & Ezechielis Prophetæ San&tus L. 13.c.44. Hieronymus de Epifcopis lapfis in Synodo Ariminenfi . Dicit eos de foliis Epifcopalibus deje&tos debuifíe inter Laicosredigi ad perpetuas de fcelere lacrymas : $ed ut ardemtiffimur Poeta tefatur, quidquid à multis peccatur , 'imultum eff; multitudo peccamtium facit impetrabiliorem impiis vemiam. Et in libro contra Luciferianos : Temtatum eff , illi * depofiti* movor Epifcopor ordimare : At penè omnes populi , Sacerdotes fuor diligemter , penè ad lapideu & imteremptionem deponentium comvolavere. Hinc ergo San&us Athanafius, Hilarius Pi&avienfis, ac Eufebius Vercellenfis in Synodo Alexandrina ftatuerunt quoad fceleris Principes fervari illaefum antiquum. Ecclefiæ Canonem, difpenfari verò quoad alios, quod non in haerefim fpontè lapfi, fed in folam ejus conviventiam effent dolo & violentia deje&i ; confenfitque Romana , & Occidentalis omnis Ecclefia: quam difpenfationem eleganter in Epiftola ad Comitem Bonifacium illuftrat San&us Augufti- Epift.8o. nus, San&tufque Athanafius in epiftola ad Ruffinianum . Ejus verò caufa laceravit Ecclefiam Lucifer , Calaritanus Epifcopus , effufam , in adeò multos gratiam affeverans effe diffipationem . Eam nihilominùs ad omnes pedetentim haereticos atque fchifmaticos quafi legem Ecclefiae pietas extendit, uti liquet ex a&ione prima Synodi feptimae. Ad omnes, inquam, in hærefi, aut fchifmate natos & baptizatos. Re&è enim in eadem a&tione dixit Conftantinus Cypriorum Metropolita : $ufficienter offenfum eff , quia qut ab baereticis accedunt , fufcipiendi fumt. $iquis autem fudio ad haeretico* ierit , & fufceperit ordimationem, f|ne receptiomeft. -

Quaeftionem faciunt haec canonis verba: Impofitiomem manus accipiemter , fic im Clero permameant. Quam le&ionem probat in jam di&a a&io' ne feptimae Synodi etiam Anaftafius Bibliothecarius. Eodem modo loquitur. Dionyfius exiguus in decreto de Clericis Meletianis. $imul atque fan&iori ordinatione confirmati fuerimt, hac conditione im Eccleßae communiomem admittamtur, ut Ecclefiafficae dignitatis & mimifferij gradum babeamt.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

poMtiomem facerdotum maneant imclero. Et alia ver{io, quam decreto fuo inferuit Gratianus : Placuit $am&o Concilio , ut ordinemtur , & fic maneat :im Clero. Hanc quaeftionem in feptima Synodo moverunt Joannes, Patriarchae Antiocheni Legatus, & Sabas Studitarum Archimandrita. Iconocla{las enim Epifcopos , in errore illo natos, & baptizatos, ac ordinatos , quidam in gradum fuum recipi, quidam voluere perpetuò relinqui inter laicos. Hinc produéto & leéto hoc noftro Canone, quaefivit Tharafius, Patriarcha Con{tantinopolitanus : Quomodo intelligitur mamus impofitio ? Addiditque : Fortè im benedi&ionem santùm hîc mamus impofitionem dicit , & mom comfetrationem . Ad quae verba Joannes Morinus in opere de facris ordinationibus : Quis umquam audivit Presbyteror haereticos per $otam Eulogiam im Ecclefiam admiffor ? Quare cum Auguftino Caravita, Gratiani Scoliafte , imponit Tharafio , quod haereticos Epifcopos , non per novam ordinationem , fed per nefcio quam caeremonialem benedi&tionem crediderit , idque virtute hujus Canonis, fufcipiendos. Et quia ejufmodi benedi&tio nullum in facris Canonibus fundamentum habet, affirmat ipfe Novatianenfes juffo reordimari, operosè id probare tentans ex variis, Sanéto praefertim Bafilio. * Revera imponit Tharafio. Quaeftio erat, an dati apud hæreticos ordines deberent, aut poffent ab Ecclefia fufcipi , auditoque hocce Canone, clamaverunt monachi Studitæ : Eor, qui mamur impofitionem perceperamt , dixit Regula fufcipi, Ac quaerente Patriarcha : Quomodo imtelligitur m* nus impofitio , quaefierunt & illi : Deprecamur , 3Domine, ut doceamur; refpondit verò Tharafius verba jam adduóta. Ait Novatianenfes illos forfan quapiam duntaxat benediétione fignatos, non autem ordinatos in haerefi , ideôque fufceptos eorum ordines , ac proindè gratiam hanc nihil loqui pro Iconoclaftis , quos conftabat ordinatos in hærefi. Adeò nihil dicit de illis receptis, aut his recipiendis per nefcio quam ritualem Eulogiam. Fateor fuiffe effatum imperitum, explofumque à gloriofiffimis judicibus: Nempe Tharafius erat Novellus è laico, & publica admi

