Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

BUREAUX VAN HET STEDELYK BESTIER

VAN GEND. 1.6 VERDEYLINGE. 2.6VBRPBYLINGE.

EERSTB Sectie. Secretarye, expeditien der Financien, Liquidatio vant acten van het Stedelyk

Stads-Schuld en directe Bestiar, nationale Mili. Belastingen.

ce , Schutteryen, mili. Onder het bezonder toezicht taire Logementen, Kazer.

van Mr. den schepen de neeringe, Vervoer van Hertogh

reyzende Land - macht, Chef,

Pasporten, Levens-atJ. van den Berghen, oudsten, testen, Legalisatien , priocephof

Bnregistrement der Be. Sous-chef,

sluyten enz. K. de Keghel, hoogpoorté Onder het bezonder toezicht Geëmployeerde

van Mr. den schepeu de J. van Hoecke , hoogstraete Meyere A. Leliaert, korteridderstr. svetery

Chef. .. . LIQUIDAT. STADS-SCHULD. F. X. Goethals, hoogstraete

Sous-chef, ' Geëmployeerde, J. B. Coppée, reep

J. Coussement, 8. margueDIRECTE BELASTINGEN.) ritestraete

Repartiteurs. L. Carpentier, holstraete Merry-Bossaert, veldstraete H. Bosschaerts, walpoortstr. J.X. de Crombrugghe-Durot,

kortrykschestraete ? r. Hameliuck.demaere . BURGELYKEN STAND. onderbergen

EERSTE Sectie. P. Hye, hoogstraete Acten van den Burgelyken C. Heymau, lange violettebt. Stand, afleveren van uyt

trekken uyt de registers, A. de Moor, steeodam toezicht der zeele...

Geëmploycerden, onder het besonder toezicht E. de Moor, zoon, steendam van Mr. den schepen Ver

TWEEDE SEctie. hegghen Publique Werken en school

Chef, no Konsten.

A.de Leersayder, beenhou. Onder het bezonder toezicht worstraete

vai Mr. den schepen Ker- Geëmployeerde, vya-de Volkaersbete J. L. Simoeos, lisbethgracht PUBLIQUE WERKEN. K. de Rudder, burgstraete

P.M. Arents, 8. margueriteJ. Rigieyx, te putte. I straote .

Geemployeerde , T TWEEDE SECTIE M. Roeland, ursulinestraete Archiven, afleveren van C. Vercruysse, vrouwestract uyttrekken uyt d'archiSCHOONE KONSTEN. ven enz. - Chef,

drchivist. N. Cornelissen, 6. janstracle L. van Bambeke, botermerkt

Architecten der Stad.
P. de Broe, iñ den ram . IL. Roelandt, s. pjelarsnieuwst.

Inspecfbars der Werken.
J. Vermaero, kortrykschestr. ll. de Vogelaere, 2000, s. sal-
P. Vermaere , 200n, korte vatorstraete
violetlestraete.

P. Robens, in het kasteel
Avoué van de stedelyke regeeringe.
J. d’Huyvetter, hoogpoorte ·

Doctor van de stad.
E. Hulin, s. jaostraete

Heelmeester van de stad.
F. Verbeeck, s. michiels-plaetse

Messagiers van de stedelyke regeeringe.
De Lay, onder het stadhuys D'Hondt, galgenbergstraete
Saucy, pouillemerkt . De Croebale, zoon, haringst.

Uytroeper der stad.

ADMINISTRATIE DER STEDELYKE BELASTINGEN

Tor GEND, Op het Pakhuys, Koornmerkt. Commissaris, Eersten Commis der ge- . J. L. van Melle , schepen, la

schriften, Dederkauter

C. van Bambeke, bellevueDirecteur; . l straete, de fonctie vau Con.

troleur uytoeffepende J. Rollier , houtleye

Tweeden Commis,
Hoofd-Inspecteur, P, Dael , veldstraete
P. Cattuor , korte violette- Eersten Veeschatter,
straete

F. Lebegue , houtlege
Ontfanger principael, Tweeden Veeschatter,
J. van den Berghe, ketel. P. J. Nottebaert, aen de
veste

vleeschboysbrugge
Boekhouder,

Mynmeester, C. de Mculemeester, hoog- J. van der Straeten, prinstrasle

cephof Peyler,

Avou é der administratie, P. Vanderhaegen , holstraete J. D'hugvetter, hoogpoorte

Door den Tarif der Stedelyke Rechten ziet page 5. · DIRECTIE VAN POLICE TOT GEND.

Directeur.
J. Hanssens , engelandgat n.o 16
Eersten Commis,

Expeditionnairen ,
K. Roekaert, ketelpleyo Verhulst , autwerpschepoort

Den bureau der Directie van Police is ten stadhuyze.

COMMISSARISSEN VAN POLICE BINNEN GEND. Berste sectie ( Conter ). | Vierde sectie ( Oosten ). J.van Doren, gouvernemeotst. P. de Vylder, by de water Tweede sectie (Westen ): molenbrugge P. Geeraerd annonciatestr. Vyfde sectie ( Zuyden ). Derde sectie ( Noorden). [G. van Kieldoock, kortrykK. L. Pilloy, B. , slypstr.schestraete. Commissaris gelast met het opmaeken der Acten van

den Burgerlyken Stand. J. Schellinck, kortrykschestraete

Den bureau is op het stadhuys , in de voordezen kamer der schepenen.

Bureau van het vervoer der lyken. I In de Onderstraete n.° 1.

COMPAGNIE DER POMPIERS. Bestaende uyt 40 mauoen en belast met het bewerken der Brand-spuyten.

Commandant , G. D'heory, in het quartier

Lieutenant-quartiermeester. J. van Hove, B. , in het quartier. Het quartier is op de Hoogporte, recht over het stadhuys.

De Brand-spuyten berusten : in het quartier op de hoogpoorte, in de kleyne 'cazerne op s. pieters, in het voordezen klooster der capucynen, in den grooten theater op den kauter, en in het klooster der zusters van liefde in de molenaerstraete..

• BRAND-MEESTERS. Door het stedelyk bestier van Gend zyn benoemd tot Brandmeesters 15 meesters timmermans, loodgieter, ticheldekkers, metsers, smeden enz., die elk eene brigade van 10 mannen ouder hou toezicht hebben, het welk te saemeo 150 mannen uytmaekt , die kulpe bieden in geval van brand,

Deze Brand-meesters zyn : J. B. Mortier, slypstraete IJ. B. Guislain-Hebbelipek. J. L. Meert, achterleye priocenhof J. Migom, tusschen 't pas B.J. Colpaert, brugscheport F. de Coster, gareomerkt M. de Schepper, apnonciaE. Duvivier, 2000, marjo-| destraete Jyostraete

J. P. Allo , oudst. , steend. Trioconi, koeystraete L. H. Haemelinck , Qederk. G. Allo, botermanstraete F. de Hoon, brabantdam J. de Nayere, geldmunte J. Puls, hoogpoorte :

Directie tot voorkominge en Blusschinge van

BRAND BINNEN DE STAD AELST.

Commissarissen. J. Burny_ F. X. de Vilaader, burge- J. B. vau Cauwenberg meester

J. van Bemten J. B. Dommer, schepen P. van der Smissen L. vao Peteghem , idem F.van den Bosschen-NoyerM. de Ruddere , lid van den soen regeerings-raed

H. van de Kerchove
H. Lefebvre, idem

J. van den Bremt
Generaelen Brandmeester.
J. Boone

J. de Koninck
Brand-meesters.

L. Daeus
V. Mourus

J. Adam E. pao Bemten

F. van de Meerssche P. J. Smet

J. Possemeers F. Impens

C. Eliart-Cools B. de Roover

Benevens nog twiotig perW. Greven

soonen tot het behandelen A. Servaes

der Brand-Spugtea.

REGEERINGE DER STAD LOKEREN.

Bevolkinge 15,537 zielen.
Burgemeester, | Secretaris,
P. Tack,

J. J. van Doorselaer
Schepenen,
J. B. van Kerkhove

Stedelyken Ontfanger, D. Talboom

C. Cruyt Leden van den Regeerings-Raed, J. F. Ooghena, B. Rubbens, K. P. Roels, J. M. AD theunis, J. J. de Jonghe, J. J. Antheunis, E. van Vlierberghe, P. F. Talleman, P. J. Thuysbaert, J. B. de Vylder, P. B. van Kerkhove, K. Roels-Dammekens. REGEERINGE DER STAD S. NICOLAES.

Bevolkinge 14,930 zielen.
Burgemeester,

Secretaris,
E. F. Boëyé
Schepenen,

L. van Landegem
P.J. van Remoortere-d'Alaens Stedelyken Ontfanger,
A. G. vander Meyden J. C. Kervya

Leden van den Regeerings-Raed, G. Hulin, A. Versmessen, J. B. Hemelaer, F. van do Voorde, P. Cardo, F.F.Volkerick, P.J. de Meester, L. Les" Scliers, P. A. Boëgé, J. F. Vaele, F. de Gravo, L. Tayar

REGEERINGE DER STAD AELST.

Bevolkinge 13,517 zielea.
Burgemeester,

Secretaris,
Den ridder F. X. de Vilapder L. van der Belen

Schepenen, J. B. Dommer

1 Stedelyken Ontfanger, L. van Petegbem

F. de Buck
Leden van den Regeerings-Raed.
P.J. Vanderheydın, J. J. Boone, &. Roman, U. Droes-
beque, C. Evit, F. de Smet, R. L. de Waepepaert,
J. B. van der Doodt, M. C. de Ruddere, H. Lefebvre,
J. de Craecker, J. B. Timmerman,
REGEERINGE DER STAD RONSSE.

Bevolkinge 11,638 zielen.
Burgemeester,

Secretaris,
F. R. Dumont

i D. Stalins Schepener, J. F. Delplace

Stedelyken Ontfanger, J. B. vander Gheyust J. de Landtsheer

Leden van den Regeerings-Raed.
J. B. Robette, C. vao Germeersch , P. de Temmerman,
E. Mollet, Joly-Dujardio, J.B. Opsomer, P.J. de Roese
saert, Delbart. Valle, E. Huteau, J.F. Deltour, F. E. VaQ
Hove, C. Cambier.
REGEERINGE DER STAD EECLOO.

Bevolkioge 1730 zielen.
Burgemeester,

Secretaris
J. d'Huyvetter

P. Rodrigos
Schepener, .
S. Bouckaert

Stedelyken Ontfanger, V. de Stappens

A. J. Willems Leden van den Regeerings-Raed. P.F. Potvliege, J. Dirckx, T. L. van Damme, K. E.Toebast , J. B. Bovyo, B. de Vos, R. E. van Damme, F. Euerard, K. van den Bossche. REGEERINGE DER STAD GEERAERDSBERGEN.

Bevolkinge 7245 zielea.
Burgemeester,

Secretaris,
K. Bogaert

F. Rens
Schepenen,
A. de Smet

1 Stedelykeń Ontfanger, J. B. Delport

(K. Evrard Leden van den Regeerings-Raed. J. D. Verhaegen, P. F. Dierickx, F. de Brabander, J. B. Meert, j. B. van Landuyt, F. van Cleemputte ; f. Byl, J. Wolfacarius, ainsi

« VorigeDoorgaan »