Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

drum ab Achilla , & ante Achillam ab ipfo ufque Aetro Epifcopi fuerumt , elimimamtur: illi comtra, quor Affeclae Militum im Epifçopo , momimaverumt , imtroducumtur. Palàm affirmat omnes per Ægyptum Epifcopos femper confueviffè confecrari à folo Patriarcha. Et de Martiniano , Pelufienfis Ecclefiæ Presbytero , ac nequiffimo AEconomo, fcribit ad fan&um Cyrillum Alexandriae Patriarcham fan&us

[ocr errors]
[ocr errors]

quidem aurum praemifft A/exandriam, Epifcopatum aucupamr. Quod cum $am&fita r tua comperiffet , pro eo atque ipfum ab Ecclefia profcribere debebat , per litevas commimata eff , atque affirmavit fe eum , fid rurfum aggrederetur , im tota Ægyptiaca regione profcripturum & abdicaturum. Atqui numc quidem , Literij tuir ac mimi, contempti, & pro mibilo habiti r, Alexamdriam perrexit , fibi quidem Epifcopatum captam r , tuae autem famae atque exiffimationi , ut qui facra* Ordimatione r pecunia addicaj , labem inferem r. Cur Epifcopatum venaturus atque empturus Martinianus acceffit Alexandriam?Quod omnes per Ægyptum Epifcopi iftic confecrarentur. Quod non tantummodò Patriarcha confecrari, fed ejus etiam Sacras manus deberent accedere.

De Timotheo item Æluro , crudeWjffimo Alexandrinae Sedis invafore, Ægyptiacæ Diœcefeos

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

tertio Calyphatuj Homari Ebmo! Chetami , donec comftitueretur Cofma* Alexandriae Patriarcha, ammo feptimo Calypbatus Herbami , fuit Catbedra Alexamdrima abfque Patriarcba Melcbita , fpatio fcilicet amnorum momaginta fèptem , occupaveramtque Jacobitae omnes Ecclefias tam Ægypti quàm Alexamdriae. Er jam Nubii opus haberemt Epifcopi r , ordimavit Patriarcha Jacobitarum ipfi, Epifcopoy : Atque ex eo tempore Jacobitarum femtemtiam amplexa eff Nubia. Et quotiefcumque moreretur im aliqua Ægypti urbe Epifcopus , alium ipß comffituit Patriarcha Jacobi. tarum Adeòque fa&a eff Aegyptus , tam fuperior quam inferior, Jacobitica , excepta Ecclefia Michae/is , quæ im Kafril Jbumai , Arce camdelæ fuit. IIfamJcilicet retimuerumt Melchitæ, atque in ea orabamt. Differt. Proœm. Tom, I.

Cumque moreretur ipfi Epifcopus , ad Tyri Metropolitam mittebant , qui ipfi Epifcopum ordimaret. Neque ita fe habere defit Melchitarum im Aegypto & Alexamdria fatur ufque ad Cofmam Patriarcb.tm. Homarus fuit tertius poft Mahometem Saracenorum Princeps, qui fub Cyri Patriarchatu & Heraclii Imperio invafit Alexandriam ac omnem Ægyptum. Porró Cyrus inter Orthodoxos & Eutychianos fecit monftruofam Unionem : Ambos feduxit à fuo Dogmate , & fecit Monothelitas. Et hos Eutychius appellat Jacobitas, Et ita fuit ufque ad Cofimam Patriarcham, de quo fcribit Martyr Theophanes: Eodem ammo Cofmas Alexamdriæ Patriarcha cum ipft Civitate , Momothelitarium pravitate , à Cyri , qui fub Heraclio vixit , temporibuj eam civitatem obtinente , abjurata , & errore cogmito, ad Orthodoxam Eccleffam rediit. Hoc eft, ad Ecclefiam Melchiatarum , feu Imperialium. Orthodoxos enim, quod Imperatorum Martiani ac Leonis pro Chalcedonenfi Synodo & ejus Romana Fide poenales leges venerarentur, Eutychianiftae appellaverunt Melchitas feu Imperialiftas. Vox Syra, Melchi, aut, Malchur , fignificat Regem aut Imperatorem. Qgod ipfum de Cofma Patriarcha fcribunt Anaftafius Bibliothecarius ac Georgius Cedrenus. At verò Nubios effe Barbaram Libyæ gentem, eft fuprà demonftratum. Quare adduéta Eutychii verba evincunt omnes non tansummòdo per Romanam Ægypti diœcefim , fed etiam per Barbaram multorum Regnorum Nubiam Epifcopos fpeétaffè ad Alexandrini confecrationem , & femper per ipfum fuiffe confecratos. Hinc idem Scriptor adjungit de Patriarcha Chriftophoro : Patriarcha Cbriffophorus Paralyffef? correptus , adeò ut homimum mamibus geftaretur. Quare quidam nomine Petruj Epifeopu* comffitutus , Cathedrae Patriarchali imffaemr , ipfius vice Epifcopor ordinavit. Chriftophorus, nè Metropolitæ fuorum Comprovincialium Confecrationes invaderent,affumpfit fibi iftum Vicarium , imitatus Romanos Pontifices , qui Epifcoporum confecrandorum vicem quandoque commiferunt Epifcopo Oftienfi. Proinde nec in ifto infirmitatis cafu Metropolitæ potuerunt confecrare. Hæc Confecratio adeò privativè fpeétavit ad Patriarcham. Hanc Alexandrini Patriarche ampliflimam Poteftatem etiam per exempla demonftremus. Inter caufas, ex quibus Tyria Eufebianorum Synodus damnavit Sanétum Athanafium , Hermias Zozomenus adducit & hanc : Quod Marco cuidam , qui fuerat Presbyterio abdicatur , Ecclefiae Peluffamae gubermationem commifèrit , & Cal/imicum à militibus cuftodiri , verberibus cædi , & im judicium adduci effecerit. Hoc eft , quod Callinicum Pelufii, quae eft Auguftamnicæ Provinciæ Metropolis , Epifcopum degradaffet , & irregularem ac damnatum Marcum confecraffet in ejus Cathedram. Non quod iftum Metropolitam, fed quod confecrafïèt indignum hominem. Etenim Pelufii non dumtaxat Metropolitam, fed & cunétos ejus Comprovinciales Epifcopos debere ab Alexandrino confecrari , fupponit in Literis ad fanétum Patriarcham Cyrillum fanétus Ifidorus Pelufiores. Et ad Ecclefiae fuae Clerum fcribit de femetip{o recenter ordinato fan&us Synefius Ptolomaidis in Pentapoli Metropolita: Eaedem , utique Pafchales Patriarchæ Theophili , Literæ civitati fuadent,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

a.

ut pro mobi, Deum precetur. Jam enim imd? eam oportet fuae erga me imprudentiae femfum capere, quæ quidem ad $acerdotium evexit mom eum, cui ad Deum adeumdi & pro Univerfo Populo fupplicamdi effet fiducia , fed qui, ut fervari ipfepoffet , populo deprecatore opus baberet. Et infra : Quod fmibil eorum ditere potui, cujufmodi audire foleti r , mibi quidem ipffcomdomandum eft , vobis autem culpae tribuemdum, quoniam Divinarum $cripturarum ignarum earumdemperiti, amtepofuiffir. Epiftola habet hanc epigraphen : Petro Prefbytero. Ad quam reétè fcribit Dionyfius Petavius: Falfa videtur baec infcriptio 7\am ad plures datam effe ex ea ipfa colligitur. Crediderim autem $ymefium Alexandria hanc epiffolam ad clericor fuos miffe, cum paulò ante Epifcopus à Theophilo fa&us effet. Quod ifto ipfo anno Synefius fuerit creatus Epifcopus, idem eruditus vir demonftrat in ejus vita. Ante Pafcha confecrandus iverat Alexandriam , atque inde confecratus Pafchales Literas mox mifit ad fuam Ecclefiam. Hinc illae inter alia Clero & Populo injungebant etiam preces pro novello Antiftite. Et in fuis , quas adjunxit, infinuativis Literis more fuo ipfe queritur fe indignum ab illis fuiffe ele&tum. Quae omnia altiffimè clamant Ptolomaidis Eleétum debuiffe accipiendæ Confecrationis gratia accedere ad manus Patriarchae. In epiftola ad fratrem fuum Evoptium operosè demonftrat fe ineptum Epifcopatui , fa&tam de fe Ele&ionem conatur excutere, & palàm profitetur fe à Patre Theophilo Alexandriae Patriarcha, fi eleétionem admittat, fore confecrandum, ac debere confecrari. Id clamant vel haec fola verba : Hoc umum ab eo ignorari mom oportet, penes quem creandi Poteftas eff. Etiam Theodorum Oxyrinchi , quae eft ArcaIdiæ Metropolis, fuiffè à Pfeudo-Patriarcha Georgio re-ordinatum teftantur in exhibitis magno “Theodofio precibus Romani Presbyteri, Fauftinus ac Marcellinus. Nempè à magno Athanafio, aut ejus Anteceffore Alexandro fuerat ille antea confecratus. Oxyrinchus tunc necdum erat civilis Metropolis. An Ecclefiaftica fuerit, ignoro. Quidquid fit, exemplum iftud omninò facit ad Propofitum. Etenim Oxyrinchus numquam in Augufta Provincia, fed femper fuit in Thebaide , ideòque Provincialium iftic Epifcoporum confecratio, quæ fpeétavit ad Patriarcham , clamat longè potiori jure ad eundem fpeétaffe Confecrationem etiam Metropolitarum. Et in fanéti Sophronii Patriarchæ Hierofolymitani Spirituali

Cap.117 Prato Zozimus Cilix, ex Epifcopo Monachus in

monte Sina, de femetipfo ac duobus Sociis dicit: cum veniffemus im $ima , poff paucor die* Abbas mifft me & duos alior im minifferium in Alexandriam. Et temem , mox Papa Alexandrimus beatiffimus Apollimarij , ommer tres fecit Epifcopo ; : Umum quidem Heliopoleoj , alium Leontopoleor , me verò im Babyloniam mifit. Leontopolis erat Metropolis fecundæ Auguftamnicae. Antiqua Romani Imperii Notitia Babyloniam ponit in Thebaide. Et quia Zozimus ipfam memorat poft Leontopolim, videtur & ipfâ fuiffe Metropolis. Quod fi verum fit, hæc eft alia Thebaidos Ecclefiaftica Provincia. Quod cun&tos quarumvis Provinciarum Suffraganeos Epifcopos Patriarcha confecraverit, demonftrant plura item exempla. Etenim quod 4Oxyrinchi Georgius , & Heliopoleos Provincia

lem Epifcopum Patriarcha Apollinarius confecrarit , jam audivimus. Palebifca Pentapolitanæ Libyae oppidum ex Paterna & Apoftolica ordinatione Epifcopalem Erythrii Cathedram refpexit ufque ad Epifcopatum beati Orionis. Hic fenio confe&tus coepit effè nimium facilis , & ad fæcularia fidelium negotia dirigenda inhabilis, atque ita Populus ab ipfo defecit , & elegit fibi Siderium, de quo ad Theophilum Patriarcham {cribit laudatus Metropolita Synefius: Juveni, hic eft,... fe videbatur, & imagendo fremuus , qui à Palenti; 67. Imperatoris exercitu vemiebat , ut agro r poflulatos admimifraret. Ejufmodi vir , qui & imimici, mocere , & amicis prodeffè poffet. Affirmat ipfum à Philone feniori, Metropolitano Cyrenenfium Epifcopo , fùiffe confecratum, & adjungit : Ipfum mom legitimè, imò contra jura omnia fuiffe creatum Epifcopum, à fenioribus accepi, cum meque Alexamdriæ fit , nec à tribus bic comffitutur, quamvis illinc ordimandi effet fa&a poteffar. Siderii confecrationem arguit de duobus vitiis. Primò, quod fa&a non effet Alexandriae per Patriarcham. Ex quo vides non dumtaxat confecrandi quofvis Epifcopos , fed & ipfos ad fuas manus evocandi jus Patriarchæ competiffe. Aliud vitium erat quod non à tribus Epifcopis, fed à folo Philone fuifTet confecratus. Synefius tamen admittit Siderium fuiffè verum Epifcopum. . Quod nempè Epifcopus ab uno licet non legitimè , tamen validè confecretur. Notanda fiunt verba.: Quamvis illimc ordimamdi effet fa&a poteftas. Affirmant Philonem , licet audacior effet quàm legum obfervantior, non fuiffe aufum confecrare ex Metropolitica fua au&toritate, fed confecrandi Facultatem ac Delegationem poftulaffè à fan&o Athanafio Patriarcha , ac impetraffè. Quod nempè Patriarchaejus effet lucidum ac exploratum. Et hinc oritur quaeftio : Si Philo habuerit confecrandi Facultatem, cur Siderii Ordinatio culpatur, quod non fuerit faéta apud Alexandriam ? Refpondeo inde non argui. Arguitur, quod fuerit faéta à folo Philone. Etenim folam confecrandi facultatem delegaverat Athanafius, non verò difpenfàrat in quarto Nicaeno Canone, qui mandat Epifcopum non confecrari, nifi ad minùs à tribus Collegis. Hanc Philonis audaciam exaggerat fanétus Synefius, atque concludit: Formido/ofi, temporibus fummum Jus praetermitti mecefîè eff. Ideò magnum illum Athamaffum id tempori dediffe. Erant formidölofa tempora propter graffàntem, & peffimi Imperatoris Valentis patrocinio gaudentem Arianam haerefim. Hinc & confecrandi facultatem delegavit, & Confecrationis vitia diffimulavit Athanafius. Ex quo vides iftam Delegationem fuiffè impetratu difficilem. Quod Patriarcha Theophilus fan&um Nilamnonem, Gerenfis in prima Auguftamnica Provincia prope Pelufium civitatis Eleétum , ordinare difpofuerit atque debuerit, fcribit Hermias Zo- i;i, g. zomenus. Licet Pelufii Metropolis effet Gerenfi cap. 1 9. civitati vicina, Ele&i confecratio fpe&tavit ad Patriarcham. Etiam Ammonium, nefcio cujus civitatis Ele&tum fuiffe Confecrationis caufa oblatum eidem Theophilo, fcribit in Laufiaca hifto- Cap. i x. ria Palladius Epifcopus Helenopolitanus. De eodem Theophilo ac Diofcoro Monacho fcribit So- Lib. «;.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Iib. 4. cap, 1 z. ta* Ecclefia , Pafforibus orbatar imtellexiffet , habitu

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

in fuam Sedem per Sardicenfem Synodum reftituAthamafiur Hierofòlyma per Pelufum re&à Alexamdriam iter carpit, & im fínguli, civitatibus , ad qua* advemtabat , docuit , hortatufquè eff, ut Ariamor devitarent, eofque ample&erem. zur , qui fidem comfiteremtur Comfubffantiali r. In quibufdam Ecclefis Miniffroy etiam creat. Utique Orthodoxos Epifcopos. In cun&tis, quas tranfibat, Ægypti civitatibus, quae aut carebant Epifcopis, aut habebant Arianos. Verùm his obftant verba proximè fequentia : Atque iffa origo erat alterius illi obje&ae criminationis , quod in aliemis Ecclefii* Mjniffror ordimaverat, Videntur afferere, quod ifta Ordinatio non ad Patriarcham Athanafium fpe&averit, fed ad Metropolitas. Refpondeo haec exponi ab Hermia Zozo

[ocr errors]

quot Se&ae Ariamae deditor cognofcebat Epifcopos, eor abdicavit , quorum verò fidem habebat explorate cognitam & probatam , illis Eccleffarum comcredidit admimißratiomem. Dicitur porrò per alia , quoque matione r eodem tempore iter faciem , f quar fortè Ecclefias ab Arianis occupata , offenderet , eodem modo cum illis egiffe. Itaque iffud demùm ei criminis loco objecerumt : Quod fcilicet im urbibus mibil ad fe pertinemtibus Miniffroy Eccleff.e imffituere auderet. De fan&o Eufebio Samofatenfi Epifcopo , per Valentem Imperatorem relegato , fcribit in Ecclefiaftica Hiftoria Theodoretus : Eufebius cum mul

[merged small][ocr errors]

vincias prodierunt variae Metropoles. Refpondeo Eutychii Annales laborare quibufdam. Et inter haec effe iftud exordium Ægyptiacorum Epifcopatuum : Nulla enim Ecclefiaftica Provincia unquam habuit folum fine Suffraganeis Metropolitam , nifi una Thracum Schytia, habens unicum Tomi Epifcopum. Et in Nomo-Canone Photius re&è advertit id effè contra Canones. Adverfatur Apoftolico Canoni, ex quo fanétus Paulus Tito, à fe in Cretenfium Metropolitam confecrato , mandat ut per omnes civitates conftituat Presbyteros, id eft, Epifcopos. Quomodo igitur quis fine Collegis folus potuiffet effe vaftiffimarum Dioecefeon Patriarcha ? Quomodo fingularem hunc morem fan&tus Petrus in Difcipulo Marco diffimulaffet ? Longè aliud infinuat in lib. de fui Antecefforis Dionyfii fententia S**Athanafius: In Pemtopoli $uperiori r Libyae quidam Epifcoporum femfentia , Sabellii ample&ebamtur , tamtumque eorum commemta imvaluerant , ut ulterius vix Filiu r Dei im eorum Ecclefi* praedicaretur. Re cognita Dionyfius , ad cujuj curam iffae Ecc/effae pertimebamt, Legator mißt , qui au&ores harum rerum ab illis pravis opimionibus retraberemt. Palàm affirmat non Sabellium , (ed Libyae Epifcopos tunc fuiffe iftarum rerum au&ores. Quod nempe Sabellius effet defunétus , & fuperftites aut fucceffores Epifcopi impietatem reforbuifïènt. Dionyfius poft Heraclam fucceffit Demetrio, & Sabellius fuit Ptolomaidis in Pentapolitana Lybia Epifcopus. Quo tempore vixerit, ignoratur. Certè laudatus Athanafii locus affèrit ipfum fuiffè Dionyfio longè feniorem , ideoque & priorem Demetrio. Affirmat fub Dionyfio fuiffe, & quidem ex antiqua Inftitutione, plures in utraque Libya non tantummodò Provinciales,fed etiam Metropolitas Epifcopos,ideoque Epifcopatum iftic effe Demetrio longè antiquiorem. Notanda funt Athanafii verba : Ad cujuj curam iftae Ecclefîae pertimebamt. Altè clamant in utraque Libya non dumtaxat Provinciales, fed & Metropolitas Epifcopos effe vetuftos. Nec enim Epifcopalem aut Metropoliticam, fed manifeftè laudant Patriarchalem iftic curam Alexandrini Epifcopi , adeoque fupponunt iftic ex antiquo fuifïè etiam Metropolitas. San&us Philaftrius Epifcopus Brixienfis affirmat Patri-Paffianam hærefim coepiffè à Noeto, ab ipfo ad Sabellium , à Sabellio ad Praxeam ferpfiffè ac Hermogenem. At verò Praxeas fuit Tertulliano co-aetaneus, ideóque Sabellius fuit longè fenior Demetrio.Quid opus multis? Antiquum atque authenticum, ab Abrahamo Ecchelenfi translatum & vulgatum , Alexandrinorum Patriarcharum Chronicon difertè fcribit de fan&o Marco: Egreffus eff , & abiit Pemtapolim, ubi mamft biemmio, adnumtiam r , & comfecram r illis $acerdote r. Et fan&us Ado Archiepifcopus Vien

cur Evangeliffa ordimavit poff fe Alexamdriae Epifcopum Amianum. Alii, quoque longè lateque Ec- " clefiir Epifcopo , , Prejbyteror , Diacomor dedit. Per omnes Ægyptiacæ DigcefisProvincias.Hinc Ado pergit in Libro de Feftivitatibus San&orum: Marcur conftituit & comfirmavit Ecclefiar per Libyam, Marmaricam , Ammoniacam , Pemtapolim , Alexamdriam , atque Ægyptum Univerfam. Iftorum Epifcoporum Unus fuit fan&us Lucius, de quo

[ocr errors]
[ocr errors]

I. 26.

[ocr errors]
[ocr errors]

fan1

pro-
13 na*
Zo- Lib. 3.
renfi -
1 Pa-
,s c1^
-,b!a* .1 *•
,;{;or C2?
e eo^

cis, fed quod aliarum gentium Cathedris ordina-
ret Epifcopos, culpavit. Quocirca etiam hinc lu-
cetcunétas Epifcopales per Ægyptum Confecra-
tiones pleniffimo jure fpeétaffè ad Patriarcham.
Ampliffime hujus Poteftatis radicem aliqui hau-
riunt ex Alexandrinis Eutychii Patriarchae Anna-
1ibus: $ciendum eff , ab Amiano , quem comffituit
Marcus Evangeliffa Patriarcham , ufque ad tempora
IDemetrii Patriarchae ibidem , i , Patriarcha fuit Ale-
xamdrimur umdecimur, mullum fuiffe im Ægypti Pro-
vinciir Epifcopum. Nec Patriarcbae amte eum crea-
rumt Epifcopor. Ille autem fa&us Patriarcha trer com-
fituit Epifcopor. Et primus fuit hic Patriarcha Ale-
xandrimur , qui Epifcopo , fecit. Mortuo Demetrio fuf-
fe&u* eff Heracla , Patriarcha Alexamdrimur,qui Epi-
fcopor comffituit vigimti. Ifto igitur tempore Alexan-
driae Epifcopus erat non tantummodò Patriarcha
totius Ægypti , fed & immediatus Metropolita,
adeoque & omnium Epifcoporum Confecrator.
quis poft-modò Metropoliticas Sedes induxerit,
ignoratur. Interim induétæ funt falvo Jure Patriar-
chæ : Eà lege, ut hic & cun&tos Metropolitas &
omnes ipforum Suffraganeos pergeret confecrare.
Nam fub hac Lege etiam magnus Papa Leo ere-
xit Metropolim Ravennatem. Eadem cum Lege
cmnes per utramque Siciliam & alias Italiæ Pro-
Differt. Proœm. Tom.I.

C 2 ??(?;;

idem Ado: Beatus Lucius Cyrememfù apud Cyre- Maji 6,

ILib, I 18 Hinc Demetrio amor in odium vertit , laudefque mox

mem primus Epifçopus à fan&is Apoftolis confiitutus eff. Utique à fan&o Marco. Eadem verba habet in fuo Martyrologio Ufuardus. Et confonat Romanum Martyrologium. Hunc Lucium laudat fànétus Lucas in Aétis. Et haec non adverfantur Patriarchae Eutychio. quod ejus Chronicon Joannes Seldenus , utique, Homo Calvinifta , ideòque Epifcoporum antiquitati Hoftis implacabilis, infidè tranftulerit , affirmat laudatus Abrahamus, nativae fuae Arabicg Linguae peritiffimus. Seldenus vertit: Ufque im tempora Demetrii patriarebae mullus erat in Provinciis Ægypti Epifcopus. At verò Arabicus Eutychii textus habet: Im Provincia Ægypti. Seldenus vertit: Et primus fuit bic Patriarcha Alexamdrimur qui fecit Epifcopor. At verò Eutychius habet: Et eff primus Patriarcha qui im Alexandria fecit Epifcopor. Hos errores Abrahamus detexit in Refcripto ad Confultationem Eruditi Joannis Morini. Eutychius ergò vult Demetrium fuiffe primum , qui non in omni Ægyptiaca Diœcefi, fed in fola Ægypti , ad Alexandrini Patriarchae Metropoliticam Poteftatem proximè fpe&antis, Provincia crearit Epifcopatus Suffraganeos, ac Epifcopos confecraverit. Qua etiam in rè certum eft labi Eutychium. Etenim in fua Bibliotheca Photius laudat fanéti Pamphili Martyris pro Origene Apologiam , ex ipfâ affirmat Origenem, Demetrio Patriarchg dile&iffimum, fuifTe fine ejus dimifforiis Literis à Theotecno Cæfaraeenfiapud Paleftinos Epifcopo confecratum in Presbyterum, atque profequitur:

cum vituperatione commutatae. Synodus infuper Epifcoporum coaâa & Presbyterorum quorumdam contra origemem, quae, ut Pampbilus refert , Decretum fecit, Alexandria quidem pellendum Origenem, neque in ea verfari aut docere permittemdum, Sacerdotii ta: mem dignitate mequaquam fubmovendum. Verùm Demetrius umâ cum aliquot Ægypti Epifcopi, Jacerdotio quoque illum abjudicat, fubfcribemtibus etiam Edi&o huic, quotquot antea ei fuffragati fuiffent. Notanda funt hæc verba : cum aliquot Ægypti Epifcopis. Etiam hæc : Quotquot amtea ei fuffragati fuiffent. Altifïimè clamant in priori Synodo fuiffe multò plures Epifcopos quàm in fecunda , adeòque tunc longè plüres quàm tres fuiffe in ipfa Ægypti Provincia. Et iftic non ex Demetrii Inftituto fuifle , fed ab antiquo. Et de proximo Demetrii Antecef fore Juliano fcribit laudatum Patriarchale Chro-` nicon : poff Julianum mullus Epifcopus manere pofuit Alexandriæ, fed clam exibant , & conftituebant Sacerdotes , feu Epifcopos, omni loco. Affirmat tunc omni loco, feu omni per Ægyptum Civitati fuiffe fuum Epifcopum. Haud dubiè ex inftitutione fan&ii Marci, . Quae omnia infigniter confirmantur à Philone Judæo, in Libro de vita contemplativa , ac in Libro, Quod omnis probur. Diftinguit duplices Ef* faeos: Alios a&tivae alios contemplativæ vitae fe&tatores, & hos vocat Therapeutas. Iftos in Syria aut Judaea , hos efïè dicit in multis Mundi Regionibus, maximè tamen in Ægypto , præfertim circùm Alexadriam ad Lacum Mareotidem. Eos probari ac recipi à Graecis atque Barbaris. Eorúmdem defcribit Mores, Studia, Ecclefiafticos ri

[ocr errors]

fertim Ægyptios, affirmat in Ifluftrium Virorum Catalogo Sanétus Hieronymus: Philo Judæus, natiome Alexandrimus , de gemere $acerdotum , idcircò à mobi* inter Scriptores Ecclefiafticos pomitur, quia hbrum de prima Marci Evangeliffae apud Alexamdriam fcribem Ecclefia , im mofirorum laude verfatus ef?, mom folüm eos ibi, fed im multis quoque Provimciis effe commemoram * , & habitacula eorum dicem r Monafferia. Ex quo apparet talem primam im Chriffum credentium fuiffe Ecclefiam, quales munc Momacbi effe mitumtur & cupiunt, ut mibil cujufquam proprium fit , mullus imter eos dives , mullus pauper. Patrimomia egentibus dividamtur. Orationi vacetur & Pfalmis, doârimae quoque ©* eomtimemtiae : Quales & Luca r refert primùm Hierofolymae fuiffe credemter. Ajumt bumc fub Caji Caligula Romae periclitatum, quo Legatus gemtir fuae miffus fuerat, Cum fecumda vice vemiffet ad Claudium , im eadem Urbe locutum effe cum Petro Apoftolo , ejufque habuiffe amicitias , & ob hamc caufam etiam Marci , Difcipuli Petri, apud Alexamdriam fe&atores ormaffe /audibus fuir. Et librum, quem Philo de vita contemplativa infcripfit, idem Hieronymus appellat de vita Chriftianorum. Ejufdem libri multa Cæfaraeenfis Eufebius inferuit fuae Ecclefiafticae Hiftoriae , ac adjunxit: Virorum Ecclefiaffica mumia obeuntium gradus , quibus alter a/teri præfat, Diacomorum item mimifferia , fummum demique & primarium Epifcopatur Homorem Philo diYigenter prefcribit.Quod verò mom folùm primo, Evamgelicae Do&rimæ Prædicatores , verùm etiam Infiituta primcipio ab Apoffolis tradita certò cogmofcem Pbilo iffa fcripferit, memimi ommimò obfcurum effe poterit. Quod cuivis per Ægypti Præfe&uras Ecclefiae fuum Præfe&tum ac Do&torem , fuofque Miniftros feu Clerum Philo adfcrìbat , omnem iftum librum legenti eft exploratum. Et iftum Praefe&um Eufebius affirmat fuiffe Epifcopum , idque ex Apoftolico Inftituto. Ergò certum videtur, quod fan&tus Marcus fingulis Ægypti Ecclefiis confecraverit fuum Epifcopum. Et hoc fa&to, abiit in alias iftius Dioecefis Provincias , illud ipfum fa- , &turus. Sic intellige laudatum Patriarchale Chronicon , & alia addu&ta teftimonia,

Apud Eufebium item extat Epiftola, qua fan&tus Dionyfius Alexandriæ Patriarcha Fabio Patriarche Antiocheno exponit varia fue Dioecefeos ex nuperrimo Decii Imperatoris Edi&to Martyria, & hoc eft Unum : Chaeraemon Epifcopuj civitatis, Lib. 6. quae dicitur Nilur , cum jam plenè gramdis effet , & **f. 3 * aetate propè exa&a , ad momtem Arabiae confugit. Videtur non tantum annis , fed & Epifcopali dignitate fuiffè grandgvus,ideoquè Heraclæ Epifco- . patum anteceffiße. Forfan & Demetrii. Infuper videtur non fuiffe primus iftius civitatis Epifcopus. Eufebius laudat & Dionyfii librum de Poeni- Caf.38. tentia,fcriptum ad Cononem Epifcopum Hermo- , ,

- - - .] D. 7.

poleos. Epiftolam quoque ad Hieracem Epifco- cap. 1 6. pum Ecclefiarum Ægypti.Etiam varias Pafchales Epiftolas: Flavio, Domitio, Didymo, Hermammo- C3p. i5. mi , & aliis in Ægyptofratribus. Hoc eft , Epifco- : 3. pis. Iftiufmòdi enim literas non nifi ad Epifcopos fcribere confueverunt Patriarchæ. Quod Alexandrinus ipfas ad folos Metropolitas, hi ad fuos Comprovinciales mitterent, non obfcurè colligitur ex tertia decima Epiftola fan&ti Sinefii Me

[ocr errors]

tus, Re&tores, Do&tores, Miniftros. Quod per | tropolitæ Ptolomenfis in Pentapoli.Affirmat hanc contemplativos Efi&os intelligat Chriftianos, Præ- ] [ede Patriam & veterem confuetudinem. Extat &c Ca

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rum Auétor fuerat Nepos AEgypti Epifcopus , tunc defun&tus. Hinc ipfius folum Dogma, non Perfonam Dionyfius damnavit. Quod nempè defunétos in Ecclefiae pace Do&ores aegrè damnandosduceret Antiquitas. Quo Dionyfii exemplo fuum de tribus Capitulis Conftitutum defendit Papa Vigilius. Quare Nepos videtur Dionyfio fuiffe ignotus, ac ante ejus aetatem defunétus, ideòque fuiffè Epifcopus ante Demetrium. Hæc omnia grande robur accipiunt ex Adriani Imperatoris ad Servianum Confulem Epiftola, quâ nobis in Saturnino fervavit Flavius Vopifcus: -dEgyptum , quam mihi laudabar, totam didici levem , pendulam , & ad omnia famae momemta volitamtem. Illi qui $erapim columt, Cbriffiami fumt , & devoti fumt Serapi, qui fe CHRI5TI Epifçopor vocamt. Imperator Adrianus rerum Chriftianarum fuit omninò peritus. Hinc enim ad ipfornm imitationem extruxit templa finè Simulachris. Proinde & noverat quid apud ipfos Epifcopi, quid effent Presbyteri. Et affirmat fuo dudum ante Demetrium tempore plures in Ægypto fuiffe Epifcopos. Nec obeft quod ab ipfis dicatcoli Serapim. Etenim circà invifibilem Chriftianorum Deum etiam Gentilium peritiffimi miferrimè cœcutierunt.Hinc quidam putaverunt effe caput afini aut porci, quidam riduculum monftrum, memoratum in Apologetico libro Tertuliani. Et quod ante Nicænam Synodum AEgyptiaca Diœcefis habuerit plufquam centum Epifcopatus, conftat documento vario. Etenim Synodalis, qua Arii damnationem ad omnes fub coelo Orthodoxos retulit Patriarcha Alexander, Epiftola habet: Ario mo , cum aliis ferè cemtum Aegypti ac Libyae Epifcopis Anathema demumtia'vimus.Laudat folos Ægypti ac Libyae Epifcopos: Qgod plerique Thebaidos Epifcopi adhaererent ÌMeletio,& Alexandro non communicarent.Etiam quidam aliarum Provinciarum Epifcopi. Certè quos in Nicæna Synodo Meletius Alexandro tradidit, erant numero viginti quatuor. Et fuper; erant quidam contumaces. Et in fecunda Apologia fcribit fanétus Athanafius : $unt im Aegypto & Libya , & Pentapoli Epifcopi propemodum cemtum , quorum memo mor accufavit. Non cunétos iftarum Regionum, fed folos fibi obedientes Epifcopos laudat:plures enim ipfiadverfabantur.Etiam omittit Thebaidis Epifcopos : Quod nempè ftatim poft Synodum Meletiani redierint ad vomitum. 1Et Sardicenfis Synodi ad omnes fub coelo Orthodoxos Antiftites Epiftole fubfcripferunt nonagintaquinque Ægyptii. Si fub Heraclae Patriarchatu non fuerunt illic nifi viginti Epifcopi,unde emerfit tanta turma? Certè de fuccedanea ipforum per alios Patriarchas creatione nihil legimus. Quia nempe erant à fan&to Marco. Quomodo hic contra aliorum Apoftolorum morem & Canonem foIus tantas Gentes rexißet & docuiffet ? Abfit ut

Abstolicum Canonem fit prævaricatus, Certè ]

fcopus in fuoMartyrologio habent ea ipfa verba, quæ fupra adduxi ex fanéto Adone. Quod S. Marcus in Cyrene & Pentapoli confecraverit Epifcopos, affirmant etiam Græcorum Synaxaria, &: Ecclefiaftica Hiftoria Nicephori Calixti.

Veram igitur præfatæ Patriarchalis Poteftatis radicem edicit in literis ad fanétum Alexandrum Antiochiae Patriarcham fanétus Innocentius pri

memtem $acerdotum , quae cemfuit de Amtiochema Ecclefit, cum&ir Fidelibur, dixerim $acerdotibur, effe meceffarium cuffodire , qua fupra Diæceßm fuam praediéfam Ecclefíam , mom fuper aliquam Provinciam cognofcimur conftitutam. Antiocheni Patriarchatus dignitatem exponit, atque concludit: Itaque arbitramur , Frater Cariffime , ut ficut Metropolitanos auéìoritate ordimis fingulari, fic & cætero , non fine permiffu comfeiemtiaque tua fima * Epifcopo r procreari. In quibus humc modum reâè fervabis , ut longè pofito, literi* datis ordinari cenfèa , ab his , qui mumc eor fuo tantùm ordimamt arbitratu ; vicimo* autem, faeffimaj, ad mamur impofitionem tuae Gratiæ ffatua , pervenire. guorum enim te maximè expeâat cura, decet præcipuè tuum mereri judicium. Diuturna Eußatiani fchifmatis perfeverantia Orientalis Digcefeos Metropolitis fecerat animos attentandi varia: Varia Patriarchalis Poteftatis capita invadendi.Inter ifta erat, quod fuos Comprovinciales fuo arbitratu fine prævia Patriarchæ venia, examine , & confirmatione ordinarint. Extinéto Schifmate fanétus Alexander Patriarcha retulit omnia Sedi Apoftolicae , expetens medicinam. Et Innocentius Pontifex refcripfit varia. Primò, quod Patriarcha femper ordinaverit, ac ordinare debeat omnes & fingulos Metropolitas. Et quidem Auétoritate fingulari. Hoc eft , quæ nulla via poffit auferri. Deindè, quod ad ipfum fpeétet etiam Confecra| tio omnium & fingulorum Epifcoporum Provincialium. Tertiò, quod iftos vicinarum Provinciarum Epifcopos poffit ac debeat evocare ad fuas manus. Quartó , quod remotiorum Confecrationes poffit delegare ipforum Metropolitis. Quinto, quod confecrandi Poteftas fundetur in poteftate judicandi, ideòque quivis Patriarcha omnes fibi fubjeétos tam Provinciales, quàm Metropolitanos Epifcopos, uti poteft ac debet judicare , ità poffit ac debeat confecrare. Quam Regulam laudant atque ufitant in fuis Legibus Imperatores Juftinianus & magnus Carolus. Sextò, Innocentius refcripfit , quod haec omnia fundentnr in Canonibus Nicænis. Utique in fexto Nicæno : I//ud gemeraliter clarum eff , quod fíquis præter fentemtiam Metropolitami fuerit faéìus Epifcopu* , bunc magma $ymodus definivit Epifcopum effe mom oportere. Per Metropolitanum omninò intelligitur Patriarcha, aut certè quis Primas Autocephalus. Per ejus Sententiam intelligitur ejus Poteftativum arbitrium, quo iftas Confecrationes aut peragere poffit, aut delegare. Et hanc auétoritatem Canon non condit, fed ipfius conditorem Apoftolicum Canonem folummodò innovat & firmat. Proindè ifta Patriarchalis Poteftas non eft foli Alexandrino propria, fed omnibus communis & generalis. Ob Dioecefeon multitudinem ac vaflitatem Ronmanus multam ejus Partem fuis Vicariis, ac etiam

[ocr errors]

Rabanus Maurus, & NotKerus Leodienfis Epi- 7. Maji.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »