Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][merged small][ocr errors]

- E confecrandis Æthyopice Dioecefeos Epifcopis ftatuunt Arabici Canones : Ut mom p6ffnt Æthyopes creare, aut eligere Patriarcham quim potiu r eorum Praelatur fit fub poteftate ejus , qui tenet fedem Alexandriæ.$it tamem apud eos loco Patriarche. Et appelletur Catholicus. Non tamem jus babeat comfituendi Archiepifcopo * , ut habet Patriarcha. $iquidem mom babet Patriarcbae bonorem & poteftatem. Et quamdo fa&a ei fuerit Potefla , comffituendi Arcbiepifcopor im Provincia fua , mom Jicebit illi comffituere ali'quem ex il/i r. Et quicumque mom paruerit , eum $ymodus excommumicat. Qui iftos Canones, exiftimant Nicaenos , aberrant plufquàm toto Coelo. Effè Ephefina Synodo pofteriores, ac Priores Zenonis Imperio & invento fan&i Barnabæ corpore, demonftrat Canon trigefimus-feptimus de Metropolita Cypriorum. Continet Cypriae Ecclefiae cum Antiocheno Patriarcha concordatum, quod conftateffe ifta Synodo pofterius, & prius ifto Imperio ac Inventione. Suo loco hæc elucidabuntur. Addu&us Canon nos docet varia. Primò, quòd Æthyopes non potuerint fuum Primatem confecrare, imò nec eligere. Quod haec omnia privativè fpeétaverint ad Patriarcham Alexandrinum. Neque tamen hic folus ipfum elegit aut nominavit. Rem exponit in Relatione de moribus Æthyopum Damianus à Goes: Vita defum&o Patriacha , ftatim Imperator Pretiofur Joannes mumtium aliquem 'expeditum mittit Hierofolymam ad Monacbos ibidem degente*. 9ui muntio accepto ac mumeribur, quae Imperator ad faméfum $epulchrum domo mittit , contimuò |alium Patriarcham fuffragiis eligunt. $ed fa* mom eff alium quam Alexamdrimum eligere , ac moribus imcorruptum. Quo creato , fuffragia fua obfignamt , eaque Legato , qui ad id vemit , im mamibur tradunt. I, $tatim Cayrum comtemdit, quò ubi vemtum eff,Patriarchae Alexandrino , qui ibi femper $eder habet , creationem illam legemdam porrigit. Cognito autem quem ex Alexandrimi r dclegerint , Virum tamti* homoribuj deffimatum cum Legato im Ae*&yopiam mittit, qui ex veteri inftituto Momachus fam&i avtbomii Eremita debet effe, cum quo in Æthyopiam Numtjg , mox proficifcitur. Ubi cum magno gaudio & honore ab omwmibus excipitur. Im quo negotio aliquamdo ammur umur au*alter tramfgitur, interimque Pretiofus de proventibus ipffv * Patriarche pro libitu difpenfat. Praecipuum autem Patriarchae officium eff $acror Ordines dare, quor nemo, ipfo ex

cepto, aut dare aut auferre poteff. caeterum mullum

Epifcopatum aut Eccleffe beneficium im ullum confert. | Id ad folum Pretiofum Joannem fpeâat , qui omnia ; profuo arbitrio difpenfat. Proinde Æthyopum Pri- i

[blocks in formation]

cis am. Etenim ante has calamitates Alexandrinus Patriarcha non morabatur apud Cayrum.

Adduétus Canon fecundò nos docet , quod Æthyopie Primas nec effet,nec titulari pofTet Patriarcha. Quia nempè ejus Sedem fan&us Petrus Apoftolus nec infederat , nec fundaverat. Poftmodò tamen ifte titulus ad plures Primates Epifcopos fuit extenfus , atque ita etiam ad Æthyopem. Hinc ipfum Damianus à Goes conftanter infcribit Patriarcham. Etiam alii Scriptores. Et ifta Canonis verba iterùm evincunt ipfum non eße Nicænum , fed Chalcedonenfi Synodo pofteriorem. Haec enim prima quatuor Primates Ecclefiae Epifcopos appellavit Patriarchas. Tertiò difcimus ex ifto Canone, quòd hic Primas apud Æthyopes fuerit loco Patriarchae. Videtur fuiffe perpetuus ac natus Patriarchæ Vicarius. Quartò difcimus,quòd appellaretur Catholicur feu Univerfalis Epifcopus. Non per omnem Ecclefiam , fed per iftam dumtaxat Gentem. Et hinc vides , quod ifte , de quo tamdiu & acriter difputatum fuit , Titulus, Conftantinopolitano Patriarchae potuerit in fano fenfu concedi. Et hoc voluit Imperator Mauritius. Attamen magnus & prudens Papa Gregorius non fine fundamentis interceffit. Ifte namque Titulus in ifto Epifcopo erat fcandalofus , periculofus, fufpe&tus , re&ta via ad Photii fchifma & hgrefim. Eventus docuit. Et hinc etiam fufpicor hunc Titulum effe ifta lite pofteriorem. Etenim ipfum primi videntur affumpfiffe Epifcopi Conftantinopolitani. Quintò difcimus, quòd omnium fubditorum Archi-Epifcoporum feu Metropolitarum Confecratio fpeétet ad Patriarcham. Sextò, quod hic Primas iftud jus non habuerit : Quia nempè non erat verus Patriarcha. Imò nec Autocephalus Primas. Suberat enim Patriarchae Alexandrino. Et omnes iftius Gentis Metropolitae debebant ad hujus manum accedere Alexandriam. Septimò difcimus, quòd Metropolitarum Confecrationem Patriarcha quandoque illi delegabat. Utique ob regionum diftantiam. Et ad beneplacitum. O&tavò notanda funt verba : Non poterit comffituere aliquem ex illi r. Videntur adfirmare, quod uti ipfe Primas , ita & quivis Metropolita non potuerit effe Æthyops , fed effe debuerit Alexandrinus, aut certè Ægyptius, Hac arte Alexandrinus Patriarcha iftam alienam ac bellicofam Gentem fub

obedientia continuit. Ex Damiano à Goes varia etiam difcimus. Primó, quod Æthyopiae Primas debeat effe fan&li Anthonii Monachus. Antiquo omnium Orientalium more. Quod enim à multis fæculis cun&ti Orientales ad Epifcopalem dignitatem admittant folos Monachos , eft alibi demonftratum. Et eft fundatiffima Difciplina. Secundò difcimus, quod Æthyopiae Rex gaudeat vacantium Ecclefiarum proventibus : Etiam Ecclefiae Primitialis, Adeò haec haec Regia in Ecclefie facultatesac libertatem violentia non graffàtur apud folos Latinos. Difcimus tertiò, quod idem Rex nominet omnes Epifcopos. Videtur quod folos Provinciales. Etenim jam dixi, quod Metropolitae videantur debere effe Ægyptii , adeoque per Regem non queant nominari. Quartò difcimus , quod Rex omnes etiam Clericos nominet , & conferat Beneficia. Quintò, quod Primas omnes Provinciales Epifcopos, omnefque totius Dioecefis Clericos folus confecret ; folus damnet ac degradet, adeoque Metropolitae non plenam fecundùm Canones , fed infigniter contra&tam habeant Metropoliticam poteftatem.Nempè omnium Provincialium etiam Epifcoporum confecrationes fpeétant ad Alexandriæ Patriarcham : & hic ipfas ob locorum diftantiam & nimias fuas in Romanarum fuarum Dioecefion confecrandis Epifcopis occupationes delegavit ifti fuo Vicario. Ex qua caufa hic Primas cun&tos ubique Clericos folus confecret , huc ufque non reperi. Quæ omnia confirmat vetus, ab Abrahamo EKellenfi publicatum , Alexandrinorum Patriarcharum Chronicon. Jofephi, qui ad noni faeculi medium fedit, Patriarchæ A&ta exponit , & fcribit: Ejus tempore Epifcopus quidam erat im Aethyopia, quem conftituerat Patriarba Jacob , fecundus Jofephi anteceffor. Hunc, egreffo Rege Æthyopiae ad bellum , exilio mul&avit Regina & Princeps , ideoque minimè pluit eo ammo , & peffis graffata eff per eas Regione r. Remiffo autem Epifcopo im Aegyptum, alium fibi conffituerunt praeter Camomem. Quod percipiem , Rex Æthyopiae reverfus à bello, ægerrimè tulit, mifitque aliquor , qui veniam peterent à Deo ac Patriarcha : & reduxerunt illum Epifcopum im AEthyopiam. Notanda funt verba : Remiffo Epifcopo illo in Ægyptum. Innuunt Epifcopum hunc non dumtaxat fuiffe confacratum à Patriarcha , fed infuper fuifTe Ægyptium. Poffit fuiffè quis Metropolita. Notanda funt & hæc verba: Alium /ibi conftituerumt praeter camomem. Fuit duplex Canonis prævaricatio. Prima, quod effet illegitima Superordinatio. Secunda, quod effet Confecratio citrà manum ac veniam Patriarchæ. Hinc , fi ifte Epifcopus fuerit Provincialis , lucet etiam tales Epifcopos fine Patriarchæ manu aut venia non potuiffe confecrari. Et pleraque haec effe antiquiffima , lucet ex Epiftola, quam adverfus fanétum Frumentium , primum Auxumios Epifcopum ac Æthyopig Primatem, fcripfit adejufdem Gentis Tyrannos Imperator Conftantius: Frumemtium Epifcopum quam primùm im Ægyptum dimittite ad vemerabiliffimum Georgium , & alior per Ægyptum Epifcopor , qui in creandis judicamdifque Epifcopi* fummam Authoritatem habemt. Sciti, & memimiffi, Frumentium ab Athamafo, homime omnibus malis obmoxio, in humc ordinem vitae coaptatum effe , qui cum ex omnibu* criminibus jure ipfi obje&i, mibil prorsùs diluere poffet , excidit ffatim à fua Catbedra , & tit im vita, ita im locis omnibus errabundus $olum fèmper ex $olo vertit, quafi mutati, $edibus fcelerafua effugere poß fet. Si igitur fpontè obtemperet Frumentius , ratioziefque det de diverfa feditiome, certum eff apud omme* eum mihil à Legibus Ecclefiafficis , fideque quae mumc obtimet, diffemtire , eumque Judicio accepto, rationibufque vitae redditis , ab illis peme, quos ef?

