Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

EERSTE PRESIDENTEN DER HOOGE

GEREGTSHOVEN. Den minister van justicie C. F. van Maanen, K. #, tot

os Gravenhaege. P: Wautelé.. . tot Brussel. P. F. Nicolai , K. , lid van de cerste kamer der

staeten-generael, tot Loyk. J. A. Coorady, x, van het opper-militair gerechtshof

tot Utrecht. LEDEN DER ALGEMEENE REKEN

KAMER, volgens den art. 202 der grondwet

ingerecht by de wet van den 21 juny 1820. N. van Griepsvea , P. J. van der Goes, A. F. de Virion',

A. R. de Weait, , J. A. Exrik, *, F. Bareel, . F. J. Dubus, *, den graeve A. J. de Norman, F. Pa

pin, #, C. J. Wauters de Terwoerden, M. B. Gevers, van Idsinga , J. d'Olieslaeger, *, J. B. do Pedaranda , deo baroa F. L. van Tuyli van Serooskerken, S. Dassevael, , secretaris.

LEDEN VAN DEN-HOOGEN RAED.VAN

ADEL, ingerecht ingevolge 2. M.: besluyt

van den 24 juny 1814. Den baron P. vau Lyaden van Hommen, K., president, den barou M.L. d'Yvoy van Mydrechi, &. *, deu baron A. C. Spouckaert van Schauburg, E. Okelly de Galway, L. de Witte van Citters, raeden, H. van Wyo, *, honorair lid, C. Cabis, secretaris, den baron W. H. van Westreed en van Tiellandt, , tresorier chaster-meester, den baron L. C. de Sourdeau do Ramigoies Chia , wapen-koning, E. W. van Dam van Isselt, F. B. yao Lelyveld en F. J. Pias, wapen-herauton.

RAEDEN EN GENERAEL-MEESTERS

DER MUNTE, zitting houdende tot Utrecht,

ingericht by de wet van den 14 mey 1819. R. vau Oldeu F. J. van der Capellen van Rysselt,

C. Q. van der Goes, H. G. Cratz , J. C. van Steen-, 'acker, K. Wouters van Dalme. NEDERLANDSCHE BANK, by besluyt van

den 25 maerte 1814, voor vyf-en-twintig

jaeren geoctroyeerd. J. Teysset, president,'J. Fock, W. F. Mogge Mailman ,

J. Huidecooper van Maarsseven , en ..... directeurs, J. Carp, mede-directour, W. Roëll, secretaris.

'ALGEMEENE NEDERLANDS MAET

SCHAPPYE ter begunstinge der volksvlyt, opgerecht tot Brussel, algemeen ryks-kassier

der Nederlanden , opgerecht by kuninglyke - besluyt van den 13 december 1822. Z. Exc. den minister van staet O. Repelaer van Driel, K., gouverneur, F. L. Rittweger Sauvage, H. J. Caroly. C. C. Morel, F. Basse, F. Opdeo berg, t. J. Delvaux, C. Beerenbroek, *, secretaris,

BANK VAN ANTWERPEN,

: Opgerecht den 1 january 1827. Don baroo J.T. Osy, president, A. D'haois van Cad.

aart en J. Boogaert , 2000 , regenten.

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAET-.

SCHAPPYE, opgerecht ingevolge Z. M.;

besluyten van 25 maerte en 19 april 1824. Dea minister van staet Six vau Oterleek, K. *. president, - G. Schimmelpepoinck, R. J. Cepie, C. Pieters,

8. pan der Houvea, directours, W. de Clercq , secret.

MILITAIRE WILLEMS-ORDEN. Het zelve is opgerecht by de wet van den 30 april 1815, ten eynde te strekken tot vereerende belooninge van de geae welke zig van de pligten, aen den krygsdieost to water en te lande verbonden, door aytstekende daeden van moed, belegd, en trouw gek weten hebben.

Het Militaire Willems-Orden bestaat oyt vier klassen, te weten : Groot-Kruyssen, Kommandeurs en Ridders van de derde en vierde classe.

De verçıerioge bestaet in een wit geëmailleerd kruys, met acht goude gepeireldo ponten. Op de armen van bet Kruys de woorden : voor Moed, Beleid, Trouw. Over - het zelve ligt het boorgoeusch kruys, bestaepde wyt groepe laurierstokken , saem en verbonden door het gouden vuerslag, op de tegen-zyde vervangen door eenen blauweo geëmailleerdea medaillon, waer op, in het midden van cenen lauwerkrans, w, alles gedekt door eene goude kocioglyke kroone. Het liat oragaje , met twee smalle dooker blauwe strepen.

Groot-meester van het orden. 2. M. DEN KONING.

Kanselier van het orden.
J. W. Janssens, G, R. *, lieutenant-generael.

Secretaris van het orden.
J. Dedel, * 4.0 cl.

[ocr errors]

LEDEN van het Militaire Willems-orden, in de provincie Oost-Vlaenderen verblyvende.

Commandeur... 2. D. H. den hertog Bernard van Saxen-Weimar, x,

geperael-major, juspecteur-generael der infanterie ia het derde groot militaire commando.

