Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Porrò Agelius per quadraginta annos fuit Novatianenfium apud Conftantinopolim Epifcopus. Hoc eß, inquit idem Scriptor, à Conftamtimi temperibur ufque ad fextum ammum Imperii Theodofii. Addit Paxenfem Synodum effe faétam fub Valentis Imperio. Quod ipfum fcribit Hermias ZoZOmemuS. t Notanda funt Socratis verba : Illir , qui im, Pbrygia momen ab eo ducebant , licet à fide Ecclefae averff, ejus Communione uti permiffum eff. Hermias Zozomenus eft lucidior : Nom aliter atque Romama Ecclefía poft Aequimo&ium vermum , iffum diem Feffum tum ipfe Novatus, tum ejus fucceffores ufque celebrarunt , quo-ad quidam im Pbrygia Novatiami Epifcopi im Vicum Gazum profe&i, quomiam ob hanc rem etiam cùm illis, qui do&riab ipfr diffemtiremt , communicare renuebant , Jegem tulerumt , ut diem Feffum Pafchatir, eodem tempore , quo Judæi agerent. In Panario fanêtus Epiphanius Montaniftas diftinguit in Cata-Phryges & Pepuzianos, hos etiam Qgintillianos à Quintilla, & à Prifcilla Prifcillianos appellat, atque profequitur : Ex iis duabus inter fe commiffi* Se&is mova quædam conflata eff , & in Orbem introdu&a , quarta-decimamorum reffr. Plerofque orthodoxi Dogmatis articulos affirmat ab ipfis admitti , & fubjungit: $ed imter baec tamen mom mediocri calamitate comfiáantur, quod id quod im Lege fcriptum eff , perperàm accipiunt : Maledi&us qui mom fecerit Pafcha quartà-decimâ die memfir : Hic articulus non eft à Montani Paracleto. Etenim ejus Tertullianus non meminit, nec alii veteres iftius Pfeudo-charifmatis Se&tatores aut Impugnatores. Montanus fub fan&i Aniceti Pontificatu laceravit Ecclefiam: Dum Romana Ecclefia Afiaticam ad Pafcha die Dominico celebrandum caepit urgere. Succeffit fan&i Viétoris in eandem hanc Ecclefiam duritia : Ac tandem jam laudatum Adiaphoriæ Decretum. Et Montaniftae praefertim graffabantur in Phrygia , Provincia Afiaticæ Diæcefeos. Hinc paffim dicuntur Cata-Phryges. Hos animarunt ifta difcordia , iftudque Decretum : Ex inde cæperunt anfam calumniandi omnem Ecclefiam. Dixerunt Decretum Divinae ac Apoftolicae legis effè prævaricatorium , adeoque & Afiaticam & Romanam Ecclefiam omninò Apoftataffe, Et fic Montani Erroribus novam addiderunt haerefim , & faéti funt haeretici quarto-decimani, Porrò Montaniftae ac Novatianenfes fuerunt vulpes colligatae per caudas. Hi Idololatricum Lapfum , ifti Maechiam docuerunt effè peccatum irremiffibile per Claves Ecclefiae. Atque ita conjunétis cornibus Ecclefiam arietarunt. Verùm foliscaudis, nequaquam capitibus jungebantur: Sefe mutuò oderant. Et odii radix tandem fuit fola Pafchalis Feftivitatis diverfitas. Etenim licet Novatus in exordio tradiderit folam Idololatriam effe irremiffibilem , poftmodò tamen , aut ipfe aut ejus Seétatoresrigorem extenderunt ad omne crimen , atque ita inter ipfos & Montaniftas fuit modica diftantia. Hinc tandem quidam Novatianenfium in Phrygia Epifcopi fecerunt Pazenfem Synodum ; refumpferunt avitam Afiaticae Ecclefiæ confuetudinem , fa&i funt Quarto-Decimani , atque ita cum Montaniftis

[merged small][ocr errors]

Marciamo Agelii in Novatianenfem Conftantinopoleos Epifcopatum fucceffore, ad Prerbyterii digmitatem eve&us , mibilominus Judaicae Religioni fervire laboravit. Quim etiam Epifcopatus cupiditate incemfur fuit. Itaque ma&us duor Presbyteror , Tbeo&iffum & Macarium , fuae cupiditati* adjutorer , tempus & morem Pafcbatis Feffi celebramdi , qui im Pazo vico Phrygiæ à Novatiami* decermi temtatur erat , removare cogitavit. Ac quamquam primùm fimulatione Monafficae vitae excolendae , ab Ecclefia receffit , & fíbi mom nul/or , quot myfferiorum Commumiome indigmor cenfebat , permagnae offemfoni fuiffè docuit : Tamen haud ità multò poff, dum Comvemtur feparatim agere inßitueret , de mamifeftò aperuit. Non à Catholica , fed à Novatianenfi fe feparavit Ecclefia, Utique ob Pazenfis Synodi Decretum. Omnes ipfum admittere nolentes damnavit uti Evangelici & Apoftolici Canonis Prævaricatores. Ex quo vides Pazenfi Decreto hunc omninò fuiffè fenfum. Pergit Socrates: De quibus rebus certior faéfur Marciamur, fuum ipfius im , ordimamdis Presbyteris errorem & infcitiam proptereà magnoperè accufavit , quod homimer imamir gloriae adeò appetentes ad Presbyterii munus extulerat. Atque graviter fibi fuccenfem , dixit, multò fuiffe fatiùs mamus fua* im fpima , impofuiffe , quàm earum impofitione $abbatium defigmaffè ad gradum Presbyterii. Idcircò Angari ( eff boc B4thymiae emporiumpropè Helemopolim fitum ) Concilium Epifcoporum Novatiamorum convocat. Qui cum effemt im umum coa&i , accerfumt $abbatium , eumque of. femf fui animi caufft * coram Concilio propomere jubent. Ac fimul-atque ille diffemfiomem de Feffo Pafchatir celebrando cauffam attulerat, illud enim tum ad confuetudinem à Judæis in eo fervatam , tum ad præfériptum ac mormam eorum , qui in Pazo convemeramt , celebramdum effe dicebat , Epifcopi im Comcilio congregati , fufpicamter illum 'Sedis Epifcopalis defideruo eam rem cauffatum effe , jurejuramdo homimem obffringunt, ut Epifcopatum mumquam capefceret. Illi tum Canonem edumt de Feffo Pafchatis , quem Adiapborom vocabant : Docebamtque diffemfonem de Pafchatis Feffo mon fatis juffam effè cauffam , cur Ecclefía dirimeretur: Neque eor , qui im Pazo coa&i fuiffemt , præjudicium generali Camomi feciffe. Nam veterer, qui proximè ab Apofo/orum temporibus aberant , quamquam de boc Feffe inter fe diffidebant; tamen inter ipfor mutuò commumicaffe. Miferanda Synodus nè aut profanum Sabbatium offenderet , aut deviam Novati Synagogam laceraret, à fan&o Viétore & Polycrate ftabilitam Adiaphoriam reduxit,& edixit iftum fuiffe fenfum Pazenfis Synodi. Quod iftam Adiaphoriam reduxerit, difertè affirmat laudatus So

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

runt Pafcha vel Chriftiano vel Judaico more ad Jibitum celebrare , & tamen effe amicae communionis. Sabbatius tamen fprevit hanc Synodum. Se&ari perrexit Pazenfe Decretum. Seduxit Phryges & Galathas, Tandem fe perjurus intrufit in Conftantinopolitanum fuae faétionis Epifcopatum. Ac eft faedâ à Populo extrufus. Quae dmnia fcribit etiam Hermias Zozomenus, Et ex ipfis difcimus laudatum Audiaphoriæ Decretum à fan&o Viótore fuiffe admiffum atque fancitum ,

Quæftio duodecima eft , An Montaniftae fuerint quarto-decimani , juxtà tunc confuetum morem Afiaticæ Ecclefiae. Refpondeo non fuiffe. JHabuerunt fingularem Ritum. Eum exponit Hermias Zozomenus : Momtamiffae , quoj Pepu*yta, & Phryges appellant , peregrinam quamdam rationem commentu funt , fecumdùm quam Pafcba celebrant. Siquidem eor , qui im boc megotio Lumæ curfum curiorè obfervant , rcprebemJunt , & folor folares circulos dicunt effe fequemalo, iis , qui iffa volumt reéfè ordimare: Et memfe* fingulos effe triginta dierum ffatuunt, incipere auvem dicm primam ab Æquino&io Vermo , quae Roamanorum more dicatur momo Calemda* Aprilir. Eoarum commenta exponit largiùs Sanétus Epiphaanius addit omnes inter fe non conveniffe : Junt inter eos, qui unam eamdemque diem obfervant , & una eademque jejunant, ac Myfteriis operamtur. INan» ex A&is Pilati accuratam fe bujus Inftituti vationem didiciffe gloriantur ; in quibus fcriptum ufi a&avo calendas Aprilis $alvatorem effe paffum. Quamobrem illa ipfa die Pafcha celebrare vodumt , im quamcumque demùm Lumae quarta-decisma dier incurrerit. At qui im Cappadocia degunt, eamdem diem , quae eft o&ava Calemda* Aprilir , celebrant : Tametfi non mediocris eff inter illos diffenfo. Nommulli enim Lunam quartam-decimam fta. tuumt , quae im o&avam Calemda* Aprilis incidit. Alii ad decimam Calenda* Aprilir rejiciumt , fed affi ä Prepofito exciderunt. Quæ omnia ad plenum exponere non eft hujus loci. Fuerunt alii quarumdam Ecclefiarum circà hujus Fefti legitimum diem errores & diverfi ritus. Vide Socratem, Nicephorum Calixtum , ac Dionyfii Petavii Notas in fan&tum Epiphanium. Porrò cur Catholica Ecclefia circà hoc Feftum ac ejus appendices non Solis, fed Lunæ curfum attendat, infigniter exponit fan&tus Auguftinus in Literis ad Januarium. Hæ circà Pafchalem diem quaefliones funt graffatae ante Nicænum Concilium. Et ad ipfas extinguendas fuit Legatus Hofius. De Crefcentio, qui tunc turbavit Ægypti Ecclefiam re&è fcribit in laudatis Notis Dionyfius Petavius : Quaemam fub Alexamdro Alexandriae Epifcopo Pafchales ille turbæ fuerimt , mufquam à me le&um vel auditum, $ed meque quis Crefcentiur ille fuerit. Quaerant amplius eruditi.

[ocr errors][merged small]

Hofium noluerunt attendere, fecerunt de^ fperata ipforum malitia, ac etiam memoratae Conftantini Literae , quæ mali originem referebant in fanétum Alexandrum potiùs , quàm in Arium. Conftantinus videtur tunc Nicomedia tranfiiffe Conftantinopolim , intenturus ejus perficiendis ædificiis. Hinc ejus Epifcopum Alexandrum , virum fan&iffimum ac doétiffimum , fan&us Patriarcha Alexander cenfuit implorandum , & optimum Principem inftruendum per ipfum , ac à Nicomedienfis Eufebii impofturis fe liberandum. Ad ipfum ergó fcripfit eruditas Literas, quas nobis in Ecclefiaftica Hiftoria cuftodivit Theodoretus. Eas mifit per Apionem fuum Diaconum. Eft ejus extrema adverfus Arium Epiftola. Lucet ex his verbis: $uffragamimi mobi* adverjùr furiofam illorum temeritatem , mom alite* atque collegae moffri, qui ægrè tulerumt, & ad me contra iffos fcripferumt , libelloque comtra eor edito fubfcripferunt, quæ & per filium meum Apiomem ad vos miff, partim Ægypti totius & Thebaidir , partim Libyae & Pemtapolir , & Jyriae, atque etiam Lyciae & Pampbiliae , Afiae , Cappadociae & finitimarum circumquaque, quorum exemplo à vobis etiam me accepturum comfido. Tunc ergò ad omnes iftarum Regionum Epifcopos fcripferat, ac fuæ fidei Libellum miferat, atque ab ipfis receperat refponfum , ac iftius libelli fubfcriptionem. Per has poftremas literas expoftulabat fan&i etiam Alexandri fuffragium, utique apud praefatum, ac ab Eufebii fufurris jam liberum Principem . Ifta Epiftola lucidè laudat Apoftolicum Symbolum;plerofque ejus adducit articulos,ac ex ipfo refutat Arianos. Incipit : Credimur , uti Apoffolicae Eccleff.e placet. In folum Ingemitum Patrem. Alexandrina Ecclefia videtur habuiffè : Credo im* umum Deum Patrem. Audi etiam fecundum articulum : Et in umum Domimum / E $ U M C H R I$TUM, Filium Dei umigemitum. Ifta Ecclefia hic manifeftè adjecit vocem, umum. En articulum de Spiritu fan&to : Unum, ficut Divimae Literae mor docemf Spiritum $am&um confitemur. An & hic ifta Ecclefia adjunxerit vocem , Unum , non poffum definire. Interim voces, quas Conftantinopolitana Synodus appofuit aut firmavit , & vivificamtem , San&us Alexander egregiè exponit : Qui immo vavit tum faméfor bomines veteris Teftamenti, tum ejur, quod movum appellatur , Divinor Do&ore r. Et pergit: Unam & folam , Catholicam, Apoftolicam Ecclefíam. Ex quo vides quod iftius Ecclefiae Symbolum habuerit voces, Catholicam , Apoftolicam Ecclefiam. Adeò antiquum eft iftud additamentum. Alexander pergit : Poff baec agnofcimus Refurre&iomem mortuorum. Hic fiftit , & de vita æterna nullam facit memoriam. Ex quo videtur hic articulus illi defuiffe , & ejus extremus fuiffe Carmis refurre&io. Iterum Alexander: Refurrexit à mortuis , Adfcendit ad cælos , 5cdet in dextera Ma

QÉ Arius & ejus Affeclae venerabilem Majeßatur. Clarum eft quod laudet Apoftolicum Symbolum. De ejusantiquitate, originalibus articulis, ac additamentis, plura dixi in Sholiis ad praefcriptiones Tertulliani. San&us Alexander Conftantinopolitanus Epifcopus eft potens ifte Ecclefiae apud Divinam Majeftatem Advocatus, cujus poftmodò fanétiffime Precesfceleratum Aridm exftinxerunt in fætidis locis, effuderunt omnia ejus vifcera, & Ecclefiae Catholicae immaculatam communionem à macula & contagio liberarunt. Hinc apud Magnum Conftantinum eft fuo officio conftantiffimè fun&us, & impetravit novas contra Arium Literas, de quibus fcribit fanétus Epiphanius: Imperator, Divinae Fidei ardore commotur , Epifolam benè longam , & Emcyclicam ad omnes Romamo Imperio fubditor, adverfur Arium, ejufque dogma fcripfit , omni $apiemtia & veritate refertam, quæ im bodiernum ufque diem eruditorum manibus teritur. Hujus imitium eff : Conßantimur Auguffur , Maximus , &c. Ariur cum Ariamir malus interprer , ipfiffima eff imago ac fimulacrum diaboli. Tum poß alia quaedam , & longam ex $cripturis Sacrir illius refutationem , poftremò verfum quemdam ex Homero cum indignatione & ftomacbo comtorquet , quem hîc adfcribendum putavi. Audi acerba tanti Principis verba: Age, Mars Ari, clypeis opur eff. Verùm me id facia , obfecramur : Ac te faltem veneri r comfuetudo cohibeat. Arium notavit de contrariis vitiis. De turbulenta crudelitate, ac de venerea libidine. Ex eifdem notatur Nero. Etenim Luxuriofi folent effe manfueti & mites. . Epiftolam , quae magno Chriftianae eruditionis damno, dudum latuerat, primus vulgavit Fredericus Morellius: Et ipfam, omninò legendam, fuis Annalibus inferuit D. Cæfar Cardinalis Baronius. Epiftola ad omne quidem Imperium fuit miffa; eft tamen infcripta ad Arium & Arianos. Quibufdam etiam in aliis S. Epiphanius eft ifthic memoria lapfus, de quibus vide Notas Dionyfii Petavii. Ifta Epiftola Arium & Arianos adeò proftravit, ut de ipfis fcribat in Libris de Magni Conftantini vita Symmieta ipforum Eufebius Cefaraeenfis : In ßnguli r Civitatibus Epifcopi cum Epifcopis diffidere, ac Populus contra Populum tumultus ciere, & impetu quodam repentino, inftar Symplegadum , & mutuis pugnis ut ipfum comcidere cæpit, ufquè amimir imfamir ac defperatis impia fcelera aggredi , & Imperatori r Imagines contumelia afficere mom dubitarent. Verùm Imperatorem mom tam ad iram , quam ad immenfam animi ægritudinem , qua furioforum amentiam fuprà modum deploravit , imcitarunt. Re&è dicit, Repentimo impetu. Nempe ob fubitam à Principe, quem fibi amicum cenfebant, mutationem, & fui penitùs damnatricem Epiftolam. Hi furiofi nequaquam fuerunt Catholici , fed foli Ariani. Qui Domino Deo ac fuo Patriarchæ Alexandro jam dudum rebellarant, ac plurimas irrogarant blafphemias & contumelias ; caeperunt jam patrare paria in Auguftum Mundi Dominum. Ita confueverunt Hæretici. Quantum porrò crimen fit Principis Statuas invadere, difcere poffis ex Sanéti Joannis Chryfoftomi ad Antiochenum Populum fermonibus, in quibusagit de deje&is Statuis Magni The9dofii.

[blocks in formation]

E hac Synodo habemus in A&is fan&i Sy1. veftri : Temporibus fam&i Sylveffri Papae , & Conftamtimi piifimi Auguffi , fa&um eff magnum comcilium in Nicaea Bithymiae, & congregati funt regulariter ejufdem $ylveffri Papæ vocatione in id ipfum trecenti decem & o&o Epifcopi Catholici, qui expefuerumt fidem integram, Catbolicam, immaculatam, & dammaverumt Arium , Pbotimum, Sabelliumque, atque fequacer eorum. Eodem quoque tempore, & decime-tertio calemdarum Juliarum die , quamdo memoratum Concilium magmum iw Nicaea congreg4• tum eff, Canonica jam fa&a Papae vocatione in Urbem Romam congregavit & ipfe cum confilio praefati Conftantimi Auguffi ducemtor fexaginta feptem Epifcopor, & dammavit iterum tam califfum , quàm Arium & Photimum , atque Sabellium , & conffituit ut Presbyterum Ariamum reßpifcemtem memo fufciperet, miß Epifcopur ejufdem Loci eum recomciliaret, & facrofam&fo Chrifmate per Epifcopalis mamus impofitionem $piritur $am&i gratia, quae ab Haereticir dari mom poteff , confirmaret. Eandem Synodum laudat Romanum Breviarium in fecundi No&turni de fan&to Sylveftro Le&ionibus : Hoc Pomtifice habita fumt duo Comcilia ; Nicaemùm , ubi praefaemtibus ejus Legatis , praefemteque Conffamtimo , & trecentir decem & o&o Epifcopis , fam&a & Catbolica fide r explicata eff, Ario ejufque fe&atoribus comdemmati r. Quam etiam Symodum comfirmavit, Petentibus Comcilii Patribus umiver£ : Et Romamum , in quo interfuere ducemti O&ogimtaquatuor Epifcopi , ubi iterum Arius comdemmatu* eff. Quaedam in iftis Aëtis deviant. Primò, quod in hoc Romano & in Nicaeno Concilio dicant damnatum Photinum.Etenim Photinus Syrmienfis Epifcopus tunc necdum apparebat. Et ejus Magifter Marcellus, Ancyrae Epifcopus , ftrenuiffimè fe geffit in Nicæna Synodo. Secundó difplicet quod ifta A&ta dicant Romae damnatum nefcio quem Califtum. Hunc enim inter Arianos penitùs ignoramus. Tertiò difplicet , quod dicant Synodum Romanam Nicaena pofteriorem. Etenim poft Nicaenam quid opus erat alia apud Romam Synodo? Nifi fortè ad deliberandum de iftius confirmatione. Verùm de hac danda nullus fuit vel fcrupulus. Et opus non fuiffet tanto Epifcoporum numero. Deinde iftius Romanæ Synodi apud Antiquos Scriptores nulla eft penitùs memoria. Prima , quam ego novi , memoria eft apud Magni Caroli Capitularia. Ejufdem meminit in fuis adversùs Photii calumnias Scriptis Venerabilis Æneas Parifienfis Epifcopus: In Synodo, cui praefedit Rom.e beatur $yveffer Papæ cùm Epifcopi r ducenti* o&oginta quatuor, ubi damnati funt Vi&orimu r Epifcopur , cafifur, Hippolytus Diacomu r , adftantibus Epifcopis , & Prerbyterir , & Clerici r Graecorum. Et rursùm : Beatus $ylveffer in fine allocutiomir , quam fecit in $ynodo a&a in Trajanir , tertio calendar Juniar. Hîc iterum quaedam offendunt. Primò, quod dicat Græcorum Epifcopos ac Presbyteros Papali

Synede

Haeref.

69. C.9.

Lib. 3.
Cap. 4•

Lib. i.
CaP. 139

Cap. 1 * n

Cap. 197^

[merged small][merged small][ocr errors]

' gativa fui fuffragii. Mittebat per diverfos Legajtos: Alii Apoftolicæ Perfonae, alii erant Legati iftius Synodi. Dominus Petrus de Marca in quinto libro de Sacerdotii & Imperii Concordia cenfuit hanc duplicem Legationem priùs apparuißè

Quidquid fit , ifta Occidentalis ante generalem celebrata Synodus eft antiquiffima. Eam ante Ephefinam S. Celeftinus, ante Chalcedonenfem celebravit Magnus Leo. Et quia tunc Gallia ipfi adeffe non poterat, diftin&tam ab ipfa Synodum juffit cogi , & ejus etiam judicium parabat cum fuae Synodi Judicio mittere Chalcedonem. Etiam ante quintam Synodum iftud ipfum fecit Vigilius. Quare quin & S. Sylvefter ante Nicænam Synodum fecerit , exiftimo non dubitandum. Quia tamen nullo Authentico ac irrefragabili teflimonio id demonftrare poffum, permitto unumquemque in fuo fenfu abundare. Quæ hodiè exftat Synodus, eft forfan fuppofititia ; hinc ejus Canones & alia A&ta, licet penitùs inutilia non fint, defino interpretari.

Y

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

DECR ET A E T C A N O N ES,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

nium vifibilium, & invifibilium fa&orem. Et in unum DominumJefum Chriftum, Filium Dei ex Patre natum unigenitum ; ideft, ex fubftantia Patris: Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum verum ex Deo vero. Natum non faétum, confubftantialem Patri, per quem omnia fa&a funt,& quæ in Coelo, & quæ in Terra. Qui pro

pter nos homines,& propter noftram falutem defcendit, & incarnatus eft, & homo fa&us, paffus eft , & refurrexit tertia die. Et adfcendit in Cœlos, &iterum venturus eft judicare vivos, & mortuos. Et in fpiritum Sanétum. Eosautem, qui dicunt, erat aliquando, quando non erat, & quia exiis, quæ non funt, faétus eft, aut ex alia fubftantia vel effentia dicunt effe, vel creatum, vel mutabilem, vel convertibilem Filium Dei , anathema

tizat Catholica Apoftolica Ecclefia.

DISSE R T A TIO De Symbolo Apoflolico & Nicæno.

C APUIT PRIMUIM. Quid fit fidei S.Symbolum in genere.

Uod nos fidei Symbolum , Tertullianus , ac alii antiqui Latini paffim vocant fidei aut veritati r regulam matremque Catholicam ab ejus integra cuftodia Ecclefiam autbemticae regulae. Vox porrò Symbolum duas fignificationes habet, de quarum prima Vene

rabilis Beda in Commentariis Proverbiorum : Sjmbolum Graecum momem ef?, & imterpretatur col latio. Eft autem collatio $ermomum, ficut in comff Iiis folet ; ef & pecumiarum , fíve aliarum rerum. Etiam convivium ex collatis per varios ferculis conflatum eft Symbolum. Altera fignificatio in dicium , fignum diftin&tivum , verbalemque militum tef{eram fignificat , de qua Ruffinus Aquilejenfis Ecclefiæ Presbyter , in Symboli Apoftolici expofitione ad Laurentium Epifcopum : Et im bellis civilibus hoc obfervari ferumt. .guomiam & armorum habitus par , & fomus voci r idem, & mor unus ef? atque imffituta bellamdi ea

dem , we qua doli fubreptio fiat, Symbola difcreta

Differt.de Symb.Ap.& Nic.T.I.

unufquifque Dux fuis militibus tradit , quae latim? figma vel imdicia momimantur : ut f? forte occurrerit* quis de quo dubitatur , interrogatur Symbolum ,• prodat fi fit boffi*, am fociur. Sic, tefte Arnobio, ejufdem folemnitatis confcii Symbola proferebant, , quibus & fe fe agnofcerent, & fecernerent ab aliis. Cur verbalem militum tefferam Ruffinus dicat folis civilibus bellis ufitari , nefcio: omni expeditione ufitatam Romana docet hiftoria, praxifque hodierna. Utraque fignificatio quadrat noftrae Regulae, prefertim illi quam Apoftoli compofuerunt , qui & creduntur vocem. Symbolum in Ecclefiam introduxiffe . Apofloli,

inquit Ruffinus, im Mumdi regiomer ab imvicem difceffuri mormam prius futuræ prædicationis im commume conftituumt , me forte alius ab alio abdu&i diverfum aliquid bis qui ad fidem Cbriffi imvitabumtur , exponeremt. Ommes ergo im umo po/ti , & $piritu famé?o repleti breve illud futurae fibi praedicatiomis imaicium , conferemdo im umum quod femtiebat unufquifque , compomumt, atque bamc credemtibus damdam regulam fatuumt. Jymbolum boc multir, & jufiiffimi, ex caufi, appellari voluerunt . Hae caufae funt jam diétæ $ymboli fignificationes. Ea enim regula eft vera plurium in unum collatio, quoniam im bir fermomibus umufquifque Apoßolus in unum comtulit quod femfit : Quifque fuum articulum. Eft & indicium , fignum diftin&ivum, verbalis teffera. Idcirco quippe i/lud imdicium pofuere per quod agnofceretur is qui Cbriffum verè fecumdum Apoßolicas regula , praedicaret, aut crederet, ut quifquis hanc regulam aut nefciret , aut

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »