Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors]

medium afferunt. Adversùm quos dicetur, cùm tempu* poffulaverit. A nobis enim diffident in Primcipii r. Dicimur autem mor quoque eor , qui de induftria mortem quaerumt (funt emim quidam non moffri, fed tamtùm momimis participes, qui quidem fe-ipfor magno ffudio contendumt tradere , propter odium in Creato*em miferi mortem cupiemter ) Eor, inquam, dicimur fe ipßs è vita exigere abfque ullo Martyrio ac teffificatieme , etfpublicè pumiantur. Fidelis enim teftimonii mem fervamt chara&erem , qui illum , qui verè eff Peu* , mam cognoverumt. Primus error eft fœdiffimorum Gnofticorum, qui toti flagitiofo libidinum luto infixi, nihil magis horrent quàm carnis mortem, ideoque damnant Martyria. Alter error eft quorundam Marcionitarum, Dominum Deum coeli & terrae Creatorem, ac omnia ejus opera, fuam etiam propriam Carnem odientium, adeoque quò ab ifto mali Principii mal6 onere eximantur, femetipfos Tyrannis tradentium. Hujufmodi Traditionem, utpote erroris & fceleris plenam, meritò damnat Clemens , & laudatis fuis verbis adjungit: Vamae morti fe-ipfor tradunt , fcut remerè im ignem comiiciunt Indorum Gymnofopbiffae. Nec iftam folam, fed etiam ab Orthodoxis fa&tam fui ipfius Traditionem damnat in eodem I.ibro. 'Refert hanc Gentilium quaeftionem : Si I)eus veffri curam gerit , cur patimimi perfecutiomem, & morte afficimimi? Am ipfè vor eis tradit ? Et refpondet : Nos autem mom fic exiffimamur , velle Domimum ut im cafur imcidamur , fed Propbeticè prædixiffe ea , quae effemt eventura. Fore fcilicet , ut propter momem ejus pateremur Perfecutiomem , út occideremur , & ut fufpemderemur. .Quam ob rem moluit mor pati Perfecutiomem , fed ea quae paffuri fumus , priùs fignificavit , per eam praedi&iomem exercem , ad toleramtiam , cui promifit Baereditatem. Laudat Dominicum in Evangelio verbum : 9uamdo vor perfecuti fuerint im bac civi

* zate, fugite im aliam, atque profequitur: Domi

nus mom fuadet fugere, tamquam malum fit pati IPerfecutionem , mec ut mortem extimefcemter jubet mo* eam fuga declimare. Vult autem mor mulli effe au&ores , meque alicujus mali cauffa adjutorer , mec amobi* ipfit , mec ei qui perfequitur, mec ei qui imtewimit. Demumtiat emim quodammodò ut caveat. Qui autem mom obedit , audax & temerariur , & imconfultè fe im mamifeffa pericula conjiciem . Si autem qui bomimem Dei imterimit , im Deum peccat, i* quoque ejus cædis reus temetur, qui fe offert Judicio. Talis autem erit , qui mom vitat Perfecutionem, capiemdum præbem* per audaciam. Is eff, qui quamtùm imfe , adjuvat improbitatem ejur, qui perfequitur. Quod fetiam irritet, planè cauffa eff , ut qui provocat feram. Et fanè Romani Imperatores ac Provinciarum Praefe&ti per Spontaneam oblationem funt in nos non rarò fa&i acerbiores. Proindè fan&us Clemens eam damnat gravis peccati. Etenim affirmat effe datum Tyranno fcan«dalum , & au&oritatem noftrae occifionis. Per incitamentum & cooperationem. Effè quæfitam & procuratam non noxio, fed obnoxio homini cædem, ideoque fceleratiorem. Quod argumentum probat ac infigniter firmat in primo de Dei Civitate Libro etiam fan&us Auguftinus. Uti non pofIumus tradere aut occidere alios, ità longè minùs nofmet-ipfos. Divina Lex,mom occides , Differt. Prwm. Tom. I.

primò comprehendit femet-ipfum, quia diligendi Proximi formam Dile&or in femet-ipfo accipit. Ejufdem Sententiae fuit fan&tus Cyprianus. Etenim ejus extrema,quam Paffioni ac morti proximus fcripfit ad fuum Clerum , Epiftola habet: Vor, Fratres chariffmi , pro Difciplina , quam de Mamdatir Domimicis à me femper accepiffis , & fecumdùm quod me tra&amte fepiffimè didiciffir, quietem & tramquillitatem tenete. Ne quifquam vefrum aliquem tumultum de fratribus moveat , aut ultrò fe Gentilibus efferat : Apprehenfur emim & traditur loqui debet ; $i quidem in nobis pofitus Dominus illa bora loquatur : Qui mor confiteri magis voluit , quàm Profiteri. Extremam hanc fuam vocem Cyprianus ex animo commendat , & adjungit rationem: Quodcumque fub illo Confeffomi* momento confeffor Epifcopur loquitur , adfpiramte Deo, ore omnium loquitur. Et à Paterno Africæ Pro-Confule comprehenfus, atque interrogatus, juffum eff etiam ut Prerbyteror requiram , volo ergo feire per te , qui fmt Presbyteri , qui im hac Civitate comfffumt. Et refpondet: Legibus veffri* benè atque utiliter cemfuiffir mor delatores mom effe. Itaque eos exbibere mom poffumur. Sed neque ipf? fe ultrò offerumt, cum boc Scriptura famάa prohibeat. A te emim quaefiti imvemientur. Ita habent antiqua atque Authentica fanéti Cypriani A&ta. Et alia A&ta habent : Cùm Difciplina probibeat , ut quis fe ultrò offerat, & tuae quoque Cemfurae hoc difpliceat , mec offerre fe ipfi poffunt , fed à te exquifiti invenientur. Et in funebri Fratris fui Caefarii Encomio fcribit fan&tus Gregorius Nazianzenus : Lex mofra famcit, ut urgemte quidem tempore pro veritate periculum adeamu* ,

mec Pietatem per ignaviam prodamus : Quamdiu Orat. 1o

autem licet , pericula ipfa me provocemur ; fivè amimarum moffrarum metu , fvè ut iis confulatur, qui periculum mobi* inferumt. Qui enim femet-ipfum offert &obtrudit , fuo corpori injuriam facit , & fcandalum Perfecutori . Caefarium laudat quod fub Juliani Imperio iftam Legem obfervarit. Etenim Magni Bafilii Parentes, quod in præfenti Diocletiani & Maximiani Perfecutione iftam Legem cuftodierint, laudat in funebri illius Encomio, atque fubjungit: Lex Martyrii baec , ut met mor ultrò ad certamem accedamur, bac mimirum ratione tum Perfecutoribur , tum imbecilhoribus Athletis confuluiffis ; mec cùm praefemter fumu* , certamem detre&emur. Illud quippe temerarii ac praecipitis ef? animi, hoc timidi & igmavi. Quod ipfum in Moralium Libro docet , & Divinis te

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

3Haec enim Objeâio paffim fit ex humanae laudis ambitu , aut ex praefumptu de propriis viribus , adeoque non eft firmae Petrae infixum ædificium , fed fuper-aedificatum fluxae arenae. Iftiufmodi habent vana Martyrii defideria , non fidem Martyre dignam. Et qui hanc fidem habuerint , imitari debent fan&tum Antonium, de quo in ejus vita fcribit Magnus Athanafius : Poff haec perfecutio illa , quae Maximimum habebat aué7orem , Ecclefam imvafit. Antoniur itaque faméfor Martyres im Alexandriam du&or , reli&o Monafferio & ipfe comitabatur, dicem r , abeamus & mor , ut vocati vel im certamem defcendamur , vel alior decertare videamus. Ac Martyrii quidem defiderio flagravit , ipfe autem fe molem r tradere, Confefforibus tam im metallis , quàm 4m carceribus refervavit . Quò ipfis opitularetur ac deferviret. Et de Menfurii , qui in ifta eadem perfecutione rexit Carthaginenfem ac omnem

Africanam Ecclefiam, ad Secundum Tigifita- | num Epifcopum ac Numidiae Primatem Literis |

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

quando aliu* aliquis temulentur & lafciviens demoratur; alius in eam Patriam, unde extorris fa&u* eff , regreditur , ut deprehenfu* mom jam quafí cbriffiamur , fed quaff mocem pereat ? Licet ifta Relegationis Sententia effet iniquiffima , ipfi tamen omnes parere fanétus Cyprianus voluit ob duas cauffas. Primò, quod ifte reditus effet Pagani Judicis exacerbatio. Deinde , quod effet Oblatio atque Traditio. Attamen fanéti Cypriani Affertum debet accipi de Relegatione fingulari. Etenim de fanéto Antonio,qui fui ipfius Oblationem penitus improbavit, fcribit in ejus vita Magnus Athanafius : Maximae quoque Amtomio curae fuit , im judicio ad certamima vocatos exhortari , & alacriorej reddere , Martyriumque paffuror excipere , deducere ac profequi, donec confummati fuo fanguine Deo confecraremtur. Judex itaque vifo tam illiur , quàm eorum qui unâ aderamt , amimo intrepido, & ad quaevi r toleramda parato , interdixit me quis Monacborum im Judicio confpe&u ; fieret , neque im Urbe ullus eis commorandi /ocus effet. Aliis ergò omnibur placuit illo die abfcondi. At Antonium adeò mom movit Interdi&um, ut vefem , Scapulare magis etiam laverit , & fequemti die im loco edito amterior feterit , mec Judicis afpeéfum effugerit. Quod admirabamtur ommer , ipfe quoque Dux ac Præfe&us cum fuo $atellitio in tranftu videbat. Verùm ille abfque omni timore ftabat ut Chriffiamorum alacritatem amimi offemderet. .Martyr emim & is fieri exoptabat . Cujus voti mom fa&us compof im maximo dolore fuit. Ve

rùm Domimur im moffram & aliosum utilitatem voluit ipfum fervatum, ut im Afcetict , quam ex $acris Literis didicerat, multi Magiffer foret. Quò Coenobiticum Monachifmum fundaret, fuo tempore diffundendum fub omni fole, ac futurum è firmioribus Ecclefiae fundamentis. Generalem Profcriptionem fanétus Athanafius cenfuit non curandam. Interim an iftam fan&i Antonii generofitatem fanétus Cyprianus fuifset generatim probaturus,ignoro. Exiftimo in Antonio fuiffe Charifmatis opus , ideoque probatum à Magno Athanafio. Contra fan&ti Cypriani do&rinam egiffè quibufdam videtur etiam fanétus Ambrofius illa fua conftantia, quam defcribit in Sermone de non Tradendis fan&tus Bafilius : Miror quid boc fit , miffortè quia per Tribumor me vidiffit aut audiffi* Imperiali Mandato effe convemtum, ut quò vellem , abirem bimc, & f qui vellent , fequendi poteftatem baberent. Metuiffi* quidem me Ecclefiam defererem, & dum faluti meae timeo, vor relimquerem. $ed quid & ipfe mandaverim , potuifiir advertere : Deferendae Ecclefiae mihi volumtatem fubeffe mom poffe, quia plùs Dominum mundi, quàm faeculi bujus Imperatorem timerem. Jamè me vir aliqua abduceret ab Ecclefia , carmem meam exturbari poffe , wom memtem. Paratum me effe , ut fi ille faceret quod folet effe Regiae Poteflatis , ego fubirem quod $acerdotis effe confuevit. Quid ergò turbamimi ? Volem , munquam vos deferam: Coa&us repugnare mom movi. Dolere potero, potero fere , potero gemere ; Adverjùr arma , Militer, Gotbo ; quoque lachrymae meae arma fumt. Talia emim munimenta fumt $acerdotis. Aliter mec debeo , mec poffum reffere . Fugere autem, & relinquere Ecclefiam mom foleo, me qui r gravioris parmae metu fa&um interpretetur. Ambrofius, inquam , non egit adversùs do&rinam fan&ti Cypriani. Egit enim &c fcripfit non adversùs Pagani , fed adversùs Chriftiani Principis tyrannica Edi&ta, quibus Epifcopus deferre non debet, nifi vi ada&tus. Iftiufmodi Edi&ta damnare debet & exufflare , & ejus Judicio debet Princeps obedire. Et hinc etiam releganti Imperatori Conftantio, Orthodoxi Epifcopi non ceflèrunt, nifi executione compulfi. San&i Patres eodem paffim modo egerunt circa iftiufmodi Decreta aliorum Regum Hæreticorum. Quidam fànéti Martyres olim femetipfos obtulerunt Tyrannis, & de hoc Spiritus fervore laudantur à fan&tis Patribus. Etenim fan&um Gordium Militem ac Martyrem Caefareenfem in Cappadocia, quod femet-ipfum obtulerit, prædicat in Feftivali ejus Homilia Magnus Bafilius: Adeò imtrepido atque excelfo animo fuit, ut cùm im emimemtiori Theatri parte ffaret, ingemti voce , quam qui audierunt exffamt adbuc aliqui, exclamaverit & dixerit : Imvemtus fum ab bis qui me mom quaerebant, bis qui me mom interrogabamt , palàm apparui. Quibus fimè verbis fe in eum veniffe locum figmificavit minimè coa&um , fed ultrò ad certamem exhibuiffe. San&tus Bafilius affirmat ab ipfo expletam Sapientis paraemiam : Juffur comfidit ut Leo : Et imitationis expletum exemplum Domini , qui Judæis proceffit obviàm, femet ipfum offerens & dicens : „Quem quaeritis ? Ego fum. Et ad nonas Decembres Romanum Martyrologium habet : $am&i Amaffafii Martyris , qui ardore Martyrii fpomte fe perfecutoribus obtulit. Et de fanéto Albano , faa s. Jun. laudat in fuis fanétorum Martyrum tabulis Ro

mofiffimo

CaP. i • fulem, fcribit Tertullianus : cum omni fevitia

cap.4. frà : Arius Amtomimus in Afia cùm perfequeretur im

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

mana Ecclefia : Verulamii im Britanmia , famęi Albani. Martyrij , qui tempore Diocletiami pro Clerico Æofpite , quem fufceperat, fe ipfum tradem , poff verbera & acerba tormemta capite plexu r eff. Paffus eft in praefenti , de qua nunc agimus perfecutione. Et in Libro ad Scapulam , Africæ Pro-Con

veftra comcertamur, etiam ultrò erumpenter : Et in

famter , omne r illius civitatis Cbrißiam ante tribumalia ejus fe manu fa&a obtulerumt. Et ille territus paucos dumtaxat duci juffit, alios dimittens ac dicens : Ji vobi* mori libeat , habetis laqueor. Quod ipfum ab Urbicio Præfe&to fuiffè femetipfos offerentibus diétum fcribit in prima Apologia fan&us Martyr Juftinus. Et Tertullianus pergit ad fcapulam: Hoc ß placuerit & hìc fieri, quid facies de tantis millibus bominum, tot viris ac foemimis , omnis fexus , omnis aetatis, omnis dignitatis , offerentibur fe tibi ?. Habemus multa ifliufmodi exempla ac teftimonia. Et ad omnia ipfa re&è refpondet in fuae fugæ Apologia Magnus Athanafius: Hæc Domimica de fugiemdo Mamdata , & Beati Martyrer tenwporibus Perfecutiomum obfervaverumt, iidemque quàmdiùim latebris eramt , fefe obdurabant. Ubi autem inventi effemt , Martyrium obibamt. Quod fîquidam ex eis fe Perfecutoribus dedidere , mom temeritate rapiebamtur , fedpaffim apud ommer profitebantur, à $piritu San&o hamc promptitudinem , fuique oblationem effè profeéfam. Unus hic Divinæ gratiae impulfus potuit iftam Oblationem purgare. Et omnem hanc Do&rinam probat hic , & confirmat multis fan&us Petrus. Prima ejus ratio eft , quod Martyrium fit multa confideratione

parturiendum, ideoque non invadendum teme-|

rè, fed maturo confilio differendum. Hinc infert fuiipfius oblatores effè fimiles illis , qui ex interrupto fomno evigilantes fine firmo judicio proruunt in pugnam. Affirmat quod fe temerè projiciant in pugnam maritimam, obnoxiam flu&tuum periculis ac fubmerfionis. Quod iftos fluctus fibi attrahant. Secunda ratio eft, quod tales etiam fuis Fratribus accendant carbones peccatorum. Etenim exacerbant Tyrannum, atque ita inftigant ad magis urgenda fua crudelia Edi&ta, quae

firmi Fideles non rarò adinftar paleæ exuruntur. Tertia ratio eft , quod tales non intelligant , aut non attendant ad Orationem, qua fumus orare juffi :. Ne mor mducas in temtationem , fed libera nor à malo. Juffi fumus tentationem non accerfere. Quarta ratio eft, quod tales non imitentur Chriftum Dominum, qui Perfecutores frequenter fugit, & ab ipfis fè abfcondit, & non nifi ab armata manu invafus & circum-cin&us proceffit illis obviàm, & capi fe permifit. Ex quo vides quod Magnus Bafilius afferens ab offerente fe fan&to Gordio fuiffe imitatum Dominum, hic à S. Petro corrigatur. Et re&è. Quinta ratio eft, quod tales non intelligant hoc Domini verbum : Traaent enim vo* um conciliis & $ymagogi, fur. Hoc Verbum mandat te non à temet-ipfo oportere tradi , fed ab aliis. Nec à temet-ipfo, fed ab aliis ducendum ad tribunalia. Sexta ratio eft, quod tales nec hoc Domini verbum intelligant: cùm vos perfecuti fuerimt in Civitate iffa , fugite im aliam. Septima ratio eft, quod fui oblatores dent Tyrannis fcandalum, & ipfos incitent ad fe occidendos, ideoque fint caufà proprii homicidii. Eos enim faciunt afperiores. Oétava ratio eft , quod fan&tus Stephanus, fanétus Jacobus Zebedæi, S.Petrus, S. Paulus aliique omnes Apoftoli atque Difcipuli perfecutionem fugerint, & non nifi comprehenfi venerint ad Martyrium, atque ita exemplo docuerint fui ipfius Oblationem non licere. Et adverte quod fanétus Petrus dicat fan&um Petrum fuiffe Apoftolorum primum , & Romae non dumtaxat vixiffè , fed ibi etiam efïè crucifixum. Hujus rei veritatem latiùs demonftravi in Scholiis ad Praefcriptionem Septimii Tertulliani. Interim de his fui Oblatoribus fancit fan&us Petrus: Ipfi, quoque communicamdum eff , ut qui im nomine Cbrißi ad id vemiamt, etff ejus verba mon amimadvertebamt. Conftantinus Harmenopulus poßquam de illis, qui fuum Lapfum novo certamine Purgaffent, dixerat, im omnibus cùm gratulatiome communicemt , pergit ad præfentem Canonem , & illi dat hoc Compendium & Scholion : $imiliter & qui fpomtè ad obeunda certamima perrexerimt. Utique in omnibus cum gratulatione communicent. Nam pro Cbriffo id faciunt, tametfi mom fecumdùm Chriftum, qui perfecutionem Patiemtes fugere juffit. Proinde Canon agit de illis, qui ex fui Oblatione evaferunt fine Lapfu. Et ipfos fancit tra&tari eo modo, quo anterior Canon tra&andos juffit illos , qui Lapfi certamen refumpferant. Mandat ipfisftatim impendi plenam Communionem, feu Perfeétionem, ac perfe&iffimam Reconciliationem. Quia nempè licèt ex indifcreto , & non fecundùm fcientiam, tamen ex Dei zelo deliquerunt , ideoque merebantur mifericordiam. Interim omninò peccarant. Et quidem mortaliter. Alioquin Communionis redditione ac reconciliatione non indiguiffènt. Et hinc vides quod avita Ecclefiae Difciplina quibufdam mortalibus , & quidem externis atque notoriis, peccatis nullam impofuerit Satisfa&tionem, fed fola ftatim, & quidem perfeétiffima , Reconciliatione donaV€I1t.

tevera funt peccatorum carbones, Perea enim in

.

[ocr errors][ocr errors]

INde non eft æquum , ut vel U Clerici, qui fuâ fponte aufugerunt, Lapfi autem , & reluétati funt , iii, in facro Minifterio maneant, ut qui Domini gregem re-. liquerint, & feipfos vituperaverint: Quod nullus fecit ex Apoftolis, Etenim cùm multas perfecutio nes obiiffet , & multa certaminum præmia oftendiffet beatus Apoftolus Paulus , fciens effe longè melius diffolvi , & effe cum Chrifto , infert & dicit ; in carne autem manere , magis neceffàrium propter vos. Confiderans enim non fuam, fed multorum utilitatem, ut ferventur, magis quàm fuam quietem , neceffarium exiftimavit, apud fratres manere, & eorum curam gerere. Qui etiam vult eum qui docet , effe in do&rina exemplum Fidelibus. Unde qui in carcere contendentes, à minifterio exciderunt , & reluétati funt , fenfus planè funt expertes, Quomodo enim petunt quod reliquerunt, cùm in ea tempeftate effe ent Fratribus fuis utiles ? Quamdiu itaque firmi ftabilefque manferunt, ejus, quod præter rationem fecerant , eis venia dabatur. Quando autem lapfi funt, ut qui perperàm fe gefferunt , & feipfos vituperaverunt, non poffunt amplius Sacra Minifteria obire, Et ideo magis curam gerant, quomodo in humilitate vitam peragant à vana gloria ceffantes. Eis enim fufficit Communio, quæ diligenter & accuratè fit duabus de caufis, tum ne videantur nmoleftia affici, hinc diffolutionem vi arripientes : Tum ne lapfi aliqui caufentur fe propter pœnæ occafionem

fuiffe remiffos : Qui quidem pluf

quam omnes probrum & ignominiam

[merged small][ocr errors]

Onftantinus Harmenopulus Canoni dat hoc Scholion atque Compendium : clerici verò, qui fpontè ad obeunda certamima fe contulerunt , Mimifferium $acrum me peragamt, quamdoquidem ovile fuum reliquerunt, quod Apoftolorum memo fecit. Praecedens de Laicis , praefens Canon agit de fui Oblatoribus Clericis. Et ipfos non folummodö fuf. pendit , fed perpetuò, licet non deponat, ceffare jubet ab omni Clericali Minifterio. Eft Depofitioni fermè par fupplicium, atque ita omninò fupponit peccatum mortale. Et fan&us Petrus edicit varias hujus peccati radices. Prima eft, quod per iftam Oblationem fpontaneè defererent fuum Gregem. Secunda eft , quod non folummodö in exemplum, fed etiam impingerent in Apoftolicum Canonem, mandantem nihil à nobis agi, ex quo vituperaretur noftrum Minifterium. Iftorum Clericorum quidam videntur allegaffe fe efïè in Charitate non folummodò robuftos , fed & Perfe&os; ideoque nullum effe fibi ex Oblatione periculum Lapfus, & perfe&ae, quae Divini Regni adventum in Dominica Oratione ex pe&ore poftulat, Charitatis vocem hanc , cupio diffolvi ac effe cum Chriffo, ab Apoftolo laudari. Et S. Petrus refpondit ab illis non attendi fubnexa Apoftoli verba: Im carme autem permanere magis meceffarium propter vor. Etenim verè perfe&ta Charitas non dumtaxat dele&abiliter moritur , fed etiam patienter vivit , & cùm fan&o Martino dicit : Domime , f Populo tuo adbuc fum meceffariur, non recufo laborem , fiat voluntas tua. Perfeéta Charitas facit virum ineffábilem, qui nec mori timeat, nec inter quafvis etiam calamitates recufet pro Domino vivere. Ambas has qualitates effe perfe&e Charitati effentiales demonftravi pluribus in Differtatione de Motu Chriftianæ Contritionis. Quare S, Petrus re&tè hie {cribit illos, qui fibi perfe&am Charitatem inef{è autumant, ideoque fe Perfecutoribus offerunt, falli & praefumere, Et deviare à Do&trina & Fa&tis fan&ti Pauli.

Hæc verba , umde qui im carcere contemdenter , à Minifferia exciderunt, &c. diriguntur in illos, qui in carcere exiftentes, induxerant fibi infli&tam perpetuam à Minifterio ceffàtionem, contendebantque atque renitebantur. Canon affirmat ipfos effe fenfus expertes , utpote qui petant fibi manere & reddi, quod fpontè contrà Proximi utilitatem depofuerunt atquè abjecerunt. Haec verba: 42uamdiu itaque firmi ffabilefque manferunt, refpiciunt leviora in Officio deli&ta , & permittunt illis Indulgentiam. Et Canon addit iftam effe Ecclefiae confuetudinem. Et pergit : Quando autem Lapfi funt, &c. Affirmat iftam fui Oblationem & officii Defertionem effe damnabilem Lapfum,ideoque non dumtaxat perpetua ceffàtione, fed etiam {olemni folemni Pœniténtia dignum. Et Minifterii repetitionem effe ambitum vanae gloriae. Etiam hinc afferit iftos non effe in Charitate perfe&os. Rurfus «Canon. Eis autem fufficit communio. Senfus eft: Praeter perpetuam ceffàtionem poffit illis infligi & publica Pœnitentia. Verùm indulgemus & volumus ipfos mox donari plena Communione , ac perfe&iffima Reconciliatione, ob duas cauffàs : Prima eft, ne duplex poena videatur durior, ideo•que ipfos affligat nimiam, & det anfam praecipitandi in diffolutam vitam. Altera iftius Clementiæ cauffà eft , ne quis ex duplici poena acciperet occafionem querendi & lamentandi fe remitti, feu abjici extrà Ecclefiam, & quafi cogi ad apoftatandum. Proinde haec Indulgentia fuit difpenfatoria. Et hinc Canon adjungit : Qui quidem ommer probrum & igmomimiam habuerumt, &c. Senfus eft : Ifta Apoftafia nullum habet fundamentum; fit ex infirmitate Chriftiani Ædificii , & altè clamat iftiufmodi Clericos à perfe&ta, de qua fe ja&tant , Charitate plurimùm abeffe. Proinde noftra Indulgentia eft mera gratia. Et hinc iterum difcimus varia. Primò, quod fui Oblatio fuerit longè gravius peccatum in Clerico, quàm in Laico. Deinde, quod antiqua Difciplina nullam illi impofuerit Pœnitentiam, fed mox plenè abfolverit. Tertiò, quod ifta forma obtinuerit in pluribus mortalibus peccatis. Eorum Satifa&ionem Ecclefia permittebat proprio Poenitentis arbitrio explendam poft Abfolutionem. Quartò difcimus, quod Ecclefia id fecerit ex commiferatione ergà poenitentium, etiam Clericorum , infirmas vires. Quintò difcimus, quod in Reconciliandis non cxquifierit tantas correcti animi & juftitiæ vires, quae poftea valerent omne peccatum mortale vincere. Quinimmò infirmis viribus adeò cavebat, ut nec per Satisfa&ionis duritiam praeberet illis quid occafionis,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

O' enim primùm in perfecutionis fervore profilierunt judicium circumftantes, & fan&tos Martyres, qui ad bravium fupernæ vocationis feftinabant, afpicientes, honefta æmulatione incitati, fe ipfos ad hoc tradiderunt , magna libertate utentes , maximè videntes eos qui fubtrahebantur labi, propter «quos interiùs excitati , & quodam veluti fono impulfi ad debeliandum fe efferentem, & adverfarium, ad id contedebant, ne apud fe prudens effe videretur , ob ea in quibus ejus calliditate inferiores effè vifi funt, etiamfifeipfum vinci ab iis, qui fcuticarum flagellorumque tormenta, &

gladii aciem, & ignis uftulationem, & aquarum immerfiones conftanter tulerunt, eum latuit: Iis quoque qui, ut ex fide preces & orationes fiant, perfequuntur, vel proiis qui in cuftodia puniti funt, & à fame & fiti traditi funt, vel pro iis qui extra cuftodiam fcuticis & flagellis in judicio torti funt, poftea autem à carnis imbecillitate vi&i fuere, æquum eftannuere. Cum iis enim qui lugent, & moerent , pro 11s qui in certamine victi funt à magnis maligni Diaboli viribus, five pro parentibus, vel fratribus , vel liberis , unà dolere, & triftitia affici neminem quicquam penitus lædit. Scimus enim etiam propter aliorum fidem , quofdam effe Dei bonitatem affecutos, & in peccatorum remiffione, & corporis fanitate , & mortuorum refurreótione. Memores itaque multorum laborum, & miferiarum, quas pro Chrifti nomine fuftinuerunt , cum ipfi etiam pœnitentiam egerint, & quod à fe fa&um eft per proditionem in corporis languore & mortificatione defleverint, & fe præterea teftentur, in vita fua fuiffe à civitate alienos, fimul oremus, & poftulemus pro eorum reconciliatione cum aliis quæ decet per eum qui eft nobis Advocatus apud Patrem, fe noftris peccatis propitium exhibentem. Et fi quis, inquit, peccaverit , habemus Advocatum apud Patrem J ESUM C HRISTUM juftum : & is eft propitiatio pro peccatis noftris,

[ocr errors][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »