Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Werkzaeme Officieren 301 Dendermonde. Ci Alewyo, eersten kapiteya, berstaepwezend ingenieur. B. van Duyn, eersten lieutenant-ingenieur. H. J. van Druijnen, tweeden lieutenant-ingenieur. F. T. Eickboldi, idem. H. L. van Hooff, idem,

Oprichters, P. Koster en J. van Ameideo.

MARECHAUSSÉEN. Den generael-major - • • • • •, inspecteur-generael

van het corps, bestaende uyt 4 afdeelingen, te weten : Eerste afdeelioge. Zuyd-Braband, Namen en Antwerpen.

Tweede afdeelioge. Oost-Vlaenderen, West-Vlaenderen en Henegauw,

Derde afdeelinge. Luyk en het groot-hertogdom var Luxemburg. Vierde afdeelinge. Noord-Braband en Limburg. .

Tweede Divisie. - Hoofdplaeise Genda J. Coomans , major-commandant. ...., adjudant ondes-officier.

COMPAGNIB VAN OOST-VLAENDEREN. Den graeve C. M. de Murat, kapiteyn-commandant. ***** J. Abbink, opper-vachtmeester-tresorier.

Lieutenance van Gend. Ronsse. Vogels, wachtmeest, Magonette, tweeden lieute- 4 Marech. te peird « nant-commandant

Soutegem. Bekker, brigadier Gend. Schouteten, brigadier 4. Marech. te peird

11 Marchausséen te peird Ninove. Schuurman, brigadier en 6 te voet,

4. Marech. te peird Deynse.Smaelhoudt, brigadier

4 Marech. te peird Lieutenancé van Dendere. Gaver. Gay, brigadier

monde. a Marech. te weird 16. Mancel, tweeden lieuteEecloo. Ropoaert, wachtml nant. commandant

M. Dendermonde. Weyler, brigad. 5 Marech. te peird Aeltre. Scbryvers, brigadier

ier Dujardio , brigadier te peird

' 6 Mar. te peird en sie voet 4 Marech. te peird Assenede. Droogbenbroodt;

S. Nicolaes. Tyreca, wachte brigadier

i meester 4 Marech. te peird

4. Marech. te peird

Beveren. Wagenaar, brigadier Lieutenance van Audenaerde.

leutenance vanillaenaerde. 4 Marech. te peird J.P.de Ruddere, eersten lieu. Lokeren. Genneke, brigadier tenant-commandant

4 Marechi te peird Audenaerde Dauby, brigadier Wetteren. Achterberg, wacht.

6 Marec. te peird en 5 te voet meester Geeraerdsbergen, Boyaert, 4 Marech. te peird wachtmeester

TAelst. Brison, wachtmeesto 4 Marech, te peird 1 5 Marech.te peird

[ocr errors][merged small]

GEREGTSHOF VAN ASSISEN

VAN OOST-VLAENDEREN. Dit hof bestaet uyt eenen raed sheer , aengesteld door den eerstea president van het opper-geregtshof van Brussel, uyt vier regters van de regtbank van eersten aenleg van Gend en uyt eenen substitut van den procureur-generae). De zittingen hebben plaetse ten minsten vier mael's jaers; deszelfs openingen worden bepaeld door den eersten president van bet voorzeyd opper-geregtshof.

Fungeerende Procureur-crimineel. C. F. de Coniack, *, Procureur des Konings , kruysstraete

Commis by het parquet,
A. de Broëta , 8. pieters-nieuwstraete

Deurwaerders,
P. de Cock , kayperstraete
K. Godingu , gewat

REGTBANK VAN EERSTEN AENLEG
DER ARRONDISGÉMENTEN VAN GEND EN Eecloo,
Zittinge houdende tot GEND, in het Paleys van

Justicie , in de Volderstraete.
President,

N. de Pauw, boogpoorte
F. A. Varenbergh, liefbrugge F. J. de Buck, geldmunte

: Onder-President, Procureur des Konings, L. de Smet, 5. jacobs-pieuw-C. F. de Copinck, Kruys. straete

Istraete :
Reglers,

Substituten van den Procu-i F. Vispoel , s. jaastraete

reur des Konings, Den ridder J. B. Camberlya, A. van Lokeren, korte meire

*, X, burgstraete J.C.Willhardt, brabandstraete H. F. Parez , drongerbof . Greffier, J. L. Serlippeas, pouillemerkt|J.C. de Meyere, comyostraete R. E. Helias-d'Huddeghem, I Commisen-Greffiers,

keiromelkbrugge ,''J. B. van Maelsaeke, voiderM. van Aelbroeck, jupior ,straete b. geeststraete

L. Sloedeos , koningstraete H.M.van (pois, brabandstraete A Lefevre , twaelfkamerstr. P. van de Velde, Regter terGeemployeerde van de grette, instructie, oudburg D, Veesaert, vleeschhuysbrug

Regters.Suppleanten, E. Simoens, kerkestraete P.e.Lammens, *, augustynen Comptoirbedienden, Rooman lieve

F.J. de Croebele, hoogstraete

Avou és by de Regtbank van eersten denleg. Billiet (J.B.), plottersgracbt (Puliox, 8.jacobs-nieuwstraete Billiet (c.), ibid

Serbruyos, veldstraete Brauwer , lang schipgracht Stalios, wagedaerstraete De Langhe, s, jacobs-nieuw-Van Acker, catalogoestraete straete

Van Belle , $. jaostraete D'huyvetter, hoogpoorte van den Bosscbe, houtleye Dircks, hof van Weenen , Van den Driessche, by s. baeis koornmerkt

Van Hove (F.), onderstraete Eggermoot (J. F.), roskam. Van Hove (L. F.), korte straete

kammerstraete Eggermont (5. J.), by het Van Quickenborne , keirnia belfort

melkbrugge Hulin, predikersleye | Vispoel, marjolynstraete Marinot, boogpoorte Wannaar, beonestege REGTSGBLEERDB en 'ADVOCAETÅN by de Regtbank

van eersten aenleg. • Antheunis, vogelmerkt Mettepenningen, drapstraete Bailliu, burgstraete

Myttenaere, by de lief brugge Claeys, langemunte

Minoe, zoon, botermerkt De Brabandt, zonnestraete Moyson, donkerstege De Bruyne, op den poel Nuyteos , s. pieters-nieuw De Cock, burgstraete i straete De Coorebyrer, idem. Opraet, kammerstraete De Keyzer , 2000, kopiog-Peeters, onderbergen straete

Raman , zoon, onderstraete Delahye, Zandberg

Rottier, 2000, korte dage. De Moerloose, , hoogstraete stege De Saegher, kortedagstege Schollaert, s. jacobs-pieuwd De Soutere, eogelandgat straete De Witte, hoogpoorte ; Van Aelbrouck, opperschefd. D'hoop, 2000, wagepaerstraetstraete Du Bosch , onderbergen Vao Bambeke, botermerkt Eggermont, roskamstraete Van Belle , 2000, stoppelbergEngel, catalognestraete Istraete . Gheysens, hoogpoorte Van Boterdael, by s. micbiels Guequier, bolstraete

Van Damme, bagattestraeté Haek, bisschopstraete Van den Bossche, vader, Impens , predikersleye 1 boutbriel Lantheere, boogpoorte van den Bossche , zoon, Lebegue , zoon, by den berg) ibid Lebrocquy, onderstraete Van Tours , jupior, kruysa Lefebvre, plottersgracht straete Libbrecht , onderbergen Van Hese, yeldstraete Maillard , abrahamstraete Van Huffel, catelyoestraete Martens, b. geeststraete Vleminck, yperstraete Massez, boogstraete Vispoel , korte dagstege Massez, junior, korte violet Walbroeck, kleyne koorntestraete

1. merkt

K

DEURWARRDERS. Baeyens, appelbrugge Van Dinter, volderstraete Billiet, tot Lootenbulle Van Heuverzwyn, vader, Bocxstáel, tot Kaprys tot Kruysbautem Claudon, tot Maldegem Van Autryve, tot Eecloo De Cock, kuyperstraete Veesaert, vleeschbuysbrugge De la Ruelle, lindeleye Vermandel, beonestege DeWispelaere, tot Bassevelde Vogelsang, vad, violetiekaeye Dobbelaere , tot Zomergem (Vogelsang, zoon, veldstraete Fierens , priaceahof

DEURWAERDBRS der corrée. Godinau, gewat

tiorineele Regtbank, Housiaux, bolstraete Baeyens, appelbrugge Lefevre , twaelfkamerstraete Housiaux, bolstraete Van Belle, tot Deyaze Lefevre, twaelf kamerstraete Van den Abeele, veldstraetel Van den Abeele, veldstraete

BEEEDIGDB VERTAELDERS. Beaudrintot Winkel Poppe, zoon, tot Waer. Boeykens, tot Asper

schoot De Cock, kuyperstraete Teirlinck , volderstraete De Kegbel, boogpoorté Vapder Piéte, tot Deyaze Delfortrie, zoon, vrydagmerkt Verbrugge, yperstraete - Elbo, akkergem

IVerburcht, 2000, ibid

**REGTBANK VAN EERSTEN AENLEG

VAN HET TWEEDE ARRONDISSEMENT,

Zittinge houdende tot AUDEN AERDE. !".President, | Procureur des konings, H. E. de Smet

F. Felix
Regters,

Substitut van den Procureur J. J. Thienpoat

des konings, you L. P. Beeckman

IG, Bosquet F. X Wolfcarius, Re

ter

Greffier,
ter instructie
Regters-Suppleanier,

B. de Contreras

B. E. Liefmans-Bonné

Bernaden S Substituten-greffiers,
]• J. de Hura
1. J. de Mulder

A. Grad
E. van der Meersche

j. B. Giet

[ocr errors]

Aroués. , *

D'hone ( J. B.), tot Aude-Liedts (J.) tot Audenaerde naerdem

Raepsaet (1.), ibid . Grau-Beaucarpe (1. B.), ibid Raepsaet ( Li F.), ibid Lefebure' (P. H.), ibid Van Cauwenbergé (L.), ibid Maroy (K:), ibid {Van Damme ( K.), ibid

* R&GTSGELEERDE en ADVOCAETEN, Briche (J.), vader, cot Au- Liedts (L.), tot Audenaerde denaerde

Liefmaps (H.), oudsted, Bricbé (E.), zoon, ibid. ibid De la Ruelle ( H.), ibid Raepsaet (J.J.), ibid . De Vos (J. E.), ibid Raepsaet (K.), zoon, ibid Liedis (K, ), ibid

Van de Waile , ibid

DEURIAERDERS. Pyl().), tot Geeraerdsbergeal T Kiot (G), tot Audenaerde Coppens (A.), tot Erwetegem Trapmans (M. J.), tot Roasse Coppez (S.), tot Sottegem Van Bedtsbrugge (J.), tot De la Raelle (H), tot Au- Audenaerde deoaerde

(Van Butsele (L.), tot Nukerke Den Haene (A.), zoon, tot Van de Putte (P.), tot Aude. Maria-Hoorebeke

naerde Foucart (J.), tot Herzeele Van de Putte ( K.), zoon, ibid Le Clercq (A.), tot Audenaerde Van der Kelen (E. G.), tot Leenaert" (P.), tot Ninove Geeraerdsbergen Page (J. B), tot Geeraerds-Van Hauwe (J.), tot Audebergen

Daerde Rens (J.), tot Nederbraekel Vereecke (F.), tot Rousse

REGTBANK VAN EERSTEN AENLEG

VAN HET DÉRDE ARRONDISSEMENT,
Zittinge houdende tot DENDERMONDE.

President, I Procureur des konings,
A. A. Beelaerts

A, H. le Maire Regters, · K. de Smet

Substitut van den Procureur E. Spapogbe

des konings, F. J. Eeman, Regter terll. J. d'Apethao instructie

Greffier, Regters-suppleanten, W. H. Leunckens P. A. Blomme

I Commisen-Greffiers , J. K. de Witte

I. J. D'haens L. P. van Damme

1P. Matelinck

"Aroués. De Moor (P.), tot Dender-Piron ( J. M.), tot Dender, monde

monde De Smet (F. J.), tot Aelst Schouppe (D. I.), ibid Gaman (J. L.), tot Dender-Serraris ( J. J.), ibid monde

Troch (Ě. K.), ibid . Mintart (L. F.), zoon, ibid/Truyen (J. B.), ibid

REGTSGELEERDE en ADVOCAETBN. Blomme (B.J.), tot Den-Serraris (F. M.), tot Lodermonde

| keren De Smet (F.), ibid

Tayart (L. J.) tot S. NiD'haenens ( W. J. ), tot. colaes S. Nicolaes

Vao Wichelen (E.), idem Poppe (J. F.); tot Lokeren Ysebrant. (P. A), idem

DEURWAERDI RS. Claessens (J. B.), tot Den-De Smedt (P. J.), tot Den. dermonde

dermonde Cruyt (J. B.), tot Lokeren De Vleesschauwer (P. F.), ibid De Brabander (3. B. ), tot De Poortere ( H. J.), to Hamme

Beveren

« VorigeDoorgaan »