niftratione affùmptus Epifcopus, ideoque Cano- I.

pum necdum plenè peritus. Fateor item San&um Stephanum Pontificem adversùs Sanétum Cyprianum pronunciaffe de

{olo hæreticorum, atque fchifmaticorum Baptif

mate. Quin immò Anteceffori fuo Firmiliano, ejufque damnatis opinionibus nimium addiétus San&us Bafilius , etiam de repetendo quovis extraneo Baptifmo temerariè loquitur, omnem hanc quaeftionem non ad dogma, fed fpeétare volens ad difciplinam, in qua quifque fequi poffit regionis fuæ confuetudinem . Verùm nos cum Romana Ecclefia Latini femper hæc abominati fumus , ideoque nec palam in Ecclefiae pulpitis, fed clandeftinè dumtaxat in claufis cubiculis inter fidos focios, idque cum magno metu, tradere ille fuit aufus, Et has ejus cognitiones, licèt Nicænæ Synodo patenter adverfas, abundeque ab illa damnatäs , denuò difcuffit atque damnavit prima Synodus Conftantinopolitana.

Et reordinationeseodemjure atque rigore, quo }

rebaptizationes, damnavit Capuana Synodus, laudata toties à Sanéto Ambrofio,&Synodis Afri. canis: Omninò autem loquitur de ordinationibus apud hæreticos acceptis. Eafdem conftantif. fimè ratas habet San&us Auguftinus. In dubium yocare nemo unquam in Ecclefia praefumpfit ante Formofi Pontificis fcandalum, & Stephani feptimi praefumptionem: Et quotquot tunc dubitarunt, oluerunt peffimè , uti liquet ex Auxilio Presbytero, Bertholdo Conftantienfi , & San{to Petro Damiani. Quare abfit, ut Synodus Nicæna decreverit reordinandos Novatianenfes. Longè aliter Canonem legit atque exponit Sanétus Hieronymus in Dialogo contra Luciferianos. Symodus Nicaema Epifcopo Novatianorum, fconverfus fuerit, Pref. byterii gradum fervat . Et in feptima Synodo Studitæ Monachi dixere: Eor , qui mamus impofitionem perceperant , dixit Regula fufcipi. Eif. que omnis Synodusaffenfit. Innocentius primus in jam di&is Litteris ad Rufum Epifcopum Thef. falonicenfem ; De bis , qui momtmamt feipfor

tbolicam , placui, magnæ & fan&ae $ymodo , ut accepta mamus impofitione , fic mameamt im Clero. Hoc eft, qui apud illos manus impofitionem acceperunt, maneant in gradu accepto. Et ita omninò habetur in Graeco. Eodem mpdo habet antiqua yerfio , faéta juffu fextaeSynodi Carthaginenfis: $i aliquamdo vemiumt ad Ecclefiam Catbolicam Catbari, placuit magmae Symodo, eos ordimator fic manere im Clero. Et Fulgentius Ferran

