Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

1635 voor de intrede binnen Gend van den prips Ferdina oand, gouverneur-genera el des Nederlanden, van eenige andere van dep zelven Crayer, van de schilderye der bula dinge van Karel VI, door F. Duchatel, en een aental schilderyen van vermaerde meesters, als Rubens, Adriaen van Utrecht, Pieter Tyssens, Jan van Cleef, Raphaël Coxcie, P. Verhaegen, Jordaeos enz. en van eenige andere wedergegeven naer de tweede bezettinge van Parys in 1815.

Men ziet'er insgelyks de verscheyde schilderyen, bouwxundige ontwerpen enz., die de pryzen bebaelt bebben in de concoursen der academie, waer onder de Anthia vao den heer Paelinck, het Paleys der fraeye Koosten vao den heer Suys enz,

In eene der zaelen van het Museum is ook geplaetst eene schoone verzaemelinge Modellen in plaester, afgegoten op de antiquen die voordezen te Parys waeren, en die wedera gegeven zyo aen de museums van Roomen, Florencieo eo andere verzaemelingen van Italien. Men vind'er ook eenige werken der hedendagsche beeldhouwers, naemendlyk van den heer de Vaere:

Daer is ook in het beluyk van het Museum eene bibliotheque van Bouwkunde, welke de leerlingen, die zig tok deze kogst schikken, konneo raedplegea.

Bewaerder van het Museum,
P. van Huffel , konst-schilder, catelyoestraete

Conciergiest,
Verplancke, s. margaritestraete, beveos de academie

Den conciergiest opeod de zselep van het Museum en de andere daer van afhangende aeo de vremdelingeo eo konstmingaers die zig aenbieden.

[ocr errors]
[ocr errors]

KONINGLYKE MAETSCHAPPYE VAN FRAEYE

KONSTEN EN LETTEREN.

Beschermer, 2. M. den Koning

Honorair Lid , 2. K. H. den prins van Oragnien

Bestendige Beschermers ,
Den Gouverneur der provincie en den Burgemeester van Gend

ALGEMEENE ADMINISTRATIB.
P. van Huffel , President, catelynestraete
J. B. Delbecq, Onder-President, schepenbuysstraete
L. de Bast, Secretaris , h. sacramentstraete
N. Cornelissea, Secretaris-honoraire , by s. baefs

[ocr errors]

Directeur ,.

F. J. Hye. Scboutheer, Archivist, comyostraete P. J. Goerghebuer, Tresorier , lange steenstraete 1 CLASSR. SCHILDER-14 CLASSE. - GRAVEER- EN . KONSTB.

TEEKEN-KUNDE.

Directeur, J. Paelinck, té Brussel P. F. de Goesia-Verhaeghe.

Onder-Directeur, . boogpoorte J. de Cauwer, korte meire

Onder-Directeur, 3 CLASSE. BEBLDHOUW-14.de Bast, h. sacramentstraet KONSTE.

5 CLASSB. - MUSIEK. Directeur,

Directeur , 1. de Vaere. Tot i lené P. de Volder, korté meire

Onder-Directeur, Onder-Directeur, IK. Hanssens, te Brussel P. Parmeptier, recollectenol. K. Hanssens, te Brussel

16 CLAS. - LETTERKUNDB.' 3 CLASSE. -- BOUWKUNDE. °

Directeur, Directeur, 11. van Toers., , kruysstraete L. Roelandt, nederkauter

Onder-directeur , Onder-Directeur, Den ridder J.B. Camberlyn d'AP. Velleman, onderbergen mougies, a, x, burgstraele

Bedienden, Van Acker, h. sacramentstraete

PROVINCIALE COMMISSIE VAN LANDBOUW.

President, {P. A. Haesebeyt, s. jaosvešte Den graeve P. de Leos, J. D'hollander , 2000, tot veldstraete

Moerzeke

: J. B. Delbecq , schepenbuyse Leden der Commissie , straete Den baron E. A, de Schieter del A. Bouchel, burgstraete

Capryke, toc Vinderhoute G. Vermeire, tot Hamme Deo graevé A. de Lichter.

Secretaris, velde, drapstraete

J. L. van Aelbroeck, h. geestP.J. Lippeos, , vlasmerkil straete

KONINGLYKE MAETSCHAPPYE VAN LAND-
BOUW EN KRUYDKUNDE.

Beschermer,
Z. M. deo Koning

BESTIERING B. President, Tweeden Secretaris-adjoint , K. van Hulthem, volder- L. Papeleu , onderbergen straete

Tresorier, Onder-President, J. Vanderstraeten, princenhof 1. van Toers, kruysstraete Bibliothecaris,

Vaste-Secretaris, H. Dujardin, zonnestraete J. B. Delbecq , schepeshuys- Leden van den bestieringsstraete

Raed , Eersten Secretaris-adjoint , s. Mussche, B. , in den P. de Grave, s. jansveste botaniquep bof

F. vande woestyne , kerke-P. Buyck. Vandermeersch, straete

dieuwland 'Ja van Maelsaecke, volder-P. de Cock, ondburg straete

F. Spae , Kortrykschestraete J. Vispoel, vader, kortedago- •---stege

Bedienden, T. van Saceghem, poel Van Acker, h. sacramentstraet

KONINGLYKE MAETSCHAPPYE VAN

- RHETORICA.

ALGEMEEN BESTIER.
Prost,

Sesretaris ,
Den hoogleer. J. M, Schraat, L. de Souter, engelandgat
I , s. margaritestraete AFDEBLINGE VAN DEFTIGE

President, T UYTGALMINGB. V.F. Lejeune, lang schipgracbt. President, Leden,

Risseauw, vleeschhuysbrug K. Vervier, boogpoorte

Secretaris,

Duncan, burgstraete
F. A. de Coniack, kauter

Tresorier,
Erffelinck, pekelhaering.
Risseauw, by de vleesch-
buysbrugge

AFDBBL. VAN CALLIGRAPHIE Poelaert, gareomerkt. Į (Schoon Geschrift ). Duncan, burgstraete

President's Boembeke, by . jacobs-Berk I. van Toers, , kruysstraete Van Parys , poel

Secretaris,
Secretaris,

Boembeke, by s. jacobs-kerk L. de Souter, engelandgat TAFDBBLINGB VAN MUSIBK. AFDEELINGE VAN LBTTBR-J President,

KUNDB.
President,

Secretaris,
K. Vervier , boogpoorte

[ocr errors]

MAETSCHAPPYE VAN NEDERLANDSCHE

ITAEL- EN LETTERKUNDE. Deze maetscbappye , waer vao Z. E dep baron Falck zig den voorstaender beeft verklaerd, is binnen Gend opgerecht den 4 december 1821. Zy heeft voor oogwio de oeffeninge der nederlandsche Taela en Letterkunde. Haere vergaederingen hebben plaetse op elken eersten vrydag der zes wioter-maenden, in het beluyk der bibliotheque van de hooge-schole in de voor dezen abdye van Baudeloo. In de vergaederingen worden door eenige leden , volgens bepaelde spreekbeurten, in de nederlandsche taele voorlezingen gedaen van stukken van eygen opstel, gevolgd door by draegeg.

· LBDEN VAN HET BBSTIER. President,

L. de Smet, s. jacobs-nieuwst. Den boogleer. J. M. Schrant, J.G.yaa Breda, s. margaritestr. , 8. margaritestraete

Tresorier,
Leden,

F.J. Hye-Schoutheer, comyaG. L. Maboe, nederscheld- straete straete

Secretaris, L. de Potter, steendam (L. D'bulster, krommenwal

MAETSCHAPPYE TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.

DEPARTEMENT VAN GEND. Dit Departement heeft onlangs eeae Schole opgerecht in een locael van het voor-dezen klooster van S. Agoeeten, alwaer alle zondagen, van 10 tot 12 uren, door eenen gekwalificeerden onderwyzer gratis onderwys word gegeven aen persoonen van den gemeenen stand, meer dan 18 jaeren oud zynde, welke in hunge jeugd de gelegendheyd niet gebad hebben om te leeren lezen, schryven en rekenen.

BBSTIBRINGE. President, D. O. Bagelaar, * 3.e cli, Z. D. H. den hertog Beraard kolonel der 17.e afdeelinge

yan Saxen-Weimar, K.*infanterie
Dederkauter

Tresorier,
Onder-President,

L. de Souter, engelandgat

Eersten Secretaris ,
K, Vervier , boogpoorte
Leden,

Tweeden Secretaris,
F. A. de Coninck, kauter Den eersten lieutenant van
V.F. Lejeune, lang schipgr.' den Eynde

MAETSCHAPPYE VAN S. CECILIA.

President, : . l Commissarissen gelast met J. F. de Meulemeester , s.mi. . de publique feesten, chiels plaetse

Den graeve de SousbergheOnder-President, Wissoc, nederpolder J. van den Berghe, ketelyest A. Vermandel, benoestege Secretaris,

Commissarissen der aele, Mabilde - Botte, wagenaer-H. M. de Rudder, krommeowal straete

K. Citerne, burgstraete
Tresorier, ,

Muziekmeester,
(J. D'hollander, priesterstraet

[ocr errors][ocr errors][merged small]

BIBLIOTHBRUBN. I NATUREL YKB HISTORIE, Brisart, by $. anne-kapelle De Universiteyt Delbeca , schepepbuysstraete Den baron Baut de Rasmont, D'bane Steenhuyse ( wed.), , tot Wannegem-Lede veldstraete

Boddaert, by de zottepoorte Kervyn, 2000, vilderstraete Delbecq , schepenbuysstråete Lammeos , , augustynen D'bane Steenbuyse (wed. ), Mahoe , nederscheldstraete veldstraete Nortdonck, kauter

Rervyo , 2000, vilderstraete Van de Velde, kraenleye Van Montague, donkerstege Van Hultbem , volderstraet Verbelst, zoon, onderstraete Van Straelen, $. pieters. Versturme, tusscbén't pas pieuwstraete

Witbman, kraepleye OUDHEDEN, GESCHILDBRDE Duo

| PHYSIQUB EXPÉRIMENTALE. GLAZEN ENZ.

De Universiteyt
Boddaert, by de zoitepoorte
De Bast, b. sacramentstraete

Bayley , veldstraete
D'hage Steenhuyse ( wed.),

SCHILDERYEN. veldstraete D'huyvetter, hoogpoorte

. | Balliu, korte steenstraete D'buyvetter, kortemuate

Berreyans, hoogstraete Moyson (wed.), bo jacobs,

Coucke, burgstraetę

De Cauwer, korte meire
pieuwstraete
Vervier (wed.), hoogstraete De Noter, slypstraete .
Verbelst, zoon, onderstraete

D'bane Steenhuyse (wed.),

veldstraete MEDALIEN, ROMENSCHB D'hoop-vap Alstein, wage. PENNINGEN ENZ.

naerstraete De Universiteyt

D'buyvetter, boogpoorte De kopinglyke Maetschappye Doussaint, kauter

van fraeye konsten Dullaert-de Riack, s. margaBoddaert, by de zottepoorteritestraete Casier, slypstraete

Huyttens - Kerremans , , De Leu, oude veste

zonnestraete De Naeyer, geldpunte Maelcamp, korcedagstege D’hane Steenbuyse (wed.), Moyson ( wed.), s. jacobsveldstraete

Dieuwstraete
D’buyvetter, zoon, boogpoort Rotrier , houtleye
Lebégue, adv., by den berg Schamp , veldstraete
Van Bosterhout, kortryksche-Stockman, peperstraete
straete

Van de Kerkbove-de Fry,
Van de Walle, mindemeirsbr, S. japstraete
Van de Woestyne ( wed. ), Van den Bergbe, kamerstraete
korte meire

Vanden Berghe ( kinderen), Verhelst, zoon, onderstraete nieuwland Versturme, tusschen 't pas Van de Walle, minnemeirste.

[ocr errors]

M

« VorigeDoorgaan »