)rufi) tur: Onapulerio m ac inaigimniTurndri

uod Patrus 'oftEpiyo)ter

æffe fio•fiae mulS

harum rerum Authoritas & Cemfura , Epifcopum debere comffitui, fi modò ipfe reverà fe & jure Epifcopum videri velit. Quod/ procraflimationes aucupetur ,Judiciumque fugiat , evidem , ommimò documentum eff, eum fceleratiffimi Athamafii verbis imau&um impiè adversùs Deum agere, cum eodem modo im fceleribu r ,. quorum ille comvi&us eff,pergat : Periculumque eff,mè peragrata Auxumi, veffrater mefarii , & impiis $ermomibus corrumpat: Nec folùm Ecclefia , confumdat ac turbet , & im fummum Numem blafphemia * dicat , fed finguli, quoque gentibus vaffationem & excidium conciliet. Certus emim fum, eum , ubi aliquid addidicerit , comparata imgemti im publicum utilitate ex familiaritate vemerandi Georgii, & cæterorum qui do£?rima pollemt , ad fua , $edes reverfurum effe , utpote jam exa&è im difciplimis Ecclefiafficij eruditum. Hic Frumentius eft omninò ille idem, quem fan&tus Athanafius legavit ad Indos. Perperàm à quibufdam fecatur in duos. Ipfum Auxumitanæ Æthyopum Metropoli Epifcopum , & toti ifti genti Primatem confecravit idem Athanafius. Et omnes ejus fucceffores fanxit à fuis fuccefforibus femper confecrandos. Hinc illum à Georgio in Athanafii , per Tyriam Synodum iniquiffimè degradati , Thronum violenter intrufo Catechizari in Ariana Dogmata , Arianum fieri , atque ita ejus confecrationem ratificari & firmari voluit Imperator Conftantius. Et hanc ratificationem tanto impetu ac zelo expetivit, ut Auxumitanis Tyrannis, nifi obedirent, generale bellum indiceret. Quod nempè ifto per Athanafium induéto jure nollet Georgium aut ullum ejus fuccefforem privari. Frumentius in omni ifta neophyta gente erat tunc folus Epifcopus , ideóque alia per Arabicum Canonem addu&a Alexandrini Patriarche jura videtur non Athanafius, fed quis ejus fucceffor induxiffe. Et certè fanétus Frumentius, nec Alexandrinus , nec Ægyptius fuit , fed Tyrius & Syrus , adeóque Auxumitanum Epifcopatum Athanafius non poffit folis Alexandrinis adligaffe. Hujus Inftituti authorem ignoro. Etiam Poteftatis, qua in confecrandis Indorum Epifcopis Alexandrinus Patriarcha fuit ufus.

[ocr errors][merged small]

N fuis Annalibus Patriarcha Eutychius affirmat Anianum fuiffè primum Alexandriæ Patriarcham , atque adjungit: Comffituit autem Evamgeliffa Marcus uma cum Amiamo Patriarcha duodecim Presbyteror , qui mempè cum Patriarcha mameremt , adeo ut cum vacaret Patriarcbatur , umum è duodecim Presbyteris eligeremt , cujus capiti reliqui umdecim mamur impomemter ipfi benedicerent , & Patriarcham crearemt. Deinde virum aliquem infigmem eligeremt , quem fecum Presbyterum comflitueremt loco ejus , qui fa&u* eff Patriarcha , ut ita femper extaremt duodecim. Neque defiit Alexamdriae Inftitutum hoc de Presbyteris , ut fcilicet Patriarcha, crearemt ex Presbyterir duodecim , ufque ad tempora Alexamdri Patriarchae Alexandrimi , qui fuit ex mumero illo trecentorum & o&odecim. I, autem vetuit , deinceps Patriarcham Preabyter'; teri crearemt. Et decrevit, ut mortuo Patriarcha convenirent Epifcopi, qui Patriarcham ordinaremt. Decrevit item, & vacante Patriarchatu eligerent ex quacumque tandem regione , ffvè ex duodecim illis Presbyteris, fíve aliur virup aliquem eximium perfpeé'æ probitatis, eumqùe Pafriarcbam crearent. Atque ita evamuit Infiitutum illud amtiquius , quo creari folitus à Presbyteri, Patriarcha, & ejus im locum fucceffit Decretum de Patriarcha ab Epiftopi, creamdo. Confonat in literis ad Evagrium fanétus Hieronymus. Epifcopatum ac Presbyteratum fuiffe in primitiva Ecclefia eundem gradum demonftrat multis, atque profequitur: Quod autem poffea Unus eleéfus eff, qui caeteris praeponeretur im Scbifmati , remedium faa$um eff , Unufquifque ad fe trabens Cbriffi Ecclefiam rumperet. Nam & Alexandriæ à Marco Evange'/ fa ufque ad Heraclam & Dionyfium Epifcopo r Presbyteri fèmper umum ex fe ele&um , im excelfori gradu collocatum, Epifcopum momimabant , quomodo fExercitur Impcratorem faciat , aut Diaconi eligamt de fe , quem indufirium moverint , & Archi-diacomum vocant. San&us Hieronymus & Euthychius differunt in duobus.Primò,hic morem illum ufque ad Alexandri , ille dumtaxat ufque ad Heraclæ & Dionyfii Patriarchatum affirmat perfeverafe. Secundò,Hieronymus Patriarcham ab illis Presbyteris fuiffè dumtaxat eleétum ex fuo gremio, & mox inthronizatum , Eutychius affirmat fuifíe infuper confecratum. Hieronymus excludit omnem confeerationem. Lucet ex adduétis exemplis. Eandem creandi Epifcopi formam viguiffe in aiiis etiam Ecclefiis affirmat ad quartum Caput Apoßolicae ad Ephefios Epiftolae Ambrofiafter, fu Hilarus Romane Ecclefie Diaconus. Afiirmat £cclefiafticam fui temporis Difciplinam in pluribus Articulis diffentire ab Apoftolica, ideoque Apoftolica Scripta cum ißa Difciplina non per omnia convenire. Adjungit id fieri ob pofteriores Succeßorum Epifcoporum Canones. Demonftrat exemplis , atque profequitur : Nam & Timotheum IPresbyterum à creatum Apoftolus Epifcopum vocat, quia primùm Presbyteri Epifcopi appellabantur, ut recedemtc Umo fequem r ei fuccederet. Denique apud Aegyptum Presbyteri com/gmamt , fpræfem , mom fit Epifcopu r. $ed quia cæperamt fequemte , Presbyteri imdigmi imvemiri ad Primatus tememdoj , immutata eff ratio , præponente Concilio , ut mom Ordo , fèd meritum crearet Epifcopum , multorum $acerdotum judicio conßitutum, imagmuj temerè ufurparet , & effet multis fcandalum. Quod ipfum videtur apud fan&tum Auguftinum infinuare Author quaeftionum ex Vetere & Novo Teftamento. Demonftrat Epifcopum & Presbyterum effe idem apud Apoftolum , atque fubjungit: Quid eff emim Epifcopu r , mifi primus Presbyter, hoc eff , fummus $aceraor ? Denique mom aliter quàm Compresbyteror hic vocat , & Comfacerdotes fuor. Nam & in Alexamdria, & per totam Ægyptum , ffdeft Epifcopus , confècrat Presbyter. Et hic Author, & Hilarius Diaconus, & fanétus Hieronymus affirmant Presbyteralem confecrationem in primitiva Ecclefia nunquam fuiffe feparatam à confecratione Epifcopali , ideóque omnem tunc Presbyterum fuiffè etiam Epifcopum. Et videntur verum dicere. Hinc enim Paulus Apoftolus haec vocabula, Epifcopus , & Presbyter, paflim pro eodem accipit , & confun

[ocr errors]

gi. Iiinc item & fanétus Petrus& fanctus Joannes

fe infcribunt Seniores feu Presbyteros, id eß, Epifcopos. Non enim fuerunt fimplices Presbyteri. Et fanétus Petrus fuos Coepifcopos etiam vocat Confeniores, feu Compresbyteros. Omninò loquitur illic de Epifcopis. Et fuae ad Philippenfes Epiftolae fanétus Paulus dedit hanc Epigraphen : Paulus ommibus Jamé?ir, qui fumt Pbi/ippij, cum Epifcopi, & Diacomibus. Græcus textus habet: coepiJçopis & Diacomis. Compendio commentatur ex fancto Joanne Chryfoftomo Theophyla&us : Coepifcopo, Presbytero , appellavit. Nom emim in uma Urbe multi fuerumt Epifcopi. Nomdum erant diffiméa momima, verum ipfi Epifcopi appcllabamtur Presbyteri & Diaconi.De eodem Apoftolo fcribit in A&is fanctus Lucas: A Mileto mittem , Epbefum vocavit Majore* matu Ecc/efae. Hoc eft , omnes cum Epifcopo Presbyteros. Et ad ipfos dixit: Attendite vobis , & Univerfo gregi , im quo vor $piritur $amάur pofuit Epifçopo* regere Ecclefiam Dei. Quod per Ecclefiae Majores fanétus Lucas intelligat cun&os cum Epifcopo Presbyteros, difertè affirmat fan&tus Irenaeus. Et in alio fui operis libro diftinguit Apoftolos & Presbyteros, affirmatque hos Apoftolis fucceffiffe. Per ipfos igitur omninò intelligit Epifcopos. Et in fua ad fanétum Vi&torem Papam Epiftola fcribit: Presbyteri ante Jotarem , qui Eccleffe , cui jam tu praeer, praeficiebantur, Amicetum dico, Pium , Highimum , Tbelefpborum , Sixtum , cum Affaticae Ecclefiæ Epiféopis concordiam retimuerumt. Romanos Pontifices vocat Presbyteros, Afiae autem Antiftites appellat Epifcopos. Quod nempè ifta vocabula tunc apud multos effent ejufdem fignificationis. Extat Epiftola apud Ecclefiafticam Hiftoriam Caefaraeenfis Eufebii. Plura funt anti-,,,, 5 qua teftimonia, quae evincunt cun£tos multarum äj.£. Ecclefiarum Presbyteros in primitiva Ecclefia fuiffè Confecratione Epifcopos. Non tamen omnes erant etiam jurifdi&ione. Etenim Apoftolicus Canon omninò mandat cuique Ecclefiae non effe nifi unicum Epifcopum. Proindè inter iflos confecratos Epifcopos unus femper praefedit ac praefuit aliis, ac fingulari infuper nomine honorabatur. Quod tunc Epifcopus feu Praefeétus appellaretur Apoftolus, affirmat fuper primum Apoftolicæ ad Philippenfes Epiftolae caput Theodoretus. Affirmat in primitiva Eccle- *. fia Presbyteros fuifïè etiam Epifcopos , iftas Confecrationes tunc non fuiffe divifas. Probat ex jam addu&tis fan&ti Pauli ac fan&i Lucae teftimoniis. Adjungit Epifcopis femper Diaconos immediatè fubjungi ab Apoftolo, & tunc de Presbyteris nullam fieri mentionem. Supponit eidem Civitati numquam fuiffe plures Epifcopos , feu Praefe&tos, atque profequitur. Liquidò patet Prefbyteror fuiffe eor , quos Apoflolus momimavit Epifcopor. Beatum verò Epaphroditum im ipfa epiffola eorum appellavit Apoffolum. Adducit verba epiftolae : Neceffarium exifiimavi Epapbroditum, fratrem , & Cooperatorem & Commilitomem meum , veftrum autem Apoßolum , mittere ad vor. Et pergit de Apoftolo Paulo : Apertè docet Epifcopalem difpenfationem Apaphrodito fuiffe creditam, cum appellationem haberet Apoftoli. Et infrà : Epaphroditum vocavit ipforum Apoßolum , ut cui effet ipforum cura comcredita. Ut clarum fit fubeo fuiffe illos , qui im primcipio funt diéfi Epifcopi. Presbytcrorum fçilicet in ordine conftituti. Et hæc

[ocr errors]

Cap. a.

Apofto

[ocr errors][subsumed][ocr errors]

Apoftoli ad Timoth. verba, fi qui , Epifcopatum defaerat, commentatur hoc modo: Hîc Epifçopum appellat Presbyterum , ficut Epjffolam ad Philipp. imterpretamdo offendimus. Hoc autem ex hoc etiam loco imtelligi facilè poteft. Poff leger emim Epifcopale r, ea , fcribit quae Diacomir comvemiumt , praetermiffis Presbyterij. $ed, ut dixi, eofdem olim vocabamt Presbyteroj & Epifcopos : eos autem, qui mumc vocamtur Epifcopi, Apoffo/or momimabamt. Procedemte autem tempore Apoftolatur momem reliquerumt ei r, qui verè eramt Apofo& ; Epifcopatur autem appellationem impofue*runt eis, qui olim appellabamtur Apoßoli. Ita Pbilippenfum Apoßolus erat Epaphroditur. Ita Cretemffum Titus , & Afiamorum Timotheus Apofloli. Ita iij , qui erant Antiocbiae , ab Hierofolymis fcripferunt Apoffo'i & Presbyteri. Alter tunc Epifcoporum titulus videtur fuiffè Primas.Hinc ad Cajum fcribit S.Joannes Apoftolus: $cripfifem forfitam Eccleffe; $ed ij qui amat Primatum gerere im ei * , Diotrephej , non recipit mor. Eundem titulum ipfis tribuit Hilarus Diaconus. Et hoc ex fonte forfitan funt nati Primates Afrorum. Tertius primitivorum Epifcoporum titulus fuit , Præpofitur. Hoc utitur Apoftolus Paulus in Epißola ad Hebræos, Quae omnia in fecundo de Ecclefiafticis Officiis libro confirmat ex eifdem fan£ti Pauli & fan&i Lucae Teftimoniis fanélus Ifidorus Epifcopus Hifpalenfis. Et vetus Metenfium Epifcoporum Chronicon habet : Qui ab Apoftolis ordimabantur Presbyteri , caeteris præeminebant ut Epifcopi. Quod nempe omnes etiam effent in Epifcopos confecrati. Et hinc iftorum Epifcoporum Primati aut Antiftiti decedenti fuccedebat finè Confecratione alius. Apud quofdam per Ele&ionem. Eo modo,

quo Milites Imperatorem , aut Diaconi è fuo cor-|

pore eligunt Archi-Diaconum. Et ita fa&um fuit in Alexandrina Ecclefia. Apud alios erat Succeffio per aetatis ordinem.Senior ipfojure citra ele&tionem fuccedebat. Et hoc ex fonte forfitan nata eft Succeffio Primatum in Africanæ Ecclefiae Provinciis. Et iftum effè genuinum Hilari Diaconi fenfum,quidquid dicat in Opere de Ecclefiaftica Hierarchia Eruditus Dionyfius Petavius, re&è affirmat Salmafius.Ita evincunt vel fola hcc verba: Ut mom Ordo, fed meritum crearet Epifcopum.Lucidè affirmant, quod ipfum antea ætatis ordo creaverit. Porrò in quibus Ecclefiis hic mos olim viguerit, Hilarus non exprefiit. Interim viguiße dicit ufque ad Concilium, quod fanxit multorum Sacerâotum judicio eligi dignos Epifcopos. Hoc eß, uf. que ad quartum Canonem Nicænum. Ifle mos dudum antea fuit eliminatus à multis Ecclefiis. Etenim procul dubio plures Ecclefiae funt imitatæ Heraclam ac Dionyfius Alexandrinos Patriarchas, qui minùs malum morem eliminarunt. Nicænum ergò Canonem laudat Hilarus, quod ille iftum in quibufdam hinc indè Ecclefiis reftantem morem profcripferit, ac penitus extinxerit. Porrò Alexandrinum morem non à folo Heracla, fed etiam à Dionyfio fuiffè extinétum fcribit fan&us Hieronymus: Quod fcilicet Heraclae Decreto quidam recalcitrarent, ideoque per SuccefTorem

Dionyfium debuerit innovari& confirmari.

Quaeftio eft , an iftè mos, quo Primitiva Ecclefia omnes Presbyteros confècravit in Epifcopos, fuerit univerfalis ? Refpondeo non fuifTe. Qgod enim antiquiffimi plurimarum Ecclefiarum Differt. Proœm. Tom,I.

Ele&ti Presbyteri fuerint per Patriarchas, Primates, aut Metropolitas fuos confecrati in Epifcopos , adeoque Epifcopalem Ordinem non habuerint antea , oflendi poffit per authentica teftimonia atque exempla. Ita fuiffè fa&tum in Africanis Ecclefiis , demonftrant Epiftolae fanéti Cypriani. Et ipfe è Laico fuit eleétus in Epifcopum. Et ejus fucceffor Cecilianus ex Archi-Diacono.Etiam hujus Anti-Epifcopus Majorinus. Quare iftic fuit libera ele&io, nec fieri debuit è Presbyterio. Presbyteros fuifîè paffim confecratione diftin&os ab Epifcopis, altè clamant etiam Epiftolae fanéti Ignatii. Eandem diftin&ionem fuiffè femper in Romana item Ecclefia , ac omni ejus Suburbicaria Dioecefi , lucet, ex Libro Pontificali , ac aliis

~manifeftis Teftimoniis. Proindè memoratus per

Hilarum Diaconum mos videtur fuiffè in paucis hinc indè Ecclefiis. Et fuiffè poffit in folis Ecclefiis Cathedralibus. Quod enim antiquiflimi etiam Presbyteri Pagenfium Ecclefiarum Epifcopalem Confecrationem non habuerint, eft omnibus exploratum. Excipe tamen Chorepifcopos, Horum Epifcopalis Confecratio omninò poffit ex ifto quarumdam Ecclefiarum more duxiflè originem. Nam Chorepifcopi fuerunt digniores civitatenfibus Presbyteris. Et eofdem , uti Epifcopi Vicarios, habuit quarumdam civitatum Clerus., Nempè quaedam Ecclefiae unum Epifcopali Confecratione infignitum Presbyterum voluerunt ex caufis retinere. .

Altera quaeftio eft, An Hilarus Diaconus reétè afferatiftam Confecrationum conjuctionem fuiffe profcriptam à quarto Canone Nicæni Concilii? Refpondeo hoc non afferi ab Hilaro. Afferit folam Senioris Epifcopi in Praepofituram fine ele&tione fucceffionem fuiffe iftic abolitam , & introdu&tam dignioris ele&tionem. Quod fano fenfu , eft omninò verum. Etenim Epifcopalibus ele&tionibus fixam ab Apoftolis formam innovat & ftabilit ifte Canon , atque ita illum ab Hilaro me- . moratum, qui forfan adhuc vigebat apud quafdam Ecclefias, Succeffionis morem fimul abolevit atque profcripfit. Etiam Confecrationum con- , jun&io tunc hinc indè poffit adhuc viguiffe, atque ita etiam per eundem Canonem effe abolita atque interdi&ta. Canon enim fancit omnem noviter electum Epifcopum confecrari à tribus Epifcopis, atque ita fupponit & fancit eleétos aut eligendos non effè antea Epifcopos. Porrò rationes, ex quibus iftam conjunétionem eliminarunt quidam ante Nicænam Synodum Epifcopi , jam audivimus à fanéto Hieronymo atque ab Hilaro Diacono. Epifcopalem confecrationem cum fuo Primate &c. Prepofito habentes Presbyteri potuerint facilè erigi in contumaciam: Et haud dubiè quidam hinc indè fuerint ere&ti. Hinc ifta Confecratio , offenfionis Lapis, fuit ipfis merito fubtraéta. Altera ratio fuit quorumdam ad iftam Confecrationem , indignitas.Non enim omnis Presbyteratu dignus, * eft etiam dignus confecrari in Epifcopum : Iflo igitur modo ufque ad Heraclae ac Dionyfii Epifcopatum promoveri confuevit Patriarcha Alexandrinus. Etiam alii hinc inde Epifcopi. Nec ex inde Lutherani aut Calviniftæ quid venari poffunt , ex quo oftendant Epifcopalem Confecrationem non effe Sacramentum , aut hodiernam Eccl efiæ Hierarchiam diffidereà Primitiva.

D Pofte

Pofteriorem Alexandrinæ Promotionis formam habemusin Synodali totius Ægyptiacæ Diœcefeos Epiftola ad omnes Orthodoxosfub cœlo Epifcopos. Ex Ægypti, Thebaidis , Libyae , ac Pentapoleos Epifcopis fuit congregata ifta Synodus ad fuum Patriarcham Athanafium expurgandum à fa&ionis Eufebianæ calumniis.Inter calumnias fuit & hic articulus : Eufebiami ajunt poff obitum Epifçopi Alexandri, cum pauciffimi effent qui Athamáfiimentionem faceremt, fex aut feptem Epißepos clanculùm & im loco obfcuro eum Præfulem elegiffe. Haec eadem illi, quibus mullum mendaciorum genu* reformidandum videtur Imperatoribus fcripferunt. Dixerunt Athanafium non effè legitimè ele£tum » fed intrufum à paucis , ideoque & extrudendum. At veröuniyerfa Synodus refpondit : Nos autem contrà cum tota Civitate & univerfa Provincia teffamur omnem multimudinem ac Populum Catholicæ Ecclef.e in umum coa&um, quaff im fpeciem totiu* animae, clamoribus & vociferationibus poffulaffe Atbamafum Ecclefiæ Epifcopum dari, idquè publicis votis à Chrifo expetiffe, mofquè ut faceremus , per multos die* & mo&e , jurejuramdo fuiffe obteffator , cum interea nec ipfi ab Ecclefia decederent, meque mobi* difcedendi facultatem permitterent. Hoc nofirum, totiufque Civitati, & imiverfæ Provinciae teftimonium , nec mali quidquam de eo, quod ab ipfi fit , pronum tiamur, fed optima quæquæ prædicamus , bonum illum effe , 8£//giofum , Chriftianum , devotarium , & verè Epifcopum. Porrò quod nofirum plerique fub omnium oculi; & acclamationibus Athamaffum creaverint Epifcopum, mox ipfos teffe , offerimus , quibus ut Au&oribus Creatiomir, major, quàm iffis , qui & tunc aberant • Q% mumc mentiumtur , fides haberi debet. Affirmant Athanafium , non tantummodò omnis Alexandrinae civitatis, fed & totius Provinciae unanimi acclamatione poftulatum, fuiffe à fe ele£tum Epifcopum : Se Creationis feu electionis fuiffe Auâores. Affirmant Athanafium juxtà Apoftolicum ac quartum Nicænum Canonem fuiffe ele&tum. Ele&us enim fuit à totius Dioecefeos Epifcopis » iftaquè ele&io per omnem & Civitatis & PrQvinciae Clerum atque Populum fuit probata , admif* fa, firmata. Ita omninò jubent Apoftolicus Canon, & quartus Nicænus. Fuit non à folius Auguftalis Ægypti, fed à totius Diœcefeos EpifcoÉìs eleâus TQuod effet Patriarcha. Et ejus eleâio fuit non à folius civitatis, fed etiam à totius Provinciae Populo probata: Quod eflet Metropolita. Solius civitatis Clerus in ipfum confentire debuit : Quare ex Provincia adfuit folus Populus. Et hæc Ele&ionis forma non fumpfit in fan&o Athanafio exordium. Quin per Heraclam Epifcopumjuffà, ac in Dionyfii, aut certè in Maximi electione fuerit fervata, non eft dubitandum. Ex inde non foli è fuo gremio Presbyteri, fed & omnes Diœcefeos Epifcopi incæperunt Patriarcham eligere. Et quidem an ufque ad Dionyfium foli Presbyteri fine Dioecefeos Epifcopis elegerint , ignoro. Potuerint hi concurrere, ita tamen ut è Presbyteris eligere cogerentur. At fan&us Hieronymus planè innuit iftos folos elegiffe. Qui mos eligendi Primatis viguit etiam jn Cantuarienfi Ecclefia, & per validas Petri Blefenfis machinas non potuit eliminari. Eft omninö contra Canones. Et quidem fanétus Athanafius fuit è Diacono ele&tus in Epifcopum. Ex quo

vides, quod Patriarcha Heraclas ele&ionem reddiderit plenè liberam juxta Apoftolicos Canones, & noluerit deinceps adftringi ad corpus Presbyte

| ninò permittit eligi in Epifcopum. Quod nempè tunc omnes Cathedralium Ecclefiarum Presbyteri efïènt paffim Epifcopi , adeoquè Diaconi efïènt ipfis proximi. Haec videtur origo & radix iftius Canonis. Sanéti Athanafii ele&tionem , & Eufebianas adverfus ipfam calumnias elucidat Hermias Zozomenus: Ariami dicumt, quod Alexandro mortuo quimquaginta quatuor Epifcopi , qui partibus Alexandri & Meletii favebant , ex Thebaide & reliqua Ægypto in umum coa&i, commumicarumt inter fe de eligemdo Epifcopo, qui Ecc!efiae Alexandrimæ gubernacula fufciperet. $ed eorum feptem , violato jurejuramdo, contra omnium volumtatem clam Athamaffum Epifcopum ordimaffe. Et propter eam caufam multor tùm ex Populo, tum ex Ægypti clericis ejus vitaffe commumionem. Affirmat Athanafium fuiffe virum fan&tum , ac legitimè eleétum , ideoquè Eufebianos mentiri & calumniari. Et firmat haec teftimonio Apollinarii Laodicenfis Epifcopi , adfirmantis Athanafium ab Epifcopatu femper abhorruiffe, tendente ad mortem Alexandro fugifïe ex urbe , ab eodem moriente ac divinitùs illuftrato fuiffe commendatum Epifcopis , atque ita ele&tum , confecratum, ac totius Populi gaudio inthronizatum.Et Apollinarii, licet Hærefiarchæ teftimonium non eft fpernendum. Fuit enim Athanafio fe impugnanti Adverfarius , ideoque ejus teftimonium eft validiffimum, In ejus Inthronizatione fuiffe commune Civitatis Feftum & gaudium affirmat etiam praefata Synodalis Epiftola. Et Zozomenus affirmat Alexandriae Epifcopum debuiffè eligi ab omni fua Synodo, & Athanafium ita fuiffè ele&tum. A moriente fanélo Alexandro ad Epifcopatum fuiffe commendatum affirmat & fan&us Epiphanius : Poffquam Arius profcriptur efi , eodem ammo mortuo Alexandro Alexamdrimam Ecclefiam Achillas obtimuit , comtra quem Meletiami Tbeomam oppofuerumt. Acbilla verò poff tres memfe* defun&o Athamafus fuccefft , Alexandri Diaconus , ab eo ad Comitatum miffu* , cui moriem , Alexander Epifcopatum commemdaverat. Verùm cum haec fit Alexamdriae confuetudo , ut poff Epifçopi mortem fucceffor mom diutius differatur , fed fubinde pacis tuendæ gratia fubrogetur, me alii* bumc , a/iir illum ample&emtibu* , jurgia in vulgur & contemtiome , exiffamt , abfente Athamafio Acbillam fubflituere coa&i funt. Emimverò $edes ei ac Pontificatur debebatur , qui & à Deo vocatur , & à beato Alexandro conftitutus fuerat, Errat in duobus. Primò, quod Athanafius Alexandro non proximè, fed poft Achillam fuccefferit. Certùm enim eft Achillam fuiffe Alexandri proximum Antecefforem.Secundò labitur Epifcopatum Athanafio ex Alexandri defignatione fuiffe delatum. Etenim moriens Epifcopus fuccefforem poteft petere & commendare , nequaquam eligere. An Athanafius tunc fugerit, an ad Comitatum fuerit miffüs, atque ita abfuerit, ignoratur. Ipfius interim ele&tioni Eufebiana faétio numquam objecit Diaconi gradum. Hinc lucet Patriarchæ ele&ionem tunc non amplius debuifiè

| fieri ex Presbyterorum corpore. Athanafii eleétio

Eodem

rorum, Apoftolicus enim Canon Diaconum om-,

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »