Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

fionis fpecies: Profeffio Denegantis, Comiteftatio Chriftiani , quod fuerat abnuentis. Erat in Scrium reda&ta Profeffio, qua quis fatebatur fe facrificafTe, aut Praefidi atque Principum Edi&tis per omnem modum fatisfeciffe. Et ita licet non Os aut Manum, tamen Confcientiam omninópolluebat. Et nota hæc fan&ti Cypriapi in laudatis ad Antonianum Literis verba: Ad Magiffratum vel veni, vel alio eumte mandavi. Nempe coram Praefideipfo,vel alio Magiftratu fcribebatur Libellus: Quandoque à præfentibus per propriam manum , quandoque ab abfentibus per miffüm Procuratorem. Quem morem refpiciunt & verba in Sermone de Lapfis: Feciffe fe dixit , quidquid alius fatemdocommifit. Hinc vides legendum effe , fatemdo , potius quàm , faciendo. Quæ omnia infigni* ter & amplè elucidat-atque confirmat Romanæ Ecclefiae Clerus in Literisad fan&tum Cyprianum: Vobis fentemtiam moffram dilucida Expofitione protulimus adversùm eos , qui fe-ipfos infideles illicita mefariorum Libellorum Profeffiomeprodideramt , quafievafuri irretiemte , illo , Diaboli laqueos, videremtur , quò anom mimù, quàm fad mefarias aras acceffìffemt , hoc ipfo quod ipfum comteffati fuerant , temeremtur. $ed etiam adverfùm eor illo, qui A&a feciffemt , licet præfentes , cum fieremt, mom adfuiffent , cùm præfemtiam fuam utique, ut fic fcriberemtur mamdamdo, feciffemt. nom eff enim immumis à fcelere , qui ut fieret , impe

[ocr errors]

licet nom à commiffum crimem, tamen publicè legitur. Et cum totum fidei Sacramentum im Confeffione cbriffi momimis intelligatur effe digefium ; qui fallace* im excufatione praeffigia* quaerit , megavit. Et qui vult videri propofitis adversùs Evangelium vel Ediáis vel Legibus fatisfeciffe , boc ipfo jam paruit, quod videri paruiffe fe voluit. Proinde hi Libelli fiebant, dabantur & accipiebantur apud A&ta. Porrò A&a erant duplicia : Confiftorialia, & Pro-Confularia , feu Praefidialia. Confiftorialia erant ipfius Augufti Principis cùm fuo Confiftorio, feu San&iori Concilio A&ta, Decreta »Judicata. Et de his fæpè legitur : Imperator apud A&a dixit., Dicebat ex majori Suffragiorum numero. Pt hinc Neronem, quod non viva voce, fed Scripto audiret fui Confiftorii Suffragia , notat Suetonius , atque adjungit: Confcripta* ab unoquoque Sententia , tacitù & fecretò legem, quod ipfílibuiffet, perinde ac idem pluribus videretur , pronuntiabat. Pro-Confulum feu Prgfidum A&a erant eorum intrà obdu&tos velo Cancellos Decreta ac Judicata cùm fuis Affefforibus, quae per Ab-Aétis , feu A&uarios referebantur in Scriptum. Ab-A&tis erant exceptivi feu Sedentarii Scribae genus ; ipforumque munus infigniter exponit Philo Judæus

ad Flaccum, edifferens Lamponis Ab-A&is Scelerata facinora : Lampo Ab-A&is erat apud Praefider , cauffa y promovem , ex ordine. Im harum commentariis quaedam delebat, quaedam permittebat dwta opera. Non mumquam imferebat quae in Judicio di&a mom fuerant . Rursùr, alia mutabat, tranfponebatque pro libito , è fingulis Jyllabis atque etiam apicibus quaefum faciem, $criba Sedemtarius ; qui fepè comclamante Populo Cahamoy-Phaëfes appellatu, eff , quod $cribemdo Calamo jugularet multor. Et infra; Nom erat poffibile ampliffimæ Provinciae Praeffde , memimiffe negotiorum omnium , affiuemtibus aliis fuper alias cauffi * privatis atque publicis. Praefertim cùm mom Judiciis tamtum praeeffemt , fed etiam Rationibus, Tributorum & Ve&igalium, quibus major amni pars impendebatur. At iAe cum ex, Offcio fufcepiffet neceffariam Juris cuffodiam , & $an&iffimorum ejus decretorum, venalem babebat oblivionem Judicum , parti quæ viciffe debuerat , adfcribem litem perditam , accepta largitione magis quàm mercede , & fuperiores faciebat , qui jure fuccubuerant. Acta igitur erant Secreta Cauffarum Commentaria, confe&ta & Scripta intra fecretos atque velatos Praefidis Cancellos. Et hinc in Sermone de Lapfis dixit fan&tus Cyprianus : Libellatus viderit, „am mimore vel dedecore vel crimine apud homines, non publicaverit, quod admifit. Quia nempè Libellaticus Lapfus fiebat fecretò , .& à Fratribus paffim ignorabatur. Et hinc vides voculam , mon, hic effe omninò fupplendam. Ita locus , quod quidam re&è queruntur, non erit deinceps obfcurus. Et hinc quoque vides, quis & qualis fuerit ille Libellus. lnvoluebat plura. Primò , Profeffionem de admiffis , ac per obedientiam expletis Augufti Principis adversùs Chriftianos Edi&tis. Secundò, hujus Profeffionis relationem in A&ta. Tertiò , propria manu faëtam iftius Profeffionis Subfcriptionem. Etenim fanétus Petrus appellat Chyrographum. Quartum erat datum & fignatum à ProConfule aut Praefide teftimonium, quo hic aut ifte Chriftianus afferebatur fatis-feciffe Edi&is, atque ita deinceps nulla perfecutione vexandus.

... Exponenda funt & hæc fanéti Petri verba: Vel ut qui Altaria pervaferunt. Expofitio hauriri poffit ex his Celerini Martyris ad Martyrem Lucianum verbis : Etecufam femper appellavi, quia pro fe doma mumeravit , facrificaret, fed tantùm adfcendiffe videtur ufque ad Triam fa&a , & inde defcendiffe. Jacobus Pamelius commentatur: Triam fa&a videtur fuiffe locus , im quo facrificabatur. Nicolaus Rigaltius: Etecufam ufque ad Triam fa&a adfcendiffe Celerimus ait , fed mom facrificaffe. Nimirum corruptis pretio Militibus dimiffionem redimiffe. Quid verò fignificetur hoc vocabulo Triam fa&a, valdè eft ambiguum , cùm ipfius Scripturae fidem Exemplarium inopia faciat incertam. Abfque Exemplaribus autem quis credat conje&tanti Locum aliquem in Capitolio fignificari, per quem effet ad Jovis Simulacrum aditus Sacrificaturo, Cancellis in anfra£tum ordine triplici difpofitis, adeoque Afris Romanenfibus neutro genere pronuntiantibus Trian-fa&ta vocitatum ? Sunt qui putent fatis emendatam fore hanc Scripturam, ufque ad Trium fata , ac de loco intelligi velint, ubi gentes vi&timis Triumphatis vefcebantnr. Quod fanè probari poffe videatur Ovi

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

famguimi* , fed & feculi mobilitate gemeroff ; qui

firmi quidam Fideles patrabant illud doli facinus ;

quod fanéto Eleazaro Machabaeo patraadum fua- |

debat ex humana commiferatione Officium Regis Antiochi : Quafi facrificaturi adfcendebant ad

Iftam Gentilium Conniventiam pretio emercabantur. Et de his dixit San&us Petrus, quod quafi Altaria pervaderent. Et Rursùm de iifdem dicit : Ei, qui fimularumt , ficut & David , qui fe Epilepticum fingebat, me moreretur , quamvis revera Epilepticur mom effet , & mom mudè negationem imfcripferunt , fed im multir angufiij , tamquam pueri comfilio & prudemtia praediti, inter pueror infipienter imimicorum infidias ludificati funt. Utique Altaria pervadendo, aut dando Chyrographum. Nota verbum, im

fcripferunt. Confirmat Libellatorum apud A&ta |'

Profeffionem fuiffe propria fignatam manu. Item nota vocem, mom mude ; Edicit ab illis non Dominici nominis abnegationem, fed folam ad Principum Edi&ta obedientiam ac fatis-fa&ionem fuiffe admiffam & fignatam. Et hinc illi exiftimabant fe cum fan&to Davide Sapienter ac prudenter fingere , atque ita effe immaculatos à crimine. San&tus Cyprianus iftum errorem adeò non plenè evulferat. Et hinc fan&us Petrus dicit ipfos pue.riliconfilio & prudentia ufos, ideoque procul abeffe à fan&i Davidis vera prudentia. Et denuò ad

ut audivi , aliquibus eorum cefferimt. Sunt verba obfcura.Videntur non ad Gentilium Submiffores,

datores effe referenda. Et facere hunc fenfum : Eorum quidam laborant infamia , quod omninò abnegarint, aut in tranfitu facrificarint, atque ita Gentilibus cefferint. Tertiam Fi&tionis feuevafionis fpeciem continenthaec verba: Vel qui pro fe Etbmicos immiferumt. Nempe qui Provinciæ Præfe&o apud A&a af{ererent fe effe hunc vel iftum Chriftianum, pro illo negarent aut facrificarent, atque ita ipfum eximerent omni metu. Et iftos Ethnicos forfan pecunia emebant. Dico : Forfam ; Etenim de hac Diocletiani ac Maximiani perfecutione fcribit in Literis ad fuos Monachos fan&us Athanafius : Ego à Patribu r audivi , & veyum arbitror , cum perfecutio effet mata fub Maximiamo , conßantit Avo, Ethnicor homimer , Fratrer moffroy cbriffiaamor , cam quaereremtur , latebrir abdidiffe , eofque faepè pecumia mul&ator , & carceri mancipator fuiffe, mom ob aliud, quàm quod profugienter ad fe prodere mollemt , eofque eadem fide , qua fe ipfo* tuemdor putarent, mom veriti ob idfe periculis objicere. Ifta fcribit de Gentilibus Alexandrinis. Ita de captivo fan&to Cypriano & Gentilibus Carthaginenfibus fcribit in illius vita Pontius Diaconus : Sperabatur jam jamque Carmifex vemiem * , qui devotae fam&fiffimae vi&imae colla percuteret. Et fic erant omnes dies illi quotidiama exfpe&atio moriendi , ut coroma fmgulis poffet adfcribi . comvemiebant imterim plures egregii , & clariffimi ordinir , ac

propter amicitiam ejus amtiquam , fèceffum fubinde Juadebant. Et me parùm effet muda fuadela, etiam Joca , im quæ fecederet , offerebant. Iftiufmodi igitur benigni Gentiles gratis & fpontaneo motu fe pro amicis etiam finxerunt Chriftianos,

negant pro ipfis apud A&a , & in Altari fàcrificant. - - * Quomodö ifte per Libellum Lapfus graffàri caeperit, ignoro. Certè apud Tertullianum nulla eft ipfius memoria. Nec apud alios veteris Ecclefiae Scriptores. Quare videtur fub Decii perfecutione primùm apparuiffe. Et hinc multi excufabant illum , & cenfebant innoxium. Rationes eorum & verba adducit S. Cyprianus in Literis ad Antonianum : Ego priùs legeram , Epifcopo tra&amte cogmoveram mom facrificamdum Idolis , mec mulacra fervum Dei adorare debere : Et idcircò hoc facerem quod mom licebat, cum occafio Libelli fuiffet oblata, ad Magißratum vel veni, vel alio eumte mandavi : Chriftiamum me effe , facrificare mibi mom licere, ad ara r Diaboli me vemire non poffe , dare me ob hoc præmium,ne quod mom licet, faciam. Eadem de cauffà & Romanæ Ecclefiae Clerus & S.Cyprianus debuerunt difputare in iftam opinionem, ac ejus deviationem óperosè oftendere. Quod nempè effet nova Fa&i fpecies. Attamen cenfuerunt effe patrato Sacrificio, adhibito Thure, aut manducato Idolotytho longè levius ; ob duas præfertim cauffas. Primò, quod Libellus folam animam , non os aut manum maculaffet. Deinde quod proceffiffet ex communi errore, & probabili tunc Sententia. Et hinc fanétus Cyprianus pergit: Et ideò placuit, Frater Cbariffime, examinatis cauff* fíngulorum , Libellaticor interim admitti , facrificati, in exitu fubveniri. Quia Exomologef, apud Infero, m om eff. Nec ad pænitentiam quis à nobis compelli potef?, f fruéìus pæmitemtiae fubtrabatur. $i prælium priùs vemerit , corroboratur à mobis imvemietur armatus ad prælium. $i verò amte prælium imfirmita, urferit , cum folatio Pacij & Communicatiomir abfcedit. Novatunc clementis Ecclefie Decreta Libellatis, licet nec mortis nec novi prælii urgeret articulus , certi temporis&modi pœnitentia perfun&tis, donabant Pacem. Et ipforum cauffàm ufque ad Ecclefiæ quietem & pleniores Synodos non refervabant. Qualis & quanta fuerit ifta pœnitentia., ignoratur. Fuit interim publica. ,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ret à Domino , five fervus five li

C A N O N VII,

Iberi autem tribus annis in pœnitentia examinabuntur , tum uod diffimulaverint, tum quod efÉ ut confervi facrificarent, ut qui Apoftolo non obedierint , qui vult Dominos eadem facere quæ fervi, remittentes minas. Scientes, inquit , quod nofter quoque & ipforum Dominus eft in cœlis , & non eft apud eum perfonarum acceptio. Si unum autem omnes habemus Dominum, apud quem non eft perfonarum acceptio, quoniam, & omnia, & in omnibus eft Chriftus, in Barbaris & Scythis, fervis & liberis, debent confiderare quod fecerunt, volentes fuam ipforum animam fervare ; qui confervos noftros traxerunt ad Idololatriam, qui poterant & ipfi effugere, fi jus & æqualitatem ipfi præ

buiffènt, ut rurfus dicit Apoftolus.

[ocr errors]

Æc fuit alia evadendae Idololatriae ars &

fpecies. Et denuò nota, ac imitare fanéti Petri in Lapfos Clementiam. Servos qui pro Dominis patrarant plenam Idololatriam, punit unici dumtaxat anni poenitentia.Qgod Dominorum minis compulfi deliquifTent. Et ipfis Dominis imponit poenitentiam folius triennii. Per verbum, examimabuntur, exiftimo intelligi omnes poenitentie Gradus : Praefertim Auditionem & Subftratiomem. Notandum eft verbum , diffimulaverumt. Utique Domini per fervos. Proinde videntur Domini inter alia juffiße, ut fervi fuam Perfonam mentirentur, atque ita ipfam liberarent ab omni deinceps Edi&orum periculo. Poffint ipfis & fuas veftes commodaffe, Quod ad circumfcribendum fan&um Benedi&um fecit etiam Gothorum Rex .Totila per fuum Spatharium. Canon manifeftè agit de fervis Chriftianis. Gentilium Servorum fubmiffio fpeétavit ad praecedentem Canonem. Conftantinus Harmenopulus ambobus his Canonibus dedit hoc compendium : Qui fervor pro fe facrificare coegerimt, ipfi quidem triennio, fervi vecoa&i ammuo fpatio pænitcamt.

[blocks in formation]

accefferunt, fe effe Chriftianos confitentes, & in cuftodiam cum tormentis conjeéti funt : Æquum eft in exultatione cordis vires fimul addere, & eis in omnibus communicare , & in orationibus, & in participatione Corporis, & Sanguinis, & fermonis adhortatione: ut qui conftantiùs decertaverint, ipfi quoque fupernæ vocationis bravio dignentur. Etenim fepties, inquit, cadet juftus & refurget; quod quidem fi omnes quoque Lapfi feciffent perfe&iffimam, & to

to corde fufceptam pœnitentiam oftendiffent.

[ocr errors]

D fimilem faéti fpeciem ftatuit Ancyrana c„,:

Synodus: Presbyteror qui facrificaramt, deimde contra reluéfati fumt, mom fimulatione quadam, fed ex veritate ; nec hoc priùs machinati funt , nec comfultò ac de indußria id fecerumt , & perfuaferumt, ut tormemtir fubjici videremtur , cum ea fpecie & opimione tamtùm inferremtur: vifum eff eos bomorem quidem fedi* retinere; 0fferre autem illis , aut fermomen» comferre, aut ommimò $acro aliquo Mimifferio fungi mom licere. Praefens S. Petri Canon non de Presbyteris agit, fed de Laicis. Et de feriò & ex animo certamen refumentibus. Et Conftantinus Harmenopulus dat ipfi hoc Compendium: Qui traditi fumt, & propter coa&iomem illi quidem abmegarumt , verùm poflea ceffione revocata, fortiter decertarunt , in ommibus cum gratulatione communicent. Quod refumptum in perfecutione certamen priorem Lapfum plenè expurget, habeat virtutem plenae poenitentiae , Divinae Juftitiae plenè fàtisfaciat, ac per plenam omnium peccatorum remiffionem Divinae gratiae reconciliet, variis in locis conftanter docet S.Cyprianus. De Lapfis Pacem importunè po- Epift. ftulantibus fcribit ad fuae Ecclefiae Majorem Cle- i4rum: Qui fmimiùm properamt , habent im fua poteftate quod poffulamt ; tempore ipfò fibi plùs quam peffulamt largiemte. Acier adhuc geritur , & Agom quotidie celebratur ; ffcommiffi verè & firwiter paemitet , & fidei calor praevalet ; qui differri mem poteff , poteff coromari, De plena peccatorum per novum certamen remiffione fuit adeò certus, ut Lapfos propter novae perfecutionis acceffum tunc judicaret non donandos Paee ,fed dumtaxat de manente certantes & vincentes corona certificandos , atque ita animandos. Et ifta hujus fuae Epiftolae verba repetir, laudat & confirmat in Literis ad Antonianum. At verò in Literis ad S. Papam Cornelium mutavit hanc pofteriorem Sententiam : obtemperamdum eff Epiß. mamque offenfomibur, afque admonitiomibus juffi r , ut 54. à Pafforibus oves in periculo mom deferantur, fed grex onmi* im umum congregetur & exercitur Domimi ad certamem Militiæ cælefiis armetur. Meritò emim frabebatur dolemtium pænitemtia tempore longiore , ut imfirmis in exitu fubvemiretur, quamdiù quies & tram

quillitat

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

quillitar aderat , quae differre diù plangemtium Lacbrymas , & fubvemire ferò morientibur , in infirmftate pateretur. At verò numc non infirmis , fed fortibus Pax meceffaria eff , mec moriemtibus , fed vivemtibus Communicatio à mobi damda eft , ut quos excitamur & hortamur ad praeliuim, mom inermer & mudor relimquamur , fed prote&ione Corpori r & Sanguinis chriffi muniamur. Hujus novi Decreti aequitatem amplè ac nervosè confirmat,atque profequitur : Nec quifquam dicat , qui Martyrium tollit , fanguine fuo baptizatur; nec Pax illi ab Epifcopo meceffaria eff , habituro gloriae fuae Pacem , & accepturo majorem de Domini, dignitione Mercedem. Primò idoneus effe non poteß ad Martyrium , qui ab Ecclefia mon armatur ad prælium : Et mem* deficit , quam non recepta Euchariftia erigit , & accendit. Primum Ecclefiafticæ Clementiae in Lapfos Decretum folos ex morbo morientes impertiebat Viatico Pacis ; ex nova Perfecutione periclitantes remittebat ad certamen novum , ufurpanshanc Regulam : Qui differri mom poteff , poteft coronari. Verùm poftmodò res maturiùs difcuffa eft , & vifa durior , atque ita Cyprianus extendit, & auxit clementiam. Attamen priori , que novum certamen cenfebat effe plenam Satisfa&ionem, Sententiae nihil penitùs detraxit, nihil in ipfa mutavit. Planè hoc lucet ex Caldonii Epifcopi ad ipfum

Epift. 1 o Literis, ac in ejus ad has Refponfo. Literæ ha

[ocr errors]

bent: Neceffitas temporum facit , ut mom temerè pacem demus. Sed oportebat vobis fcribere , quo'miam ii, qui pofteaquam facrificaverunt , iteratò remtati, extorres fumt fa&i : Videmtur ergò mihi abluiffe prius deliáum , dum Poffèffione r & domor dimittumt , & Pæmitemtiam agentes Cbriffum fequummur. Enumerat iftiufmodi eventus à fuo lapfu , atque profequitur: Cùm ergò univerf? Pacem peterent , dicenter, recuperavimur Fidem , quam amiferamus , Pænitentiam agenter , & Chriftum publicè fumus confeff ; quamvis mibi videantur debere Pacem aceipere ; tamem ad Comfultum veftrum eo ; dimiß , me videar aliquid temeré praefumere. Si quid ergò ex communi Confilio placuerit , fcribite mihi . Partim fupponit , partim exprimit plura. Primò fupponit, quod hujufmodi Lapfi per refumptam mentenm factam gloriosè Confeffionem, defertas Familiam & Facultates, & per Profcriptionem vel ultroneum Exilium non adhuc effent confecuti gratiam remiffionis peccatorum. Quod nempe adultam dumtaxat aut robuftam, necdum Haberent perfe&tam Dei Charitatem. At verò nifi perfe&ta adfit charitas , peccatorum remiffio non obtinetur , nifi per aétu fufceptum Sacramentum, aut confummatum Martyrium. Hunc effè avitüm atque unanimem antiquæ Ecclefiae fenfum demonftravi in Differtatione de Chriftiana Contritione. Caldonius fecundò fupponit , quod taliter refumpta Confeffio fit apud Divinam Juftitiam plena prioris infirmitatis Satisfa&io, atque ita tales debeant ftatim citra omnem Poenitentiam admitti ad Pacem. Tertiò, facere id

-non praefumpfit nifi faéta Relatione ad fuum Pri

matem. Quartò, hanc Relationem facit, & po

ftulat Refcriptum. Et fanétus Cyprianus refcri

pfit: Re&è autem femfffi circà impertiendam Fratri

bus noßris Pacem , quam fibi ipfi vera Paenitentia

& Dominicæ Comfeffiomir gloria reddiderunt, $ermoDiffert. Proœm. Tom. I.

[ocr errors]
[ocr errors]

] Utique per reatum & maculam peccati. Quare

macula, quam deletam dicit, eft aétionis, non animæ macula.

Quae omnia hoc in Canone confirmat, & optat fanétus Petrus. Nam & ipfe addit: Quod quidem f ommer quoque Lapß feciffemt, perfe&iffimam , & toto corde fufceptam pænitentiam offendiffemt. Agit non de Extorribus , fed de Datis in tormenta ob refumptam Confeffionem, & conje&tis poft tormenta in carcerem, utique dejiciendos denuò, aut pleno Martyrio confummandos. Et adfirmat hanc effe perfe&tiffimam ex toto corde pœnitentiam , plenam fatisfa&tionem. Et hinc ipfis ftatim communicandum feu Communionem impertiendam, fine quavis poenitentia. Notanda funt verba : Et im Orationibur , & im participatione Corpori , & Sanguinir. Edicunt Lapfos iftos effe admittendos non dumtaxat ad Confiftentiam, in qua communicamus folis folemnibus Ecclefiae Orationibus ; fed etiam ad Perfeétionem , in qua oblationem facimus, & ex ipfa nobis confecratam Euchariftiam participamus. Hoc eft eis im omnibus communicare. Et adjungitur fcopus tantæ gratiæ : Ut qui comffantiùs decertaverimt , ipß quoque fupermae vocationis Bravio dignemtur. Exponit in Literis ad fan&tum Papam Cornelium fanétus Cyprianus : At verò mumc mom imfirmir, fed fortibus Pax neceffaria eff , mec morientibus , fed viventibus Communicatio à mobis damda eff, ut quor excitamur & hortamur ad Praelium, mom inermes , & mudor relimquamus , fed prote&ione Corporis & $anguinis Chriffi mumiamur. Et cùm ad boc fiat Eucbariffia , ut poffit accipientibus effe tutela , quor tutor effe contrà Adverfarium volumus , munimento Domimicae Saturitatis armemus . Nam quo modo docemur aut provocamus eos im Confeffione Nominis Domimi $anguimem fuum fumdere , eis militaturis Chriffi $anguinem denegamus ? Aut quo modo ad Martirii Poculum idomeo , facimur , fi mom eos priùs ad bibendum im Ecclefía Poculum Domini jure Commumicationis admittimus ? Ecce grandes & reverendos effe&tus Sacro-San&tæ Euchariftiae. Etiam fanétus Petrus fupponit iftos Lapfos ereétos, nec per tormenta, nec per carcerem ; fed per folum Ecclefiafticæ Reconciliationis Sacramentum donari remiflione peccatorum.

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

catorum carbonem accendunt , ipfis quoque communicandum eft , ut qui in nomine Chrifti ad id veniant : Etfi verba ejus non animadyertant , qui docet orare ne ingrediamur in tentationem, & eum rurfus in oratione Patri dicere , & ne nos inducas in tentationem, fed libera nos à malo. Fortè autem etiam ignorant Patrem-familias, & Dominum noftrum, fæpè ab iis, qui illi infidiari volebant, feceffiffe : Et quod quandoque ctiam liberè apud eos non incedebat, & quod etiam quando Paffionis , tempus appropinquavit , non fe-ipfum tradidit, fed exfpeétavit doncc ad cum venirent cum gladiis & fuftibus, Dicit ergo eis : Tanquam ad Latronem exiiftis cum gladiis & fuftibus ad me comprehendendum, Qui etiam tradiderunt ipfum, inquit, Pilato. Ad ejus quoque fimilitudinem iis accidit , qui ejus fcopum fibi proponentes incedunt, Divinorum ejus Verborum recordati, quibus nos confirmans, de perfecutionibus dicit, attendite vobis ipfis : tradent enim vos in Concilia , & in fuis Synagogis vos flagellabunt, Tradent autem, dixit , non , vos ipfos tradetis: & ad Principes & Reges ducemini propter nómen meum , non , vos ipfos ducetis. Nam nos quoque vult à loco in locum ῦ , dum funt qui nos perfequuntur propter nomen ejus. Sicut rurfus cum dicentem aüdimus , & quando vos ab hac Civitate perfecuti fuerint, fugite in aliam. Non vult enim nos ad Diaboli ftipatores , fatellitefque confugere ; ne ipfis quoquc multifariæ mortis caufa fimus , ut qui ipfos , & afperiores effe cogamus , & opera mortifera peragerc: fed exfpectare , & nobis cavere , vigilareque. & orare , ne intremus in tentationem. Ita Stephanus pri

mus , ejus veftigiis infiftens , Martyrium paffus, Hierofolymis ab iniquis correptus , & in Concilium duétus , lapidibus obrutus , in nomine Chrifti glorificatus eft, rogans, & dicens , Domine , ne ftatuas illis hoc peccatum, Ita Jacobus fecundus ab Herode comprehenfus , gladio capite truncatus eft. Ita Petrus Apoftolorum primus, fæpè comprehenfus , & cuftodiæ traditus , ignominiaque affe&us, poftremò Romæ crucifixus eft. Similiter & inclytus Paulus , fæpè traditus , & ad mortem ufque in periculum adductus , multa mala perpeffus , & in multis perfecutionibus affli&ionibufque gloriatus , in eadem Urbe ipfe quoque gladio capite multatus eft , qui in quibus gloriatus eft, ipfe in iis vitam finiit ; Et quod Damafci in fporta no&u per murum demiffus eft, & effugit ejus manus qui eum conabatur opprimere. Erat enim eis imprimis propofitum Evangelizare , & Verbum Dei docere: Quibus Fratres confirmantes ut manerent in Fide , hoc quoque dicebant, quòd per multas affiiétiones oportet in Regnum Dei ingredi. Quærebant enim non quod fibi erat utile , fed quod multis , ut fervarentur. Et multa ipfis liceret ad hæc facientia dicere , ut Verbo Dei convenienter facerent , nifi , ut dicit Apoftolus , nos tempus narrantes deficeret.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

cùm malè Domimum intellexerimt , impiè fimul & timidè vitae tenentur cupiditate, , dicemter verum effe teflimonium ejus , qui verè eft Deus Cognitiomum. Quod quidem mo* quoque fatemur . Eum autem effe occiforem , & fibi mortem comfciffere , qui per mortem fuerit confeffur. Et alia ejufmodi fophifmata , callidaque commenta timiditatis .

« VorigeDoorgaan »