Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

NUSLAND. Den baron J. D. van Heeckeren, buyter.

gowoonen gezant en gevolmagtigden minister. SARDINIEN. E. vander Hoeven, *, buytengewoonon

gozant en gevolmagtigden minister. SPAGNteN. S. Dedel, buyt.gezant en gevolm.minist. TOSCANEN. J. G. Reiphold, K., buytengewoonen ge

zant en gevolmagtigden minister. TURKYEN. Den baron H. van Zuylen van Nyevelt, K.,

afgerant. VRANKRYK. Den lieutenant-generael baron R. Fagel,

K. * , buytengewoonen gezant en gevolm. minister. ZWEDEN EN NOORWEGen. Den baron P. de Crombrug

ghe, , buytengew. gezant en gevolmagt, minister. ZWITSERLAND. Den graepe de Liedekerke, buy

tengewoonen gezant en gevolmagtigden minister. Gezanten van buytenlandsche Mogendheden by

het hof der Nederlanden. AMERICA. ( Vereenigde staeten van Noord-) Ç. Ha

ghes, zaek-gelastigden. BÅDENEN NASSAU.Den heer Roentgen, minist. resident. BBYEREN. ....,,., buyteng. gezant en gav. minister. DENEMERKEN. Den baron de Selby, buytengew. gezant. GROOT-BRITTANNIEN, Sir Charles Bagot, buytenge

woonen afgezant en gevolmagtigden minister. OOSTENRYK. Den graeve de Mier, buytengewoonen

gezant en gevolmagiigden minister.. PORTUGAEL, Den ridder d'Abreu e Lima, buytenge

woonen gezant en gevolmagtigden minister, PRUYSSEN. Den graeve von Schladen , buytengewoonen

gezant en gevolmagtigden minister. RUSLAND. Dea gracve de Gourieff , buytengewoonen

gezant en gevolmagtigden minister. SARDINIEN. Den baron de Vigoet, zaek-gelastigden. : SPAGNIEN. Den ridder de Navia, zaek-golastigden. VRANKRYK. Den marquis de la Moussaye, buytenge

woonen gezant en gevolmagtigden minister. WURTENBURG Deo baron de Wächter, zaek-gelastig. Zweden EN NOORWEGEN. Den commandeur d'Ohsson, . buytengewoonen gezant en gevolmagtigden minister.

DEPARTEMENT DER ZEE-MAGT EN VOLK

PLANTINGEN. 2. Exc. C. T. Elout, K. , minister. 5. J. Quarles van Ufford , secretaris-generael, directeur when administrateur van het fonds voor weduwen en weezen, van officieren begrepen in het vast corps

der zee-magt. Deu kapiteya ter zee H.W. Lantsheer, * 4.e cl., adjudant i van 2. M., directeur voor de zaeken der zee-magt,

J. C. Baud, directeur voor de zaeken der volk

plantingen. .' Algemeene Amptenaers van het departement der

Zee-magt. Den kapiteyo ter zee C. P. Keller, * 4.e cl., inspec

teur der uytrustingen, levensmiddelen en plunjes. . Den major titulaire der mariniers W. H. Sesseler, in

specteur der artillerie. J. Valk, inspecteur der maritime gebouwen. Hooge Amptenaers in de Nederlandsche

Volkplantingen. Den burggraeve L. P. Dúbus de Ghisigoies, K. *, gou

yerneur van Zuyd-Braband, commissaris. generael

over Nederlandsch Indiën. Deu lieutenant-generael H. M. de Kock, K. *, lieute

nant-gouverneur-generael over Nederlandsch Indiën en opper-bevelhebber van Z. M.s land- en zee-magt

beoosten de kap de Goede Hope.. . Den schout-by-Dacht J.J. Melviel van Carobée, * 4.e cl.,

opper-bevelhebber van Z. M.s escader in Oost-Indiën. P. Meskus, gouverneur der Moluksche eylanden. Den kolonel B. Bisschoff, gouverneur van het syland

Celebes en Macassar, in Nederlandsch Indiën. Den kolonel A. J. do Stuers; * 3.c cl., opper-hoofd

over de west-kuste van het eyland Sumatra, in

Nederlandsch Indien. Den generael-major A. de Veer, *, gouverneur van

Surinam, in Zuyd-America. Den schout-by-Dacht P. R. Cantzlaer, gouverneur

van het eyland Curaçao en van deszelfs onderhoo.

righeden in West-Indiën. F. Last, , commandeur ad-interim der nederlandsche

bezittinge op de kuste van Guinečn, in Africa.

DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE 1

: ZAEKEN. 2. Exc. P. L. van Gobbelschroy, K. , minister. C. J. Wonckebach, , secretasis-generael.

Administrateurs. Den generael-major J. van den Bosch , * 3.e cl., voor

de nationale milice en schutteryen." D. J. van Ewyck, , voor het onderwys, de konsten

en wetenschappen. Den staets-raed in buytengewoopen dienst A. A. Strate

Dus, *, voor de nationale nyverheyd (tydelyk tot andere fonctien geroepen en intusschen vervangen door

J. F. Netscher , inspecteur der datiopale vyverheyd ). A. Brox, , voor het armwezen en provisoirelyk ge

last met de administratie dar gevangenissen,

C. Vollenboven, voor het binnenlandsch bestiar.
H, Ewyk , voor den woterstaet, de wagen en open-

baere werken.
Deo stacts -raed in buytengew. diepst J. Blanken, ja.,

inspecteur-generaol van den waterstaot , toegevoegd aon hot departement. Algemeene Amptenaers ten dienste van het

departement, P. G. van Ghert, secretaris voor de zaeken van den

roomsch-katholyken cere-dienst. J. Walter, s, inspecteur-generael van het onderwys. A. vanden Eode, , hoofd-inspecteur van het mid

denbaer en leeger onderwys. M. Dowez, inspecteur dør athanæa en collegian. H. W gabeek, inspecteur der latynsche scholen: B. Kouing, adviseur in zaekon van werktuyg- en

schey-kunde. G. Roentgen, , adviseur in zaek, van werktuyg-kunde. Den commis van staet V. Walter, aen den inspectour

generaal van het onderwys toegevoegd tot hulpe in

zyne werkzaemheden. Deo staets-raed in buytevgen. dienst A. F. Goudriaan,

inspecteur-gonerael van den waterstast, wegen, vaerden en voordere openbaere werken by het algemeen bestier.

DEPARTEMENT VAN FINANCIEN. 2. Exc. J. H. Appelius; K. * minister, president van het amortisatie-syndicart, gelast mot het opper toezicht over den groot-boek der nationale schuld

en over den by-book der nationale werkelyke rente : gevende schuid. Din referendaris der eerste classe by den raed vag staet

P. A. Ossewaerde , secretaris-generael. J. A. Volck, administrateur voor den algemeener

ontfangst. n. Tromp, administrateur voor 's ryks uytgaven. A. van Geonep, onder-president der bestendige commissie uyt het amortisatie-syndicaet, wder onder de administratie der domeynen, waters en dosschon behoort. .

is STAETS-SECRETARYE.. . 2. Ege, den baron J. G. de Mey van Streefkerk, K. ,

secretaris van start. L. H. Elias Schovel, großer, administrateur 'der

starts- posterye. S.' Dassevael, directeur van het weduwen-fonds

voor de geëmployeerde tot het algemeen bestier behoorende.

SoHicitours by de departementen van algemeen

bestier.

Tot Amsterdam. R. Scherius, T. van Schaak, d. J. van Wyk, J. E. Serrurier, A. 8. Broemet.

Tot Brussel. J. J. Gambier , J. H. Hubin , L. A. Panteos, J, T. Mons ,

M. J. Baeteos, N. J. van Bortoppe, A. Huygens, F.

Hoorickx, Libert Aubert, G. Noewens, J. F. Engels, · L. de Wilde, M. F. A. Theysseps, GBarweds, D. Rauter, L. Vernimmen, Verassel.

Tot 's Graevenhaoge. J. W. van Alphen, F. de Bab, wz., H. A. Bollard, J. G. A. Clant, T. A. Holland, W. van der Jagt, D. Myné, A. A. de Vries Robbé, T. Welboro Schepman , P. T. van Son, J. J. Verwoert, J. de Bas , 'J. van Duyfbuys, D. François, W.J, Huygens, J. van der Meer, J. F. Mirandolle, L. C. Vook, A. Van de Vyver, A. van de Watoriog, A. P. T. Eyssell, G. Kicherer, R. P. vaader Meulep, J. Schryver, J. J. Schmolck, N. F. Berden, C.'j. François, n. Schraut, J. J. van Dort, H. J. Hellings, J. Gi der Kinderen, F. A. van Magster, A. F. de Bas. Commissie uyt de Solliciteurs. . .

Tot Brussel.
J. J. Gambier, F. Hoorickx, Libert Aubert.

Tot 's Graevenha.go.
T. A. Holland, W. van der Jagt, J. de Bas.

DEPARTEMENT VAN OORLOG. 2. K. H. den prios Frederik der Nederlanden, K. *,

G. K. *, groot-meester der artillerie, commissaris-gonerael. . J. P. Scheffer, secretaris-gonerael. Deo generael-major baroa 2. W.vao Tongoagell, *4.e cl.,

directeur van het personneel en de eygendlyk gezeyde

militaire zaekon. Den generael-major J. P. Reuther, directour der

administratie van oorlog. Dep kolonel P.S. R. van Hooff, *4.6 cl., opperhoofd

van de algomeene directie der genie. ;) Militaire administrateurs , aen het departement van

oorlog toegevoegd. I. D. Lefebvre, * ) agenten van het dopartement M. de Ras,

van oorlog.. Adjunct-agent ter beschikkinge van het departement, J. H. Ising.

DEPARTEMENT voor de Zaeken van den HERVORM

DEN en andere EERE-DIENSTEN, uytgezonderd

den Roomsch-Katholyken. Dea staets-raed baron 'F. W. van Pallandt van Kep

pel, K. *, directeur-generael. ... J. D. Janssen, , secretaris an adviseur. : DEPARTEMENT VAN ONTFANGSTEN. í

1 Raed der Ontfangsten. 2. Exc. den minister van financieo J. H. Appelius,

K. , president. Doo staets-raed H. van Royen, *, administrateur der

postery en en voordere middelen van tervoer. Deu staets-raed J. E. Gericke. , administrateur voor

de registratie, den kadaster en de loteryen. Den staets-raed ju gewoon en dienst C. van der Fosse ,

K. , administrateur der directa belastingen, in- en uytgaende rechten en accysen. L. Visser, *, inspecteur-generael van alle ontfangsten. T. van Hareuscarpel-Eckhardt, inspecteur-generael van

de registratie, den kadaster en de loteryen. J. W. Hachmeester Eekhout, inspecteur-generaal dor

posteryen. €. Webbers, secretaris-generael by het departement

der ontfangston. Hoofd-amptenaers in de verscheyde takken van

* het departement. C. de Lannoo inspecteurs-generael der directe P. J. Crousse, .

3 belastingen, in- en uytgaende

S rechten en accysen. P. E. Thiry, inspecteur-generaal der registratie , kadaster en loteryen, gelast met het opper-toezicht

over de kadastrale werkzaemheden. James Cohen Stuart, inspecteur-generael der registra.

tie, kadaster en loteryen, gelast met het opper

toezicht over de Loteryon. Den baron A. Sloet van Oldruitenborgh , ontfanger

generael en W.M. de Brauw, directeur der trekkingen

van de koninglyke nederlandsche loterye. Deo graeve D. du Chastel, s Den eraere D. dos Chastel adininistrateurs der ko.

ninglyke loterye tot M. Copieters,

Brussel. DEPARTEMENTEN der OPPER-HOUTVESTERYE

in de Noordelyke , en JAGT EN VISCHVANGST

in de Zuydelyke Provincien. Den baroa L. van Heeckeren van de Cloese,, kamerheer

van 2. M. , opper-jagermeester, opper-houtvester

in de noordelyke provincien. Deo graeve C.G. de Margix, , opper-jogermeester voor

de zuydelyke provincien.

« VorigeDoorgaan »