Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors]

VERKLAERINGE VAN DEZEN ALMANACH, Dienende voor het Schrikkel-Jaer O. H. J. C. 1828, het welk lang is 366 dagen, en verdeeld word in 12 maenden en in 52 weken.

Dit Jaer is: Het 7336.• sedert de Scheppinge der Weireld, volgens

de hedendagsche Grieken. Het 6727. volgens de Latynen. Het 6541.. der Juliaensché periode. Het 5777 volgens de gemeene Rekeninge. Het 5588.° volgens de Hebreeuwen ( israëlitsche tyd

rekeninge ), begonst den 22 september 1827. Het 4111. sedert den Zond-vloed. Het 2604. sedert de eerste Olympiade, ofte het 4. jarr

der 651. Olympiade , beginnende in july 1828, als men de tyd-rekeninge der Olympiaden rekent 775. 172 jaeren voor J. C. , ofte rond den eersten july van

het jaer 3938 der juliaensche periode. Het 2581.. sedert de stichtinge van Roomen, volg. Varron. Pet 2575.• volgens de Persiaensche tyd-rekeninge ofte

van 'Nabonassar, bepaeld op den woensdag 26 february 3967 der juliaensche periode , ofte 747 jaeren voor 'J. C. volgens de tyd-rekenkundige en 746

jaeren volgens de sterre-kundige. Het 2872.. sedert het begin van de nieuwe Juliaensche

tyd-rekeninge. ,'. Het 1764. sedert de verwoestinge van Jerusalem en

de verstrooginge der joden. Het 1243. der Turken, begonst den 25 july 1827 en

eypdigende den 13 july 1828, volgens het gebruyk van

Constantinopolen, ingevolge l'art de vérifier les dates. Het 333.• sedert de ontdekkinge van America. Het 249.• sedert de Unie van Utrecht. ' Het 246. sedert het begin van den nieuwe Gregoriaen

schen styl.
Het 37. sed. de groote staets-omwentelinge in Vrankryk.
Het 33. sedert de veroveringe der Vereenigde-Nederl.
Het 15. sedert de herstellinge van de onafhangelyk-

heyd der Vereenigde-Nederlanden.
De Zondag-Letter FE 1 Gulde-Geral
Zonne-Cirkel 11 Epacta
Romeyas. Indictie 161

ECLIPSEN. lo dit jaor zullen maer twoe Zon-Eclipsen zyn , waer vau'er geene in Europa zichtbaer zal zgo. De Maene word 10 dit jaer niet verduysterd.

De eerste 200-£clipse valt voor den 14 april, tusschep 7 uren 's morgens en l'ure's Daormiddags, ep zal in geheel Africa en een groot gedeelte van Asien zichtbaer zyn.

De tweede Zoo-Eclipse vale voor in den aagt tasschen den 8 en 9. october, en zal zichtbaer zyn op de Oostindische eylanden.

HET LUYDEN DER WERK-KLOKKE

TOT GEND.

[ocr errors]
[ocr errors]

's MORGENS
I January tep 8 uren
il quart voor 8 uren

ten 7 uren, eo half
1 Feb. quart daer 7 uren
ji ten z ören

21 quart voor 7 uren · 1 Maerte ten 6 ur. en balf

il quart paer 6 uren
21 ten 6 uren

1 April quart voor 6 ur.
11 teq 5 uren en half
21 quart paer 5 øren

Mey ten 5 preo, tot

dep 11 Augusji. 11 Aug. quart aaer 5 ur.' 21 rep s uren en half

1 Sept. quart voor 6 uren 11 tea 6 uren 21 quart daer 6 urea

1 Octob. ten 6 ur. en half :. 11 quare voor 7 vrea 21 ten 7 uren

November quart puer 7 IL ten 7 uren en half 21 quart voor 8 uren i December ten 8 uren, tot den 11 January

'S AVONDS.! i Jan. quart voor 4 ur. i reo 4 ured 21 quart Baer 4 uren:

1 Feb. ten 4 ureo en balf 11 quart voor 5 urea 21 ten 5 uren

Maerte quart aaer 5 ur. si ten 5 uren en balf 23 quart voor 6 uren

1 April ten 6 urea 11 quart naer 6. uren

rene 1 Mey quart voor 7 ur. 11 ten 7 uren, tot i Aug.

1 Aug. quart voor 7 ur. il ten 6 uren en balf 21 quart paer 6 uren

1 September ten 6 uren Il quart voor 6 uren 21 ten 5 uren en half

I Oct. quart naer 5 uren II ten s uren 21 quart voor 5 uren

i Nov, ten 4 ur. en half II quart paer 4 uren 21 ten 4 uren 1 December quart voor 4 uden, tot deali I anuary

uren

[ocr errors]

Het openen der Poorten toc Gend! Het Sluyten 's Morgens.'

's Avonds. 1 January ten 6 ur. en half. 5 uren. 15 January ten 6 ur. en half.

5 uren en batf. 1 February' ten o urea.

6. uren. 15 Februaty ten 5 ur. en half. 6 uren en balf. i Maerte ten 5 uren.

7 uren. 15 Maerte ten 5 uren.

7 uren en balf, April ren 4 ur. eo balf. 7 uren en half. 15 April ten 4 ur. en balf. 8 uren. I Mey teo 4 uren.

uren. 15 Mey ten 3 ur. en half.

9 uren en balf. 1 Augusti ten 4 úren.

9 urea. 15 Augusti ten 4 uren.

8 uren en balf. 1 September ten 4 ur. eo balf. 8 uren. 15 September ten 5 uren.

7 uren en half. 1 October ten 5 ur. en half. 7 uren, 15 October ten 5 ur. en balf. 6 uren en half. 1 November ten 6 urea.

6 uren. 15 November ten 6 ur, en balf. 5 uren en half. I December tea 6 ur,eo half. | 5 uren.

[ocr errors]
[ocr errors]

OOOOoo a

[ocr errors]

-29

TARIF der Rechten voor het inkomen en uytgaen der

Stads-poorten tot Gend, naer het sluyten der zelve. Van den i november tot den 31 maerte inclus, de twee eerste uren naer bet sluyten en eene ure voor het openen ; er van den i april tot den 31 october, de eerste ure naer het sluyten en twee uren voor het openen':

GL. ST. D. GL. C. 100 Te voet , par persoon ...10 1-6 0 . 6-43 Te peird, par persoon ... o- 4 Rytuyg met 2 wiel. en r peird. Rytuyg met 2 wiel. en 2 peird. Rytuyg met 2 wiel, en 3 peird. Rytuyg met 4 wiel, en 2 peird. Rytuyg met 4 wiel, en 3 peird.

0-64 Rytoyg met 4 wiel. en 4 peird. io 5-0 1 - 7:14 Rytuyg met 4 wiel. en 6 peird. | 2• 0-0 1-71-43 Idered persoon, den koetsier uyt. genomen, zal boveodien berael. I o. 1.610-643

De volgende uren tot elf uren, en van den i april tot den 31 october tot 's middernachts : T'e voet , par persoon .... ou -0 0-13-86 Te peird , par persoon ...10- 50 0 -21-43 Rytuyg met 2 wiel. en i peird. oo 7-0 10.30. O Rytuyg met 2 wiel. en 2 peird,

| 0-38-57 Rytuyg met 2 wiel. en 3 peird.

10.42-86 Rytuyg met 4 wiel. ene peird.'

0-51.43 Rytuyg met 4 wiel. en 3 peird.

| 0.75-O Rytuyg met 4 wiel, en 4 peird. 1. 10 | 1-28-58 Rytuyg met huwiel. en 6 peird. | 2. 8-0

2- 5-72 Ideren persoon,den koetsier uyt

T...oc

Soower us

[ocr errors]

ooooOOO

10

[ocr errors]

Van den 1. november tot 31 maerte inclus betaelt men daer elf uren het dobbel vao het hoogste recht, en van den i april tot 31 october insgelyks van 's middernachts tot twee uren voor het openen der poorte.

Aen de werklieden binnen de stad woonachtig en werkende in fabriquen buyten stads-poorten , worden kaerten van vrydom gegeven.

TARIF VOOR DEN ONTFANG VAN DE STEDELYKE RECHTEN

DER STAD GEND.

DRANKEN. Binnen- ofte buytenlandschen Wyn, het vat, 8 guld. Item in flesschen, de kan, 12 cents.

Buytenlandsche gedistilleerde Dranken van eene sterkte van 1o graeden van den by de administratie der accysen in gebruyk zynde zoogenaemden vocht-meter, by eene warmte van 55 graeden van den thermometer van Fabrenheit. - De meerdere ofte mindere sterkte zal betaelen op den voet van den tarif by de wet van den 2 augusti 1822 gevoegd , het vat, 10 guldens. .

Idem in flesschen, de kan, 14 cents.

Buytenlandsche Liqueuren, van welke sterkte die zouden zyn , het vat, 15 guldens.

Idem in flesschen, de kan , 20 cents.
Binnenlandsche gedistilleerde Dranken, het vat, 5 guld.
Idem in flesschen , de kan, 7 cents.
Binnenlandsche Liqueuren , het vat , 8 guldens.
Idem in flesschen, de kan, 12 cents.

De belastinge slaet maer op die Drankon waer van den lands-accys voor den 1 january 1823 ofte naer dat tydstip , maer in andere plaetsen , zoude betaeld zyn.

DRANKEN EN NATTE WAEREN Buyten bereyd en binnen den omvang van stads

rechten ingebragt. Wyn- en Fruyt-Azyn, ofte gemaekt op alle andere wyze, Appel- en Peir-dranken , Citroen- ofte Limoenzap, in vaten, het vat, 3 guldens 50 cents.

De zelve naite waeren in fiesschen , de kan , 6 cents.
Bicr-Azyn en Zuer-Bier, het vat, i gulden.
Uytlandsche Bieren, het vat, 4 guldens.
De zelve in flesschen, de kan, 6 cents.
Bieren van alle qualiteyten, het vat, i gulden.

« VorigeDoorgaan »