Catbari, accedemter ad Ecclefiam , fi ordimati funt, fic mameamt im Clero . Item Alexius Ariftinus & Symeon Logotheta : Haeretici Cathari , fiqui ordimati reperiantur , fint im codem ordime , exempli gratia , qui verè eft Epifcopur , fit Epifcopus . Et ipfe Dionyfius Exiguus in pofteriori Canonis parte : Ubicumque , verò , fíve jm vici* , fíve in civitatibus , ipfi foli reperti fuerint ordinati, qui imvemiuntur im clere , in eodem babitu perfeverent. Quocirca fuperior Canonis pars perperam ab illo verfa eft: Pro Accipienter dicere debuerat Mamur impofitionem acceptam babemter. Malè verfum eft & decretum de Meletianis, cujus in Graeco eft hic {enfus : Qui ab illo deßgnati & fan&i , reordimatione confirmati funt. Id eft, quotquot à Meletio fuerunt, non tantùm eleéti, fed & confecra* ti, in eundem gradum recipiantur. Recipiendos Novatianenfes Canon cogit ad articulatam errorum ejerationem, fideique orthodoxae profeffionem. Ex more antiquo. Etenim de Praxea hæretico, per Zephyrinum Papam in Ecclefiam admiffo, fcribit Tertullianus: Caverat priffimum de emendatione fua , & manet chirographum apud Pfjcbicos . Eodem modo Arfeni* um , Hypfelitarum Epifcopum Meletianum, reducem ad Ecclefiam, , fibi profeffum fuiffe fcribit San£tus Athanafius in fecunda Apologia. Re£tè enim in feptima Synodo dixit Bafilius, Ancyrae Epifcopus , primae Galatiæ Metropolita : Legislatio eft Ecclefiaffica , canonicè traditæ defurfum ab imitio tam à $an&is Apoffolit, quäm eorum $uccefforibus , faw&is videlicet Patribus mofrir atque Magifirir , fed & à fan&is & uniyerfalibus fex $ynodir , feu localibus Comciliir » ut

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dus in fua colleótione : Ut bi , qui mominantur c. 173,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ab «ereff quacumque ad ortbodoxam confeffionem converff, im fcriptis fuam abnegent haerefm , & fidem confiteamtur orthodoxam . Summa difficultas erat de illis Epifcopis, quos jn eadem civitate diffenfio duplicarat. Recedit Canon non nihil à fupra memorato Melchiadis ipontificis pro Donatiftis decreto: Mandat Novatianenfem , five pofteriùs, five priùs ordinatum , cathedra cedere , futurum , & quidem de orthodoxi gratia, folo nomine fine plebe, & civitate Epifcopum , aut certè defcenfurum in Presbyteri titulum , mittendumve in Chorepifcopatum. Ex quo liquet Chorepifcopatum fuiffe Ecclefiaftici officii genus, non abfimile noftris Decanatibus ruralibus. Et hanc pietatem etiam Armentarìo , ad Ebredunenfem Ecclefiam vitiosè ordinato, impendit Synodus Rejenfis. Quid porrò fit folo nomine Epifcopus, docet nos Ephefina Synodus, Euftatio Pergenfi Epifcopo, Pamphyliae Metropolitano , qui Sedem malè renunciarat , reddens mon Ecclefiam , fed folùm Epifcopalis momimis homorem , vocationem , & communionem. Et apud Theodorum Le&orem Martyrius Antiochenus Epifcopus, Epifcopatui renuncians, dicenfque in publica Ecclefia: clero immorigero, populo rebelli , & Ecclefíae contaminatae remumciò, fervata imterim mibi Sacerdotii dignitate. Porrò San&us Cyrillus Alexandrinus Epifcopus , &c Memnon Ephefinus , accufant Joannem Antiochenum , quod ejufmodi Epifcopos in Synodum Ephefinam induxiffet. Concludit Canon : Ne im una civitate duo AEpifcopi probemtur exiffere . Quam ejus partem ignoravit Sanétus Auguftinus, dum vivo Valerio fuperordinatur Hipponenfis Epifcopus,& quod in fe fa&tum doluit , poftmodum in aliis fieri noluit,

uti fcribit in ejus vita San&tus Poffidius. Eadem enim Ecclefia non plus capit duos Epifcopos, quàm eadem uxor duos maritos. Quare Conftantii Augufti , Liberium Pontificem in Sedem reducentis, & unà cum intrufo Felice fecundo federe jubentis, Divales Litteras meritò apud Theodoretum rifit in circo Romanus populus, uno ore exclamans: Unus Deus , umu * Cbrißus , umus Epifcopus . Addit Zofomenus : Haud ita poff moritur Felix , folufque Liberius Ecclefiae praeef}. Quod mom fine divima providemtia fa&um eft , me Jedes Petri à duobus Praefulibus gubermata , & à facrofaméfis Eccleff.e Legibus aliena , ulla infamiae mota refpergeretur . Adeò Petrus, &c Paulus nequeunt fimul Romani Epifcopi fuiffe.

