Pagina-afbeeldingen
PDF

7 fraMy. vafifTet. Et ipfe palàm affirmat eum tunc apud 'ientia, Orthodoxos fuiffe ufitatiffimum. Et probatum ab è duas omni ipforum Ecclefia. Et hoc ipfum firmat fanndum. &us Rutilius. Hic enim erat & Orthodoxis & am ad NMontaniftis communis Martyr , ideoque paffus ipfum ante ortum iftius Hærefis. Et gloriofus nofter PaCOrum triarcha Petrus in praefenti Synodo & Canone a£ Et per- firmat ipfum fundari in Apoftolico exemplo. Ita tus, £ evertit palmare Tertulliani argumentum. j & f. Alia Septimii argumenta funt modici ponderis. itir,& Eorum unica bafis eft , quod Perfecutionis fuga , haud non liceat, ideoque nec nummaria Redemptio, quod utique fugae fpecies. Eft haeretica bafis , non fed & dumtaxat ab Apoftolis, fed & ab ipfo Domino Ωllan- per verbum & exemplum damnata. Ifta Redemfit & ptio nequaquam eft abnegationis fpecies. Eft manifefta abnegationis evafio. Per ipfàm & Manus, luce & Lingua, & Mens fervantur integræ, fola Crui feu mena vacuatur. Exequitur Dominicam Regulam: riftia- - 42uid proderit bomini , f umiverfum Mundum lucreà Re- tur, amimae verò fuae detrimentum patiatur ? Adeò i Po- non fervivit Mammonae. Ejus partem expendit, as vi- ut fibi & fuis dives Fldelis fervet neceffària. Por)!ivi- rò quod liberatum à Chrifto Domino Corpus per ?or: ipfam vili-pendatur, eft frivolum. Refpondeat ribu; La&antius Firmianus : Plato & Diogenes fervi m vf- non fuerunt. Hi, fervitur evenit. $unt emim capti. efidi I.ib. 3. Platomem quidem redemiffe Amiceri, quidam traditur fêur caP. *$. feffertiis o&o. Itaque imfe&atur comvitiir redemin ptorem Semeca , quod parvo Platonem aeftimaverit. oco Ca?; Furiofus , ut mibi quidem videtur, qui bomini fue0gi *it iratus , quod mom multùm pecuniae perdidit. Scili`, cet aurum appendere debuit , tamquam pro mortuo pra Heéfore, aut tamtùm ingerere mummorum , quamtùm fa- venditor mom popofcit. Uti aurum, ita etiam, imon mò longè magis, fatuum eft proprium corpus fine Ρa- neceffitate prodere ac expendere. Quod ipfum ver

bo & exemplo docuerunt femper ac docent Fide& les omnes, qui fub Saracenis, Turcis, ac variis Hæreticis vixerunt , & vivunt. Attamen antiquorum Patrum nullus iftum Tertulliani errorem Scripteretudit. Miror, & ignoro cauffam. Exiftimo quod refutatu indignum judicarint. Quid•quid fit , praefens San&i Petri Canon eft Synodalis , ideoque æquivalet multis Scriptoribus. uidam cenfentetiam Eliberinam Synodum erraffè cùm Septimio. Damnat Flamines, qui non immolaverint, fed munus tantùm dederint. Fer«dinandus Mendoza per Munus intelligit pretium Libellorum. Alii redemptionis nummos. Gabriel Alba-Spinaeus intelligit Gentilia fpe&acula. Et re&tè. Haec enim erant munus, quandoque ex deA'£ bito , quandoque ex gratuita mente, à Flamini- hus datum Populo. Proinde hic Canon ad prefentem rem non faciens, eft fuo loco exponendus.

Cam. -3.

C A N O N XIII,

INDE nec eos qui omnia reliquerunt propter falutem animae , & fecefferunt , licet accufare tanquam aliis propter ipfos detentis. Nam & Ephefi pro Paulo Gajum &

Ariftarchum in theatro comprehenderunt, unà cum Paulo peregrinantes, qui volebat ad populum adire: Quoniam propter ipfum qui perfuaferat , & multam turbam ad Dei cultum traduxerat, feditio fa&a fuerat. Non fiverunt eum, inquit, Difcipuli. Quin etiam nonnulli, ex Afiaticis Magiftratibus , qui ei erant amici, miferunt adeum & fuaferunt, nè fe theatro daret. Si qui autem cum iis contendere perrexerint, qui animum fincerum ei adhibent , qui dicit: Diligenter ferva animam tuam, & nè retrò afpexeris: Petrus quoque Apoftolorum Princeps eis in mentem revocetur , qui jam in cuftodiam erat conje&us, & traditus quatuor quaternionibus militum ad eum fervandum : Qui cum no&u fugiffet, & ex Judæorum manu fervatus effet, juffu Angeli Domini , fa&o , inquit, die erat non parvus tumultus inter Milites quidnam fa&um effet Petro. Herodes autem cùm eum quæfiviffet , & non inveniffet, interrogatos cuftodes juffit fuffocari, propter quos nulla culpa in Petrum confertur: Licebat enim eis illo vifo quod fa&um fuerat effugere , ficut & omnes infantes qui erant in Bethleem, & in omnibus ejus finibus ; fi fciviffent eorum Parentes quod erat futurum : qui à crudeli homicida Herode fublati funt , ut unus qui ab eo quærebatur infans periret, qui & ipfe juffu Angeli Dei effugit , qui celeriter jam cœperat

[ocr errors]

re, fecundum appeilationem nominis , quemadmodum fcriptum eft , voca nomen ejus , celeriter fpolia, velociter depopulare, eo quod priufquam infans fciat vocare Patrem & Matrem , capiet Poteftatem Damafci, & fpolia Samariæ, coram Rege Affyriorum. Magi ergò ut jam fpotiati, & prædationibus infeftati In

fantem

&7o Cypriamo , interdum etiam laudari. Cuju* ratio. mem mom aliò referer , quàm ad temporum f!atum & comditionem. Nam imitio perfecutiomum , ut caeteri* amimor ad mortem pro Chriffi momime obeundam augeremt , pufilli amimi effe im perfecutione fugere clamitabamt , ea verò ingruemte , mulli vitio. dabatur quoquo modo fidei vitaeque comfu!ere. Exiftimat iftiufmodi Extorres fuif{è à fan&o Cypriano objurgatos. Quomodò ad primam Perfecutorialium Edi&toruin famam ftatim terrerentur, ac fefe haberent olim Chriftiani, exponit Montanifta Tertullianus in Libro de Corona Militis : Mufftamt, utique Orthodoxi Fideles, tam bomam & longam pacem periclitari. Nec dubito quofdam $cripturos , Emigrare, $arcina , expedire , fugae accingi de civitate im civitatem. Nuf/am emim aliam Evangelii memoriam curamt. Novi & Paffores eorum : in Pace Leomer, jm Praelio cervos. Alba-Spinaeus videtur credere, quod immaturam iftiufmodi fugam fanétus etiam Cyprianus reprehenderit. Et adjungit: Quos tamem, utique objurgatos , à fe Extorre* , Cypriamus in Tra&atu de Lapfí famte , appellat. Exiftimat autem illos argui de folo veniali peccato. Et iftud omninò pofiit intercurriffè. Quod tamen ipfos objurgarit, & à fe objurgatos fcripferit fanétus Cyprianus , nunquam credidero, Exponit fe gloriofus, Martyr in Literis ad Rogatianum Presbyterum ac alios Confeßores, Affirmat ali- Epift.7. quos Martyres Confeßòres malè agere , atque inter alios ponit & hunc cxceffum : Alius im eam Patriam , unde Extorris faéfus eff , regreditur, ut deprebenfus mom jam qua? Cbriffiamur , fed quaff mocem* pereat. Hos dicit objurgandos , comprimendos, emendandos. Objurgat non eos, qui immaturè fine neceflitate fugiunt , fed qui profcripti in Patriam redeunt. Iftos nullibi objurgavit. 3. Porrò quod Perfecutio legitimè fugiatur, fan&tus Petrus demonftrat Authenticis Teftimoniis atque exemplis. Et in adduéto fan&ti Efaiae Loco per Samariae fpolia & Affyriorum Regem alii \ etiam Patres intelligunt pia per adorantes Dominum Magos allata munera, ac furorem Regis Herodis, Ita Tertullianus intelligit in Libro contra Cap.9. Judæos , in Libro de Refurreétione ,• in tertio Cap.zo. contra Marcionem Libro, & in quinto. Sanétus $aP- i3: Petrus etiam hic edicit Zachariam , Barachiae Fi- 1 ρ. lium , quem Chriftus Dominus dixit à Judæis oc- '" cifum inter Templum & Altare. .Affirmat effè Patrem fanéti Joannis Baptiftae. Et adjungit cauffam Martyrii. Per omnia confonat in Libro de vita Prophetarum fanétus Epiphanius: Zachariar Propbeta, $acerdos, Jojadæ Filius , Joamnis Baptuftae Pater fuit. Humc Herodes interfecit inter Altare & domum Domini , adeò ut im veftibulo Templi ejus fumderetur cruor. Ortus bic erat Hierofolymir è domo David. In media porticu im domo Domini. Id.m ' de Domini Nativitate vaticimatus eff, Ergo illic in

-fantem humiliter & fuppliciter adorant, thefauros fuos aperientes , & ei offerentes maximè opportuna , & magnifica dona, Aurum , & Thus, & Myrrham, ut Regi, & Deo, & Homini: Unde ad Regem Affyrium non amplius reverti voluerunt , à Providentia vetiti, Divinitùs enim admoniti, inquit, in fomnio nè reverterentur ad Herodem , per aliam viam regreffi funt in regionem fuam. Unde cùm vidiffet fanguinolentus Herodes fe à Magis illufum , valde ^ fuit commotus : Et mitens, inquit, ánterfecit omnes infantes qui erant in Bethleem , & in omni ejus confinio, à bimatu, & infra, juxta tempus quod à Magis diligenter didicerat, Cum quibus, & alium priùs natum Infantem , cùm interfecturus quaefiviffet, & non inveniffet , Patrem ejus Zachariam interfecit inter Templum & Altare , cum effugiffet Filius cum Matre Elifabeth. Unde nec ullo modo reprehenduntur,

[ocr errors]
[ocr errors]

Ic Canon à fui per nummos Redemptoribus pergit ad fugientes perfecutionem; in campum , defertum , aliam regionem , aut quodvis voluntarium exilium abeuntes , quos Epiß. 19. Primitiva Ecclefia vocavit Extorres. Ita in Literis ad fan&tum Cyprianum Caldonius Epifcopus laudat Felicem & ejus conjugem Viétoriam, atque adjungit: £xtorres faâi reliquerunt poffeffiones , quas muné Fifcus temet. Haec igitur fuga Domum, Poffeffiones, omnem fubftantiam deferebat , ac exponebat Fifco, atque ita fuit non exigui meriti ac virtutis, Effe Extorrem erat fiiblimis adeò Titulus , ut proximè fequeretur Martyres & Confeffores, Pluribus hoc oftendi in Scholiis ad Praefcriptiones Tertulliani. Porrò in Literis ad Romanæ Ecclefiae Clerum fan&tus Cyprianus memorat tredecim fuas ad ipfum LiEpiß. 15. teras , & adjungit : In quibus nec Clero Confflium, mec confefforibus exhortatio, mec Extorribu*, quando oportuit, objurgamio moffra defuit. Ad haec

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

domo Domimi propè Templum eff fepultus. Iguo ex tempore multa im Templo Portemta ac. Vifa comtigerumt. Neque emim amplius $acerdote y poteramt aut apparemter Angelor cernere , aut ex Adyto refponfa Populo dare, meque per Epbod imterrogare, neque per Urim refpondere, ut amtea confueveramt ad hodiermam ufque diem. Iftum Zachariarh fuif{e fan&ti Joannis Baptiftae Patrem affirmat in, Libro

- - - CQfl*

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

contra Antropo-Morphitas etiam fanétus Cyrillus Alexandrinus , verùm diffentit in cauffa : Zacharias Prophetico fpiritu ad occultorum cognitionem qua

f manu-du&us , cum Myfterium Virginis de incor

rupto partu probè imtelligeret ;. mom arcuit imcontamimatam ac puriffimam Matrem ab eo templi loco , qui JVirginibus ex Lege deßgnatur erat, docem r videlicet Judæor , creatorem totius Univerf?, ommifque Creaturae Dominum , bumamam maturam , cum reliquis etiam omnibus fibi fubje&am habere , & pro fuo arbitratu, quocumque velit , ducere : Non autem ipftur Legibus adftri&um effe. Adeò ut in ipfius Poteftate tum fit , novam creaturam creare , quæ Mater effe3a , Virgo effe mom defmat. Idcircò non arcuit eam à Joco templi Virginibus dicato. Erat autem locus bic fpatium inter Altare & Templum , imtermedium. .Quamdo igitur audierunt Regem ac Dominum omnis Creaturae ad bumanam Nativitatem per Incarnatiomem procedere, veriti im Regis Poteftatem atque Imperium venirent, eum qui baec de partu teffifi^atur erat , propè ipfum Altare $acerdotem facrificant. Et in fexagefimi primi Pfalmi Commentario fan&tus Auguftinus laudat Divinam in hoc mundo Civitatem, & adjungit: Tota ergo illa civitas loquitur à fanguine Abel juffi ufque ad fanguinem Zacbariae. Inde , & deinceps à fanguine Joammis , per fanguinem Apoftolorum , per fanguinem Martyrum , Fidelium Chriffi uma Civitar loquitur. 1Palàm affirmat extremos fub antiquo Teftamento Martyres effe Abel & Zachariam : Et Zachariae proximum ac Martyrii fub Novo Teftamento imitatorem effe fan&tum Joannem Baptiftam. Quare ifte Zacharias non poteft non effe illius Pater. Hoc ipfum in Homilia de humana Chrifti Generatione tradit magnus Bafilius : Quod Maria per omnem aetatem Virginitatem retimuerit, fatis declarat Hiftoria , quae de Zacharia emarratur. Fama eff emim , & ea ex Traditione ad mos perlata , Zachariam , cum im loco Virginibus deputato , Mariam poft Domimi Partum collocaviffet , à Judæis imter templum & Altare effe trucidatum, accufante Populo, quaff ea re Mirabile illud ac imauditum $ignum , J/irgimem videlicet peperiffe Virginitate imcorrupta , introducere ac praedicare voluiffet. Et in Oratione ad Chrifti Domini Nativitatem Frater ejus fan&us Gregorius Nyffenus Epifcopus de extremis deficientisSynagogæ Facinoribus fcribit: Oportebat ut Judaeorum Propbetas occidemtium , & à Deo miffor lapidibus obruemtium , ac Zacharia tamdem imter templum & Altare interfe&o piaculum admittemtium rabier detegeretur. Hanc caedem affirmat effe noviffimum Synagogæ facinus, & ipfam adjungit patrato per Herodem Infanticidio, atque ita

iftum Zachariam omninò cenfet fuiffe Patrem |

fànéti Joannis. Ad vigefimum tertium fan&i Matthaei Caput fcribit etiam Bulgarorum Antiftes Theophylaétus: Cujus Zacbariae Dominus hoc loco memimit ? Alii dicumt illum fuiffe umo de duodecim Propbetir , alii Patrem Praecurfori, Domimi. Habet enim ita Narratio nobis tradita , quod korus quidam im templo fuerit , in quo ftabant Virgines. Igitur cum effet Pontifex ,. poffquam Deipara peperiffet Cbriflum, & ffatuiffet illam in eo loco, imdignati funt contra eum Judæi, & occiderunt eum , quod cùm Virginibus collocaffet mulierem, quae pepererat. Nom eff emim mirabile , quod etiam Pater

Praecurfarir habuerit Patrem Baracbiam , fkut & is qui ex duodecim erat, dicitur Baracbiae Filiur. Kerifimile eft , quod ficut illi fuerumt cogmomime, , ita & Patres ipforum. Idem Theophyla&us pergit ad undecimum caput fanéti Lucae : Quis fuit Zacharias , quem occiderumt imter templum & Altare ? Alii quidem dicumt fuiffe prifcum Zachariam , Jojadae Filium , quem lapidarunt , ut difcimur ex libro Regum. Alii verò Patrem Praecurforis , quod ille ordinaverat Dei Gemetricem cum Virginibu r , etiam poftquam peperiffet Cbriffum, & comffituerat eam ineloco , quo illae famt. Hic emim locur eff inter templum & Altare, quod eff extra Aereum. Et propterea occiderumt eum. Nam quia exfpe&abant quidam Chriffum Regem fuum futurum, nolebant autem Regem ferre , ideo occiderumt Saméum , qui afferuerat Virginem peperiffe , & Chriftum matum effe regnaturum fuper eor , quod averfabantur. Utique Herodis Regis faétio , quae & in Infanticidia confenferat. Proinde haec caedes videtur contigiße poft Sacræ Virginis Purificationem, aut Infanticidii tempore , aut ftatim poft ipfum. Etenim alia Zachariæ in Virginem Matrem reverentia videtur omninò fa&ta in Purificatione. Eadem die faéta funt Simeonis Prophetia , & plura alia, ex quibus mota fuit omnis Hierofolyma, & quibus

Herodes vidit fe delufum à Magis, atque ita emifit crudele Ediétum Infanticidii. San&us infans Joannes cum Matre aufugerat , & Pater Zacharias pergebat advehtum Chrifti Regis firmare. Hinc Judaica Herodis faétio ipfum invafit. Hinc Chriftus Dominus illud facinus , quod fan&us Petrus Herodi adfcribit, adfcripfit Judæis. Quia fuit ambobus commune. Hinc iterum aliam fanάtus Petrus& fanétus Epiphanius; aliam iftius facinoris cauffam adducunt fanétus Cyrillus ac Theophyla&tus , & fibi mutuò non adverfantur: Quia nempè cauffâ intervenit & concurrit. Et hinc fanétus Hieronymus qui iftum Zachariam vult fuiffè Jojadæ Pontificis Filium & fuccefforem , non eft infallibilis. Recipienda præfertim non funt hæc ejus verba : Alii Zachariam Patrem Joanmir intelligi volumt ex quibufdam Apocrypborum fomwmiis approbamter quod propterea fit occifu* , quia Salvatori* prædicaverat adventum. Etenim nunquam credidero fan&um Petrum ac om-, nem ejus Synodum fuifïè fecutos Apocryphorum fomnia. Firmiùs credo effe locutos ex authentica Traditione. Et certè ipfemet Hieronymus fuam opinionem approbat ex apocrypho Evangelio Nazaræorum. Res miranda. Ea quæ illic de Jojadæ ac Barachiae vQcabulis, ac ipforum fignificatione adducit , fervire poflìnt ad fanétum Epiphanium, qui Patrem Joannis dixit Jojadæ Filium , conciliandum cum aliis , qui dicunt Filium Barachiae. Gnofticorum Hærefis è Simone Mago duxit originem : Et faedavit ipfa Apoftolica tempora. Et nata eft inter ipfam Judaeam. Pluribus hæc monftravi in Scholiis ad Praefcriptiones Tertulliani. Proindè illa Evangelicam ipfius Domini Prædicationem aut viderat, aut proximè audierat. At verò, licet Fabulofas cauffas adferat, adferit hunc inter Altare & Ædem occifum Zachariam fuiffe Patrem fàn&i Joannis. Vide haec apud fanétum Epiphanium. An ille fuerit fummus Pontifex , eft alia quæftio. Magni Patres ante Theophyla£tum afferunt. Hos inter funt

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

fan&us Ambrofius& fan&us Auguftinus. Quod jnterim ejus Martyrium fuerit à Chrifto Domino laudatum , evincit ejus fcopus. Hic enim fuit demonftrare quod vera juftitia femper iniquorum odiis & perfecutionibus fuerit obnoxia. Hinc adducit primum & ultimum Martyrem : Abelem, & Patrem fui Baptiftae. San&us Petrus , & omnes alii fan&i Patres, dum fugam in quavis perfecutione adferunt licere , loquuntur de folis Laicis, non de Epifcopis aut Clericis. Adversùs omnem hanc Fugam Septimius Tertullianus fcripfit operofum Librum, & multis argumentis conatur illam ad Evangelii praevaricationem profcribere. Palmare argumentum eft authoritas novi Paracleti loquentis per fceleratum Montanum. Reliqua funt parvi ponderis. Legatur devius liber. Hic interim inter varios errores habet hanc veritatem : Sed cùm ipfi au&ores , id eff , ipfi Diaconi , Presbyteri , & Epifcopi fugiunt, quomodò Laicus imtelligere poterit , qua ratione di&um , Fugite de civitate in civitatem ? Itaque cum Duces fugiunt , quis de gregario numero fuffimebit ad gradum in acie figendum fuadentes ? Et per Evangelica & per Prophetica teftimonia demonftrat bonum Paftorem lupo vifo non poffè à grege fugere, atque concludit: Quod numquam magis fit , quam cum im perfecutione deftituitur Ecclefia à Clero. Hæc eft re&a & perpetua do&rina Ecclefiae. Ipfa magno Athanafio peperit neceffitatem fuae Fugae per Apologeticos libros expurgandæ. Etenim Eufebiana Arianorum Fa&io non laborabat Montani erroribus , nec perfecutionis damnabat Fugam : Dumtaxat Athanafium , quod Epifcopus fugeret, dixit Apoftolicæ Difciplinæ prævaricatorem. Apoftolicam Difciplinam infigniter & amplè exponit fàn&tus Auguftinus in Literis ad Honoratum Thabernienfem Epifcopum. Eft Ionga , at elegantiffima Epiftola. Compendio edicam ejus Capita. Duas hac de re fanétus Auguftinus fcripfit Epiftolas : Ex occafione Wandalicae captivitatis & perfecutionis. Quare eas fcripfit fub vitae finem. Prima fuit ad Quod-VultDeus Epifcopum , quem quidam malè cenfent fuiße Carthaginenfem Primatem , cui adhuc Diacono Auguftinus infcripfit & Librum de Hærefibus. At certum eft errare. Etenim Vi&or Tonnonenfis Epifcopus difertè affirmat Aurelio Primati Capreolum, Capreolo fucceffie Quod-VultE)eus. At verò Capreolus Auguftino füper-vixit. Ita lucet ex ejus Literis ad Concilium Ephefinum. Proinde quam Sedem habuerit ille QuodVult-Deus Fateor me ignorare. Ad ipfum fcripta Epiftola periit aut latet. Ejus tamen compéndium habet Epiftola ad Honoratum : Dixi mec eor effè probibemdor , qui ad loca (f poffumt ) mumita migraze defideramt , & Mimißerij moffri Vimcula , quibus mor cbriffi charitas alligavit, deferamur Ecclefia* , quibus fervire debemus, mom effe rumpenda. Epiftola dixit duo : Primò, quod Laici poffint fugere. Secundò, quod remanentes non poffint deferi à £uis Epifcopis & Clericis , ideoque hi, faltem dmnes, fugere non poffint. Et Auguftinus adjungit: Quamvis Epiftolam illam breviter fcripferim, mibil me tamen praetermiffe arbitror, quod & *efpondenti dicere , & quærenti audire fuffceret. Jnterim Honoratus cenfuit fuis dubiis non plenè {àtis-fa&tum.

Audiamus rem à S. Poffidio: Cum Wandafi #mpenderemt boffer , Auguffimur à $an&o Viro, moffro ceEpifcopo Thabermienfi Ecclefie, Homorato Literi, fuie comfultur, Utrùm illis advemtantibus,ex Ecclefir Epifcopis vel clericis recedjmdum effet , am mom ? Honoratus ergò cefpitavit, cur etiam Epifcopi & Clerici non poffint fugere. Primum dubitandi Fundamentum fuit hoc: Hoc Confilium propterea tibi non fufficit , ut fcribir, comtra Domini Praeceptum vel Exemplum facere mitamur, ubi fugiemdum effe de civitate im civitatem momet. Honoratus exiftimabat iftis Domini verbis contineri Praeceptum,& ipfo etiam Epifcopos & Clericos obvinciri. Ejufdem mentis fuit nefcio quis alius in Africa Epifcopus, de quo Auguftinus : Epifcopum quemdam dixiffè audivimus : ß Domimur mobis imperavit Fugam in eis perfècutionibu*, ubi potef? fru&us effe Martyrii, quamtò magir debemur fugere $teriles Paffiones , quando eff Barbaricu , & boffi/ir imcurfur. Hic Epifcopus cenfebat varia. Primò, diftinguebat Gentilium Perfecutiones à Barbarorum in Romanum Imperium hoftili incurfu. Secundò credebat à folis illis , quod Chriftianam Fidem impugnarent , Perfecutionibus creari Martyres ; toleratas à Barbaris Paffiones effe fteriles. Quo in pun&o fuit hallucinatus. Tertiò cenfebat ifta Domini de fugiendo verba dirigi etiam ad Epifcopos , ac ipfis contineri Evangelicum Praeceptum. Et in hoc conveniebat cùm Honorato. Quartò ex iftis inferebat Barbaricas Wandalorum devaftationes effe omninò Fugiendas etiam ab Epifcopis& Clericis.

Sanétus Auguftinus adducit & fecundum Honorati Fundamentum : $i in Ecclefiis perffendum eft , quid fimus nobis vel Populo profuturi, non video, miffut amte oculos moßros viri cadant , faemimae confupremtur, incendantur Eccleffe , mor ipß tormemtir deficiamus , cùm de mobis quaeritur , quod mom babemur. Utique argentum & aurum. Audi & tertium? Fundamentum. Hìc fortè quis dicat , ideò debere Dei Miniftror fugere à talibus imminentibus malis , ut pro utilitate Ecclefíae temporibus tranquillioribus fervemt. Fuit & quartum argumentum : Sumt fimè qui arbitrantur Epifçopos & Clericos mom fugienter in talibus periculis , fed mamentes , facere ut Pleber decipiamtur, cum ideò mom fugiumt , quia manere fuor Præpofitor cernunt. Haec duo pofteriora videntur mon fuiffe addu&a per Honoratum. Ex ipfis interim lucet, quod ifta Quaeftio tunc apud Afros ac omne Romanum Hmperium fuerit admodùm agitata. Nempè Wandalorum irruptio erat

non folummodò Barbarica, fed infuper Ariana ,

atque ita omnes in graviffimum metum ac ftuporem circumfcripferat. Ad hanc Qüaeftionem prima fan&i Auguftini ` Adfertio fuit, quod quifque Laicus poffet fugere. Etiam totæ Civitates. Lucida funt ejus verba : Nam fcerta effent iffa mala, quæ timentur in locis , in quibus fumus, fortè contingant ; priùs inde fugeremt omnes, propter quos ibi manendum eft, & mo* à manendi neceffitate liberos redderent. Non enim quifquam eff , qui dicat Miniffros manere oportere, ubi jam mon fuerint quibus necefiè fit miniftrare. Ita quidam fan&i Epifcopi de Hifpania profugerunt , priùs Plebibus partim fuga lapfir,partim peremptis, partim obfidiome confumptis , partim captivitate depreffi r. Quod ipfum Longobardorum tempore faétum;

eft in Italia, ideoque plures Cathedrales Ecclefias - tunC

tunc fuiffe fuppreffas, ac aliis unitas, poffis difcere ex variis Literis Magni Gregorii. Pergit Auguftinus ad quartum Honorati argumentum : Sed facilè eff hamc refpomfonem vel imvidiano declimare , alloquemdo eafdem Pleber , atque dicemdo: Nom vos decipiat quod de loco jffo nom fugimur. Aom enim propter mor , fed propter vor potiùs hîc mamemus : ANe vobis mom mimiffremur quidquid faluti veffrae , quae im Cbrißo eß, movimus meceffarium. Si ergo fugere volueritis , & mo* ab iffis , quibus tememur , Vimculis folviffir. 9uod tumc puto effe dicemdum , quando verè videtur utile effe ad loca tutiora migrare. Et poft quaedam: $i autem hoc audito abire Amaluerimt , mec illis mamemdum eff , qui propter illor manebant ; Quia ibi jam mom fumt propter quor mamere adhuc deberemt. Quicumque igitur iffo modo fugit, ut Eccleffe meceffarium Mimifferium illo fugiente Non defit, facit quod Dominus præcepit fvè permifit.

cap.s , Ex his vides Tertullianum in Libro de Fuga in

Perfecutione effe lapfum in his verbis: Caeterùm, f grex fugere deberet, nem deberet Praepofitus gregi, fiare , fine cauffa ßaturus ad tutelam gregis , quam Grex mom defideraret, ex licemtia fugae fcilicet. Tertullianus urget Domini verba , quæ Paftorem veniente Lupo vetant fugere , & ex inde concludit nec Gregem fugere poffe. Peffimè. Etenim Dominica verba agunt de Paftore non fugientis Gregis. Hujus Paftor etiam interdum poteft fugere. Quod cuivis Laico liceat fugere, conftanter tradunt & alii Patres. In quarto Stromaton Libro fan&us Clemens Alexandrinus laudat Evangelii verba : cùm vo* Perfecuti fuerimt im hac civitate

[merged small][merged small][ocr errors]

nec ei qui perfequitur, mec ei qui interimit. Demumtiat emim quodammodò ut caveat. Qui autem mom •bedit , eff audax & temerarius , & imconfultè fe im mamfeffa pericula conjiciemr. Si autem qui bomimem I)ei imterimit , im Deum peccat, i* quoque ejus caedij reus temetur, qui fe offert judicio. Talis autem erit , qui nom vitat perfecutionem , capiendum fe praebem , per audaciam. Is eff , qui , quamtùm im fe eff , adjuvat improbitatem ejus , qui perfequitur. Affirmat Non-fugam effe fpeciem fpontaneae oblationis. Rigida fententia. Eandem fequitur in fua ad Imperatorem Conftantium Apologia Magnus Athanafius : Salvatori r mamdatum eff , ut comtra Perfecutores fuga, contra Imdagatores Latebris utamur , me fi no* im apertum periculum offèramus , acriùs provocemus Perfequentium furorem. $iquidem im æqui-librio eff , & fe ipfum occidere , & fe imimicis ad occidemdum propimare. Qui autem fugit , vt Domimur præcepit, is temporum articulor movit , & verè fuis Perfecutoribus cavet , me ufque ad Samguinem fumdemdum eve&i, rei fiamt ejus praecepti , quod homicidium vetat. Et in fuae fugae Apologia Eliam , Michaeam , aliofque qui Perfecutiones fugerunt, Prophetas laudat;- adfirmat ipfos nequaquam ex mortis metu fugiffè , atque profequitur: Duo hæc pariter obfervabamt , & quidem comfultò, me fefe periculis objicerent, meque cùm crimine ignaviae , quafi ignavi & timidi, exilii erum^a*, morte graviores , exborrerent. Qui enim moriDiffert. Proœm. Tom. I.

tur, quiefcit à miferiir , qui autem im fugam fe dat, cum im horas exfpe&et imimicorum adortus , mortem longè leviorem quàm fugam exiftimat. Quapropte* qui im fuga moritur, mom imgloriur moritur. Nam & bi quoque Adoream Martyrii confequumtur. Hofce effè veros Martyres amplè & nervosè confirmat. Quod ipfum conftanter docet gloriofusMartyr Cyprianus. Etenim fcribit in Sermone de Lapfis: Primur eff Vi&oriae titulur , Gemtilium mamibus apprebemfum , Dominum confiteri. $ecumdur ad gloriam gradus eff , cauta feceffione fubffra&um Domino refervari. Illa publica, haec privata Confeffo eff. Ille judicem feculi vincit, bic comtemtus Deo, fuo Judice , confcientiam puram cordis imtegritate cuffodit. Illic fortitudopromptior, bìc fòllicitudo fecurior. Ille appropimquamte bora fua jam maturus imvemtus ef?, hic fortaffè dilatur : Qui Patrimomio dereli&o id. circò feceffit, quia mom erat megaturus , confiteretur utique fi fuiffet & ipfe detemtur. Affirmat has effè

| coekeftes Martyrum coronas , fpirituales Confef.

forum Glorias, maximas & eximias ftantium Fratrum Virtutes. Et in exhortatorio ad Martyrium Libro : Nec folor amimadverfor & interfe&or DiviPollicitationi* mamemt praemia , fed etiamfipfà Paffio fidelibus deft , fides tamem imtegra atque imvi&7a perffiterit , & comtempti, ac reliáis fuir. ommibus Cbrißum fe fequi Cbrjffiamus effemderit , ipfe quoque à Cbriffo imter Martyres bonoratur , pollicemte ipfò & dicente : Nemo qui relimquat Domum , aut Agrum, aut Paremter, aut Fratrer, aut uxorem , aut filios propter Regnum Dei, & mom recipiat fepties tantum in iffo tempore , im feculo autem vemturo vitam aetermam. Et in Epiftola ad Ecclefiam Thibarenfem : Nec quifquam, Fratres Chariffimi, cum Populum moßrum fugari confpexerit metu perfecutioni r & fpargi, conturbetur, quod colle&am Fratermitatem mom videat , mec tra&amtes Epifcopor audiat. $imul tunc omnes effe mom poffumt , quibus occidere mom licet , fed occidi mecefje eff. Ubicumque im il* lij diebu* umufquifque Fratrum fuerit à Grege imterim neceffitate tempori r , corpore non $piritu feparatus , nom moveatur ad fugae illiur horrorem , mec recedem * & latem r folitudine deferti loci terreatur : Solus mom eß, cui Cbriffu* im fuga comes eff. Et fi fugientem im

folitudine ac montibus Latro opprefferit , fera invafe

rit , fames , aut ftir , aut frigus afflixerit, vel per Maria præcipiti mavigatione properamtem tempefta* aut Procella fubmerferit : Spe&at militem fuum Chrifur ubicumque pugnamtem , & perfecutiomir cauffa pro momimis fui bomore Moriemtipraemium reddit,quod daturum fe im perfecutione promifft. Nec mimor ef! Martyrii gloria , mom publicè & inter multor periffe , cum pereumdi cauffa fit propter Cbrifum perire. $ufficit ad teffimonium Martyrii fui tefiir ille , qui proba» Martyre , ©* coronat. Docet varia. Primò, quod ad prima Perfecutionis Edi&ta totæ Ecclefiæ tunc fugerint. Secundò, iftam fugam omninò probat. Tertiò, affirmat tum fugiffeetiam Epifcopos & omnem Clerum , atque ita Ecclefiafticas Synaxes penitùs ceffàffe. Quartò hanc etiam fugam comprobat. Quintò illos, quos in tali fuga contigerit quovis modo mori , effè plenos Martyres. Loquitur de integris Fidelibus. At verò de Lapfis longè aliud fcribit in Literis ad fanétum Papam Cornelium : Tum deinde ß reli&i, ommibus rebus fuis fugeri*

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »