Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Van Huffel, catelynestraete (De Bast, h. sacrameatstraete Van Laerebeke, peperstraete De Goesia-Verhaege, boogp. Van Langenhaekea (wed.), Delbecq, schepeabaysstraete korte steenstraete

Deo graeve de Thiepnes, Van Rotterdam, ursulinestr. boogpoorte Vao Saceghem, poel Nortdonck , kauter Vervier (wed.), hoogstraete Van den Bergbe, kamerstraete

Van den Berghe , princenhof PRINTEN EN TEBKENINGEN. Van den Berghe (kinderen, Berreyans, hoogstraéte nieuwland Brisart, bý s. anne-kapelle Vao Hultbem, *, volderstraet

Koush-Oeffenaera.

KONST-SCHILDBRS. JDonselaer , 2000, Portret. Bolle, Fresco ep Vercierseel. Ion , ibid . len, geldmunte

Duncan, Landschappen, Coucke, Landschapper ol

en Fresco en Vercierselen,

! burgstraete

burgstraete De Baets. Fresco en VeroGeens, Geschiedenisse. S.

cierselen, peperstraete L pieters-nieuwstraete De Cauwer: Geschiedenissel Geirnaert, Tableaut de Gen

en Portretten, korte meire.l re , sava enstraete - Geeft lessen in de Schil- Heyndrickx, Geschiedenisse

der- en Teekenkonsten en Tableaux de Genre ; De Cauwer-vao Beversluys, L. graevenkasteel

Landschappen, Fresco en Maes, Wapenschilden, veld. Vercierseler , by s. anne- straete kapelle.

" Maya , Fresco en Vercierse. De Keghel , Fresco, Veral, len, reep.

cierselen , Miniature en Pieters, Tableaux de Genre, Wapenschilden, oudburg | Fresco eo Vercierselen, De Maertelaere , Fresco en boogstraete

Vercierselen, oude veste Sloedens, Geschiedenisse eo De Noter, váder , Land Portretter, overschelde.

schappen, slypsträele - Geeft gratis lessen in De Noter , 2000, Landschap. s. catharina-godshuys, in pen, ibid.

de Schilder-, Teeken- , De Noter (joff.), Bloem- Bouw- en Beeldhouw-kon. stukken, Ibid

sten aen circa twee honderd De Vigne, Fresco en Veral leerlingen

cierselen, veldstraete Steyaert, vader, Geschiede. De Vigne, 2000, Tableaux nisse en Tableaux de Gen

de Genre en Portretten, re, pekelbaring ibid

· Steyaert, zoon , Landschap. Dielman , Geschiedenisse, pen, Fresco en Vercierses

Portretten , Fresco en Verlen, holstraete

cierselen, burgstraete Van der Vio, GeschiedenisDonsela er, Landsskappen se en Landschapper, by cately destraete

de blauwe schole

Van Huffel, Geschiedenisse Caotoni, aposeelhuyzen, giet

en Portretten,catelynestraet figuren in plaester Vao Loo , Fresco eo Vercierselen, slypstraete

PLABTONTDERS. Verboeckhoven, jongstep , Allsop , princeobof

Zee-gezichten en Land- De Bast, b. sacramentstraete

schappen, korte violettestr.De Vreese, hoogstraete Verwest, Fresco en Vercier-Goethals , burgstraete

selen, hoogstraete Heyse , boogstraete Teekenaer met de Penne en

Jouvenel, brabandstraete

Mássau, buyten de brugschep. au Lavis. De Mets (joff.), geb. Ridder.

Pbilippront, kromstege

Roelants , hoogpoorte bosch , houtleye ' Stuccateurs.

LITHOGRAPHIEN.

Kierdorff, vader en zoon, Ledoux, lindeleye Marlier, annonciatestraete 1. in de predikers Maya, vad., buy devettersh. Saarel, te putte Sallé, by den berg!

BOUWKUNDIGE.

Allo , steendam Verdoekers en Kuysschers Allo , botermanstraete

van Schilderyen. :' Colpaert, brugschepoorte Bordeau, oude veste

Coussement, buyten de korta De Meere, catelynestraete rykschepoorte Laurent , korte koeystraete De Baets, groenselmerkt. Van der Vin, by de blauwel Geeft lessen la de Bouwa schole

koaste Koopmans in Schilderyen. De Broe, in den ram Balliu : korte steeostraete De Hoon (J. J.), brabandBordeau, oude veste

dam Cock, veldstraete

De Hoon ( F.J.), by de ca. De Cauwer, korte meire pocinen. wm Geeft lessen in De Loose, onderbergen de werkdaedige-BouwkonDe Meere, catelyoest raete

veste ten zynea buyze De Noter, slypstrae ce

De Naeyer, liadeleye Doussaint, kauter

De Vogbelaere, bragscbepoort

Duvivier, marjolyastraete BEELDHOUWERS IN BOBT- D'buyvetter ( gebroed.), by SEBRDERS.

| s. micbiels" Bogaert, vyfwiodgat Goetghebuer lange steenDe Vaere, tot Afsné

straete Franck, s. pieters-pieuwstr (Goislain, priocephof Heckers, voormuyde Molyo , tot Afsné Ingels, by den bam - GeeftMortier, slypstraete lessen in het Boetseeren , Pieters, boogstraete

Teeken- en Bouwkonsteo Roelandt, Dederkauter Lagye , brandstraete Savooie, bourbriel Massau , buytende brug-Thienpont, 8. joorisbrugge schepoorte

Van de Capelle , recollectenParmedier , recollectenpleyol pleyn Van Ophem, beggybengracht van Migom, tusschen 't pas Voituron, zoon, s.japstraet Velleman, onderbergen

[ocr errors][merged small][merged small]

PROVINCIALE COMMISSIE
VAN GENEESKUNDIG ONDERZOEK EN TOEVOORZIGT.

Medecince Doctores.
P.E. Wauters, savaenstraete, President der Commissie
J. C. van Rotterdam, , boogleeraer , ursulinestraete
J. L. Kesteloot, boogleeraer, kooingstraete
j. B. van Lokeren, kraenleye
J. G. van Breda, boogleeraer, s. margueritestracted

Medecine et Chirurgie Doctores. . . J. F. Kluyskeos, , boogleeraer, Kruysstraeje F. E. Verbeeck, boogleeraer, S. michielsplaetse , Secretaris

der Commissie
F. J. Lugens, boogpoorte

Apotheters.
J. van Hoorebetre, borgstraete
P. van Bavegbem, lange violeciestraete
J. vander Eecked , brabaodstraete

De werkzaemheden der Plaetselyke Coninissie tot Gend worden waergenomen door de Provinciale Commissie van Geneeskundig. Toevoorzigt.

PLAETSELYKE COMMISSIE VAN GENEESKUNDIG TOEVOORZIGT TOT DENDERMONDE. J. van Duyse, medec:-doctor, l. •••• President

6. Troch, heelmeester A. J. Derongé, medec.-doctorlJ. Bruylant, apotheker PLAETSELYKE COMMISSIE TOT S. NICOLAES. G. Hulio, medecina-doctor, J. C. Seghers, heel- en vroedPresident

1.meester A Dufossé, medecine-doctor|j. Verbaghen, apotheker

PLAETSELYKE COMMISSIE TOT AELST. M. Vanderbelen, medecine.(P. J. de Moor, beel- en vroeddoctor, President

m eester U. Droesbeke, medecinæD. A, Impens, apotheker doctor

F. de Bundel, ideni

PLAETSELYKE COMMISSIE TOT RONSSE. F. B. Dumont, medecinæ. Hi Dubois, beelmeester : doctor, President - G. Damont, apotheker P.J. Deroissart, medec.doctor)

COMITÉ VAN VACCINE. Dit Comité, aengestelt cot het voordzetten der nieuwe ioentinge, correspondeert met alle de Geneesheeren , Heelmeesters en Gezondheyds-Officieren der provincie, als ook met de Burgemeesters en Pastors der gemeenten; het ont. fangt de rapporten en lplichtingen die de zelve noodig achten in te zenden.

Het Comité vaccineert gratis alle maendagen, van dry tot half vier uren naer middag , in zyne vergaeder-plaetse in het locael van de Commissie der Godshnyzen, achter S. Jacobs-kerke, . President,

(Guislain, hoogstraete Wauters, savaeostraete

Houder, oragoestraete

Hulin, s. jaostraete
Secretaris perpetuäel,

Magoin, zoon, pekelharing Kluyskens, , kruysstraete Van der Woestyoe, kerkeLeden,

straete Bláriau , koningstraete

, Wauters, 2003, kortedagstege Boddart, koeystraete

Honoraire Leden, Bouchel, burgstraete Benau, peperstraete De Clercg, nieuwbrogge Demanet, regnessestraete

Geduerende bet jaer 1876 aya biogen de provincie QostVlaenderen gedaen 12,330 vaccioatien , waer van 9709. gratis eo 2621 tegeo belooninge. 143 Kinders bebben met de kindere pokken besmet geweest, waer van'es 18 sen der zelver gevolgep zyo gestorven en í opgekomeo is met gebrekeo. In het zelve jaer bebbeo 13,445 geborteo plaetse gehad.

LICENCIAETEN IN DE MEDECYNEN

BINNEN GEND. DOCTORS IN DE MEDECYNEN. Bepau, peperstraete

Stockmaa , peperstraete Boone, kwaedham

Van Coetsem, bessemst raste Boucbel, burgstraete Vandeo Plas, lange steenstraet Brebart , 2000, botermerkt Vander Scheiden, by d'augusGuislain, boogstraete

typeo Ghyselinck , kamerstraete Vag der Woestyne, kerkstr. Hauff, s pieters-nieuwstraecel Van Lokereo, kraealeye Herden, slypstraete

Van Loo, plottersgracht Hulin, S. janstraete Van Rotterdam, Germany, ursulinejacquet, beggyaeadri esc straete Kesteloot, koniogsiraete Verbeeck , s. michiels plaetse Kluyskens, kruysstraete Wauters, savaenstraete Puls , lange violettestraete Wauters, zoon, kortedagstege

DOCTORS IN CHIRURGIE. Blariau, koniogstraete Kluyskens, , kruysstraete Boddaert, koeystraete JLutens, hoogpoorte De Nobele, by oosteecloo Magoia, zoon, pekelbaring Houder, oragnestraete Verbeeck , s. michielsplaetse Kesteloot, koningstraete

HEELMEESTERS. Penau, peperstraete. Janson, vader , opper-reep De Buck, lievestraete Kesteloot, hoogstraete De Ceulebaere, Ibid Magnin, vader, korte meire De Clercq, nieuwbrugge JMiele, okkerstraete Demanet, regaessestraete (Tymaa, lievesiraete De Myttenaere, koningstraete Verschraegben, kauterin DeVleeschauwer, regoessestr.

GEZONDHEYDS-OFFICIEREN. Forêt, peperstraete

Van Huyghevelde, burgjanson, zoon, ketelveste | straete.

HEELMEESTER TEN PLATTEN LANDE. De Cock, by s. jacobs-kerke

DOCTORS IN DE VROEDKUNDE. Blarlan, koningstraete Hondet, oragaestraete Boddaert, koeystraeta · Luteos, boogpoorte De Nobele, by oosteecloo Verbeeck , s. michielsplaetse Herdea, blypstraete

VROED-MEESTERS. De Ceuleoaere , lievestraete Janson , vader , opper-reep De Clercq, niegwbrugge Magala, vader, korte meire - De Vleeschauwer, regnesse. Tyman, lievestraete straete

Verburgt, ottogracbs

VROED-VROUWEN. Aope Gys, muyde

Liv. Legiest, vrouwe Calle. · Marie Grison, chartreusestr. badt, SSalvatorstraete

TAND-MEESTERS. Brébard, botermerkt . Cobep, bogaer

Bete Magaio , vader, korto metre

APOTHEKERS. Adet-vander Woestyne, slypo Lamomeas, steeódam straete

Lutens-de la Royere, boogstr. Barbier , vrydagmerkt. Massot, geldmunte Bauweos, oederkauter Michiels, korte ridderstraete Coppens, bennestege Plaqcbon, koeystraete De Brauwere, veldstraeté Scbokeel, boogpoorte Deckmyo, vrydagmerkt Scbouteren, steendam Delepaulle, onderbergen Van Baveghen ,violettestreet De Meersman, kortemuate (Van de Kerkhove, veldstraete De Paepe, ondburg

Van der Bruggea, beggyaenDe Rudder-vao Wontergem, koeystraete

Van der Eecken, brabandstr. De Somer , boogpoorte Van Hoorebeke, burgstraete During , geldmance

Van Lokeren, veldstraete Grenier-vaoWaes, aederkant. Vao Opdeadries , vlasmerkt Hye, s. jacobs-nieuwstraece Zwaenepoel , burgstraete

DROGUISTEN.
Beaugeois, burgstraete Laackswelrt, steendam

GEBREVETEERDEN PEIRDE- EN VEE-MEESTER. Millian, aniwerpscbestraete

cbt

« VorigeDoorgaan »