Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

8888888888888888888888888888888888888:8858

Gestichten ovan Lief daedigheyd enz.

BESTIERENDE COMMISSIE DER GODSAUYZEN

VAN GEND. President, JB. Papeleu-de Poelvoorde , Den beer Burgemeester ciperey straete.

Ontfanger, Leden-Administrateurs, 11. B. Baguet, steeodam B. van den Hecke-Kervyo

Secretaris , kley ne koornmerkt F.van Braeckel, baudeloostraet K. Kervyn.de Volkaersbeke, | Notaris der Administratie, in de vilderstraete

L. Lammeps, 8. jarstraete Den kanonik Triest, , Di-Bouwmeester der Adminisrecteur van de Zusters van

tratie, Liefde, molenaerstraete lj. J. de Hoon, brabanddam Den marquis Rodriguez d'E- Bureau der Vondelinger. vora y Vega, savaenstraete J. Goetbals, roskamstraete

De Commissie houd haere zittingen alle vrydagen , ten dry aren oaer middag, 10 bet gewezen bospitael van S: Jan-in-d'Olie, achter S. Jacobs-berke.

De Commissie is belast met den dienst der vondellogen en verlaet ene kioders van bes arroodissemept van Gead eg Eecloo.

GODSHUYZEN. Daer bestonden voortyds tot Gend meer dan 40 Godsbuyzep, waer van'er vele afgescbaft ofte aen andere vereenigd zyo. De aog bestaende beloopen tot 30 , die te gaemen 17 à 1800 persooned koonen behouden, te weten : Het burgerlyk hospitael genaemd de Byloke, echter den entrepot, het welk 500 à 550 zieke kan behoudeo. Het godshuy's der onde Maonen, sen bet koeypoortjep , by de by. loke ; bevolkinge 150. Het godshuys der oude Vrouwen, op den lievegang ofte s. antonius-kaeye ; bevolkinge 311. Het gödshuys der Blauwe Jongens, op s. baefs-pleyo ; bevolkinge 148. Het godsbays der Blauwe Meyskens, in de onderstraete ; bevolkinge 76. Het godshuys der Roode Lywekens, in de filledieusestraete ; bevolkinge 62. Het godsbuys van het Groot-Beggyahof, aldaer; bevolkinge 88. Het godsbuys van bét Kleyn-Beggyobof, aldaer ; bevolkinge 21. Het godshuys genaemd Portacker, op de boutleye ; bevolkiage 18. Het godshuys van SS. Jan en Pauwel, op de brugschepoortstraete ; bevolkinge- 8. Het godshuys van S. Jan-in-d'Olie , achter s. jacobs-kerke ; bevolkinge 17. Het godshuys van S. Laureyns, op de veirleplaetse ; bee volkinge 33. Het godshuys van S. Catharina , in de oude burg; bevolkinge. 15. Het godsbuys van Hebbrecht (Schrey. boom), in de kortrykschestraete ; bevolkinge 15. s, jacobs-godshuys , in bet godshuys-bammeken; bevolkinge 40. Het godshuys voor Krankzinnige Mannen, in de neder. scheldstraere; bevolkinge 60. En het godshuys voor Krankzinoige Vrouwen, by de zottepoorte ; bevolkioge 78. Delidmaeten van het godshuys der Kleermaekers, voortyds by deo groepenbriel, welkers getal is 8, de gene der Wolle. . wevers, voortyds by ber kleyn vleeschbuys , welkers getal is 38, eo de gene van bet godshuys der Volders, welkers getal is 9 , hebben geene wooningen, maer bekomen hunnen dagelykschen onderstand.

Het Militaire Hospitael, op akkergem-plaetse , 'alwaer de zieke militaire geplaets worden, kan 600 à 650 zieke bebouden; bet zelve is tot het militaire bestier overgegaen.

De stad Audenaerde heeft dry godsbuyzen , te weten een godshuys voor oude en gebrekelyke Beboeftige, een godshuys voor Weezen van het madpelyk geslacbt en eeo dico vao bet vrouwelyk geslacbt.

De 'stad Geeraerdsbergen heett een godsboys voor oude gebrekelyke en zieke Behoeftige.

De stad Ninove heeft een godsbuys voor gebrekelyke en zieke Behoeftige,

De stad Dendermonde beeft zes godsbuyzen, te weten twee voor beboeftige Zieke, twee yoor Weezen, een voor oude Gebrekelyke en een voor Krankzionige.

De stad Aelst heeft vier godsnuyzen, te weten een voor beboeftige Zieke en oude Gebrekelyke, een voor Weezea-Jongens en een voor Weezen-Meyskens, en het Godshuys van het Beggyobof.

De stad S. Nicolaes heeft vier godsbuyzen, te weten een voor behoeftige Zieke en Gebrek elyke persoonen, een voor Krankzinnige vrouwen, een voor Weezen van beyde geslachten en een voor beboeftige Jongens. • De stad Ronsse heeft een godshuys voor beboeftige Weezen van den ouderdom van 5 tot 18 jaereo eo eea gastbuys voor arme Zieke en Gekwetste. . De gemeente Velsique-Ruddershove, in bet dictrict Aelst, beeft een godsbuys voor oude gebrekelyke, be. hoeftige Zieke en Kraakzinnige vrouwen.

De gemeente Beveren , in het district S. Nicolaes, heeft een godshuys voor zieke Beboeftige , oude en gebrekelyke Weezen.

De gemeente Belcele, zelve district, heeft een godsboys voor zieke Beboeftige, oude Gebrekelyke en Weezen.

De gemeente Overmeire, district Dendermonde, heeft een godshuys voor ziekeBehoeftige, oudeGebrekelykeep Weezen.

in de gemeente Lovendegem, district Geod, bestaet een huys, bestierd door de Zusters van Liefde van Jesus en Maria, onder de bestierioge van den kaoopik Triest, ia het welk de oude Behoeftige, de Ongeneesbaere en behoeftige Zleke aengenomen worden; de behoeftige Ouderlooze worden'er kosteloos onderwezen,

INSTITUT VOOR DOOF-STOMME TOT GEND.

Een 200 puttig gesticht, bet welk in de zoydelyke provincien van het ryk tot beded ontbrak, is in de stad Gend opgerecht door de zorge van den Heer kanonik Triest. De leerlingen van bet vrouwelyk geslacht, ten getalle van 31, worden'er onderwezen door de Zuster's van Liefde van het gesticht onder de directie van den heer kanonik Triest, tot Gead, en die van het mangelyk, ten getalle van 14 ; door de Broeders van Liefde van het? gesticht in de zelve stad.

BUREAU VAN WELDAEDIGHEYD

DER STAD GEND, Zittinge houdende in de voordezen Arm-kamer,

op de Pouillemerkt.
President, J. F. Blommaert-van den Bos-
Den heer Burgemeester van sche, liefbrugge
Gend

F. Dubois, brabanddam
Onder-President,

Secretaris , K. Dellafaille d'Anvin, onder- J. van Bambeke, botermerkt bergen

Ontfanger,

J. K. Van den Bossche, boogLeden Administrateurs, s straete, 0.0 14 J. van den Hecke-Dellafaille ,l Notaris der Administratie,

belast met de directie der J. van Baveghem, kamerstr.

goederen, korte meire Bouwmeester der Adminis., P. Lippens, belast met de

tratie, comptabiliteyt, vlasmerkt De Baets, groeaselmerkt

Vyf-en-twintig Commissarissen, gekozen onder de aenzienelykste borgers van de stad , draegeo alle tien dagea ter woonste van de behoeftige den onderstand die de ad. ministratie verleend.

Elkea zaterdag , ten 10 uren, is'er zittinge.

Den bureau van Onderstand is open alle zondagen, van negen uren en balf tot 's middags."

Doctors der Administratie. Hulin, S. janstraete , voor de prochie S. Baefs Van de Woestyne, kerkestr., voor de prochie S. Nicolaes Gyselinck, kammerstraete , voor de procbie S. Jacobs Boone, quaedbam, voor de prochie S. Michiels Stockman, peperstraete, voor de procbie Akkergem". Vander Sebelden, by d'augustynen , voor de proch. H. Kerst Van Loo, plottersgracht, voor de prochie S. Pieters

Chirurgiens der Administratie. Magnin, zoon, pekelbaring, voor de prochie S. Baefs Verbeeck , S. michiels-plaetse , voor de procbie S. Nicolaes De Ceulepaere, liefbrugge, voor de prochie ș. Jacobs Miele , Okkerstraete, voor de prochie S. Micbiels Forêt, peperstraete, voor de prochie Akkergem Vao Huyghevelde, burgstraete, voor de prochie H. Kerst janson, zoon, ketelveste, voor de procbie S. Pieters

:: Apotheken der Administratie. De bedoeftige der pasochlep S. Baefs, S. Pieters en Akkergero moeten boone medicamentea bäelen in het buys der krankzinnige vrouwen, by de zottepoorte

Die der parochlea S. Jacobs, S. Nicolaes en H. Kerst in de Zusters van Liefde, is de moleaaerstraete Die van S. Michiels, in die beyde buyzen , pae verkiezing.

Voor de Breukbanden by d'heer Blariau, ia de koningstraete Deo 5.

SPAERBANK. De Spaerbaok is opgerecht door menschlievendheyd, om werklieden, dienstbadeo en gerige persoonen de middeleo te verschaffen om kleyoe somme met zekerheyd te verzaemelen en de zelve met voordeel aed te leggen , tot het tydstip dat zy zullen oordeeleo een beter gebruyk van hunde middels te kopnen maekea.

De Spaerbaak word gratis bestierd door twaelf person pen, door den stedelyken raed voor zes jaeren gekozen ; den Burgemeester is president van het bestier

Alle maendagen van elf uren 's morgens tot een ure naef. middag word door twee leden van de Spaerbank zitringe gehouden in het locael van den bureau van Weldaedigheyd, op de Poulilewerkt o. 4, tot bet ontfangen en teruggevea yao spaer-peapingen.

De Spaer bank vergoed voor ider dry guldens, alle maeges deb eeneo ceps iatrest, bet welk vies ten honderd 's jaers aytmaekt.

BESTIERINGE DER SPAERBANK. Den beer Burgemeester, Pre-IL. J. Maertens - Pelckmans, sident

hoogstraete 3. F. de Meulemeester, S. mi-G.vao Zantvoorde-Voortmap,

chielspl., Onder-President S. jaostraete -J. van den Hecke-Dellafaille, P. Velleman, onderbergen korte meire

J. B. D'bane-de Potter, recol3. 3. Huyttens-Kerremads, , lecten-pleyn 200nestraete

J. Baligand, kleyne peniteo1. B. van de Capelle , recol. tsstraete lectenpleya

De Vos-Poelman, brabanddam E. de Naeyer-van Caoeghem, F. J. Hye-Schoutheer, como 200aestraete

myastraete

WERKHUYS VAN LIEFD AEDIGHEYD, In de voordezen abdye het Ryke-Gasthuys, op de

Hoogstraete , tot Gend.

ADMINISTRATIVE COMMISSIB,
President honoraire,

President, 2. Exc. den heer Gouverneur Den heer Burgemeester van der provincie

Gent

Administrateurs,.' F. van Beirleire, spéljestraete F. Verheggbea, , kroysstraet : •.•. K. de Meyere, poel, I. Secretaris, J. L. van Melle, aederkaater f. 1. Hye-Schouthéer, comDen kanonik Triest, myastraete

molenaerstraete De Muller , theresianestraetel Secretaris-adjoint, H. Elias d'Huddeghem, keira. A. Schoorman, houtleye melkbrugge .

Opper-Directeur van het B. van den Hecke-Kervyn, " buyas ,

kleyne kooramerkt K. Rooman-de Block, lieve.. Marta, ".

levels, Martin, in het werkbuy straete

Tresorier , F. le Maire, savaenstraete •••••

BERG VAN BERMHERTIGHEYD,
In de Abrahamstraete , tot Gend.

, ADMINISTRATIB.
President, **

Secretaris, Den beer Burgemeester van J. van Bambeke, botermerkt Gend .

Administrateurs van de Onder-President,

casse gratis, ;

Den heer Burgemeester van K. Dellafaille-d'Anvyo, 00- Gend derbergen

A. Morel, holstraete
Leden,

Dep baroo' M, F. Dellafaille Den kanonik Triesť, ale d'Huysse, gouvernemencse. molema erstraete

F. J. Hye-Schoutbeer , comB. Papeleu-de Poelvoorde , ci- myostraete pereystraete

Directeur , J. van den Hecke-Dellafaille, J. F. de Brabandere , in den korte meire

Tberg
Den bureau is alle dagen open voor het public.

RECLUSIE- EN TUCHT-HUYS,

Op de Coupure, tot Gend, . Dit bays is opgerecht door de voordezen staeten van Vlaenderen, uyt kracht van octrol verleend door H. M. de keyzerinne Marie-Therese, van den 17 january 1772. Het is in zynen aerd en beschikkingen eene der best-bestierde en aenziegelykste van Europa.

COMMISSIE VAN ADMINISTRATIB.
President,

Leden, Z. Exc. den beer Gouverneur P. J. Lippens, i vlasmerkt der provincie

JJ. J. Huyttens - Kerremans , Onder-President, T. *. 200nestraet e G. F. de Moerloose, J. B. Grov erman, by de prehoogstraete

dikersbrugge

« VorigeDoorgaan »