Quaeftio eft , an hic Canon fit Divinus, aut certè Apoftolicus? Sanétus Hieronymus refpondet non effe . Exiftimat primis Ecclefiae annis neminem in fimplicem Presbyterum , fed omnem Presbyterum fuiffe completè ordinatum in Epifcopum, atque ita in eadem Ecclefia paffim plures Epifcopos , quorum communi confilio omnia regebantur. Poflquam verò, inquit in Commentariis Epiftolæ ad Titum, umufquifque eor , quos baptizarat, fuos putabat effè , mom Cbriffi, in toto orbe decretum eff , ut umur de Presbyteri* fuperpomeretur caeterir , ad quem omni r Ecclefiae cura pertineret , & fchifmatum femima tolleremtur. Hoc eft , toto orbe decretum eft , ut Presbyteratus deinceps ab Epifcopatu fepararetur , & in quavis civitate non nifi unicus Presbyter in Epifcopum, totius Parochiæ Re&lorem , confecraretur . Longa eft hæc quaeftio. Quidquid fit, ex aliis documentis longè certiffimum eft , folum Petrum fuiffe Romæ Epifcopum , & memoratum à Hieronymo Canonem , fi non Apoftolicum , certè antiquiffimum, innovat hic nofter

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

I qui Presbyteri fine examine funt prove&i , vel cùm difcuterentur , peccata fua confeffi funt , & homines contra Canones commoti manus confeffis imponere tentaverunt ; tales

[merged small][ocr errors][merged small]

Quia quod irreprehenfibile eft , Catholica

clefia Carthaginenfi fuiffe Presbytero, Do&orer, quorum cum Epifcopo examen, & approbatio ad. mitteret alios ad Clerum , alios faceret Clero proximos: utique ex Canone Apoftolico, mandante nemini citò manus imponi, & ordinandos fine crimine effè, atque defuper difcuti, & probari. Porrò ad Eliam Aquilejenfium Metropolitam Pelagius fecundus Pontifex re&è fcribit: Canones

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Uicumque de lapfis ad ordinem Cleri promoti funt per igno.

rantiam , vel per ordinantium diffimulationem ;

hoc Eccle

fiafticæ non præjudicat regulae , cogniti namque deponuntur.

SCHOLION.

T T Apforum ac ftantium frequentiffima eft men- tio apud antiquos Patres, qui floruere temporibus gentilium perfecutionum. San&us Cyprianus Epiftolas quafdam fcripfit ad lapfos, 8. reliquitque infignem tra&tatum popularem, cui titulus : Sermo de lapfi,. In litteris ad fuos Prefbyteros, & Diaconos dolet in fua Ecclefia effe numerofam lapforum ftragem, & exiguam fantium paucitatem. In aliis ad eofdem litteris ait: Lapforum per pœnitentiam erigi, poftulantium caufam traétari oportere fynodaliter ab Epifcopis , Praefemte & famtium plebe. Et in Epiftola ad lapfos dicit Ecclefiam im Epifcopis , Clero, & omnibu* ffantibus comffitutam. Vocabulum ergo Lapfus eo tempore per antonomafiam fignificabat Idololatriæ deli&um , thurificatìonem, libellum , convivium , ac aliud quodvis . Et in hunc fenfum omninò accipit nofter Canon. Porrò idololatria , ut re&è Tertullianus, Principale crimem generis bumami, fummufque feculi reatur , fuit primùm ex illis tribus, quibus facramentalem reconciliationem etiam in fine negavit vetufta difciplina. Adeò lapfis ad clericatum nullus erat aditus. Fidelium artificum miferanda tum erat querimonia : Idola quidem C. 6. 7. 8. facio, fed mom colo, aliter vivere mom poffum . Ea J : • enim facere detre£tans radebatur è corpore artificum , ideoque quidam Epifcopi mitiùs de illis cenfebant , affumebantque etiam in Clerum. Verùm exclamat Tertullianus : Adlegumtur im ordinem Ecclefiafficum artificer idolorum ; pro fcelur ! Afl ubi lapfis reconciliationis atque Ecclefiae januam aperuit materna Sedis Apoftolicae pietas, cœperunt& ad Clerumadfpirare, variifque

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

H. de idofol. c. 1.

[ocr errors]

Canon eliminat & damnat.
Solummodò vetat lapfos admitti in Clerum ,
Quare videri poffit permittere lapfos Epifcopos,
& Clericos reftitui in fuum gradum. At longè
aliter habet antiquus Ecclefiæ Canon , à San-
&o Cypriano in Epiftolis ad Epifcopum Antho-
nianum , Epi&etum Epifcopum Affuritanum,
& ad Legionenfem atque Afturicenfem Eccle-
fias, relatus & expofitus, quem abfit folvi, vel mu-
tilari à noftro. Lapfos, inquam , Epifcopos &
clericos ex graviffimis quibufdam caufis admit-

[ocr errors]

verùm illos in gradum reponere erat crimen pef-
fimum & contagiofum, cujus Sanétum Corneli-
um Pontificem, ut tamquam indifpenfabilis Ca-
nonis prævaricatorem , & facrilega thurificato-
rum communicatione pollutum , à Pontificatu
excluderent, accufavere calumniofi, & mendaces
Novatianenfes, Addit in Epiftola addiétum Epi-

[ocr errors]

£tetum San&us Cyprianus hujufce criminis reos Epifcopos, & Clericos effe lapfo, ultra laucor, id eft , infra laicorum in Ecclefia gradum , utpotè lapfos extra Ecclefiam in perpetui fletus neceffitatem , atque irregularitatem irreparabilem, ideoqu£ quicumque eorum redire tentarint, tentare reditum ad altaris , non minifterium, fed impiamentum, fratrumque , pro quibus in altari orarint » non fanétificationem, fed comtagium. Et mendacem calumniam veraci accufatione diffipans memoratus Pontifex ad Fabium Epifcopum Antiochenum fcribit, praefatum Novatianüm, quod fe, licèt non Chriftianum, tamen Chriftianorum Presbyterum negarit, effe irreparabiliter , & plenè irregularem, ideoque nec in gradu fuo manere pofíe, longè minus adfcendere Epifcopalem. ' Opponi poffint lapfus & reftitutio San&i Pontificis Marcellini . At refpondet San&us Auguftinus in libro de unico Baptifmo contra Petilianum , Cirrhenfem Epifcopum Donatiftarum: C. 16 Quid jam opus eff, ut Epifcoporum Romamae Ec- cleffe , quos incredibilibus calumniis infe&atus eff, objeéfa ab eo crimima diluamur ? Marcellimur, & Presbyteri ejus Melcbiadey, Marcellur, $ylveffer, traditionis codicum Divinorum , & thurificationi, crimine ab eo arguuntur ; fed mumquid ideò convincuntur, aut comvié7i aliqua documemtorum firmitate monfframtur? Ipfe fcelerato , &facrilegor fuiffe dicit, L i;c. 3• ego immocemter fuiffe refpondeo. Addunt Theodoretus,& Nicephorus Ca}ixtus Marcellimum fuiffe vi- L.8, c. 6 rum perfecutiomi* temporibus magna gloria plane " * v • v* mobilitatum Ut Melchiadis ac Sylveftri Pontificum de fuo Donato in Cafis nigris Epifcopo, & fchifmate judicia exufflarent, haec peffima men- • dacia per Ecclefiaum fparferunt nequiffimi Donatiftae , imitati Novatianenfes , fimili fine accufantes ejufdem criminis Cornelium Papam, & è fpaciis imaginariis producentes nefcio quem alium lapfum Pontificem Macedonium , uti apud Photium in Bibliotheca refert Eulogius Patriar- ,.,,,. cha Alexandrinus, 'cujus opus commendat San- \ss.T &tus Agatho Pontifex in litteris dogmaticis ad Synodum fextam, - Quod porrò Canon nofter antiquum neque folvat, neque mutilet , docet nos apud Sanétum Epiphanium San&us Potamon, Heracleenfis in ÆgyptoEpifcopus, in Eufebium Caefaraeenfem Epifcopum , fedentem San&ti Athanafii ftantis quafi rei in Synodo Tyria judicem, libero ore hęc inve- H*r£668. &tus: Tu feder , Eufebi , & Atbamafur immocem à te judicatur? Qui tulerit talia ? Dic mibi tu, momme mecum fuiffi im carcere tempore perfecutionis ? Et ego quidem amifi oculum pro veritate , tu vemibil mutilatum im corpore babere videris , neque teftimonium per confeffionem praebuiffi, fed fetiffi vivem mulla parte detrumcata . Quomodo de*

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »