Pagina-afbeeldingen
PDF

Haeref. Meletio fuiffe delatas ad fan&um Alexandrum » ÄÄÄ. & profequitur: Deprebemfo igitur Ario, Alexander

[ocr errors]
[ocr errors]

Collatione, fed in folemni ad Populum Concione contigiffè. Nicæna Synodus faéta Conftantini anno vigefimo , atque ita quarto ante ipfam anno coepit Arius blafphemare. Erat quarti Chriftiani fæculi Annus vigefimus primus. Hinc Portentum , quod biennio ante has Blafphemias vidit fan&us Antonius, fa&um fuit nono decimo Anno iftius faeculi. Ad primam Arii blafphemam Praedicationem prænuntiavit ab iftis blafphemiis movendam & turbandam effè omnem Ecclefiam. Ipfa Elementa teftata funt ipfam fibi difplicere. Et funt deteftata.

Prima $an&ii Alexandri Synodus.

Anc Synodum laudat in Panario fan&us Epiphanius. Arii Blafphemias adfirmat à

indi&o Epifcoporum Concilio de fide diligemter inquifvit, & ab Ario pravae ac permiciofe illius , quam amimo conceperat , opimiomir rationem exegit. Hic Arius mibi! tergiverfri aut diffimulare, fed perfri&a fronte, uti fe res habebat , refpondit. Quam ob rem Alexam {er eum ex Eccleffa deturbavit. Et cum eo ingem r virgimum & caeterorum ckricorum, quos i/le depravarat, vir ejicitur. Et in fequenti ejufdem

omnia figmificaffet , nimirùm & à veritate illum aberrare, & fua perfuafione plerofque à re&a fide depravator &* imquinator im exitium trahere , Alexamder Arium ad vocam*, ecquid ita fefe rer baberet, imterrogat. Tum ille mihi! tergiverfatur aut cum&fatus , Aatim frontem perfricamr , omnem fuam pravam opimionem evomuit , ut ex ipfíus Epiffoli r , & A&i* ik liur Inquifitiomir comffat. Quam ob rem Alexamder habito Presbyterorum , ac quorumdam Eptfcoporum, qui ad-erant , Comvemtu , de eo quaeffionem habet, ac diligenter examimat. Tum veritati cedere detre&amtem ejicit ex Ecclefia , ac tota civitate profcribit. Cum quo & Virgine r illae , & clerici , cum multitu

rum: Arius fub Alexandro Petri $ucceffore floruit , à quo mom fine magna commotione , ungentique coa&a $ymodo profligatur eff. Alexander enim illum ejecit , atque ex Ecclefia & Urbe , velut ingem, quoddam maHum, quod ad bumani gemeris permiciem graffabatur , exterminavit. Primae , quam in Arium fan&tus

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

cebamur tali honore digmum fuiffe exiffimatum ab Ale*andro, momine Ariu r , vir fpecie quidem magìs piur, caeterâ verò vamitatis & gloriae callidur amator ; cœpit circa fidem im Cbriffum peregrima quaedam proferre , quæ prioribu r temporibus memo quaeferat umquam , aut imtroduxerat : Comatur Unigemitum Domimum moffrum J E S U M c H R I $ T U M à Patri* imeffabili & aeterma Divinitate feparare : Magnae im Ecclefiaperturbationis au&or fuit. Verùm ` dum Alexander ingemita fuæ : maturæ benignitate Arium» im meliùs mutare vellet decemtibur admonitiomibu* , necalum ßatueret $emtemtia uti ; intereà comttgit ob boc, ut peffilemti Haerefír calamitate multi abfumeremtur, & tamquam ex parva fcimtilla magnur ignis accenderetur; malum incipiens ab Alexandrimorum Ecclefía , plures alias Civitater atque Provincia; percurrebat. Poftremò cum videret Alexamder malum im pejus progredi , Jymodum fubje&orum fibi Epifcoporum comvocamr , & Arium Sacerdotio dejiciem , , fuis Collegis rationem reddit ; &* quæ contra Arium fufiùs expomemr , ftudiumque exßirpandae Herefeos ii * injiciem * , ut ad Judicium praepararentur, ipfòw adhortatur, im humc modum ad eor fcribemr. Per Synodalem Epiftolam. Gelafius affirmat varia. Primò, quod falus Arius fuit au&or hujus Tragediae, Epifcopatus

ambitu tumida ejus mens per Alexandri beneficia

: evafit pejor. Quia hujus Epifcopatum per praetexta Perfonae aut Elationis vitia non potuit, arietandum duxit per nova adversùs Divinam Majeftatem Dogmata. Et certè non folus Achillas, fed & Alexander per memorata in Arium beneficia omninò deliquit. Uterque mandatum, quod Divinitùs acceptum fan&us Petrus utrique per Prophetiæ Charifma infinuarat, eft infeliciffimè prævaricatus. Gelafius fecundò dicit, quod palam infanientem Arium fanétus Alexander ftuduerit omni modo & conatu pacare & reducere. Nempè per binum Confiftorium Tertiò, quod etiam per has Paternas inftru&tiones ac admonitiones Arius affiduè in pejus profecerit. Etenim non fòlummodò Alexandriae, fed etiam per alias Ægyptiacae Diaecefeos Civitates ac Provincias multis & Clericis & Laicis affricuit füam fcabiem, Et his

' Synodum, fed dumtaxat Conventum. Et in ipfo

[ocr errors]

motus ac tandem compuffus Alexander indixit totius fui Patriarchatus Synodum , atque Haerefiarcham cum fuis Blafphemiis & Affèclis damnavit Anathemate. Audiamus ipfius Alexandri verba in Synodalibus ad omnes fub coelo Orthodoxos Epifcopos Litteris: Ario igitur , & ejus fauworibuw , quj iffa afferunt , & de eifalem tam impudomti ore loquumtur, umâ cum illi& , qui ejur opiziomi affemtiumtur , mo* cum alii r ferè centum Ægypti ac Lybiae Epifcopis in uaum comvemiemter , Amatbeama demunciavimus. Et infrà : Quapropter illis Eccleßa imterdi&um eß, atque adeò Amathema demumriatum. Et rurfum : Nom fine caufa ejus generi; bomimibus Amatbema demumciavimus , eofque ab 1Ecclefia Catholica & Fide palam aliemor declaravimus. Et in Litteris ad fanétum Alexandrum Epifcopum Conftantinopolitanum : Nos igitur ad ea , quae & vita eorum , & mefarius comatur poffulat , fèriùs , quia latebant, imcumbentes, com»mumibus illor fuffragiis ab Eccleßa , quae Cbrifti Idivinitatem adorat, ejecimur. Notanda funt verba : Ab Ecclefia Catkolica : quae Cbriffi Divinitazem adorat. Haudquaquam eft fuperflua Parenthefis. Affirmat Arii Dogma non folis Sacris Literis, fed infuper perpetuæ omnium Ecclefiarum Traditioni ac Difciplinae adverfari , ideoque efîè meritò anathematizatum. Eft tale pro adoranda ôc Confubftantiali Dei Verbi Divinitate teftimonium , quale pro eadem Spiritus San&i Divinita&e Synodus Conftantinopolitana indidit fuo Symtolo: Qui cum Patre & Filio ßmul adoratur & comglorificatur, His omnibus confbnat in Nicaenorum Patrum Encomio Gregorius Cæfaraeenfis in Cappadocia Ecclefiae Presbyter : Videm Divimus Alexander malum boc inffar morbi $acri depafcere , fiqutdem vicimas Ægyptum , Tbebaidemque , & Lybiam invaferat, veritur me univerfum corriperet fidelium corpu* , poß multay coràm momitiones efferato pateradbibitar , poff variar ex Divini r Jcripturis probatiomer , quibus vetus pariter ac movum Tefamemtum abumdat , fciem impium erroris calligime adbuc implicatum , ad Domimum JESUM CHRISTUM, quem ille afficiebat contumelia , confugit , quò is €briffianae rei adverfùs impiam molitionem auxilio effet. Jejunio , vigiliis ac lacbrymis eum imvocat adjutorem, qui infpe&or eff veritatis. Verùm cum impius magis efferaretur & effervefceret, evocat Alexamdey plures futuro, periculi facior , dirigitque Litterat ad Epifcopo, per ea comffitutor loca , ac prodigiofos cordis Arii fætus adversùs Orthodoxam Fidem demumciat. Quam ob rem praemumit quidem eorum aures , up me qui ab biatu femfur Arii fimiffrè arriperemtur; imcitat verò, ut commum confilio, citra amoram de bis Optimum Domimum eertiorem facerent. Haec fecit in Synodo. Damnavit Arium, adversùs ejus blafphemias firmavit omnes fuos Epifcopos, & ipfos rogavit, ut omnes unanimiter & conformiter omnia referrent ad Optimum Dominum, ad Magnum Conftantinum. Et Nicænae Synodi, quæ ex Chriftianiffimi Regis Codice vulgavit Francifcus Combefis Aéta habent: ?offquam Alexamder , quâ momemdo , quâ obfecramdo fpem ommem ememdationis Arij defpondiffet , depofitionis gladio eum ab Ecclefia exfcindit. Eufebius autem, qui comtempto Beryto, Nicomedienfium Ec£leffe oculos adjecerat, animo elatur , poffquam nom

dediffet fuae rapimæ pænar, Arii ac $ociorum baeref, patrocinium fufeepit. In quorum mumero eramt olim Epifcopi, $ecundus & Tbeomaj : Inter Diacomo, autem & Presbyteror , cùm Arius primcipium baerefi;, tum Acbillat , & alter Arius , quidamque alii ejufdem bonoris & collegii, movem mumero, quor etiam $ynodus centum circiter Epifcoporum , qui ex Ægypto & Lybia , convemeramt , Amatbemati fubje&7o, profcripfit. Alexander tunc vidit fan&i Petri Patriarchæ Prophetiam fuiffè verum Charifma:. Hinc ejus Anathema reduxit in Arium. Eum & Communione exuit, & omni Gradu , citrà fpem reparationis. Novem , quos unà cum Hærefiarcha Ario damnavit fan&tus Alexander hac in Synodo , nominatim exprimit Theodoretus : Jumt autem Haeretici Amatbemate dammati, ex Presbyteri, Ariu; » ex Diaconij Acbillar , Euzojus , Aethaler, Luciur , Jarmata * , Juliu* , Memar, Ariu r alter , & He/.

ipfi adjungit Presbyterum Carponam. Et reâè. Etenim Epiftolæ, quam ad fanétum Alexandrum. fcripferunt omnes anathematizati , fubfcribunt hi fequentes: Arius , Aethaler , Acbilla r , Carpoma , , Jarmata* , Arius ; Presbyteri. Diacomi : Eazojus , Luciu* , Juliu* , Memar , Helladiur, Gajus. Epifcopi : Secundus Pemtapolis , Theomaj Afrigimus , Piffur , qui Alexandriae ab Ariamir collocatus cff. Sunt numero plures, ac diverfi ordine. Et adduntur duo, Epifcopi. Et Hæreticum Spe&rum Patriarchæ Alexandrini, Haec Epiftola exftat apud laudatum Epiphanium , eftque irrefragabilis. Eandem Epiftolam fuo de Ariminenfi ac Seleucienfi Synodis Libro inferuit fan&us Athanafius. Verùm de-eft fubfcriptio , grandi Eruditionis damno. Interim inter fan&i Hilarii Pi&avienfis Epifcopi Fragmenta habemus Epiftolam fan&i Liberii Pontificis ad Imperatorem Conftantium , in qua habemus teftimonium dignum aureis Litteris: Manent Literae Alexamdri Epifcopi olim ad $ylveftrum fam&ae memoriæ deffimatae , quibus figmifcavit , amte ordinationem Athamaffi umdecim , tam Presbyteror quàm etiam Diacomor , quod Arii baereffm fequeremtur, fe Ecclefia ejeciffe. Ex Alexandrino Clero dicit fuiffe undecim praeter Arium. Et tot habet exftans apud fan&um Epiphanium fubferiptio, Et totidem & eofdem numerat Encyclica, ad omnes fub coelo Epifcopos ex hac praefenti fanéti Alexandri Synodo , miffâ Epiftola: Qui autem defecerumt ab Ecclefia , fumt Arius , Acbillar, Aethales , Carpomar, Arius alter, $armatar , Euzoju* , Lucius , Juliamur , Memas , Hel/adiur , Gajur , Jectimdur item ac Theomar , qui dié7i fumt olim Epifcopi, Palam affirmat etiam Secundum ac Theonam fuiffe damnatos ab hac Synodo. At omittit Piftum. Damnati funt & plurimi utriufque fexus , ac variarum Civitatum atque Provinciarum Laici. Etenim in fola Alexandrina Metropoli Arius feduxerat feptingentas Sacras Virgines. Verùm funt conglobatim damnati. Nemo fuit nominatim expreffus. Aureis Litteris in laudata fan&i Liberii Epiftola fcribendus articulus eft, quod Arii & Congerronum damnationem , & reliqua hujus Synodi A&ta fanétus Alexander retulerit ad fanétum Sylveftrum Pontificem ac Romanam Ecclefiam.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Haeref.

6/. c. 2.

Cap. 8.

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

'Ex his lucet, quod ifta Patriarchatuum in Romanæ Ecclefiae fupremum Primatum Reverentia fit antiquiffima, adeoque Inftitutum Apoftolicum. Et hinc de Provincialium Synodorum, & criminalium iftic de Epifcopis & Clericis Judiciorum auétoritate re&è fcripfit ad fan&tum Viέtricium Rhotomagenfem Epifcopum, fecundae Lugdunenfis Metropolitam , fan&tus Papa Innocentius : Si autem majore , caufae in medium fuerimt devolutae , ad Sedem Apoftolicam , fícut Symodu* ffatuit , & beata Confuetudo exigit , poff Judicium Epifcopale , referamtur. Hincmarus Remenfis per Synodum intelligit Sardicenfem. Haec enim ftatuit Epifcoporum , à Provincialibus Synodis faétas damnationes, effe Romam referendas. At certum eft ab Innocentio intelligi Nicænam Synodum. De hac enim ftatim antea dixerat in eodem Capite: $ecumdùm Synedum Nicaemam. Et hinc Quaeftio eft , quo in Canone haec Synodus firmavit Romanas Relationes ? Refpondeo per haec fexti Canonis verba: $uis Privilegia ferventur Ecclefiir. Etenim omnia fan&i Alexandri in Arium & Congerrones A£ta fuerunt Nicææ difcuffâ , probata , & firmata ; Adeoque & ifta Relatio. Et haec omninò eft unum è Romanæ Ecclefiae Privilegiis , per beatam Confuetudinem Apoftolicam. Ifthaec Relatio, quam periiffe aut 1atere non poffumus non dolere graviter, poffet 1nos multa docere. Hoc fuae Synodi Judicium fan&us Alexander etiam denunciavit omnibus fub coelo Orthodoxis Epifcopis atque Ecclefiis. Synodalis Epiftola exftat apud Socratem. Et edicit hujus Denunciationis caufam : Veffram Pietatem fecimus certiorem , Cbariffmi & bonoratiffimi Fratrer, qui effi* mobifcum im Eccleff.e Mimifferio conjun&i, ut fi fortè quidam ex illis temeritate impulfi ad vos venire mom vereamtur, me eor admittati r ; mevè Eufebio vel alteri cuiquam , qui eorum caufa ad vos fcribat , omnimò attemdati r. Nam par eff , ut mor , qui fumus Cbriffiami , ommer qui contra Cbriffum loquumtur, & ab eo fumt aliemato amimo , tamquam Dei hoffe , & corruptores amimorum devitemus , meque id gemus hominibus , fcut præcepit beatus Joammer, vel Ave dicamur , me quamdo illorum peccatij commumicemur. Illuftrat hæc fanétus Epiphanius: Arius divortium ac diffidium ubique faciem r,& im umiufcujufque amimor callidè fefe imfimuamr , multor perdidit. Sed ubi deprebewfus , & im Urbe comvi&us , atque ommium precomio tradu&us eff , Alexandria fugiem r im Palefijmam abiit. lbi fingulos Epifcopor adire ac premfare, adularique cæpit, quò plures fibi fuffragatores adjungeret. Et ex bis quidam illum receperumt, alii verò repulerumt. Quae mox ut ad aures Alexamdri Epifcopi perlata fumt , Encyclica, ad fingulos Epifcopo* Litteras dedit , quae bodieque $tudioforum im manibus verfamtur,mumero ferè feptuagimta. Scripfi, imter alios ad Eufebium caefaraeae Epifcopum, qui adbuc fuper-erat: Et ad Macarium Hierofolymorum , Afclepium Gazae , Longimum Afcalomir, Macrimum Jammiæ Epifcopum , & alior. Item im Pbaemiciam ad Zemonem quemdam amtiquum, Tyri Epifcopum, €* alios. Scripfft & im Seleßriam. Mjff, bi, Epifio-, ii* , quibus eos imcufabat, qui Arium receperamt , refcripfere ad Alexamdrum finguli; quidam diffimulamter & callidè, alii ex animo & fincerè. Ac mommulli exceptum à fe bominem negabant ; alii admif.

fum per ignorantiam. Erant & qui eo confilio fe recepiffè fateremtur , ut eum lucri facerent. In fumma , varia Litterarum Argumenta fuerunt. Proh dolor , quantus Ecclefiafticae Eruditionis ac Antiquitatis Thefaurus periit aut latet ! Septuaginta Epi

Differt. Proaem. Tom. I.

ftolae S. Alexandri , & totidem , aut forfan plu- '

ra, variorum Epifcoporum ad ipfas Refponfa. Et
Synodalis ad S. Sylveftrum Relatio videtur in ip-
fis non fuiffè comprehenfa. Ex eis non habemus
nifi unicam Encyclicam ad orhnes fub coelo Epi-
fcopos. Nam & ad S. Alexandrum Conftantino-
politanum Antiftitem Epiftola videtur effe pofte-
rior iftis omnibus , adeoque & diftin&a. Hanc
nobis in fua Ecclefiaftica Hiftoria cuftodivit
Theodoretus. Etiam omnia ad iftas Litteras Re-
fcripta latent, aut perierunt.
Quaeftio eft , an ifta fanéti Alexandri ad om-
nes fub cœlo Epifcopos atque Ecclefias Epi-
ftola miffâ non fuerit, nifi poft fugam Arii ?
Sanétus Epiphanius videtur adfirmare. Et favet
ex Urbani Quinti juffu celebrata, ac per Ste-
phanum Balufium vulgata Vaurenfis Synodus:
Ex quo per propriam Civitatem & Diœcefim per
Prælatum aliquem Excommunicationis , Sufpenfio-
mir , vel Interdi&i Jemtentia fuerit publicata, & ibi-
dem exigemte rebellione ac inobedientium duritia per
decem dies exffiterit folemmiter & pub/icè aggra-
vata , licitum fit eidem Praelato bujufmòdi au&o-
ritate Concilii , caeteror Epifcopor ac Prælator re-
quirere , ut di&a* Semtemtiar, quarum tenore , &
caufas declaret im $cripti* , im fuir Diffri&ibur fer-
vemt , & faciant obfervari ; publicemt,& faciamt die-
bus ad boc congruemtibur publicari. Et Praelatur fu-
per boc requifitur obtemperare temeatur. Affirmat &
fancit Excommunicationem non nifi poft decem
Rebellionis & Contumaciae dies poßè mitti ad
alias Ecclefias, aut iftic promulgari. Quod ipfum^
adfirmant & fanciunt in fuae Provinciae Synodis
Petrus Narbonenfis , Gisbertus Arelatenfis , Ber-
trandus Ebredunenfis , & Armandus Archi-Epi-
fcopus Aquenfis. Hi tres fimul ita ftatuerunt in.
Synodo Avennionenfi. Hinc videntur ftatuiffe ex
avita Gallicanae , adeoque & univerfalis Ecclefiae
Difciplina. Refpondeo antiquam Ecclefiae Difci-
plinam fuiffe , ut Excommunicatio ftatim mitte-
retur ad omnes Ecclefias , adeoque & fan&tumi
Alexandrum ita feciffe. Difciplina ifta lucet ex
Magni Bafilii ad Magnum Athanafium, de nefcio
quo Athanafio , Litteris : Immotuit & Ecclefi.e mo-
frae ex Litterir Pietatis tuae, atque averfandum
& execrabilem illum arbitrabuntur omnes , ita ut
mec Igmir, mec Aquæ, mec Te&i communionem cum
illo fmt babituri. Ex quo vides, quod antiqui Pa-
tres Excommunicationem publicarint non dum-
taxat per omnem Patriarchatum proprium , fed
per omnes. Etenim Magnus Athanafius Ægyptia-
cæ Diœcefeos Patriarcha , fuiSubditi Excommu-
nicationem mifit etiam ad Magnum Bafilium,
Exarchum Ponticæ Diœcefeos. Et hic ipfam pro-
mulgavit ubique , & juffit obfervari. Et fan&us
Synefius Ptolomaidis Epifcopus, Pentapolitane
Provinciae Metropolita, de excommunicato à fe
Andronico fcripfit ad omnes fub coelo Ecclefias:
Ob baec Ptolomaidi , Ecclefia ad omne, ubique ter-
rarum $orores fuas Ecclefiar , baec decernenda cem-
fuit. Andromico , ejufque $ociis , Thoanti, & eju*
$ociis mullum Dei Templum aperiatur. Omnis illt*

rcli

Cap.3 is

Cap.9.

Epift.41

Epift.y8

yeligiofae Aedet ac $epta claudantur. Nulla Diabolo im Paradifo pars eff. Qui fi clam irrepferit , expel/itur. Ac cùm Privator ommer Magiffratur hortor, vt mec ejufdem cùm illo Te&i , meque Memfe participes effe velint, tùm $acerdotes imprimìs , qui nec viventes illor falutabunt, mec mortuor fumebri pompa deducemt. Si quifquam moftram , velut exiguae Urbis , Ecclefiam comtempferit , & ab ea damnator receperit , quaf? pauperi parere mibil mecefiè fit , moverit fciffam à fe Ecclefiam effe , quam umam effe vult Chrifur. Atque hic five Levita , five Sacerdor ft , five Epifcopur , apud mor , eodem atque Andromicus , loco cemfebitur : Neque cum eo dexteram jumgemus , meque eadem ex menfa vefcemur umquam. Tantum abeff, ut cum ei r Arcama Myfteria communieemus , qui cum Amdromico & Tboante partem aliquam babere voluerimt. Etenim Excommunicatio eft lepra , quae ab omnibus communicantibus contrahitur ufque in infinitum. Eandem formam praefcribit in Litteris ad quofdam Donatiftarum

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Can.6.

nium Diaconum ín Catholica damnatum , & à fe *ebaptizatum , Prefbyterum fecit , cujti* im Gallia damnationem ad mor â Fratribur miffam Collega mofer Fortumatur ibidem apud Conffamtimam publicè legendam propofùit. Ecce Gallicana Ecclefia fuos damnabat, denunciabat, ac denunciari mandábat per Africanam etiam Ecclefiam. Nam quod Fortunatus in fua Conftantinenfi, haud dubiè fanétus Auguftinus fecit etiam in fua Hipponenfi Ecclefia : & quifque alius Epifcopus apud fuos. Et prima Arauficana Synodus ftatuit: $i quis mamcipia clericorum pro fui* Mamcipii r ad Ecclefam confugiemtibus crediderit occupamda , per omfmes Ecclefias diffri&iffima damnatiome feriatur. Nulla hîc eft memoria de decem Diebus contumaciae, nec apud ullum antiquum Canonem. ' Etenim haec Denunciatio olim fiebat,, non ad frangendam contumaciam, fed ad Orthodoxam totius Ecclefiae Communionem præfervandam ab omni contagio, Proinde adduélus Vaurenfis ac aliarum Synodorum Canon eft novella Difciplina Gallicanae Ecclefiae. Hæc à multis Sæculis coepit recedere ab antiquo rigore. Etenim addu&tus Arauficenfis Canon non de quavis Excommunicatione , aut Crimine loquitur , fed de quopiam dumtaxat fingulari. Et iftam Excommunicationem non per omnes fub coelo Ecclefias denunciari mandat,fed per folam Galliam. Quin & undecimus iftius Synodi Canon ftatuit : Placuit im reatum vemire Epifcopum , qui admomitur de Excommumicatione , excommunicato communicare praefumpferit. Notan

da funt verba: Qui admonitur de Excommumicatioaee. Edicunt iftam Admonitionem fuiffè in arbitrio excommunicantis Epifcopi, & quandoque, immò frequenter, praetermiffam fuiße. Et ad feptimi Saeculi celebrata apud Bonogelenfem in Meldenfi agro villam Synodus fanxit: De Excom. mumicati r placuit , f qui r pro crimine fuo fuerit commumiome privatur , Epifcopur & facimus Excommumicati , & privationem communioni , vicimi r Civitatibur vel Paraeciir ffudeat imdicare. Non cun&is fub coelo, nec cun&tis per Galiiam, fed folis vicinis Civitatibus ac Paraeciis, Et in Reginonis Prumienfis Abbatis Capitulari exftat Gallicana excommunicandi forma, habetque inter caetera : Deimde Epiftolae Prerbyterir per Parochiam mittamtur, contimenter modum Excommumicationi r,im quibuf jubeatur, ut Domimicis diebur poff Le&ionem Evamgelii Plebibur fibi commiff , publicè ammumciemt ipfam excommumicationem , ut me qui per ignorantiam commumicet excommumicato. Oportet etiam ut alii r Epifcopis ipfa Excommunicatio mamifèffetur. Praecepit emim Toletamum Concilium , ut imvicem mox $cripta percurrant per omnes Provinciae Epifcopor, quofcumque adire potuerimt, ut excommunicatus audiatur. $emiori etiam ejur ipfa Excommumicatio debet mota fieri. Difcimus hinc plura. Primò, quod nono, cujus Difciplinam videtur ifta Forma continere , faeculo Excommunicatio apud Francos mitteretur per folam excommunicantis Epifcopi Parochiam, Secundò, quod ifta Forma ftuduerit antiquam Difciplinam utcumque reparare, ideoque jufferit deinceps mitti per omnem Provinciam. Tertiò, quod hanc Difciplinam nefcierit inftaurare ex Gallicanis Canonibus,ideoque fe fundarit

dudum defecerit etiam apud Hifpanos. Haud dubiè id provenit ex fa&ta per Francos , .Gothos, Burgundos aliofque Barbaros laceratiorfe Romani Imperii. Ex-inde quodvis Regnum coepit Vicinos habere in hoftes , ideoque fuos limites munire armato millite, nullum permittere Egreffum, nullam Communionem. Hinc etiam Excommunicationes coeperunt mitti intrà folum Regnum. Poftmodò per folam Ecclefiafticam Provinciam. Tandem per folam Parochiam. Recentior Gallorum Difciplina etiam hoc fieri vetuit , nifi poft decem dies contumaciae. At verò fanéti Alexandri tempore Apoftolica forma pleniffimè viguit: Hinc nullo modo dubitandum eft , quin fuas Enrcyclicas , à Socrate cuftoditas Litteras , ftatim tranfmiferit ad omnes fub cœlo Ecclefias. Statim etiam mifit fuam Relationem ad Sedem Apoftolicam. Alias ferè feptuaginta Epiftolas mifit poft Arii fugam : Ad impediendas ejus obreptiones , quibus varios in Qriente Epifcopos ftuduit circumfcribere, & aliquos circumfcripfit ; immò & feduxit. San&tus Epiphanius hæc omnia conclufit

paucorum verborum compendio. Encyclicis S. Alexandri Litteris nullus fubfcripfit Epifcopus, fed feptemdecim Alexandrinae Ecclefiae Presbyteri, àc tredecim Diaconi. Item fexdecim Mareotidis Presbyteri, ac totidem Diaconi. Ita habemus apud Gelafium Cyzicenum. Nempe iftæ Litterae non ab ipfà Synodo, fed poft eam dimiffam fa&tae funt à folo Alexandro, ideoque folus ejus major Clerus debuit fubfcribere, ExiftisSubfcriptionibus difcimus plura. Primo , quod

Can. 9.

in Toletanis. Quartò, quod antiqua Difciplina . .

quod Alexandrina Ecclefia habuerit plures quàm feptem Diaconos, adeòque non obfervarit quartum-decimum Canonem Neo-caefaraeenfis Concilii. Porrò damnati ab Alexandro Diaconi erant numero fex , atque ita erant tunc in vivis novemdecim. An nullus locus per alicujus mortem vacarit, ignoro. Item ignoro quis fuerit confuetus iftjus Ecclefiae numerus. Damnati Presbyteri erant item numero fex,qui cum ipfis feptemdecim funt viginti tres. Porrò inter ipfos non reperitur Georgius Laodicenfis. Et hic omninò videtur ante Arii Damnationem fuiffe in Presbyterio, atque ita fuiffe vigefimus quartus. An hic fuerit confuetus numerus, non poffum edicere. Secundò difcimus , quod Alexandrina Cathedra habuerit etiam Pagenfes Parochias,atque in hoc non fuerit aemulata Romanam. Romana enim, quò & ad Patriarchalem & ad Papalem follicitudinem effèt expeditior , nullam unquam habuit Forenfem Parochiam. Dumtaxat habuit quaedam Suburbana Coemeteria. Tertiò difcimus , quod omnes Mareoticæ Parochiae fpe&arunt immediatè ad Alexandrinam Cathedram. Hinc omnis ejus Clerus in Litteris, apud fecundam S. Athanafii Apologiam exftantibus ad Philagrium Auguftalem profitetur fe Regione & Nomo fpe&are ad Epifcopatum S. Athanafii. Et ipfe Athanafius addit iftic nunquam fuiffè Epifcopum , immò nec Chorepifcopum. Parochiæ illæ quot fuerint, eft incertum. Datis ad Tyriam Synodum Literis quindecim Presbyteri & quindecim Diaconi fubfcribunt; Hifcè autem S. Alexandri Litteris fexdecim Presbyteri, ac totidem Diaconi. Nempè Tyriæ Synodi tempore fextam decimam Parochiam tenebat calumniator Ifchyras. Proinde videntur fuiffe fexdecim: Quævis videtur habuiffe fuum Presbyterum ac fuum Diaconum. San&tus Athanafius in laudata Apologia affirmat fuiffe decem, & aliquandò plures. Quartò difcimus, quod praeter iftas Mareoticas Parochias Alexandrina Cathedra nullas habuerit alias forenfes. Harum enim folarum Clerus fubfcripfit fan&i Alexandri Litteris. Nempè quò vigilantiùs poffèt adminiftrare curam Patriarchalem. Eft & alia quaeftio : Quare S. Alexander in fuis Synodalibus atque Encyclicis litteris expreffèrit

infuper de Apoftolici Canonis prævarieatione per Tranfitum de Ecclefia ad Ecclefiam. Et adjunxit: Eufebius totum Ecclef.e fatum im fua manu poßtum arbitratur, cum à memime, quod Ecclefiam Beryti deferuerit , quod fuae cupiditatis atque ambitionis ooulo* ad Nicomediemf, Ecclefíe Epifcopatum obtinendum adjecerit, im fe amimadverfum effe videat. Regio fanguine fretus audebat&attentabat omnia. Non folummodò in fuo Clero, fed in omnem Ecclefiam fuperbus dominabat*r.-Hinc Alexander demonftravit à fe non timeri hominis infolentiam: Ei Capiftrum injecit. Et ejus Judicium firmavit Nicæna Synodus. Adversùs Eufebium edito Canone damnavit Tranfitus Epifcoporum. Eufebii genus , mores, vitam, & mortem exponam fuo loco. Attamen Socratis verba, his omnibus dantia magnam lucem, non poffum omittere: Peffi

[ocr errors]

tum, per umiverfam Aegyptum & Lybiam , & $uperiorem Thebaidem pervafit. Quim etiam per reliqua* Provincia , & civitates eff paffim pervagata. Etquamquam multi alii perverfa Arii opimiome & errore implicati temebamtur, Eufebius tamen , mom Caefaraenfr ille, fed alter, qui amteà fuerat Berytenfis Epifcopur , id temporir autem ad Nicomediae Epifcopatum callidè irrepferat , illi cum primìs mordicur adhaefit. .Quae cum accepiffet Alexamder , & re* geffa* oculis cerneret , iracumdia cæpit exardefcere : Et Confilio multorum Epifcoporum comvocato , Arium & ejus opimiomi, Fautore , Presbyterit gradu abdicat. Palam afferit Eufebium Ario ante hanc Synodum omninó adhaefiffe. Palam agit de praefenti Synodo. Sanétus Alexander Arium & ejus Congerrones non folummodo damnavit, fed etiam profcripfit, ac Civitate ejecit. Ita teftantur in precibus , quas Magno Imperatore Theodofio exhibuerunt, Romanæ Ecclefiæ Presbyteri Fauftinus ac Marcellinus : Alexander Divimae Fidei Epifcopu* im Alexandria , plemur $apientia ac Jpiritu $an&o fervems , Arium primur & detexit , & expulit , & im perpetuum damnavit. Et in Litteris ad Eufebium Nicomedienfem Epifcopum fcripfit ipfe poft fuam damnationem Arius: Epifcopur nofter mor vehementer infeffat, atque hoffiliter perfequitur, nec ullum mali gemur mom adverfùm mor commovit, ufque ut mor etiam velut impior , ac

-nomen & crimina Eufebii Nicomedienfis Epifcopi ? Ejus tranfituma è Berytenfi Phænicum Ecclefia ad Bithynorum Nicomedienfem Metropolim ? 3Refpondeo Eufebium , utpote Collucianiftam, id eft, fub Luciano Antiochenæ Ecclefiae olim

Deum meganter , ex Urbe expulerit. Exftat Epi- g...p ftola apud Epiphanium , ac apud Theodoreti 69. c. 6. Ecclefiafticam Hiftoriam. Et fan&tus Epiphanius Lib. i. addit de prima fan&i Alexandri Synodo : Akexam- °*P** der Arium veritati cedere detre&antem ejicit ex CaP.3.

Presbytero ac Doétore Condifcipulum, ftatim ab Ario dudum ante hanc Synodum fuiffe invocatum,& pertinaciter ei faviffe. Erat vir Regii fanguinis, ideoque potens verbo & opere. Erat & Sorex Palatinus. Hinc reli&ta Berytenfi tranfivit ad Regiæ Civitatis Cathedram. Etenim Imperator Diocletianus Nicomediæ ædificaverat Auguftum Palatium,atque ita iftic fixerat Sedem Orientalis Imperii. Et iftum Eufebium , utpote primò Orientalis, tunc Ponticæ Diœcefeos Epifcopum quemvdamnari , & au&toritate circumfcribi omninò oportebat, S. Alexander damnare non potuit: Hinc cenfuit ejus nomen inferendum laudatis Literis, atque ita hominis auétoritatem ligandam & abolendam. Hinc ipfum non dumtaxat de haeretico Arianae Blafphemiae patrocinio notavit, fed Differt. Proœm. Tom. I.

Ecclefia , & tota civitate profcribit. Affirmat Ario fuiffè plurimos Se&tatores , & adjungit : Himc Ario longiorem im Urbe moram trabemte , moritur Confeffor Meletius ac Martyr. Interim Arius divortium ac diffidium ubique faciem , & im uniufcujufque animum callidè fe inffmuam r , multor perdidit. Sed ubi deprehenfu r ef? , & im Urbe convi&#ur, atque omnium praecomio tradu&us , Alexandria fugiem , in Paleffimam abiit. Quae an vera fint , eft valdè incertum. Etenim Epiphanius fceleratum Meletium infundatè appe!lat Confefforem ac Martyrem. AEque infundatè affirmat ipfum defun&um ante Nicænam Synodum. Infra audiemus illum dicentem , quod hic fan&to Alexandro fupervixerit. Quare omninò cre

do, quod fan&tus Alexander fuam Sententiam T 2 ftatim

« VorigeDoorgaan »