Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

lud recitans cenfebatur Chriftianus , atque ita tanquam frater excipiebatur hofpitio. Quae pietas ne efTet fraudibus obnoxia , Apoftoli fanxerant non fcribi tefferam , fed fola memoria retineri. Sic non poterat facilè traduci ad extraneos. Morem fub Juftiniani Imperio plenè adhuc viguiffe affirmat Facundus Epifcopus Hermianenfis: Generali$ymbolo fidei Cbrißiamae mihil eff fortius , quamvir fcripto mom tradatur. Traditionum Ecclefiafticarum authoritatem exiftius non fcripti nec fcribendi authoritate confirmat. Moris mutatio eft alibi exponenda. Quartaratio eft Apoftolicus circa omnia & dogpmatum,& Sacramentorum Arcana fecreti Canon, cui præter Hermiam Zozomenum , adftipulatur etiam San&us Hilarius Pi&avienfisEpifcopus,fuo de Synodis libro inferens Nicaenum Symbolum, atque adjungens: Et ipfam quidem tunc religiofè confcriptam fidem , mumc quoque fermomi moftro mom irreligiosè inferemur. Dicit: mom irreligiofè : Quod fecreti Canon adhuc vigeret, & ad hocce illi vulnus infligendum neceffitas cogeret . Ex eodem principio San&us Joannes Chryfoftomus Baptifmi ritus, ac praefertim Symboli redditionem expofiturus in quadragefima fuper primam ad Corinthios epiftolam homilia præfatur : Et volo quidem apertè hoc dicere, non audeo autem propter eor , qui mom fumt imitiati, Hi emim expofitio. mem mobi* faciumt difficiliorem , & qui mor cogant mom apertè dicere , aut eis areamum emunciare . Sed tamen dicam, quoad ejus à me fieri poterit , te&è & adumbratè. Nam poß Myfferiorum illorum , €* terribilium verborum emunciationem , & horrendas Regular dogmatum, quæ è Cœlo fumt demiffa , hoc quoque im fine addimus , quamdo fumur baptizandi jubentes dicere : credo in refurre&ionem portuorum. Laudat Conftantinopolitanum Symbolum, ipfum affirmat efîe terribilia verba, & horrendas dogmatum regulas , & efferre apud infideles non audet , nifi teétè & adumbratè. Et in oratione de Sacrofanto Baptifmate Sanétus Gregorius Nazianzenus plerofque Symboli artigulos exponit paraphrafticè, & fubjungit: ha

be* quæ de myfterio fora* exportare atque ad vulgi |

aures, efferre licet. Caetera imtus addifcer , quae etiam ipfa apud te ipfum claufa atque occulta babebis , baptifmo obfignata atque retemta . Declamat ad Catechumenos . Eis promittit myftica Symboli verba, tradenda intus, obfignanda baptifmo , & non in charta , fed intra peétus

retinenda , claudenda , extraneis occultanda. |

Eadem de read competentes declamat in fuarum Catechefeon præfatione fanétus Cyrillus Hierofolymae Epifcopus: cùm catechefi, recitatur, f Catechumemus ex te quaefierit , quid dicebamt Do&orer, mibil dica r extermo. Myfferia enim tibi , & fpem futuri feculi tradidimur. Cuffodi hoc Myfterium Retributori, nec umquam dicemtem aliquem audi: .Quid obeff , fi & ego didicero ? Etiam ægroti vinum quamdoque poftulant : „Quod filli* imtempeffivè detur , pbremeffm comciliat . Multis oftendit catechefim non poffe credi catechumenis, & addit caufas. Per Catechefim omninò intelligit Symbolum. Hoc enim difcebatur , & tradebatur non chartae, fed foli memoriae. Et tradebatur non quibufcumque Catechumenis , fed folis ele&tis competentibus , Pacatis & plenis Chri

[blocks in formation]

Rima quaeftio eft : Am Orientalis Ecclefia Ba. ptizandit femper tradiderit Apoßolicum $ymbolum ? Refpondeo negativè : Etenim ftatim à Nicaeno Nicænum, ftatim à Conftantinopolita. no Concilio coepit baptizandis tradere Symbolum Conftantinopolitanum. Ita jam audivimus à San&o Joanne Chryfoftomo. Etenim è Symboli, quod tunc tradebatur, pofterioribus articulis, erat Refurre&io mortuorum : Qui palam eft Conftantinopolitani Symboli articulus . Integrum iftud fuo Ancorato Libro inferuit etiam San&tus Epiphanius, & adjungit : Ejufmodi mobi* fidei formula à $améfis Apoßoli r tradita , & im Ecclefia in Saméfa Urbe ab ommibus $an&i r Epifcopi r , qui fupra trecento* & decem fuerunt , praefcripta. Conftantinopolitanum adfirmat effe Nicænum, atque Apoftolicum. Et reétè. Etenim uti Nicæna Apoftolico , ita Conftantinopolitana Synodus Nicæno Symbolo aliqua dumtaxat addidit, atque ita omnia tria fubftantia & fundamento funt idem ac unum. Et iterum Epiphanius; Idem Catecbumenis omnibus , qui ad baptifmum fe fe comparant, inculcate diligenter. Neque filiis veflris id praecipere dumtaxat ut credamt oportet, fed & hanc illis formulam exprefjè ac difert? proponere . Adfirmat Conftantinopolitanum Symbolum , & tradendum in baptifmo , & à cun&tis fidelibus quotidie recitandum. Suis ad Antiochenam Ecclefiam Litteris Nicænum Symbolum inferuit etiam Magnus Bafilius, & adjungit: Quam fidem tametfi arbitramur ore temur & apud vor im ufu baberi, mon tamem detre&abimur, me defidiei crimime motemur, ipfa quoque verba litteris adnotare. Ifta verba adfirmat tradi per omnes Cappadociae , & Ponti Ecclefias: utique in baptifmo. Notandae funt voces: Ore temur. Edicunt Symbolum etiam apud Antiochenos foli Chriftianae memoriae, nulli chartæ fui{ie infcriptum : Et Bafilium difpenfatoriè , ob docendi neceffitatem ab ifta Regula difceffifTe. Idem Symbolum fuiffe à redeuntibus ad Ecclefiam haereticis exa&tum tradit in litteris ad NeoCaefareenfes, ac in profeffione quam exegit ab Eufthatio Epifcopo Sebaftenfi. Et in Ephefino Concilio Charitius, Philadelphienfis in Lydia Ec

[ocr errors][merged small]

v- 4.

Epift. 6o.

Epift. 75,

[ocr errors]

£cclefiae Presbyter , Antonium & Jacobum

Presbyteros, Hærefiarchae Neftorii Emiffarios, accufant de variis, ac praefertim de hoc articulo :

cùm oportuiffet Evangelicam & Apoflolicam fidei

traditiomem , quam olim $an&i Patre r apud Nieaeam congregati expofuerumt , proponere bir , qui ex errore ad veritatem redire , & è tenebris ad lucem venire quaerebamt, quamdam impiarum dogma:tum expofitionem , reda&am im $ymboli formam obtruffe , utque buic fubfcriberent, mifero r imauxif. fe. Lucidè affirmat baptizari ab omnibus oportere in Nicænum Symbolum: Et iftos Emiffarios accufat , quod baptizarent in blafphemum Symbolum , compofitum à Theodoro Epifcopo Mopfueftienfi : & fuo accufationis Libello Charifius fubnexuit Conftantinopolitanum Symbolum ; quod nempe baptizatus effet in illo, & baptizaret . Et adverfus Theodori audaciam laudata Synodus rigidiffimè vetuit aliud à Nicae

no Symbolo componi per quemlibet , & adjunxit: Qui verò aufffucrimt aut componere fidem alteram, aut proferre vel afférre comverti volentibus im agmitionem veritatis , five ex gentilitate , fíve ex Judaifmo , fve ex qualicumque baerefi , hor quidem ß ßnt Epifcopi aut Clerici, aliemor effe Epif o. por ab Epifcopatu, & Clericos à Clericatu , decrevit faméfa Jynodus , f? verò laici fuerimt , amathemati fubjici. Tanto rigore vetat fub alio Symbolo baptizari . Et ad folemniter ab Eunomio INicomedienfi Epifcopo recitatum Nicænum

Symbolum univerfa Chalcedonenfis Synodus unanimiter exclamavit: Haec Catholicorum fide r , im bac baptizati fumur , & im bac baptizamus. Et

in Synodalibus ad Imperatorem , poft laudatam

Synodum, extantibus litteris fcripfit Epiphanius Pergenfis Epifcopus, Metropolita Pamphiliæ : 1mulla alia do&rina à mobi* tradita eff accedentibus ad falutare famé7umque Baptifma , miff quæ à $am

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

accedunt fidem Nicææ à $an&i , Patribus expefitam edifcere jubemur. Nota verbum Edifcere : Edicit Symbolum foli memoriae, non chartæ fuiße infcriptum . Et in Joannis fecundi Patriarchæ Conftantinopolitani Synodo ad laudatum item Symbolum exchamarunt omnes Epifcopi : Im quo baptizati fumus , & baptizamur . Quae exclamatio in illa , quam Conftantinopolitanam fub Menna Patriarcha Synodum appellant vulgò variorum Synodalium A&torum congeftione , fæpius fuit repetita. Etiam in quinto Concilio dmnes Epifcopi ad recitatum Theodori Mopfueftienfis blafphemum Symbolum exclamarunt , 1-mum tamtummodo fidej Jymbolum fèimus , quod Nicaemi $am&i Patres expofuerunt & tradiderumt. Hoc eff, fam&ae tres Synodi tradiderunt. Im hoc omnes baptizati fumus , & mo* im hoc baptizamur. Utique in Nicæno fuppleto, & adau&to per Conftantinopolitanam Synodum . Hoc enim

probarunt, & baptizandis tradi jufferunt Synodus Ephefina , & Chalcedonenfis. Et in prima | adverfus fuae gentis errores inve&tiva Ifaac Arme| niorum Patriarcha affirmat omnia Chrifti Do| mini A&ta non effe Ecclefiae Canones, & probat | etiam hoc exemplo: Cbrifur baptifmum fufçepturur mom recitavit Jymbolum fidei trecemterum decem & o&7o $an&orum Patrum , mec itaque Armemii profiteamtur. Adfirmat eos ita profiteri. Et hinc Graeci Patres nufquam Apoftolicum , fed femper Nicaenum Symbolum leguntur fuis fidelibus & Catechumenis expofuiffe. Ita fecit in oratione de fide San&tus Gregorius Nazianzenus , Cyrillus Hierofolymae Epifcopus, ac in litteris ad fuorum Monafteriorum Archimandritas San&us Cyrillus Alexandrinus. Et morem Romana Ecclefia omninò probavit. Etenim ad Patrum Fullonem, Euthychianum Antiochiae Ecclefiae Patriarcham, fcripfit Felix tertius: Accedemter ad $am&7um Baptifma pa&a fecerumt , & baptifmatis tempore promiferumt credere im umum Deum omnipotcmtem . Singulos iftius Symboli articulos enunmerat , & inter ipfos omninò funt etiam Conftantinopolitana additamenta , morem omninò laudat ac probat.

SECUNDA QUÆSTIO.

Ecunda quæftio eft , Am iffe mor fuerit univer

fali , per omnes Orientales Ecclefiar ? Videtur non fuiffe. Etenim in Libello, quo Acacianum Schifma tandem extingui fupplicarunt Orientales Archimandritæ, ad Joannem fecundum Patriarcham Conftantinopolitanum fcripferunt : Petimus ut $am&7.e Synodi ponantur im Jacris librir , hoc ef?, Nicaema quæ promumciavit San&um $ymbolum , im quo baptizati fumu* & baptizamur , & Comffamtinopolitama , quae ipfum confirmavit , & Ephefma , quae fimiliter confirmavit, atque etiam Cbalcedomemffi , quae fímiliter fígmavit. Et de harum praecum admiflìone atque executione habent A&a Synodalia : Specialiter $ymbolum trecemtorum decem & o&7o $an&?orum Patrum , fm quo baptizamur, famé?æ trer Synodi , Conftantinopolitana , Ephefina , & Chalcedonenfis , confomanter confirmaverunt. Quod ipfum in litteris ad di&um Joannem fcribit Joannes Hierofolymae Patriarcha. Videntur palam edicere, quod non in Conftantinopolitano , fed in folo Nicæno Symbolo baptizati eßent , & baptizarent. Et in libro Ancorato San&us Epiphanius, poftquam dixiffet omnes paßim Ecclefias baptizare in Conftantinopolitanum Symbolum, adjungit : Verùm quoniam aetate moffra aliae poff alias haerefer emerfèrumt ad hoc ufque tempus , præterea tam vor quàm mo* ip/? , & orthodoxi ommes Epifcopi, & im uno verbo dicam , tota Eccleffa Catholica adverfum prodeumtes idemtidem baerefer, confemtameèque cum expoffta paulo amte $an&orum Patrum fidei formula , videlicet Conftantinopolitano Symbolo , iis praefertim, qui Baptifmo imitiamdi fumt, præcepit ut hoc modo profiteantur & dicant . Adducit Conftantinopolitanum Symbolum , at multis intertextum additamentis ; ideoque penitus diverfum . Et in litteris ad Antiosiem;*

amì

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

fiam magnus Bafilius adducit Nicænum Symbolum, adfirmans omnem fuam Dioecefim in ipfo baptizare, atque adjungit: Fidem autem mo* neque recentiorem ab aliis confcriptam acceptamus , aeque ipfi memtis noftrae faetus aliis obtrudere audemus , ne humana verba putentur pietatis verba , fedque à sanáis Patribus edo&i fumus , ea mo* imterrogantibus adnumciamur. Erant tunc plura per Orientem Symbola, edita per varias Eufebianae praefertim fa&ionis Synodos; Ariana quaedam, quaedam Orthodoxa. Et aliae Ecclefiae baptiza bant in alio : juxta varium fui Epifcopi de fide fenfum. Et iftorum Symbolorum nullum admitti à fuis Ecclefiis adfirmat Bafilius, & addit : Neque memtir nofirae faetur aliis obtrudere audemur. Ait fe poffe fed nolle aliud à Nicæno Symbolum componere, & fubditis Ecclefiis imponere, quod nempe alii Patriarchae, Exarchi, Metropolitae , ac etiam Provinciales Epifcopi iftud tunc & poffent , & paffim agerent. Nam & tunc Theodorus Mopfueftienfium in fecunda Cilicia Provincialis Epifcopus fuae Ecclefiae condidit fingulare Symbolum, & ipfum aliæ etiam Ecclefiæ acceptarunt. Nec illum de poteftatis exceffu, fed de infertis dumtaxat erroribus damnavit Ephefina Synodus. Et in fexto adverfus Neftorium libro Joannes Caffianus, poft adduêta Sacrae Scripturae varia Teftimonia , pergit : Alumc ad fidem Antiochemi Symboli virtutemque vemiamur. Im qua cum ipfe Neftorius baptizatus fit ac rematur , fuis eum profeffionibus argui, fuis armis conteri oportet. Et infra : Symbolum ergo , baeretice , cujus fuperius textum diximus , licèt ommium Ecclefiarum fit , quia uma ommium fides , peculiariter tamem Antiocbemae urbi r eff atque Ecclefiae, id eff, i/. liu* im qua tu editur, im qua inffitutur, im qua renatu* er. Hujus Symboli fides te perduxit ad vitae fontem,ad falutis regenerationem , ad Eucbarifiiae gratiam , ad Domini communiomem. Iftud Symbolum neque Nicænum eft, nec Conftantinopolitanum, neque Epiphanianum. Et quidem non fola Antiochena Civitas , fed omnis Orientalis Dioecefis videtur in ipfa baptizaffe. Etenim Neftorius non Antiochiae, fed Germanicæ in Eufratefia Provincia fuit natus, ac fenatus. Quid quid fit, conftat Ecclefiam Antiochenam baptizaffe in fingulari Symbolo. Quod ipfum in publica conteftatione, qua Epifcopum fuum Neftorium cum Paulo Samofatenfi delirare demonftrarunt, adfirmant Clerici Conftantinopolitanae Ecclefiæ : 4ccipe ô fam&ae fidei Zelator , partem quoque do&rinae Ecclefíae Amtiocbemae , quam bîc tibi af/gnamur. Inter caetera ita concionantur : Deum verum de Deo vero , confubßantialem Patri , per quem fecula conßituta , & ommia fa&a fumt. 49ui propter mor bomimer •, & propter moffram falutem defcemdit, & matus eff ex Maria $an&a Virgime, & fub Pontio Pilato crucifixus . Et reliqua que ordine im illo $ymbolo comfequuntur. Verba, im illo $ymbolo , altè clamant ipfum ifti: Eccle[iæ fuiffe fingulare. Etenim Nicaeno Symbolo addit voces: fecula conßituta. Eft omnino iftud ipfum quod praedicat Joannes Caffianus. Pro iftis vocibus ipfe legit, aut potiùs è græco tranftulit : fecula compaginata fumt . Proinde certum eft Orientalem Ecclefiam non ubiquè in Nicæno aut Conftantinopolitano Symbolo baptizaffe . . , , Differt.de Symb.Ap.& Nic.T.I.

Refpondeo effe diftinguenda tempora, & loquendum eft de Orthodoxis Ecclefiis. Etenim varia Eufebianae faétionis poft Nicænam Synodum Concilia ediderunt varia Symbola , & varia ejufdem faétionis frufta in hoc aut in ifto baptizarunt. Errant tamen graviter qui laudatum à Joanne Caffiano Antiochenum Symbolum putant fuiffe unum ex iftis. Etenim omnia Eufebianorum Antiochena Symbola refert, & damnat in libro de Synodis San&us Athanafius, & de illorum optimo, licet non damnet de hærefi ; fcribit in libro de Synodis San&us Hilarius Piêtavienfis : Mimus forte expreßè videtur de indifférenti Patris & filii fides baec effe locuta. At vero à Joanne Caffiano addu&um Symbolum difertè praedicat vocem , Comfubffantiale. Item Alardus Gazeus in fuis ad iftum Scriptorem fcoliis fine fru&u inquifivit Antiochenam iftius Symboli au&tricem Synodum; Eft enim Nicænum Symbolum , at auétum variis additamentis. An per aliquam Synodum , an per aliquem dumtaxat Patriarcham fint fa&a,ignoro. Qmnino fa&a funt adverfum Arianos, poft San&i Euftatii Patriarchæ extrufionem fingulariter graffatos in ifta Ecclefia. Et quod extra Synodum potuerint condi per Patriarcham evincunt San&i Bafilii teftimonium, ac fa&um Theodori Mopfuefteni. Quod toti Antiocheno Patriarchatui non fuerit Univerfale , fortiffimè fuadent di&um Theodori Symbolum, nec non & aliud adduétum à San&o Epiphanio. Nam & fecunda Cilicia & Cypri infula erant iftius Patriarchatus Provinciæ . Ex his interim lucet, quod quævis tunc Ecclefia, licèt non à fenfu , potuerit tamen de Nicænæ fidei verbis difcedere, & fuis Catechumenis proprium Symbolum formare , ac tradere. Nam quod etiam Conftantinopolitana ad Nicænum Symbolum additamenta non fint indu&ta, fed tantummodo probata, ac firmata per iftum Synodum , quod fint indu&a à fingularibus per Orientem Epifcopis, fuo loco demonftrabitur. Et ifta licentia duravit ufque ad Ephefinum Concilium , in quo ob Theodofiani Symboli blafphemias offenfi Patres omnia praeter Nicaenum , feu Conftantinopolitanum Symbola profcripferunt, ac infuper rigidiffimè vetuerunt illi quidpiam inferi , addi , aut detrahi , ne vel unam vocem. Et exinde omnes Orientales Ecclefiae in Conftantinopolitano Symbolo baptizare debuerunt, ac omninò baptizarunt. Nec aliud volunt addu&ta ex Conftantinopolitanis Synodis Teftimonia. Aliud enim non voluerunt laudati ifthic Epifcopi aut Monachi, quàm fe baptizatos effe , & baptizare in Nicæno Symbolo , au&to per Conftantinopolitanam Synodum, & confirmato per Ephefinam & Chalcedonenfem. Quod quaevis tunc Ecclefia, immò & quivis Epifcopus potuerit Symbolo aliquid addere, palam profitetur in litteris ad Tarfenfis Ecclefiae Clerum Magnus Bafilius. Redeuntes ad Ecclefiam Macedonianos mandat compelli ad folum Nicænum Symbolum , nullam ejus di&tionem omittendam , & addendum illi fidei Spiritum $am&um minimè dicendum effe creaturam. Quod ipfum fcribit in antecedenti ad eundem Clerum Epiftola : Quod nempe Nicæna fides

de Spiritu Sanâo non effet ob rationes fatis A a expre£

[ocr errors]
[ocr errors]

exprefa. Et quod Conftantinopolitana ad Ni. caenum Symbolum additamenta fuerint fa£ta per fingulares Epifcopos, & per fecundam Sinodum dumtaxat probata & firmata, ex eodem Bafilio jnfra oftendetur. Et in quarta feptimi Concilii A&ione adducitur fingulare ejufdem Patris Symbolum , fcriptum ad Apoftatam Julianum Imperatorem. Quin Sanétus Tarafius ipfum ex fuae Ecclefiae Bibliotheca produxerit , ideoque fit illud authenticum , non eft dubitandum . Etiam à San&o Gregorio Nazianzeno Cledomius Presbyter exegit brevem quamdam femtempiae Regulam & canonem. Hoc eft novum Symbolum adverfus novam tunc Apollinarii haerefim. Et licèt Gregorius tunc aliud à Nicæno componere noluerit , exftat tamen proprium ejus Symbolum , latinè redditum à Ruffino Presbytero . Etiam magnus Athanafius adverfus Arianam, & Apolinarifticam haerefim compofuit novum Symbolum. Effe verum Athanafii opus, fuo loco demonftrabitur. Nihilominus quod in ifto per feptimam Synodum produ&o Symbolo magnus Bafilius non baptizarit, nec baptizare fuerit aufus, lucidiffimè profeffus eft ad Antiochenam Ecclefiam . Lucidiffimè profitetur fe baptizare in Nicæno Symbolo. Quod ipfum omninô, fecerunt Na: zianzenus Gregorius,& magnus Athanafius. Uti hodie Nos in Baptifmo folum Apoftolicum, in variis autem aliis a&ibus profitemur Conftanftinopolitanum , & quidem cum Pii quarti Pontificis additamentis, Symbolum, ita olim variae per Qrbem Ecclefiae fecerunt ,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

fffu, e, ex Maria Dei filium natum ? Palam funt vérba non Nicæni Symboli, fed Apoftolici. Et in Libro ad Imperatorem Conftantium laudat fidem confeffam im Baptifmate, ipfamque adfirmat fmon Synodalem effe , fed primam & Evangelicam, feu Apoftolicam. Et in Libro de Synodis fcribit de femetipfo: kegemeratur pridem , & im jffo Epiftopatu aliquamter permanem * , fidem Nic«e nam mumquam miff exulaturus audivi. Quod neme Gallicana Ecclefia non in Nicæno, fed in folo Apoftolico Symbolo baptizaret . Quod jpfum in libris contra Eutychianos infigniter docet Vigilius-, nefcio cujus in Africa fedis Epifcopus. Nefcio quis Eutychianus dogmati

cum San&i Leonis Papæ Tomum eft hoftiliffimè infeétatus, & primd haec ejus verba: Fidelium Umjverfitaj profitetur fe credere im Deum Patremw omnipotemtem , & im Jefum cbrifum filium ejus Domimum mofrum. Sunt verba Apoftolici Symboli. Huic Capitulo ob id iffe Eutychianus calwmmiatur , cur nom dixerit in umum Deum Patrem, έ* im umum Jefum chriffum filium ejus , juxta Nicaemi decretum comcilii. Magnum Leonem arguit quod Apoftolico, non Nicæno Symbolo uteretur juxta Ephefinum Canonem , nempe calumniator Eutychianus fuit homo orientalis, & profano Photio exemplum praebuit ex diverfo Ecclefiarum ritu accipiendi anfas, & fomenta calumniae. San&us vero Vigilius repofuit: $ed Romae , & amtequam Nicaema $ynodur comveniret, a temporibus Apoßolorum ufque munc, & fub beata? memoriae Celeffimo, cui iffe re8ae fidei Teffimomium reddidit, ita fidelibus Jymbolum traditur. Nempe fine Nicænis additamentis, fimplex Apoftolorum Symbolum , & hunc San&tus Ambrofius, San£tus Auguftinus, Sanétus Maximus Taurinenfis , aliique Latinorum antiqui Epifcopi fuis Catechumenis femper tradiderunt atque expofuerunt Apoftolicum Symbolum, nullus Nicaenum.' Hinc item Marcellus Ancyrae Epifcopus, primae Galatiae Metropolita , Romae apud Julium Pontificem fe purgans de haerefi , non Nicaenum profeffus eft Symbolum, fed Apoftolicum. Nempe homo etiam graecus Romae profiteri debuit non graeco more fed latino. Ifta habes in Panario San&i Epiphanii . Et tertia Bracarenfis Synodus ftatuit: Catecbumeni $ym

[ocr errors]

bolum quod eff : Credo in Deum Patrem omnipoten- Can. i •

tem, fpecialiter doceamtur. Lucidè eft Apoftolicum Symbolum. Et adverfus Elipandum Tole* tanum Archiepifcopum fcribit Etherius Uxamenfis Epifcopus: $urgamur cum ipfir Apoftolis, & fidei noffræ $ymbolum , quod tradiderunt mobts , brevi compendia recitemur. Et fidem in qua baptizati fumus , in bac perverßtate & duplicitate baereticorum mon megemur. Et recitat totum Symbolum Apoftolorum. Ipfum adfirmat effe Apofto• licum , & omnem Hifpaniam in ipfo baptizari. Quodipfum in libris de Ecclefiafticis officiis difertè tradit etiam San&tus Ifidorus Archiepifcopus Hifpalenfis. Et in populari fermone San&us Eligius Tornacenfis Epifcopus infeétatur varia crimina; adfirmat effe folemniter in baptifmo ejerata Diaboli opera, atque adjungit: Promiffj, contra credere vor in Deum Patrem omnipotentem, & im Jefum chriffum Unicum Dominum nofirum. Pergit enumerare Apoftolici Symboli articulos : Plurima funt ejufmodi teftimonia altißimè clamantia omnem Latinam Ecclefiam femper in Apoftolico Symbolo baptizaffe. Rationem dat in Symboli expofitione Ruffinus Presbyter: In diverfis Ecclefis aliqua in $ym* boli verbi, inveniuntur adje&a. In Ecclefia tamen Urbis Romae boc mom deprehenditur fa&um. Quod ego propterea effe arbitror, quod meque beref, ulla iliic fumpfit exordium , & mo* ibi fervatur gnt* quus, eo, qui gratiam Baptifmi fufcepturi funt, publicè, id eff , fideli Populo audiente, Symbolum feddere, & ütique adjeâionem umiur faltem ferme. ni, eorum qui praecefferunt im fide , mom admitti? auditur. In caeteris autem locis , quantum intellig/

datwr ?

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

datur, propter nonmullos haereticor adalita , quidem videntur per quae movellae do&rinae fenfur crederetur excludi. Et Nicæna & Conftantinopolitana ad Apoftolicum Symbolum additamenta funt fa&ta adverfum Arianos, Macedonianos, Marcellianos, ac Apollinariftas. Et omnes iftorum errores fere ignoravit Latina Ecclefia. Hinc ad Italiæ & Galliæ Epifcopos fcripfit magnus Bafilius: zwom uma , meque duae vel tres Eccleffe im gravem bane tempeßatem illapfe periclitantur , fed à finibus Illyrici ad Tbebaidem ufque baerefeos malum depafei tur, cujus prava femima Arius fparfit. Et in fequenti ad eofdem epiftola : Hoc haerefeor malum cun&a depafcitur , & periculum eff , me vaffatis moffri, Ecclefiir , & ad famam veffri Imcolatus ferpat. Illiricum erat extrema Occidentalis Imperii Diœcefis : Et ufque ad ejus fines Bafilius adfirmat Occidentem effe fanum . Nempe omnem fcabiem quam eò Conftantius Imperator ex Ori

ente intruferat , extruferat Imperator Valenti- |

nianus . Exinde vix novimus . Arianifmum novit in Gothis , Vandalis, Svevis & Burgundionibus Romani Imperii laceratoribus. Hinc ifta additamenta adeo indicavit fibi non effe neceffaria , ut etiam Pi&avienfium Epifcopus Hilarius tantus Theologiae gigas illa ignoraret , & ipfe fcribit ad Imperatorem Conftantium: Inter baec fidei maufragia cœleftir patrimonii jam pene profligata baereditate , tutiffimum mobis primam & fòlam Evangelicam fidem confeffam 4m baptifmate intelle&amque retinere , mec demu*are quod folum acceptum , atque auditum habeo ὸeme credere, mom ut ea , quæ $ymodo Patrum moffrorum comtimemtur, tamquam irreligioré aut impiè fcripta dammamda fint , fed quia per temeritatem Aeumamam ufurpamtur ad comtradi&ionem , quod ob boe fub nomine movitatis E vangelium negaretur impericulosè tamquam fub emendatione immovetur . Palam laudat Gallicanæ morem Ecclefiae, quae in baptifmo non Nicænum tradebat Symbolum, fed primum, Apoftolicum, atque Evangelicum, & addit id non fieri ex Nicænæ Synodi contemptu , fed ob duas caufas. Primó, quod iftud Symbolum fit primum & Evangelicum , ideo

-non facile demutandum, fecundó quod ifta mu

tatio malignis ac imperiris pariat offenfionem & fcandalum. Etenim aut cenfent aut gariunt Nicaenum Symbolum à nobis præferri Apoftolico , *tque ita & ipfi Evangelio. Porrò antiquum, •quo Romana Ecclefia competentes cogit ad publicam Symboli recitationem coram omni Populo, morem laudat etiam in quarto fermone de IDominica Nativitate San&us Leo magnus: Per. fmamete mobiles in ea fide quam confeff, effis coram multi* teftibus , & im qua remati per aquam , & $pi vitum Saméfum accepißi* Cbrifma falutir , & fignaculum vitae aetermae . Et ftatim fubjungit iftam

[ocr errors]

Scribit item ad Palaeftinae Epifcopos: obliti effi, Symboli falutari , & confeffomi* , quam promumciam. ter coram multi* teffibus $acramentum baptifmi fufcepiffi ? Omnino laudat Romanum morem , & •quafi fupponit ipfum etiam in Palaeftina viguiffe. Eundem laudat atque infigniter exponit in confeffionum libris San&us Auguftinus, fcribens de Baptifmo Vi&orini Rhetoris, converfi per San

[ocr errors]
[ocr errors]

horam profitendae fidei, quae verbi, certi, conceptfs retemtifque memoriter de loco emimemtiori im confpe&u fidelis Popoli Romae reddi folet ab eis qui acceffuri fumt ad gratiam tuam, oblatum effe $impliciamur dicebat Vi&orimo â Presbyterir , ut fecretius redderet , ficut mommulli r , qui verecundia trepidaturj videbamtur, offerri mor erat, illum autem maluiffe falutem fuam im comfpe&u fam&ae multitudinis profiteri. Qui mos videtur viguiffe etiam in aliis Ecclefiis Latinis. Etenim apud San&tum Auguftinum Au&tor quadragefimae fecundæ homiliæ declamat ad competentes : „Quicumque veßrum mon beme $ymbolum reddiderumt, babemt fpatiunw, temeam*, quia die Sabbatbi audiemtibus omnibus qui aderumt reddituri effir.Ifta feria quinta Ecclefia Symbolum jubebat reddi. Et in redditione tunc titubantes cogebat fabbatho San&to ad publicam redditionem. Ita , illos compellebat ad firmam Symboli notitiam. An etiam prior recitatio fieret publicè, ignoro. Orientalis Ecclefiae morem edicit Laodicenfis Synodus : oportet eor qui illumimantur fidem difcere , & quinta bebdomadis feria Epifcopo reddere, vel Presbyteris. Quem Canonem innovavit & Trullana Synodus . Qui mos , viguit etiam in plerifque Latinis Ecclefiis. Hinc Romae idem indulgebatur verecundis, ac titubantibus. Verum his omnibus obftat antiquus ordo Romanus. Exponens enim antiquum Baptizandorum & Catechizandorum morem , haec ftatuit: Acolytbur accipiemr ex ipfr infantibus mafculum unum , & tememj im fmiffro brachio , ponit mamum dexteram fuper caput ipfius , & dicit ad eum Presbyter : Annumtia fidem ipforum qualiter credant. Et pomem , manum Acolytur fuper caput Imfamtir dicit $ymbolum decantamdo bi* verbir. Decantat Symbolum Conftantinopolitanum prius græcè tum latinè. Quod nempe & Græcos, & Latinos, & adultos & parvulos Romana Ecclefia fic baptizarét. Et afitiquæ Wifigothorum leges converfos ad Chriftum Dominum, & baptizandos Judaeos compellunt prius ad totius fuae fuperftitionis ejurationem, deinde ad Chriftianae fidei profeffionem : Ad profeffionem Symboli Conftantinopolitani. Proinde & Gallicana & Hifpanica, immò & ipfa Romana Ecclefia in ipfo olim baptizarunt . Antiquum enim Romanæ

deo hunc hodie exftantem ordinem non effè verè ac purè Romanum, fed multis Francorum additamentis transformatum. Etenim Conftantinopolitano Symbolo inferit de Spiritu San&o : 42ui ex Patre Filioque procedit. Quod additamentum omnes novimus Romanæ Ecclefiae dudum graviter difplicuiffe. Quapropter ille ordo non eft Carolo magno antiquior . Sub ilhus enim Imperio aut Regno Francorum Epifcopi cœperunt Symbolum cantare ad Miffam , & ipfi inferere illud hifpanicum additamentum : Nequaquam tamen baptizarunt in illo Symbolo. Lucet ex hifce ordinis ibldem ad Catechumenos verbis : Imtemtir animis $ymbolum difcite , & quod vobi* fcut accepimus , credimur , mom alicui materiae, que corrumpi poteff, fed paginis veßri cordi* imfcribite. At quodnam boc Symbolum ? Evamgelici $ymboli Sacramentum, à Domino iwfpiratum, ab Apoßolis inftitutum. Cujus pauca quidem verba

[ocr errors]
[ocr errors]

Ecclefiæ ordinem olim fervavit Gallia. Refpon- '

« VorigeDoorgaan »