Ridders der derde classe. - iso Den lieutenant-generael E. C. Ghigoy, K. x, het bovel

voerendel in het derde groot militairo commando. Don generael-major E. G. van der Plaat, directeur der · dorda directie van fortificatieo. Den kolonel D.O. Bagelaer, der 17.e afdeelinge infanterie. Den lieutenant-kolonel N. Wieling, der zelve afdeelingo

Ridders der vierde classe... Den generael-major baron W. A. Vad Oldepneel, 0. X

commaodaot der provincie Oost-Vlaenderen. Den kolonel W, de Perponcher de Sedlnitzky, van het

regiment bussaren n. • 8. Den lieutenant-kolonel C. L. de Bryas, x, van het zelve * regimeot. Den major C. A. van Remoortere , x , van het zelve re

giment. Den major baron van Gagern , van den algemeenen staf. Doo major H. E. de Boer, idem. Den major C. Nepreu , idem. Den kapiteya A. W. van Panhuys, idem. Den kapiteya F. G. Peuchen, der 17.0 afdeelinge infanterie. Den kapiteyo A. Agterberg, der zolve afdeelinge. No Den eersten lieutenant E. d’Alcantara, der zelve afdeel. Deo tweedea lieutenant E. Mignolet, vaendrig der zelve

afdeelinge. Den tweeden lieutenant E. Heyman, der zelve afdeelinge. Den tweeden lieutenant J. Sigmund, der zelve afdeolinge. Den tweeden lieuteqant P. van Linschoten-Nollet, der

zelve afdeelioge. Den tweeden lieutenant D. Rembges, der zelve afdeeliage. Den gewezen tweeden lieutenant der 19.e afdeeliage in.

fanterie J. Groten, tot Geod. Den gewezen sergeant-major H. van de Gehuchte, tot

Drongen." Den sergeant M. Rouvroy, der 17 e afdeelinge infanterie. Den sergeant J. Cort, der zelve afdeelinge. Den gewezea sergeant van het voormaolig 7 e bataillon

belgou J. d'Haese , tot Gend.

ORDEN VAN DEN NEDERLAND

SCHEN LEEUP. Het zelye is opgerecht by de wet vap ded 19 september 1815 , en strekt tot eene vereerende onderscheydinge van alle Dederlanders, die bewyzen geven van beproefde vaderlands-Jiefde , beronderen iver en trouw in het volbrengen hunder burger-pligten, ofte buytengewoone bekwaemheyd in koosten en wetenschappen."

Het orden bestaet uyt dry classen : Groot-Kruyssen , Kommandeurs en Ridders.,

De gene die zig door nuttige dacden, door zelfsopofferiogen ofte door andere biyken van menschenliefde , sede onderscheydioge weirdig maeken, koonen ondor den naem van Broeder's aen het orden verbonden worden.

Het verciersel yan hét orden bestaet in een wit geëmailleerd kruys, met eene goude W tusschen elk der armen van het zelve, hebbende aen de ecne zyde in het middeo, eede blauwe geëmailleerde ronde, waer op in goude leto ters geschreven zyn de woorden Virtue Nobilitat , en aen de tegen-zyde den Leeuw zoo als hy in het wapeo van het ryk voorkomt, alles gedekt met eene goude koninglyke kroone. Het lint is van Dassausch blauw met twee smalle oragoie strepen.

Groot-meester van het order. 2. M. DEN KONING. ;

Kanselier van het orden. Den baron W. F. Roëll, G. K minister van staat.

Tresorier. Den baron C. van Zuylen van Nyevelt, to gelyk

belast met de werkzaemheden van het secretariaet.

LEDEN van het orden van den Belgischen Leeuw, - in de provincie Oost-Vlaenderen verblyvende. Ridders..

. 2. Exc. den heer H. J. van Doora , gouverneur der

propiacie. J. van Crombrugghe, staets-raed , lid van de tweede kamer

der staeten-generael, burgemeester van Geod. Den generael-major J. E. van Doorn, plaetselyken com

maudant van Gend. Den graeve P. de Lens, kamerheer van Z.M., lid van

de eerste kamer der staeten-generael. Den graove Vilain XIIII, kamerbeer van Z, M., lid

van de tweede kamer der stacten-generael. Den graeve van der Meere van Cruyshautem, kamerheor

yan Z. M. I. van Toers, staets -ra ed,

T, Raepsaet, stadts-raed.
Den baron de Loen, lid van de eerste kamor der star-

loo-goperacl.
· K. van Bulthem, idem. .,'

J. Hugtlens-Kerremans, idem. .
M. de Neulepaore, vicario-generaal des bisdoms van Goud..
Den kanonik Triest..
C. de Coniack, procurear des konings, tot Gend.
Don ridder Camberlya d'Amougies, *, rechter by de

bank van oersten acoleg tot Gend. J. Kluyskeus, booglceraer.io de universiteyt tot Geod.

P. Lammeos , idem. .J. Scbrant, idem.

J. van Rotterdam, idem.
G. de Moerlooze, vice-president der gedeputeerde staeten.
Den grasve do Crucqaemborg de Vichte, lid van het

ridderschap der provincie Oost-Vlaeadoren
P. Lippeos , lid der provinciale staeten.
H. Liefmans , district-commissaris te Audenaerde.
F. Verhegghen , eersten schepen van Geod.
K. Kervyn.de Volkaortabeke, schepeo van Gend.
P. Tack, burgemeester van Lokeren.
Den graove Dollafaille d'Assepede, 0. x .
Den baron Baut de Rasmon, burgemeester van Wanne-

gem-Ledo. N. Cornelisson, secretaris-inspecteur der hooge schole

tot Gend. J. C. Carpentier , gewezon qotsanger-generael. De Smetode Naeyer, fabricant. Coomaps, major van de kopioglyke marechaussée. De Pestre, kapiteyo by bet regiment hugsarea 0.0 8. Den kolodel van Gurkom, van deo generaeleo staf. Wilson, geneesheer in het reclusio en tochthuys.

Broedersi C. L. Pilloy, commissaris van police tot Gond. Crayt, commissaris van police tot S. Nicolaes. J. C. Mollet, gepensionneerdea commissaris van police

tot Ronsse. J. van Hove , lientenant der stads-pompiers tot Gend. Massche, opper-hovenier van deo kraydhof der voje - versiteyt van Gend.

« VorigeDoorgaan »