Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

DRANKEN EN NATTE WAEREN Bereyd binnen den omvang der stads-rechten. Bieren van alle qualiteyten, het vat, 84 cerits... Bier-Ażyn en Zuer-Bier, het vat, 84 cents.

. EET-WAEREN. In stuk gehouwen Vleesch, gezouten ofte ongezouten, het pond, 2 172 cents.

Kiekens, Hoenders, End-vogels, Konynen, het stuk, 4 cents.

Bosch-sneppea , Haezen , Ġanzen , Kalkoenen , het stuk, 8 cents.

Watersneppen, Patryssen , Zweemen, het stuk, 4 cents. Kwakkels, Duyven, de koppel, 4 cents.

Verschen Visch en gerookten Haring , volgens weirde, 6 ten honderd.

Hoesters, volgens weirde, 10 ten honderd.

Gezouten Zalm, Anchovis, Ķreften en Hommers, volgens weirde, io ten honderd

Aberdaen, de tonne, 2 guldens.

Stokvisch en anderen droogen en gezouten visch , het pond, 2 cents.

Vollen gezouten Haring, de tonne , 2 guldens.
Ydelen gezouten Haring, de tonne, 75 cenis.
Tarwe Meel, de mudde, 21 cents.
Spelte Meel, de mudde, 7 172 cents.
Rogge Meel, de mudde, 6 cents.
Blonme, de mudde, 50 cents:
Gebuydeld Brood , het pond, i 122 cents.
Tarwe Brood, de 3 pondeo en daer onder , 1 cent.
Dito, de 6 ponden en daer onder, 2 cents.

Rogge en Spelte Brood , de 3 ponden en daer onder , 172 cent.

Dito, de 6 ponden en daer onder , i cent.
Kaezen van alle soorten , het pond, 5 cents.
Fruyt-Olien, het vat, 12 guldens.
Racp-Olie (ÓEillette) het våt, 6 guldenis.

VOEDER.
Jloy, de 25 ponden , 12 cents.
Stroy, de ro ponden, 2 172 cents.
Haever, de mudde, 30 cents.

.: BRAND - STOFFEN. Blokken en Wortels, volgens weirde, i 2 len honderd.

Mutsaerden en Hinnekons, volgens weirde, 3 len hoaderd.

Hout-Kolen, volgens weirde, 12 ten honderd.
Braisen en Braiselten, volgens weirde , 2 ten honderd.
Stécn-Kolen, de 1000 ponden , 30 cents.
Keirs-Smeêr ofte Roet, ten inkomen, het pond, 4 cents.

Uytwendige roete Keirssen, ten inkomen , het pond, 5 cents.

BOUW - STOFFEN.
Ongebluschten Kalk, bet kruys, i gulden."
Mecchelschen Kalk , de tonne, 1 gulden 50 cents.
Gebluschten Kalk, den gemeenen zak, 5.cepts.' '

Gebakken Steen, Pannen, Tichels, Vloer-Tichels en
Schalien, volgens weirde, 10 ten honderd. .

Arduyne Steenen , volgens weirde, 10 ten honderd.

Timmerhout in blokken, zwaere Planken en in bladeren, Gebinden , Ribben, Plaeten, Kepers, Planken, Latten , Schryn-en Ebben-werkers-Hout, Hoepels, Klephout, en in 't algemeen alle soorten van Hout bekwaem tot de bouwingen en het welk een eerste handgedaed ondergaen heeft, volgens weirde, 8 ten honderd.

Timmer-Hout met zynen bast (schors, Boomen, Tolgens weirde, 4 ten honderd.

Marmer in blokken , volgens weirde, 10 ten honderd.

Marmer gezaegd en bewerkt, volgens 'weirde, 12 ten honderd. Venster-Glas, volgens weirde , & ten honderd.

ONDERSCHEYDENE VOORWERPEN.. Uytwendige harde Zeepe, gezeyd spaensche Zeepe , gemaekt met roet, het pond, 4 cents.

Uytwendige harde Zeepe, gemackt met fruyt-otie , let pond, 15 cents.

Slyfsel, de 30 ponden, 20 cents.
Houte Meubelen', volgens weirde , 10 ten honderd..
Afschrift-rechten (bulletins), ider afschrift'; 5 cents.

TARIF VAN DEN FORMAET-ZEGEL: Het balf blad kleyn papier (voortyds 25 centimen) 15 cents. Gebeel blad gelyk formaet '99 509 ) go'99 Middelmaetig blad papier ( 29 75

) 45 , Groot blad papier ., . , 100, 19. ) 60 Groot blad register.papier ( 150

) 90 » Men mag gebruyken allen Zegel, zonder onderscheyd vao prys , tot het maeken van alle acten en contracien; de expeditien moeten gemaekt worden op zegels van 45 cents; de bekendmaekingen voor de nieuws-bladers moeten ook op formael-zegels gescbreven zyo.

PROPORTIONNELEN ZEGEL VOOR WISSEL-BRIEVEN.

GULD. CENTS. De gene giet boven de 300 goldeas 0 - 15 Van 300 tot 600 guldens

o
· 99 600 tot 1200
99 1200 tot 1800

1800 tot 2400
2400 3000

3600
3600 4200

4800

[ocr errors]

3000

4000

5400

5400 6000

tot 7200 ..7200 tot 8400

8400 tot 9600 9 9000 tot 10800

enz. voor idere 600 guldeos 30 cents. NOTA. Het Zegelrecht is vermeerderd met 26 cents op ideren guldea.

[ocr errors]

PROPORTIONNELEN ZEGEL Voor onderhandsche Acten van Verhuering , Onderver

huering , Huervernieuwing, Overdragt ofte weder Afstand van Huere van onroerende Goederen. GL.C.

De gene giet boven de 60 guldens • • •
Vao 60 tot 120 guldens • • • • • • •
Van 120 240 2
Van 240 29, 360 ,
Van 360 * 480 »
Van 480 49 600
Van 600 40 720 %
Van 790 1 840

Van 840 960
En 200 voords voor ider 120 guldens 30 cents.

TARIE VOOR MEN HANDEL ZECE

[ocr errors]
[ocr errors]

(9)
TARIF VOOR DEN HANDEL-ZEGEL.
· (Wet van den 31 mey 1894.)
GL.C.

.. GL.C. 300 Gl. en daer onder o 1512000 GI. tot 13200 GI, 6 60 300 D tot 600 Gl. o 30 13200 > D 14400 ) 7 20 600 DD 1900 »o 60 14400 DO 15600 D 7 1200 * * 1800 9 0 » 168oo 9 8 1800 D 2400 » 1 20116800 » » 18000 » 9 2400 > 3000 D i 50 18000 D D. 19200 ) 9 3000 ) 3600 Di 80 19200 D > 20400 > 10 3600 D D 4200 > 2 10 20400 D D 21600 » 10 4200 D D 4800 = 2 4021600 D 22800 D 11 4800 ) » 5400 D390 22800 DD 24000 D 13 00 5400 y 6000 > 3 00 24000 D 25200 > 12 60 6000

7200 3 60 25200 26400 > 13 20 7200 » 8400 D 4 20126400 D 27600 » 13 80 8400 » 0600 D4 80 27600 ) = 28800 » 14 40 9600 D 10800 » 5 40 28800 ) » 30000 > 15 00 Tudoo D 12000 6 001

De comptoiren der Zegels zyn op de Ketelveste 8.0 15 en Ooderbergen 0.0 26.' TARIF VOOR DE TOLRECHTEN

(BARRIEREN) ;
Op de groote en provinciale wegen inj

Oost-Maenderen.
Voor elk paer wielen aen een rytuyg ofte

voertayg hoegon aemd' - - . . - 2 112 cents Voor elk peird ofte muylezol, aengespannen

ofte oiet, tot een gespan van vier peirden ofte muylezels too - - - - - - - 6 Voor een vyfde peird ofte muylezel'. - .7 Voor een zesde peird ofte muylozol - - 10 Voor een zeveosto peird ofte muylezel - 16 Voor een achtste peird ofte muylezel - - 20 Voor eeneo aengespaogen 08 ofte ezel • 2 192 »

Het ryden met meer dan acht acogespanne poirden oste muglezels is verboden, 'ten zy voor het vervoeren van onverdeelbaere voorwerpen en in bezondere gevallon ofte plaetselyke beletseleo, zullende in die gevalloa voor het negepste peird ofte ider peird meer als voor het achtste moeten betaeld worden.

Voor de ossen, koeyen en ezels aengespanço met meer dan vier peirden, zal botaeld norden als voor peirdea,

Dry wielen aan een rytuyg ofte voertuyg zullen gerekend worden voor vier.

WEKELYKSCH E MERKDAGEN :

DER PROVINCIE Oost-VLAENDEREN. . Aelst deg zaterdag

(Nederbraekel den woensdag Assenede deg dynsdag Nevele den dynsdag Audeoaérdé déo donderdag Nicolaes (S.) den donderdag Bassevetde déd Zaterdag Ninove den dyosdag Bercheta den dynsdag Jotsene den dyosdag Btvéred by Antwerpen đeo Oordegent den woensdag dyosdag

Poučodes den naendag
B elastễ den ayasdago Ronsse deo woensdag
Capryk den dynsdag Ruppelmonde den maendag
Cruysbauten den dyosdag Sinay den vrydag
Dendermonde den maendag Sleydinge den zaterdag
Deyoze den woensdag Steenhuyze-Wynhuyze den
Eeclooden donderdag

donderdag
Ertvelde den maendag Somergem den dynsdag
Gavere deo maendag Sottegem den dyosdag
Geeraerdsbergen den maendag|Stekene den zaterdag
Gend dep vrydag

Temsche den vrydag Hamme den zaterdag Wachtebeke dea maendag Herzeele den woensdag Waerschoot den woensdag Lievens - Hauteni (S.) den Waesmunster den dyasdag, maendag

Watervliet den dynsdag Lokeren den woensdag Wetteren den donderdag Maldegem dea maendag Zele den dyrisdag Nazareth den zaterdag

Ingeval deze Merkdagen zouden vallen op Heyligdagen oite Feestdagen, worden zy dags daer naer gehouden.

JAÈR- EN PEIRDE-MERKTEN. . January. Den a Žele J. en P.; Duya kerko J. 2 Oudenburg by Oostende J. en P. 7 Moorslede J. en P.9 S. OmerJ. 15 Layk Wolle-merkt. 18 A erschoot J. 26 Ruremoaded. Rousse eersten woensdag van idere maend Veemoski. Alveriogem ecrsten macndag van idere maend P. Loo io Vauren-Ambacht derden dypsdag van idere maend (uytgenomen april en october ) J. da P.

February. Den 3 Leuse J. & Overmeire J. en P. 18 Heus. deb J. 30 Diest d. 27 Aotwerpeo P28 Herathals J. 29 Frassen in Henegauw J. Alle woensdagon in deo pastea Kapsel P.

Maerte. Den 5 Geeraerdsbergen J. en P.; Ipered J. 6 Kapryk J. 'eu P. 8 I'segem J, ti Geod P. op deo Kauter ; Ryssel P.; Nioove J. 14 Geod Foire op het Stadhuys. i Stetébé), em P. 18 Geel J. 26 Nederbraukel J. 3g BerBen S. Winbx 3.

April. Den 1 Meerbeto J. P. à Oostbourg Peirde-
Beesteg-merkt. 3 Ach J. 7 Geeraerdsbergen 3, en P.

« VorigeDoorgaan »